of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

ZPRAVODAJ obce Jabloňov prosinec PDF

Category:

Fan Fiction

Publish on:

Views: 24 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
ZPRAVODAJ obce Jabloňov prosinec 2010 Vážení občané, blíží se konec roku a to je obvyklý čas na hodnocení uplynulého období a plánování na rok příští. Zde uvedu jen témata, která považuji za důležitá a
Transcript
ZPRAVODAJ obce Jabloňov prosinec 2010 Vážení občané, blíží se konec roku a to je obvyklý čas na hodnocení uplynulého období a plánování na rok příští. Zde uvedu jen témata, která považuji za důležitá a chci k nim něco poznamenat. Ostatní si můžete přečíst na vývěsce u vchodu do Obecního úřadu nebo na stránkách obce Koncem října se většina z vás zúčastnila voleb do zastupitelstva obce (ZO). Jsem rád, že vás dění v Jabloňově zajímá a že se ho aktivně účastníte. Do ZO byli zvolení: Jan Bojanovský, Libor Broža, Ing. Josef Dvořák, Blahoslav Dufek, Zdeněk Milota, Eva Novotná a Pavel Švec. V novém zastupitelstvu došlo k jedné změně, místo Jany Šabatové se stal zastupitelem Blahoslav Dufek. Slávkovi přeji úspěšné působení v zastupitelstvu, ať se mu vše daří a ať jsou spokojeni i voliči. Janě děkuji za práci v ZO, aktivní přístup při jednání zastupitelstva, činnost v kulturní komisi, sponzorské dary a péči o veřejnou zeleň. V současné době se mění vyhláška o poplatcích za likvidaci odpadů a poplatky za psy. Je to z důvodu změny některých zákonů, které začnou platit od začátku ledna. Pro nás je důležité, že poplatek za likvidaci odpadu (popelnice, nebezpečný odpad a vlečka) zůstává na příští rok stejný, tedy 500,- Kč na osobu a 100,- Kč za psa. Poplatky uhraďte během měsíce ledna v kanceláři OÚ. Od 10. prosince se zpřísňují podmínky zapůjčení sálu v budově OÚ pro soukromé oslavy občanů s trvalým pobytem v Jabloňově. Stále se bude vybírat vratná záloha 1 000,- Kč a 200,- Kč za nájem a navíc cena za topení podle spotřeby plynu. Bližší podrobnosti se dovíte v kanceláři OÚ. Pro příští rok plánujeme úpravu cestičky od Brožových č. p. 61 po autobusovou zastávku pro směr Velká Bíteš. Od prosince máme vykoupený pozemek a v nejbližší době necháme zpracovat projekt pro stavební povolení. Část stavebních nákladů by měla opět hradit dotace z POV (program obnovy venkova). Původně měla být z POV částečně hrazena komunikace k nové zástavbě za čekárnou na Velké Meziříčí. Zatím se nám nepodařilo vykoupit pozemek, proto je stavba odložena. V tomto roce byl z POV rekonstruován místní rozhlas. Srozumitelnost rozhlasu se tím většinou zlepšila, ale na některých místech je naopak horší. Po uvedení do provozu jsme dohodli přidání dalších reproduktorů na sloupky u č. p. 40 a 10. Pokud byste ještě někde špatně slyšeli, tak to oznamte v kanceláři OÚ nebo napište na Pokud to půjde za rozumnou cenu zlepšit, tak to uděláme. Přesto vás musím upozornit, že nikdy nebude slyšitelnost všude stejně dobrá a např. přes plastová okna vůbec nemusíte slyšet počáteční hudbu. Za rozhodující považujeme srozumitelnost hlášení venku před vaším domem. Na prázdniny připravujeme oslavu 650 let od první písemné zmínky o Jabloňově. Není ještě určen přesný termín ani program. O přípravách vás budeme včas informovat a také vás chci poprosit o spolupráci. Rád bych, aby se oslava stala záležitostí celé vesnice a každá rodina se nějakým způsobem na jejím průběhu podílela. Pokud se vše podaří, tak nás čeká pěkný společný zážitek. Dále chci na tomto místě poděkovat všem občanům, kteří se během roku starali o úpravu trávníků, okrasnou zeleň, památník padlým, úklid v čekárnách, fotbalové a tenisové hřiště, kroniku, knihovnu a kulturní akce pro děti i dospělé. Děkuji sboru dobrovolných hasičů za jejich činnost a za vedení a úspěšnou přípravu mladých hasičů na soutěže. Tak jak je tradicí, chystají hasiči na sobotu 5. března maškarní průvod po vsi. V posledních letech se maškarní rej vždy vydařil a doufám, že i tentokrát se sejdeme ve velkém počtu a budeme hodně veselí. Blíží se vánoční čas a s ním se mění i nálada. Děti se těší na stromeček a na dárky, rodiče a prarodiče se těší na dětskou radost z dárků a ostatní dospělí vzpomínají na dobu, kdy sami byli malí a naplno prožívali kouzlo vánoc. Ať už jste děti, rodiče, prarodiče nebo jen dospělí s kouzelnou vzpomínkou, prožívejte svátky krásně a šťastně. Je to jedna z mála příležitostí jak mít společný hezký zážitek. A o zážitek jde aby, až z dětí jednou budou dospělí, měli o vánocích na co vzpomínat. Ze zasedání ZO: : Složení slibu zastupitelů Volba starosty a místostarosty Zřízení výborů a jejich předsedů Schválení odměn za výkon funkcí Pavel Švec : Schválení prodeje par. č. 1450/14 o výměře 156 m 2 Projednán návrh na zpracování studie proti povodním Projednání podmínek pro získání dotací z Programu obnovy venkova Schválení poskytnutí fin. příspěvku pro TJ Dětské středisko Březejc ve výši 1 000,- Kč : Úprava rozpočtu pro r Projednání návrhu rozpočtu pro rok 2011 Seznámení s příkazem starosty k provedení inventarizace Zrušení poplatku za připojení na rozvod plynu ve výši ,- Kč Schválení vyhlášky za odpad a psy Nákup vycházkových hasičských obleků Z evidence obyvatel: Od do se v Jabloňově: 5 občánků narodilo 8 občanů přistěhovalo 1 občan odstěhoval nikdo nezemřel Nové podmínky pro provoz komínů od ledna 2011 Vláda si pro nás připravila nové nařízení, které vstoupí v platnost a jeho zněním jsou nové podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Díky novým nařízením tak budeme muset častěji kontrolovat spalinové cesty, včetně frekvence jejich čištění a kontrol. Nové nařízení také ukládá nejen tyto podmínky, ale nově se budou evidovat také informace kdy a kým bylo čištění komínu a spalinových cest prováděna. U některých typů komínů tak můžete čekat jiné podmínky při jejich kontrole. V mnoha případech se tak povinná kontrola (komín na tuhá či kapalná paliva do 50 kw), které se musela provádět až šestkrát ročně změní na třikrát u některých typů (komíny na plynná paliva bez ohledu na výkon spotřebiče) na 1x ročně místo povinných tří a v případě komínů do 50kW, které nejsou opatřeny vložkou není v nových podmínkách ani zmínka. Je důležité rozeznávat dva základní pojmy: čistění a kontrola spalinových cest. Čistění by mohla každá osoba provádět sama a to minimálně 3x ročně a to je možné bez přítomnosti odborně způsobilého člověka. Kontrola spalinových cest by měla být prováděna pouze firmou či osobou způsobilou, tedy kominíkem či kominickou firmou a to minimálně 1x ročně. Neplatí v případě podnikání. Dejte si pozor na falešné kontrolory! Důležité je také vědět to, že hasiči mohou provádět kontrolu pouze u právnických a fyzických osob podnikajících. Kontrolují především stav komínu a úplnost prováděných revizí. Hasiči nemají povinnost kontrolovat stav spalinových cest u soukromých osob. Jejich kontrola a čištění je popsána výše. V případě požáru si mohou hasiči vyžádat dokumentaci o stavu čištění a kontroly spalinových cest. Nové nařízení najdete pod: Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., která tak nahrazuje vyhlášku č. 111/1981 Sb. Jak jsme v roce 2010 třídili odpad? V soutěži Eko-komu ve třídění odpadu jsme v letošním roce skončili na 339 místě (z 512 obcí). Pro porovnání : v roce 2009 jsme skončili 299 a v roce 2008 na 313 místě. Ve třetím čtvrtletí jsme do kontejnerů vhodili: 0,204 t barevného skla 0,240 t bílého skla 1,546 t plastů 0,738 t papírů Aby se naše výsledky ve třídění odpadu zlepšily, tak si připomeňme, co do kontejnerů patří: Plasty Do žlutých nádob můžete odhodit PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén. Do kontejnerů na plasty neodhazujte odpady z PVC, novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.) Sklo Do zelených nádob můžete odhodit láhve od nápojů, skleněné nádoby a skleněné střepy tabulové sklo. Prosím, nevhazujte keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla. Papír Do modrých nádob můžete odhodit noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky). Prosím, nevhazujte mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír (není možné zpracovat), použité plenky a hygienické potřeby. Objemné odpady To jsou odpady, které se nevejdou do popelnice, např.: starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, drobný stavební odpad atd. Tyto odpady můžete buďto odvézt na sběrný dvůr ve Velkém Meziříčí nebo dát na vlečku, která je 2 ročně přistavena u obecního úřadu Nebezpečné odpady Tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat do popelnice, např.: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné a nádoby od chemikálií apod. Nebezpečné odpady odnášejte pouze do pojízdné sběrny nebo na sběrný dvůr ve Velkém Meziříčí! Nevhazujte nebezpečné odpady je do popelnic na běžný odpad, neboť odpad z těchto popelnic je ve většině případů ukládán na skládky odpadů a ty na ukládání nebezpečných odpadů nejsou technicky zabezpečeny. Léky nevyužívané nebo s prošlou lhůtou spotřeby také můžete odevzdat v lékárně. STŘÍPKY Z DĚJIN JABLOŇOVA Obecní majetek V 18. století měla obec 2 pazderny, sušírnu, kovárnu a domek č. 23 a podle josefínského katastru 21 jochů pozemků. Koncem 18. století nařídil vrchní panství meziříčského všem obcím, aby mu předložily obecní účty. Jabloňovští si mnoho práce nedali a sdělili: Dědina Jabloňov vědomost dává strany obecních užitků, co se vynachází předně od podruhů (nájemné za obecní půdu, na které byly chalupy postaveny). Od podruhů příjem 12 zlatých. Máme rybník skrz vodu. Máme obecní roli, za 3 leta sejem, 8 zlatých. Máme louku, tím se rozdělíme. Na to dědili jsme kovadlo, koštovalo nás 15 zlatých. Drobný nádobí jsme dali spravovat, 4 zl.. Měch sme jednali, koštuje nás 7 zl..spravovali sme pazdyreň, koštuje 14 zlatých. Dáme každý rok pár kmenů zarazit na obecní správu. Podle Souhrnného výkazu veškerého jmění obce Jabloňova v r bylo v majetku obce: domek (pastouška) prostřední cena 150 zl., kovárna 500 zl., kaplička, rybník kvůli vodě zřízený, pole 16 jochů, lesy 1465 sáhů čtverečních, pastviny 7 jochů, oulehly a neplodná půda 26 jochů, celkem 60 jochů. V roce 1910 bylo obecní půdy 21 ha. Všechna půda se pronajímala. Nyní půdní majetek, t. j. pole, louky a pastviny obhospodařuje JZD, lesy (asi 1 ha) převzaly Státní lesy. Obecní louky v Jazeře byly rozděleny na tály, které se každoročně pachtovaly. Středem luk se táhla bažina, ze které se posečená tráva musela vynášet na břehy k usušení. Na některých místech bylo hluboké bahnisko, na němž se drn houpal. Tyto bažiny byly v roce 1960 odvodněny. Svoje vydání hradila obec z výnosu vlastního majetku a daní přímých: pozemkové, domovní a výdělkové a obecních přirážek. Tak např. v roce 1930 činily přímé daně 3440 Kčs, obecní přirážky 250 %. Movitý majetek měl toho roku cenu Kčs, nemovitý Kčs, příjem z něho Kčs. Obecní dluhy byly Kčs. V roce 1950 byly obecní finance napojeny na státní rozpočet. Toho roku byl rozpočet Kčs, úhrada Kčs, ostatní byl státní příděl. Obecní zaměstnanci V dřívějších dobách to byli: pastýř, obecní posel, ponocný a zvoník. Dlouhá léta byl zvoníkem Tomáš Horký z pastoušek, pak Pešek č. 66. Ponocný vartoval v noci od 10 do 2 hodin dědinu před ohněm, zloději a pod. Na důkaz, že koná svoji povinnost, troubil každou hodinu na troubu z volského rohu. V létě od června do září měl 1-2 pomocníky, kteří se střídali po domech. Kdo vartoval s ponocným, předal ráno píku sousedovi, nebo ji prostě postavil ke dveřím. Po mnoho let byl ponocným Antonín Němec č. 47, od roku 1936 jeho syn Rudolf. Roku 1946 byla tato služba zrušena. Dlouholetým obecním poslem, bubeníkem a listonošem byl František Dohnal. Domovské právo Až do roku 1948 měl každý občan naší republiky v některé obci domovské právo, t. j. měl právo v obci bydlet v případě nouze nebo neschopnosti. Obec měla povinnost postarat se o svého občana a příslušníky jeho rodiny. Bydlel li takový člověk nemajetný nebo nepohodlný mimo domovskou obec, byl do ní poslán šupem. Domovské právo se získávalo narozením a u žen provdáním a dále přijetím do svazku obce po 10 letech trvalého pobytu v obci. Někdy se obce bránily přijmout cizího občana, když byla obavy, že by se někdy museli o něho starat. Za zvláštní zásluhy udělovala obec čestné občanství. Čestným občanem jabloňovským byl jmenován roku 1887 učitel Jan Malec a roku 1902 c. k. okresní hejtman František Frey, kterého tehdy jmenovaly čestným občanem všechny obce okresu. Svým příslušníkům vydávala obec domovský list, což byl dokument takové důležitosti asi jako nyní občanský průkaz. Nemajetným občanům vystavovala obec tzv. vysvědčení chudoby, za účelem osvobození od některých poplatků, při umístění v nemocnici zdarma a pod. Evidence občanů s domovskou příslušností se vedla v obecní matrice, do níž zapisoval starosta sňatky, narození, úmrtí, přijmutí do svazku obce nebo propuštění a pod. Za Rakouska se k odvodu musel každý dostavit do své domovské obce a tak se někdy v obci objevili lidé, na které se už dávno nikdo nepamatoval. Na ubytování obecních chudých měli v Jabloňově původně domek č. 31, po jeho prodeji roku 1834 sloužila tomuto účelu obecní pazderna a po zrušení společné pastvy obecní pastoušky. Po jejich zboření roku 1919 obec koupila opět dům č. 31. V případě naprosté neschopnosti živila obec takového svého příslušníka pořídko, t. j. každý týden dostával jídlo z jiného čísla. Poslední takový případ byl Tomáš Horký, všeobecně zvaný Tomeš, poslední obyvatel pastoušky, který zemřel r v č. 31. Z Dějin Jabloňova sepsaných naším rodákem panem Josefem Dohnalem Zima Tu se zima opět blíží, za okny se mlha plíží, sluníčku moc šancí nedá, Zimy pán teď na trůn sedá. Kouzelným proutkem mávne jen a hned - je to jako sen - sněhovým vločkám dodá třpyt a na skle okouzlí nás jejich svit. Ranní tma je stromů skrýš, přitahuje mlhu čím dál blíž a pak už stačí jen trocha mrazu a každý obdivuje je jich krásu. Voda tvoří ostré hroty, v uších nám zní jejich noty, to na rampouchy vítr hraje, v našich srdcích tím led taje. To značí nám zas po roce, že brzo budou Vánoce! Jana Novotná ml. Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci, do nového roku 2011 Vám přejeme mnoho štěstí, zdraví a úspěchů. zastupitelé obce Jabloňov
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x