of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Zawieszenie broni....czyli jak wychowywać rodzeństwo do. zgody i współdziałania?

Category:

Brochures

Publish on:

Views: 16 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Zawieszenie broni...czyli jak wychowywać rodzeństwo do zgody i współdziałania? Każde dziecko kochamy w inny sposób Każde z naszych dzieci ma inną osobowość, inny temperament Każde potrzebuje miłości rodziców-
Transcript
Zawieszenie broni...czyli jak wychowywać rodzeństwo do zgody i współdziałania? Każde dziecko kochamy w inny sposób Każde z naszych dzieci ma inną osobowość, inny temperament Każde potrzebuje miłości rodziców- przyjęcia go z jego specyficznymi cechami, mocnymi stronami, słabościami Każde dziecko kochamy inaczej. Jedno może nam się wydawać bliższe, bardziej do nas podobne-i wtedy jest łatwiej okazywać mu miłość. Drugie może być trudniejsze i wtedy trudniej nam je przyjąć, ale to ono właśnie stanowi wyzwanie do największej MIŁOŚCI. Każde dziecko ma prawo do własnej drogi Zadaniem rodzica jest odkrywanie wraz z dzieckiem jego potencjału Porównywanie dzieci jest krzywdzące i nieprawdziwe- one się różnią i mają prawo rozwijać się na swój własny sposób Czy sprawiedliwie to znaczy tak samo? Po równo? Każde z naszych dzieci w swoim rozwoju przeżywa różne okresy i ma różne potrzeby. Zadaniem rodzica jest odpowiadać na specyficzne potrzeby dziecka. Czasami jedno z dzieci potrzebuje więcej naszej uwagi, czasu, a drugie na przykład więcej swobody, samodzielności. Terytorium dziecka Każde dziecko ma prawo do własnego terytorium: miejsca, osobistych rzeczy, prywatności, uszanowania jego tajemnic, dobrego imienia Nie warto zmuszać dzieci do dzielenia się, pożyczania- lepiej wyrazić wobec nich swoje pragnienia, nadzieje związane z zachowaniami wobec siebie Rodzice są modelami relacji rodzinnych- ich sposób odnoszenia się do siebie i traktowania dzieci jest wzorcem dla relacji pomiędzy rodzeństwem Indywidualny kontakt Każde dziecko potrzebuje indywidualnego kontaktu z rodzicem. Jest to szczególny czas budowania więzi. Są możliwe różne formy takiego kontaktu, w zależności od potrzeb dziecka i możliwości rodzica: Wspólne robienie czegoś, rozmowa, zabawa, spacer, wyjście do kina itp. Rodzinne formy spędzania czasu nie mogę zastąpić indywidualnego kontaktu. Warto dawać każdemu dziecku czas i uwagę z własnej inicjatywy, aby nie musiało o to walczyć z rodzeństwem. Trzeba uważać, aby taki kontakt nie był podejmowany tylko wtedy, gdy dziecko zrobi coś złego i musimy podjąć interwencje wychowawczą (to może je prowokować do złych zachowań w celu zyskania uwagi rodziców) Najstarsze wśród rodzeństwa Jest pierworodne, na początku ma rodziców tylko dla siebie Rodzice na nim uczą się rodzicielstwa, popełniają błędy Szczególnie trudny jest dla niego moment detronizacji, kiedy przychodzi na świat młodsze rodzeństwo i trzeba się z nim dzielić czasem i uwagą rodziców, rzeczami, miejscem w pokoju Musimy pamiętać, że ono też potrzebuje wsparcia, troski, uwagi, czułości Starsze dziecko powinno mieć w domu większą odpowiedzialność, ale też więcej przywilejów- zaufania, prawa do decydowania, swobody, prywatności Średnie dziecko Ma swój czas - kiedy jest najmłodsze i otrzymuje najwięcej uwagi Kiedy pojawia się młodsze rodzeństwo może się czuć zagubione, nie wie jaka jest jego pozycja w rodzinie: Mamo, czy ja jestem mały czy duży? Powinno wtedy awansować na pozycję starszego ale też otrzymywać dużo wsparcia Najmłodszy w rodzinie Zawsze będzie najmłodszy, ale dorasta Czasami czuje się pokrzywdzony, bo innym wolno a mnie nie Czasami czuje się bezkarny, bo starsi obrywają od rodziców, a jemu uchodzi na sucho Ma prawo do większej opieki i troski, ale nie wolno mu zabierać odpowiedzialności Wraz z wiekiem trzeba mu dawać coraz większą samodzielność, stawiać wymagania i powierzać zadania w rodzinie Młodszy pod opieką starszego Opieka nad młodszym rodzeństwem może być zadaniem wartościowym, rozwijającym starsze dziecko i wzmacniającym jego pozycje w rodzinie Także młodsze może na tym korzystaćkażdy marzy o dobrej starszej siostrze lub bracie Zdarza się jednak, że powierzamy opiekę w niewłaściwy sposób co wpływa niszcząco na relacje naszych dzieci Jak powierzać opiekę? Rozważ, w jakim zakresie starsze dziecko może podjąć opiekę nad młodszym (bierzemy pod uwagę jego wiek, dojrzałość, umiejętności, ale także potrzeby i zainteresowania). To nie może być zadanie ponad siły dziecka! Mogą to być różne działania: zabawa, pomoc przy kąpieli, karmieniu, odrabianiu lekcji, czytanie bajki itp. Porozmawiaj z dzieckiem i sprawdź, czy jest do tego gotowe. Zmuszanie do takiej opieki jest destrukcyjne i może wzbudzać agresję wobec młodszego. Powiedz dziecku wyraźnie czego od niego oczekujesz. Powiedz też, że zawsze może prosić o pomoc, gdyby nie dawało sobie rady. W przypadku dziecka nieletniego, rodzice zawsze powinni być w pobliżu. Doceń jego działania, pokaż jak bardzo ci pomogło Młodszy też ponosi odpowiedzialność Jeżeli młodsze dziecko jest już do tego zdolne, także jemu powierzamy odpowiedzialność, np. możemy powiedzieć: Marek dzisiaj zrobi dla was obu kolację. A ty pomożesz mu w robieniu kanapek i nakryciu stołu. Potem rozliczamy każde dziecko z powierzonego mu zadania i doceniamy jego wkład Nigdy nie powinniśmy rozliczać starszego dziecka za niewłaściwe zachowanie młodszego! W każdej sytuacji to my, rodzice ponosimy odpowiedzialność za wychowanie i nie możemy jej przerzucać na starsze dziecko. Trudne uczucia wobec rodzeństwa Każde dziecko może przeżywać trudne uczucia wobec rodzeństwa- zazdrość, niechęć, poczucie krzywdy, złość Warto zaakceptować wszystkie uczucia dziecka, pomóc mu zrozumieć co przeżywa, wesprzeć w poradzeniu sobie z tym: Czasami trudno być starszym bratem. Widzę, że mały ci przeszkadza, wchodzi do pokoju- a ty tego nie lubisz. Pewnie chciałbyś mieć trochę spokoju? Zastanówmy się, co można zrobić, żeby zaspokoić twoje potrzeby Gdy dzieci się kłócą Nie warto się spieszyć z interwencją, chyba że robi się niebezpiecznie Warto wyrazić nadzieję, że potrafią same dojść do zgody Opisać sytuację: Widzę dwójkę dzieci, które chcą się bawić jednym samochodzikiem Podsunąć pomysł jak rozwiązać konflikt: W zawodach startuje dwóch kierowców. Kolejność startu ustalamy rzucając kostką. Kiedy robi się gorąco Warto rozdzielić na chwilę walczące dzieci i pozwolić im ochłonąć Można poprosić, żeby każde powiedziało lub napisało, co jego zdaniem się wydarzyło Jeżeli dzieci złamały zasady obowiązujące w domu, trzeba im to pokazać: Ty wyzywałeś, a ty uderzyłeś. Każdy z was odpowiada za swoje zachowanie. W ten sposób przerywamy wzajemne obwinianie się. Proponujemy dzieciom pojednanie i ustalenie zasad na przyszłość. Czasami warto, aby wyraziły wzajemnie czego od siebie oczekują. Kiedy dzieci nie są gotowe do pojednania się, mówimy im, że w takim razie muszą się zgodzić na zawieszenie broni, bo my nie zgadzamy się na dalsze walki. STOP przemocy! Kłótnie i walki pomiędzy rodzeństwem są częścią ich życia i nie zawsze muszą być destrukcyjne. Często są jak gwałtowna burza- szybko przychodzą i odchodzą Jednak gdy jedno z dzieci jest silniejsze i wykorzystuje swoją siłę, aby pognębić to słabsze, raniąc je i niszcząc jego bezpieczeństwo i poczucie własnej godności- mamy do czynienia z przemocą. W takie sytuacji rodzice muszą zawsze interweniować, powstrzymując agresję silniejszego i wspierając słabsze dziecko. Tu nie ma miejsca na neutralność- trzeba przeciwstawić się przemocy, wyraźnie pokazując, że jest zła. Okazujemy wtedy troskę także dziecku, które jest sprawcą: Kocham cię i dlatego nie zgadzam się, żebyś robił złe rzeczy. Kiedy dzieci skarżą na siebie Nie trzeba się spieszyć z interwencją wobec drugiego dziecka- to wzmacnia mechanizm skarżenia. Warto wysłuchać, odzwierciedlić uczucia dziecka, pomóc mu w nazwaniu problemu, jaki ma w relacji z rodzeństwem: Więc Basia zabrała twoja książkę bez pytania? Jak chcesz rozwiązać ten problem? Czego oczekujesz ode mnie? Warto się ustosunkować do pomysłów i oczekiwań dziecka. Warto je zachęcić do mówienia wprost bratu czy siostrze o swoich oczekiwaniach. Jeżeli jest to konflikt- zamiast bezpośredniej interwencji, można dzieciom zaproponować mediacje. Czego powinni unikać rodzice? Porównywania dzieci między sobą, szczególnie jednego kosztem drugiego Obciążania starszego nadmierną odpowiedzialnością za młodszego Zwalniania małego z odpowiedzialności Zbytniego ingerowania w konflikty między rodzeństwem Zmuszania do zgody, gdy są na siebie źli Przyjmowania skarg i szybkiego osądzania Obnażania słabości jednego dziecka w obecności drugiegotrudne rozmowy przeprowadzamy na osobności Ustawiania się przeciwko lub za którymś z dzieci Budowania koalicji z jednym przeciwko drugiemu Tworzenie dobra Warto tworzyć w życiu rodziny sytuacje, w których nasze dzieci mogą ze sobą współpracować, bawić się razem, eksperymentować podejmując nowe zachowania, role (np. w przygotowanie posiłku dla całej rodziny, pieczeniu świątecznych pierniczków, przedstawienia na imieniny babci, planu rodzinnej wycieczki itp. Takie poważne zadania najbardziej sprzyjają budowaniu więzi pomiędzy nimi Warto dzieciom zostawić pewną swobodę w działaniu- one maja prawo do dziecięcego świata, swoich spraw a nawet tajemnic przed rodzicami. To tworzy specyficzny klimat relacji pomiędzy rodzeństwem. Nadzieja na przyszłość Większość rodzeństw, które kłócą się i walczą w dzieciństwie, w dorosłym życiu jest w dobrych relacjach Jeżeli wychowamy dzieci w duchu miłości i szacunku, prawdopodobnie w przyszłości będą dążyć do budowania relacji w oparciu o takie właśnie wartości
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x