of 90
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

YOĞUN BAKIMDA KAN ve KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI. Dr. Volkan Hancı

Category:

Fashion & Beauty

Publish on:

Views: 101 | Pages: 90

Extension: PDF | Download: 1

Share
Description
YOĞUN BAKIMDA KAN ve KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI Dr. Volkan Hancı Kan Tüm organların perfüzyonunu sağlayan taşıyıcı, hareketli bir organ Oksijenin hücreye taşınıp hücreden karbondioksitin uzaklaştırılması,
Transcript
YOĞUN BAKIMDA KAN ve KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI Dr. Volkan Hancı Kan Tüm organların perfüzyonunu sağlayan taşıyıcı, hareketli bir organ Oksijenin hücreye taşınıp hücreden karbondioksitin uzaklaştırılması, Hücrelerin besin ihtiyaçlarının taşınması ve artık ürünlerin uzaklaştırılması, Pıhtılaşmanın sağlanması, Humoral ve hücresel savunmanın sağlanması, Çeşitli hormon ve enzimlerin taşınması Kan Transfüzyonu Tarihçe 1492 Kayıt edilen ilk transfüzyon girişimi 1665 Hayvandan hayvan transfüzyon R. Lower 1667 Hayvandan insana transfüzyon J. Baptist Dennis 1818 İnsandan insana transfüzyon James Blundell (Kayıtlara geçen ilk hayat kurtarıcı transfüzyon) 1881 İnsandan insana transfüzyon W. Halsted 1901 ABO kan gruplarının bulunması Landesteiner 1939 Rh faktörünün bulunması Landsteiner, Wiener 1940 Cross-Matching in bulunması Serolojik Bilgiler ABO Rh kan grupları sistemi Eritrositlerin taşıdığı en önemli antijenler A ve B. O kan grubunda A ve B antijeni yoktur. Cross-match Transfüzyonun bir taklidi. Donör eritrositleri ile alıcı serumu & donör serumu ile alıcı eritrositleri karşılaştırılır. ABO ve Rh tiplerinin doğrulanması (5 dk dan kısa). Diğer kan grubu sistemleri için antikorların saptanması (en az 45 dk). Düşük titrelerdeki ya da kolayca aglütine olmayan antikorların saptanması (en az 45 dk). Serolojik Bilgiler Kan Oran Antijen Antikor Uyumlu Rh (-) lik grubu grup O % Yok Anti A Sadece O % 10 Anti B A % A Anti B A veya O % 6 B % 10 B Anti A B veya O % 2 AB % 5 A ve B Yok A, B, AB veya O % 0.5 Kanın Depolanması Koruyucu Kanın pıhtılaşmasını önlemek, kan hücrelerinin glikoz gereksinimini karşılamak ph ı tamponlamaktır. Heparin (kısa süreli depolama) ECMO ACD (Asit Sitrat Dekstroz), 21 gün CPD (Sitrat Fosfat Dekstroz), gün CPDA (Citrate Phosphate Dextrose Adenin) gün AS-1 (ASDOL), AS-3 (NUTRICE) Kanın Depolanması Günler Eritrosit canlılığı % 95 % 90 % 84 % 75 Tromb canlılığı % Lokosit canlılığı % F V, VIII % 95 % 30 % 20 - % 30 % 10 - % 20 Serbest Hb (gr/l) Laktik asit (gr/l) PH K (Mmol) Amonyak (8/100ml) Endikasyon - Tarihçe MS Gençlik & epilepsi tedavisi 1492 Kaydedilen ilk kan transfüzyonu Roma da Papa VIII. Innocent Endikasyon Beyin kanamasına bağlı felç, koma. Hekimlerin yararlı olacağı umudu Sonuç: Komplikasyon & Papa ex Kan donörü 3 genç de ex Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Akut kan kaybını yerine koymak, Oksijen taşıma kapasitesini arttırmak, Ciddi anemilerin tedavisi, İntravasküler volümü arttırmak, Kan hücrelerini ve pıhtılaşma faktörlerini yerine koymak, Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Hastane yatışında artış Yüksek mortalite Organ disfonksiyonu Enfeksiyöz komplikasyonlar Transfüzyon komplikasyonları (Febril Nonfebril) Non-Hogkin Lenfoma gelişme riskinde artış Spahn DR, et al. Patient blood management is a win-win: a wake-up call.br J Anaesth Jun;108(6): Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Kan hareketli bir organ. Kan transfüzyonu basit bir sıvı infüzyonu değil, bir organ naklidir. Öncelikle zarar verilmemesi ilkesi doğrultusunda, kan ve ürünlerinin transfüzyonu uygun endikasyonlarla yapılmalıdır. Yılmaz Hancı S, Hancı V. Kan transfüzyonunun infeksiyöz komplikasyonları. Sendrom 2006;18(1):41-50. Tam Kan Tek vericiden elde edilir, Yaklaşık 513 ml volümdedir (450 ml kan ve 63 ml antikoagülan). Hemotokrit değeri %35 45 dir. Aktif trombosit içermez. Plazmasında albumin, gamma globulin ve faktör V ile VIII hariç (Normalin %10-20 si kadar bulunur) tüm pıhtılaşma faktörlerini içeren bir üründür. Sterilize edilmemiş olduğundan plazma veya hücre içi yaşayabilen mikroorganizmalarla enfeksiyon riski taşıyabilir. ABO ve Rh uygunluğu aranır. Tam Kan Transfüzyonu Diğer kan ürünlerinin elde edildiği kaynak materyal Sınırlı endikasyon Hipovolemik şoka neden olacak akut kan kayıpları Tek gerçek endikasyon masif kanama 24 saatte total kan hacmine eşit oranda kanama. 24 saat içinde 10 U fazla tam kan veya 20 U fazla eritrosit süspansiyonu 3 saat dolaşımdaki kan hacminin %50 replasmanı 150 ml/dk üzerindeki kan kaybı Ekschange transfüzyon Eritrosit Süspansiyonu Tek vericiden elde edilir. 300 ml volümdedir. (220 ml eritrosit, 80 ml plazma) Hematokrit değeri %65 75 tir. Tam kanın içerdiği tüm enfeksiyon risklerini taşır. ABO ve Rh uyumu aranır ml serum fizyolojik ile dilüe edilip yavaş akım hızında verilmelidir. Ringer laktat veya dekstroz ile birlikte verilmemelidir. Eritrosit Süspansiyonu Oksijen taşıma kapasitesinde düşmeye neden olan akut & kronik, derin ve semptomatik anemiler; Hb değeri 10 gr/dl olguların çoğunda transfüzyona ihtiyaç yok 6-7 gr/dl olguların büyük kısmında transfüzyon ihtiyacı Kan yapımı için temel yapı taşları olan demir, vitamin B12 ve folik asit yerine konmalı Hb seviyeleri temel alınarak transfüzyon yapılmamalı Hb & doku hipoksine bağlı belirti ve bulgular Eritrosit Süspansiyonu Hb, Hct değerleri 10 / 30 oranı?? Hangi Hb veya Hct değeri? Kan volümü tayini Kanama miktarını tam olarak ölçümü? Kompartmanlar arası geçiş, Sıvı verilmesiyle dilüsyon Oksijenasyonla ilgili parametreler; Oksijen sunumu (DO2) Total oksijen tüketimi (VO2) Oksijen ayrışma oranı (O2ER) Eritrosit Süspansiyonu Yetersiz doku oksijenasyon bulgusu VO ml/dk/m 2 yada hiper laktatemi Yeterli kan volümüne rağmen koroner yada serebrovasküler iskemi Yeterli kardiyak output a rağmen oksijen salınım oranı % 50 Aktif koroner arter hastalığı, serebrovasküler hastalık, önemli kardiyak disfonksiyon Hb 8 g/dl Klinik Değerlendirme Kanama Miktarının Tespiti Kanamaların sınıflandırılması Derece Kan Kaybı Klinik 1. %15 Hafif hemodinamik etki 2. %15-30 Taşikardi, nabız basıncında düşme, anksiyete 3. %30-40 Belirgin taşikardi, takipne sistolik hipotansiyon, bilinç bozukluğu 4. %40 Belirgin taşikardi, belirgin hipotansiyon, nabız basıncında daralma, idrar atılımı azalması, bilinçte depresyon Kanama Miktarının Tespiti Aspiratörde toplanan kan miktarı (Yıkama sıvıları) Gazların kompreslerin ıslak - kuru ağırlık farkı (Yıkama sıvıları kuruma) Verilen sıvı miktarı Şok İndeksi KAH (atım/dk) / SAB (mmhg)] Şok İndeksi ~ İntravasküler volum kaybı ~ 0.8 % ~ 1.0 % Şok İndeksi ~ 1.1 % ~ 1.5 % 40 50 Kan kaybına göre hipovolemik şokun klasifikasyonu Hipovolemi derecesi I Minimal II Hafif III Orta IV Ciddi Kan kaybı (%) %15 %15-30 %30-40 %40 Kan kaybı (ml) 750 ml ml ml 2000 ml SAB (mmhg) N N Düşük Çok düşük DAB (mmhg) N Yüksek Düşük Çok düşük NB (Atım/dk) N 140 Kapiller dolum N Yavaş ( 2 sn) Yavaş ( 2 sn) Belirlenemez Solunum hızı N N Takipne ( 20/dk) İdrar miktarı (ml/s) Minimal Takipne ( 20/dk) Perifer N Soluk Soluk Soluk, soğuk Bilinç durumu N Huzursuz, agresif Huzursuz, agresif, uykulu Cilt N Soluk Soluk Soluk Uykulu, konfüze veya şuursuz Kanama Miktarının Tespiti Kan Kaybı Komponent Tedavisi % l Kristal Kolloid ES TDP Tromb. Susp. 30 80 ASA Klavuzu Transfüzyon Hb değeri 10 g/dl ise nadiren, 6 g/dl altında (özellikle anemi akut ise) daima endike Ara (6-10) Hb değerlerinde: Yetersiz oksijenasyonun hastaya getireceği riskler. Tek Hb değeri veya oksijenasyonu etkileyebilecek fizyolojik etkenleri dikkate almayan yaklaşımlarla karar verilmemelidir. Alınan örneklemler normovolemik şartlarda alınmalıdır American Association of Blood Banks Öneri 1: Stabil olgularda kısıtlı transfüzyon stratejisi (Hb 7-8 g/dl) (Derece: Güçlü öneri; yüksek kaliteli kanıt). Öneri 2: Kardiovasküler hastalık olan olgularda kısıtlı transfüzyon stratejisi (Hb 8 g/dl, iskemi semptomları) (Zayıf öneri; orta kaliteli kanıt). Öneri 3: Hemodinamik stabil akut koroner sendrom olgularında liberal/kısıtlı transfüzyona ait kanıt yok (Çok düşük kaliteli kanıt). Öneri 4: Transfüzyon kararını hemoglobin konsantrasyonu kadar semptom olması da etkiler (Zayıf öneri; düşük kaliteli kanıt). Carson JL, et al (for the Clinical Transfusion Medicine Committee of the AABB). Red Blood Cell Transfusion: A Clinical Practice Guideline From the AABB. Ann Intern Med Mar 26. [Epub ahead of print] Kan Ürünü Verilmesi (Septik Şok) Yetişkinlerde Hb 7.0 g/dl ( 70 g/l) düşerse, hedef seviyesini g/dl yapacak şekilde eritrosit suspansiyonu ver. (1B). Özel durumlarda (Myokard iskemisi, ciddi hipoksemi, akut kanama, siyanotik kalp hastalıkları, laktik asidoz) daha yüksek Hb seviyeleri Sepsise bağlı anemi tedavisinde eritropoetin kullanma. Eritropoetin diğer sebeplere bağlı durumlarda kullanılabilir. (1B) Dellinger RP, et al.: Crit Care Med 2008;36: Kan Ürünü Verilmesi Kan Kaybı kan volümünün %20 sinden fazla Hb 8 g/dl Major hastalığı olan olgularda (KOAH, İskemik kalp hastalığı) Hb 10 g/dl Otolog kanı olan olgularda Hb 10 g/dl Ventilatör bağımlı olgularda Hb 12 g/dl Miller RD. Transfusion Therapy. Miller s Anesthesia Seventh Edition Eritrosit Süspansiyonu 11 çalışma, olgu, Akut Koroner Sendrom Ana transfüzyon endikasyonu major kanama Transfüzyon yapılan olgularda mortalite riski yüksek Akut koroner sendromu olan olgularda Hb 8 g/dl iken yapılan ES transfüzyonları mortalite üzerine yararlı veya en azından etkisiz Hb 11 g/dl ES transfüzyonu mortalite üzerine kötü etki Veriler konservatif transfüzyon stratejisini desteklemekte Garfinkle M, et al. Red blood cell transfusion and mortality among patients hospitalized for acute coronary syndromes: A systematic review. Int J Cardiol Feb 1. [Epub ahead of print] Eritrosit Süspansiyonu Transfüzyonu Erken ES transfüzyonu travma olgularında ARDS için bağımsız belirleyici. ES transfüzyonunun 1 U azaltılması travma olgularında ARDS riskini azaltabilmekte. Chaiwat O, et al. Anesthesiology. 2009;110: Septik şoklu olgularda ES transfüzyonu hücresel oksijenasyonun ve organ fonksiyonlarının iyileşmesi ile ilişkili değil. Fuller BM, et al. J Emerg Med KC transplantasyonu yapılan olgularda transfüze edilen ES nun yaşam süresine negatif etkisi vardır. de Boer MT et al. Anesth Analg. 2008;106:32-44 Septik şoklu olgularda 90 günlük mortalite, iskemik olay ve yaşam desteği kullanım oranları yüksek (9gr/dl) ve düşük (7gr/dl) hemoglobin gruplarında benzer Holst LB. N Engl J Med. 2014;371: Eritrosit Transfüzyonu Kanıt Uygulama İsrail, 5 YBU, 238 olgu %50 si en az 1 ES transfüzyonu, ana endikasyon (%43.7) düşük Hb Hasta ortalaması 1.2 ± 0.4 U Transfüzyon eşiği 7.9 ± 1.1 g/dl. Akut myokardial iskemi olgularında 8.8 ± 0.9 g/dl Transfüzyon yapılan olgularda YBU yatışı & hastane mortalitesi anlamlı yüksek Sonuç: Kanıt ile uygulama arasındaki boşluk devam etmekte. Ana endikasyon Hb düşüklüğü Cohen J, et al. Red blood cell transfusions--are we narrowing the evidence-practice gap? An observational study in 5 Israeli intensive care units. J Crit Care Feb;26(1):106.e1-6. Eritrosit Transfüzyonu Kontrendikasyonları Genel durumu iyileştirmek İyileşme hissini artırmak Yara iyileşmesini artırmak İntravasküler volümü genişletmek Hb 10 g/dl olan, fakat doku iskemisi belirtileri (anjina, iskemik strok, hiperlaktatemi) olmaması FDA Bülteni, 1989. Lökositten Fakir Eritrosit Süspansiyonu Tek vericiden elde edilir. 220 ml hücre ve ml serum fizyolojik içerir. Lökosit ve trombositlerin en az %70 i ayrıştırılmıştır. 24 saat içinde kullanılmalıdır. Hepatit ve HIV riski varken CMV riski azalmıştır. Lökositten Fakir Eritrosit Süspansiyonu Transfüze edilen lökositlerin istenmeyen olası etkileri Alloimmünizasyon Febril non-hemolitik transfüzyon reaksiyonları (FNHTR), Trombosit transfüzyonuna refrakterlik, Graft rejeksiyonu, Eritrosit yaşam süresinde kısalma Graft-vs-host hastalığı (GVHH) Transfüzyonla ilişkili akut akciğer hasarı (TRALI) İmmünmodülasyon GVHH, Virus aktivasyonu (örnek: HIV 1), T ve NK hücre fonksiyonlarında immunsupresyon, Malignite nüksü İnfeksiyöz hastalık CMV, HTLV I/II, EBV, Toxoplazma Gondii, Yersina Enterokolitika Lökositten Fakir Eritrosit Süspansiyonu İmmünolojik olarak yetmezlikte, daha önce CMV, HTLV I/II, EBV gibi ajanlarla karşılaşmamış olgular Lökositlere bağlı febril nonhemolitik atağın iki kez tekrarladığı veya bu tür reaksiyonun çok ağır seyrettiği olgular Gebeler ve intrauterin kan transfüzyonu Yenidoğan kan transfüzyonu, ekschange transfüzyon Sık transfüzyon gerektiren hastalar (lösemi, aplastik anemi, hemoglobinopati, hematolojik malignite vb) KI transplantı, hematopoetik kök hücre ve solid organ nakli adayları 1.derece akrabalardan kan alınarak verilmesi Yıkanmış Eritrosit Süspansiyonu Transfüzyon Ağır ürtiker, allerjik ve anaflaktik reaksiyon gösteren hastalar Ig A eksikliği T-Aktivasyon sendromu Neonatal ve intrauterin transfüzyonlar Yıkama işlemi ile GVHD veya CMV enfeksiyonu engellenemez Dondurulmuş Eritrosit Süspansiyonları Toplumda çok nadir bulunan kan grubu olan alıcıların fazla miktardaki acil ihtiyacını karşılamak Sık transfüzyon nedeniyle alloantikor gelişmiş hastalarda uygun kan bulunması Otolog kan transfüzyonu amacıyla alınmış kanlar İşlemler sırasında eritrosit harabiyeti fazla Yüksek miktarda serbest hemoglobin içerir Modern transfüzyon uygulamalarında fazla tercih edilmez Trombosit Süspansiyonları Tek donörden alınabileceği gibi genellikle 5 veya 6 donörden elde edilir. Tek donörden elde edilen ml plazma, en az 5.5x10 10 trombositle birlikte 0.5 ml den az eritrosit ve 20x10 7 den az lökositten oluşur. Enfeksiyon riski tam kanla aynıdır. Çok donörden elde edilende enfeksiyon riski artar. ABO uyumu aranmaz ancak Rh+ trombositleri 45 yaş altı Rhbayanlara vermekten kaçınılmalıdır ºC de 5 gün depolanabilir. Dondurulmamalı, altı saat içinde, mikroagregat filtreler kullanılmadan verilmelidir. Transfüze edilen trombositlerin ömrü 1-7 gün kadardır. Trombosit Süspansiyonları Aferez yöntemiyle tek hastadan toplanmıştır. Plateletpherezis üniteleri 6 normal üniteye denk gelir. İnfeksiyon riski tam kan gibidir. Trombositlere karşı antikor gelişmiş hastalarda HLA uyumlu kişilerden transfüzyon için tercih edilir. Erişkinlerde genellikle 1 Ü aferez trombositinin kullanılması ile yeterli hemostaz sağlanabilmektedir. Trombosit Süspansiyonları Trombosit sayısı /mm 3 Spontan kanama riski düşük Trombosit sayısı /mm 3 Spontan ciddi düzeyde kanamalar Trombosit sayısı 5.000/mm 3 Spontan öldürücü kanamalar Trombosit Endikasyonları Trombositopeni Kanaması veya pıhtılaşma bozukluğu yoksa PLT 10.000/mm 3 Kanaması olmayan, pıhtılaşma bozukluğu olan PLT 20.000/mm 3 Kanaması olan, DIK gelişen, cerrahi bir işlem uygulanacak PLT 50.000/mm 3 Göz veya beyin op. yapılacak hastalarda PLT /mm 3 Masif kan transfüzyonu yapılan olgularda PLT 30.000/mm 3 Trombositopati: Kanaması olan Konjenital trombosit fonksiyon bozukluğu, İlaçlar (aspirin, tiklodipin vs), Kardiak by-pass, Karaciğer ve böbrek yetmezliği Trombosit Endikasyonları Profilaktik trombosit etkisiz ASA Klavuzu Trombosit /mm 3 gereksiz Trombosit /mm 3 endike Ara değerlerde ( ): kanama riski Yeterli sayı ancak trombosit disfonksiyonu ve mikrovasküler kanama: endike Trombosit Süspansiyonları Risk faktörleri Yüksek ateş İnfeksiyon Sepsis İlaçlar (amfoterisin, vankomisin, ATG, INF) Eşlik eden başka kanama bozukluğu, DIK Ağır mukozit Risk faktörleri bulunmayan hastalarda: Eşik değer= /mm 3 Risk faktörleri bulunan hastalarda: Eşik değer= /mm 3 Aferez Trombosit Süspansiyonları HLA immünizasyonu nedeniyle Random donör trombosit süspansiyonlarına yanıtsız olan Trombositlere karşı antikor gelişmiş hastalarda HLA veya cross-match uygun aferez trombosit süspansiyonları önerilmektedir Yoğun trombosit transfüzyonuna gereksinim duyulan hasta gruplarında Fazla sayıda donöre maruziyeti önlemek için Transfüzyon ile bulaşan (CMV vb)hastalıklardan korumak için American Association of Blood Banks Trombosit transfüzyonu Öneri 1: Trombosit sayısı 10.00 ise transfüzyon yapılmalı (Güçlü öneri, orta dereceli kanıt) Öneri 2: santral venöz kateter takılacak hastalarda trombosit sayısı en az olacak şekilde transfüzyon yapılmalı (Zayıf öneri, düşük kaliteli kanıt). Öneri 3: Elektif diagnostik lumbar ponksiyon uygulanacak olgularda trombosit sayısı en az olacak şekilde transfüzyon yapılmalı (zayıf öneri, Çok düşük kaliteli kanıt). Öneri 4: Major elektif non-nöroaksiyel cerrahide trombosit sayısı en az olmalı(zayıf öneri; çok düşük kaliteli kanıt). Öneri 5: Nontrombositopenik olgularda ve kardiopulmoner bypass (CPB) cerrahisinde trombositopenisi olmayan olgularda profilaktik trombosit verilmemeli (zayıf öneri, çok düşük kaliteli kanıt) Öneri 6: İntrakraniel kanaması olan antiplatelet tedavi kullanan olgularda trombosit transfüzyonu önerilmez (Belirsiz öneri, çok düşük dereceli kanıt) Platelet Transfusion: A Clinical Practice Guideline From the AABB Kan Ürünü Verilmesi (Septik Şok) Aşağıdaki durumlarda trombosit ver: (2D) Trombosit sayısı 5000/mm 3 ise kanama olup olmamasına bakılmaksızın. Trombosit sayısı 5000 ile /mm 3 (ise ve bariz kanama riski varsa. Cerrahi ve invaziv girişimlerde yüksek trombosit sayısı ( 50,000/mm 3 gerekir. Dellinger RP, et al.: Crit Care Med 2008;36: Trombosit Kontrendikasyonları Trombosit süspansiyonları profilaktik olarak kullanılmamalı! Ciddi kanama yoksa (SSS kanaması): TTP HIT Kontrendikedir Granülosit Süspansiyonu Mutlak nötropenik (nötrofil sayısı 500/ l) Kontrol altına alınmayan ateş, mikroorganizma gösterilmiş Gram negatif sepsisi, mantar infeksiyonu olduğu gösterilmiş Antibiyotik ve diğer tedavilere 48 saat yanıt alınamamış Hastanın genel durumu bozuluyor KI hipoplazi ve Kİ fonks. geri dönüş şansı olan hastalar Kronik granülomatöz hastalıklı olgular (yukarıdaki koşullar aranmaksızın) antibiyotik tedavisi yetersiz Çok yaygın değil: septisemi ve ateş ile birlikte ciddi nötropeni G-CSF / GM-CSF ile büyük ölçüde azalmıştır Kan Ürünlerinin Işınlanması Amaç Transfüzyonla ilişkili GVHH önlemek Işınlanması gereken ürünler: Tam kan RBC süspansiyonu Trombosit süspansiyonu Granülosit süspansiyonu Işınlanması gerekmeyen ürünler: TDP ve Kriyopresipitat Işınlanmış Kan Ürünü Kullanımı Allogeneik kök hücre alıcıları ve vericileri Otolog kök hücre nakli hastaları HLA uygun vericilerden alınan kan ürünü 1. veya 2. derece akrabalardan alınan kan ürünü Şiddetli immün yetmezlik, hematolojik malignite, hodgkin hastalığı Pürin analogları ile tedavi edilen hastalar Konjenital immün yetmezlik hastaları İntauterin transfüzyonlar Prematüre veya yoğun bakım ünitelerindeki yeni doğanlar Ekschange transfüzyon yapılan yenidoğanlar Taze Donmuş Plazma Tek yada 5-6 donörden elde edilir ml volümdedir. Normal plazma düzeyinde tam ve stabil pıhtılaşma faktörleri, Albümin, gamma globülin, ( mg) fibrinojen, FVIII içerir. HIV ve hepatit riski vardır. ABO uyumu aranmaktadır. Rh uyumu temel değildir ancak, 45 yaş altı bayanlara Rh uyumu aranmaktadır. Hızlı verilmesi reaksiyon riskini arttırır. Koagülasyon testleri rehberliğinde dozu belirlenir. Taze Donmuş Plazma PT ve aptt nin normalin 1.5 katına çıkmasında, Multipl pıhtılaşma faktör eksiklikleri Masif transfüzyon sonrasında, Warfarin yüksek dozunda, Vitamin K eksikliği Kronik Karaciğer hastalığına bağlı kanama diatezlerinde Akut DIC tüketime bağlı kanama bozukluklarını düzeltmede. İzole faktör eksiklikleri (F XI) Trombotik trombositopenik purpura, HUS Hemorojik şok Geniş yanık AT-3 eksikliği Masif Transfüzyon - TDP Masif transfüzyon, travma: TDP/ES oranı 1: ve 24 saatlik survi iyileştirir. Trombositler için oran? Lustenberger T, et al. J Trauma Nov;71(5): ; discussion Masif transfüzyon, travma: TDP/ES 1:1 artmış survival. Mitra B, et al. Injury 2010;41(1): U ES transfüzyon, travma: yüksek TDP/ES, düşük mortalite ve yoğun bakımda kan ürünü kullanımının azalması ile ilişkilidir. Wafaisade A, et al J Trauma 2011 Jan;70(1):81-8; discussion Masif transfüzyon, TDP/ES 0.31:1 prokoagülan aktiviteyi düzeltir ARDS nedeni olmaz. Lucas CE, Ledgerwood AM. J Trauma Acute Care Surg Apr;72(4): 8 U ES, TDP/ES 1:1.5 mortalite riskini azaltır, ARDS riskini yükseltir. TDP/ES 1:1.5 mortalite koagulopati ve hemoraji ile ilişkili. Sperry JL et al. J Trauma.2008 Nov;65(5): Kan Ürünü Verilmesi Kanama veya planlanmış bir invaziv girişim yoksa, laboratuar testlerinde tespit edilen pıhtılaşma anormalliklerini düzeltmek için TDP kullanma. (2D) Dellinger RP, et al.: Crit Care Med 2008;36: YBU alınan 1923 olgunun %12.7 sine TDP infüzyonu %48 kanama; %15 işlem öncesi, %36 plansız işlem öncesi proflaksi %31 olguda PT uzaması yo
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x