of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Yeni (Önerilen) Kiralama İşlemleri Standardı ve Değişikliğin Mali Tablolara Muhtemel Etkileri

Category:

How To, Education & Training

Publish on:

Views: 40 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Yeni (Önerilen) iralama şlemleri Standardı ve Değişikliğin ali Tablolara uhtemel tkileri T NGN 1 S, B Öz Uluslararası uhasebe Standartları omitesi (US) ve merikan Finansal uhasebe Standartları omitesi
Transcript
Yeni (Önerilen) iralama şlemleri Standardı ve Değişikliğin ali Tablolara uhtemel tkileri T NGN 1 S, B Öz Uluslararası uhasebe Standartları omitesi (US) ve merikan Finansal uhasebe Standartları omitesi (FS) uzun süredir US 17 iralama standardını güncellemek için ortak bir çalışma yürütmektedirler. omiteler ayıs 2013 tarihinde son taslak metni yayınladılar ve 2016 yılında da yeni standardı yayınlamaları beklenmektedir. Yeni standart, kiracının, iptal edilemez operasyonel kiralamalardan doğan varlık ve ilgili borçlarını bilançoda muhasebeleştirilmesini gerekli kılmaktadır. iralama işlemlerinin muhasebeleştirilme ve raporlama kurallarında yapılacak değişiklikler şirketlerin varlık, uzun vadeli yükümlülük, öz kaynak ve BITD (faiz vergi ve amortisman öncesi kar) gibi mali tablo kalemlerinde değişikliğe neden olacaktır. Yeni standarttan en çok, operasyonel kiralamaların sıklıkla göründüğü perakende ve hava yolu şirketlerinin etkilenmesi beklenmektedir. nahtar elimeler: iralama işlemleri, Operasyonel iralamaların ktifleştirilmesi, Yeni iralama Standartı. J Sınıflandırması: 40, 41, 49. New (Proposed) eases Standard and Potential ffects of Changes on Financial Statements bstract International ccounting Standards Board (ISB) and Financial ccounting Standards Board (FSB) have been working jointly to update current lease standard IS 17. The Boards issued last joint exposure draft in ay 2013 and plan to issue new standard in 2016.The new standard would 1 S hmet NGN, armara Üniversitesi, Sosyal Bilimler nstitüsü, uhasebe ve Finans Doktora Öğrencisi VRG DÜNYSI, YI 35, SYI 420, ĞUSTOS require lessee to record an asset and associated liability, arising from non-cancellable operating leases, onto balance sheets. Changing accounting and reporting requirements would lead changes of financial statement elements such as assets, long term liability, equity and BITD. Retailer and irline companies, where operating leases are frequently observed, are expected to be most effected by the new eases Standard. eywords: eases, Capitalizing Operational eases, New eases Standart. J Classification: 40, 41, GRŞ iralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ve mali tablolarda gösteriminin nasıl yapılacağı konusu mevcut durumda, TS 17 iralama şlemleri standartında belirlenen ilkelere uygun olarak yapılmaktadır. Buna göre kiralama işlemleri, finansal kiralama ve faaliyet kiralaması olarak ikiye ayrılmaktadır. Bir varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan her türlü risk ve faydanın devredildiği sözleşmeler finansal kiralama olarak kabul edilmektedir. Diğer tüm kiralamalar ise faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır. Finansal kiralama söz konus olduğunda; işlemin özünün bir finansman faaliyeti olduğu ve kiralama işlemini yapan tarafın ilgili varlığı kredi kullanarak satın almış olduğu kabul edilerek kiralanan varlık ve finansal kiralamadan kaynaklanan yükümlülük kayıt altına alınmaktadır. iralama işlemi faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılmış ise; kiralama işlemini yapan taraf kiraladığı varlığı kayıt altına almadan sadece söz konusu varlık için ilgili dönemde yapılan kira ödemelerini gelir tablosuna yansıtmaktadır. iralama işlemleri standartı ülkemizde ilk olarak 24/02/2006 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Uluslararası alanda ise ilk defa 1982 yılında IS 17 iralama şlemlerinin uhasebeleştirilmesi adıyla Uluslararası uhasebe Standartları omitesi (ISC) tarafından yayınlanmıştır. Daha sonra 1997 yılında yenilenmiş ve IS 17 iralamalar başlığı ile yayınlanmıştır. Uluslararası uhasebe Standatları urumu da (ISB) IS 17 iralamalar standartını 2001 yılında aynı şekilde kabul etmiştir. Günümüzde kiralama standartının bir kez daha değiştirilmesi gündeme gelmiştir ve bu değişim, 1982 yılından bu yana paralel bir içerikte devam eden standartta önemli değişiklikler öngörmektedir yılında yayınlanan ilk kiralama standartından bu yana alışık olduğumuz finansal kiralama faaliyet kiralaması ayrımı ortadan kaldırılarak şu anda operasyonel kiralama olarak sınıflandırılanlar da dahil tüm kiralamaların bilançoda muhasebeleştirilmesi düşünülmektedir. Uluslararsı uhasebe Standartları omitesi (US) ve merikan Finanasal uhasebe Standartları omitesi nin (FS) 2006 yılından bu yana sürdürdükleri ortak çalışmanın önümüzdeki yıl bitmesi beklenmektedir. Yapılmak istenen değişikliğin temelinde yatan düşünce; iptal edilemez nitelikteki operasyonel kiralamaların, kiracı için hem önemli bir gayrimaddi hak hem de bir yükümlülük olduğu ve mali tablo dipnotlarında gösterilmelerinin yeterli olmadığı, aktifleştirilerek mali tablolara yansıtılması gerektiği görüşüdür. 2 Söz konusu görüşün savunucuları, hali hazırdaki uygulamanın yatırımcı ve analistlere kiralama işlemleri hakkında güvenilir bilgi sağlayamadığını savunmaktadırlar.birçok firmanın da kiralamalarını özellikle faaliyet kiralaması kapsamına girecek şekilde düzenleyerek mali tablo dışında bıraktığı görüşü mevcuttur. 3 Yapılacak değişiklik ile yatırımcı ve analistlerin, kiralama işlemlerinden kaynaklanan miktar, zamanlama ve nakit akışı belirsizlikleri ile ilgili daha iyi bilgi sahibi olmaları ve işletmeleri birbirleriyle daha kolay karşılaştırıbilmeleri amaçlanmaktadır. uhasebeleştirme ve raporlama kurallarında yapılacak değişiklikler şirketlerin varlık, uzun vadeli yükümlülük, özkaynak ve BITD (faiz vergi ve amortisman öncesi kar) gibi mali tablo kalemlerinde değişikliğe neden olacaktır. Dolayısıyla bu mali tablo 2 Warren cgregor, ccounting for eases: New pproach, US: FSB Financial ccounting Series, 1996,s.3 3 ugene. Imhoff, Robert C. ipe ve David W. Wright, Operating eases: Impact of Constructive Capitalization ccounting orizons.5,1 arch 1991, ss VRG DÜNYSI, YI 35, SYI 420, ĞUSTOS 2016 kalemleri kullanılarak hesaplanan rasyolarda da değişiklikler yaşanacaktır. Özellikle, çok sayıda mağazaya sahip perakende firmaları ve operasyonel kiralama işlemlerinin yoğun olduğu havacılık sektörü firmalarının mali tablolarının önemli ölçüde etkilenmesi beklenmektedir. Bu sektörler öncelikli olmak üzere değişiklikten etkilenecek tüm firmalar, değişiklik sonrası mali oranlarının ne olacağını ve kredi sözleşmelerinde herhangi bir mali oran taahhüdü var ise bu taahhütlerini gözden geçirmeleri gerekmektedir. Operasyonel kiralamalarından kaynaklanan varlık ve yükümlülüklerin mali tablolarda gösterilmesi gerektiği görüşü yeni olmayıp ilk kiralama standartının oluşturulduğu 1980 li yıllar ve daha da öncesine dayanmaktadır. Uluslararası uhasebe Standartları omitesi nin devam eden değişiklik projesi ile ilgili verdiği iki kaynaktan birisi 1996 tarihli G4+1 Grubu (vustralya, Yeni Zellanda, anada, merika ve ngiltere muhasebe standartları kurumlarının oluşturdukları bir organizasyon) tarafından yayınlanan ccounting for eases: New pproach isimli rapordur. 4 Diğer kaynak ise yine aynı organizasyon tarafından 2000 yılında yayınlanan eases: Implemantation of a new approach isimli rapordur 5. Bunların dışında, 1993 tarihinde merikada ki finansal analistlerin mesleki birliği olan Yatırım Yönetimi ve raştırma Birliği (ssociation for Investment anagement and Research) tarafından yayınlanan Financial Reporting in 1990s and Beyond isimli bir çalışma mevcuttur. Çok daha erken bir çalışma olarak da 1972 yılnda R. Dieter tarafından yazılan ve kiralama standartını uygulamada karşılaşılacak problemlerden bahseden Is essee ccounting Working adlı bir yazı kaleme alınmıştır. 6 Bu görüşler ışığında akademik literatürde operasyonel kiralamaların aktifleştirilmesi için farklı yöntemler öneren ve konuyu farklı yaklaşımlardan ele alan çok sayıda çalışma mevcuttur. 2. YÜRÜRÜT TS 17 R Ş- R STNDRDI NDN DĞŞTR- YOR âlihazırda yürürlükte olan TS 17 standartının neden değiştirilmek istendiğini cevaplamak için konuya farklı açılardan bakılması gerekmektedir. Değişikliğin nedenleri aşağıda açıklanmaya çalışılmıştr Finansal iralamaların asıtlı Olarak Operasyonel iralama Olarak Sınıflandırılması Şu anda kullanımda olan kiralama standartının kiralama işlemlerinde yaptığı finanasal-operasyonel kiralama ayrımının bazı şirketlerin sözleşme şartlarında kasıtlı değişiklikler yaparak özünde finansal kiralama olan bir kiralamayı operasyonel kiralama olarak sınıflandırmalarına ve finansal oranları manüple etmelerine izin verdiği düşünülmektedir. 7 ali tablolarda gösterilmeyen operasyonel kiralama taahhütleri eğer mali tablolarda gösterilseydi rasyoların nasıl etkileneceği ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmış ve rasyolarda önemli değişiklikler tespit edilmiştir Firmaların Risklerinin Daha yi naliz dilebilmesi ali tablo kullanıcıları arasında yer alan yatırımcılar ve finansal analistler, finansal kiralama operasyonel kiralama ayrımı yapmadan tüm kiralama işlemlerini bir finansman işlemi olarak görmektedirler. Buna karşın hâlihazırdaki muhasebe ve raporlama standartı kiralama işlemlerinde finansal kiralama operasyonel kiralama ayrımına gitmekte ve sadece finanasal kiralama olarak sınıflandırılan işlemlerin kiracının bilançosunda gösterimini zorunlu kılmaktadır. Yatırımcı ve analistler farklı bakış açıları nedeniyle, kiracının mali tablo dipnotlarından edinebildikleri bilgiler ışığında operasyonel kiralama taahhütlerini aktifleştirmek yoluyla mali tabloları düzeltmektedirler. Bu düzeltmeyi yapmak istemelerinin nedeni, operasyonel kiralama sonucu kiracının elde ettiği kullanım hakkının varlık olarak aktifleştirilmesi ve edinilen yükümlülüğün de yükümlülük olarak yine bilançoda gösterilmesinin sağlanmasıdır. 8 Yapılacak değişiklik ile analistlerin ve yatırımcıların dağa az uğraş vererek daha sağlıklı analizler yapabilmeleri ve analizlerdeki belirsizliklerin azaltılması hedeflenmektedir. 9 Operasyonel kiralama taahhütlerinin mali tablolara yansıtılmaması sonucu varlık ve borç tanımlaması ya- 4 Warren cgregor, ccounting for eases: New pproach, US: FSB Financial ccounting Series, ans Nailor ve ndrew ennard, eases: Implementation of a New pproach, US: FSB Financial ccounting Series, Dieter, R. Is essee ccounting Working?, The CP Journal, ugust 1979, pp Imhoff, ipe ve Wright, ss 52 8 ISB, Investor Spotlight: Potential Changes to essee ccounting, 2013, Projects/eases/Documents/Investor-spotlight-leases.pdf (15 ğustos 2015), s.1 9 ISB, Investor Spotlight, s.5 VRG DÜNYSI, YI 35, SYI 420, ĞUSTOS pılmadığı için, ilgili işletmenin borç / özkaynak oranının düşük raporlanmasına neden olunmaktadır. Yine analistlerin sıklıkla kullandıkları aktif karlılığı ve duran varlık karlılığı oranlarının yüksek raporlanmasına neden olmaktadır. Tüm bu durum analistlerin işletmenin finansal riskini sağlıklı olarak değerlendirememesine ve işletmenin hali hazırda olan kredilerindeki finansal rasyo taahhütlerini bozmadan ek borçlanmaya gidebilmesine neden olmaktadır avramsal Çerçeve Işığında Bakıldığında Operasyonel iralama Nedeniyle Varlık ve Borç eydana Gelmektedir Uluslararası uhasebe Standartları urumu nun yayınladığı kavramsal çerçevede varlık, Geçmişte olan işlemlerin sonucunda ortaya çıkan ve hali hazırda işletmenin kontrolünde olan ve gelecekte işletmeye ekonomik fayda sağlaması beklenen değerler şeklinde tanımlanmıştır. Yine kavramsal çerçevede borç ise Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve ödenmesi işletmenin ekonomik fayda sağlayabilecek değerlerinden bir çıkışa neden olacak mevcut yükümlülükler şeklinde tanımlanmaktadır. Varlık tanımının merkezinde kontrol yer almaktadır. Burada kontrol, işletmenin söz konusu varlığa fiziksel olarak sahip olmasından ziyade, işletmenin gelecekte elde edeceği ekonomik faydayı kontrol altında tutabilmesi anlamında kullanılmaktadır. 11 Dolayısıyla, bir fiziki varlığı kullanım hakkı yoluyla gelecekte elde edilecek ekonomik faydalar kontrol altında tutulabiliyorsa, varlığı kullanım hakkı bilançoda bir varlık olarak tanımlanabilir. ptal edilemez nitelikte, ya da iptali durumunda kiraya verene çok büyük yükümlülükler getiren operasyonel kiralamalar söz konusu olduğunda kavramsal çerçeveye göre, varlığı kullanım hakkı bilançoda aktifleştirilebilir. Borç tanımının merkezinde ise işletmenin gelecekte ekonomik fayda sağlayabileceği kaynaklarında bir çıkış olması hususu vardır. ptal edilemez nitelikteki operasyonel kiralama söz konusu olduğunda kavramsal çerçevedeki borç tanımı sağlanmakta olup gelecekte yapılacak olan kira ödemeleri bilançoda yükümlülük olarak gösterilebilir Farklı Firmaların arşılaştırılmasında olaylık Sağlanması Diğer bir amaç ise, aynı faaliyetlerde bulunan fakat kiralama tercihleri farklı firmalar arasında daha sağlıklı bir karşılaştırma yapabilmektir. Yatırımcı ve analistler bu farklılığı ortadan kaldırmak için farklı teknikler kullanarak çeşitli düzeltme çalışmaları yapmaktadırlar. ali tablo kullanıcılarını bu yükten, zaman kaybından ve yanlış analiz yapma riskinden kurtarmak için kiralama standartının, kiralama işlemlerini yatırımcılar ve analistlerin eskiden beri analizlerinde kullandıkları şekilde tüm kiralama işlemlerini bilançoda gösterecek şekilde değiştirilmesi istenmektedir. Özellikle havayolu taşımacılığı, büyük perakende mağazacılığı gibi sektörlerdeki işletmeler, operasyonel kiralama yöntemini tercih etmektedirler. Bu şekilde operasyonel kiralama faaliyetleri fazla olan şirketlerin bu kiralamalardan doğan varlık ve borçları, şu anda yürürlükte olan kiralama standartına uygun olarak, bilanço dışında kalmaktadır. Türkiye de perakende mağazacılık ve hava taşımacılığı alanında faaliyet gösteren bazı firmaların ralık 2014 itibarı ile sahip oldukları operasyonel ve finansal kiralamalar aşağıdaki tablodan görünebilir. Görüldüğü gibi, operasyonel kiralamalar ile ilgili taahhütler mali tablo dipnotlarında yer almakta ve dipnotlar bazı firmalarda daha fazla açıklayıcıyken bazı firmalarda ise daha az ayrıntı içermektedir. yrıca finansal kiralama borçları gelecekte ödenecek kiraların bugünkü değeri olarak gösterilirken, operasyonel kiralama için yapılacak ödemeler için böyle bir indirgeme söz konusu değildir. Tüm bu kısıtlamalar, şirketlerin karşılaştırılabilir olmasının önünde ciddi engel teşkil etmektedir. 10 Vivien Beattie, eith dwards ve lan Goodacre, The Impact of Operating ease Capitalization on ey ccounting Ratios ccounting and Business Research. Vol.28 No.4, September 1998,ss cgregor, s VRG DÜNYSI, YI 35, SYI 420, ĞUSTOS 2016 3. PNNN YN STNDRT R- ŞRNN USBŞT- RS Yeni hazırlanan taslak kiralama standartı kiralama işlemini bir varlığın kullanım hakkının belirli bir bedel karşılığında belirli bir süre için devredilmesini içeren bir sözleşme olarak tanımlamaktadır. Bir sözleşme, kiracıya, sözleşmeye konu olan varlığın kullanımı sonucu elde edilecek ekonomik faydayı kullanma ve bu ekonomik faydayı istediği gibi yönlendirme hakkı sağlıyor ise, sözleşme kapsamında varlığın kullanım hakkının olduğu anlamına gelir. Bu tanım kapsamına yalnızca finansal kiralamalar değil, iptal edilemez nitelikteki operasyonel kiralamalar da girmektedir ve hali hazırda yürürlükte olan standartın aksine şu anda operasyonel kiralama olarak sınıflandırılan kiralamaların birçoğu da bilançoda aktifleştirilecektir. 12 Yeni model, kiralama sözleşmesinden doğan varlık, yükümlülük, gider ve nakit akımlarının tanımlanması, ölçülmesi, muhasebeleştirilmesi ve sunumunda ikili bir model getirmektedir. Bu yaklaşıma göre kiralama sözleşmesinden doğacak gider ve nakit akışları, kiracının kiralanan varlığın içerdiği ekonomik faydaların (başka bir ifadeyle varlığın gerçeğe uygun değerinin) ne kadarlık bir kısmını kullanacağı ile ilişkilidir. Bu değerlendirme de kiralanan varlığın çeşidi ile doğrudan ilişkili olacaktır. Yeni standart kiralama işlemlerini, Tipi ve B Tipi olarak ikili bir sınıflandırmaya tabi tutmaktadır. akine teçhizat, ofis malzemesi, araç, kamyon ve uçak kiralamaları gibi gayrimenkul dışındaki varlık kiralamalarının birçoğu tipi kiralama olarak sınıflandırılmaktadır. Gayrimenkul kiralamalarının birçoğu ise B Tipi kiralama olarak sınıflandırılmaktadır. 13 Dikkat edilirse hali hazırda kullanılan standarttaki sınıflandırma kiralanan varlığın fiziksel sahipliği ve kontrolü temel alınarak yapılırken, yeni gelecek standarttaki sınıflandırma kiracının kiralanan varlığın gerçeğe uygun değerinin ne kadarlık bir kısmını tüketeceği konusu üzerinde durmaktadır. iralama sözleşmesinden doğan varlık ve borçların ölçümünde değişken kira ödemeleri dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla, perakende sektöründe sıklıkla görünen yapılan cironun üzerinden belli bir oran uygulanarak hesaplanan ciro kirası aktifleştirilmeyip hali hazırdaki uygulamada olduğu gibi direkt gelir tablosunda giderleştirilecektir. ğer sözleşmede kiracının kira süresini belli bir süre uzatması halinde kiracıya önemli bir ekonomik teşvik veriliyorsa, kira süresi uzatılmış olarak kabul edilip ek süre için yapılacak kira ödemeleri de aktifleştirilecektir. 12 ISB, ay 2013 xposure Draft D/2013/6, 2013, ay-2013/documents/d-eases-standard-ay-2013.pdf (15 ğustos 2015), s ISB, ay 2013 xposure Draft, s.6. VRG DÜNYSI, YI 35, SYI 420, ĞUSTOS 28 VRG DÜNYSI, YI 35, SYI 420, ĞUSTOS 2016 3.1. Tipi iralamaların uhasebeleştirilmesi tipi kiralamaların muhasebeleştirilmesi, hali hazırda kullanılan standartta finansal kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesine benzer şekilde yapılacaktır. Bu durumda, şu anda operasyonel kiralama kapsamında değerlendirilen ve bilançoda görülmeyen birçok araç, uçak ve gemi kiralamaları bilançoya alınmış olacaktır. Tipi kiralamalarda kiracı aşağıdaki işlemleri yapacaktır. - Bilançosunda kiralanan varlığın kullanım hakkını varlık olarak ve bu işlemden kaynaklanan borçlarını da yükümlülük olarak gösterecektir. ullanım hakkının maddi olmayan duran varlık olarak mı yoksa maddi duran varlık olarak mı raporlanacağı konusunda kesin karar verilmemiştir. - Gelir tablosunda, varlığın kullanım hakkı üzerinden kira süresi boyunca doğrusal olarak hesaplanan amortisman gideri gösterecektir. yrıca yapılan kira ödemelerinden ayrılan faiz unsuru da gelir tablosunda faiz gideri olarak gösterecektir. - Nakit akış tablosunda ise yapılan kira ödemesinin içindeki faiz unsuru ayrı anapara kısmı ayrı raporlayacaktır. Tipi kiralamalarda kiraya veren taraf aşağıdaki işlemleri yapacaktır. - iraya verilen varlık bilanço dışı bırakılacak, bunun karşılığında kiralama işlemlerinden alacaklar ve varlığın kira süresi sonundaki değeri (kalıntı değeri) aktifleştirilecektir. - em kiralama işlemlerinden alacaklar hem de varlığın kalıntı değeri gerçeğe uygun değeri üzerinden kayıt altına alınacaktır. - ullanım hakkının kiraya verilmesinden elde edilen kar kira sözleşmesinin başlangıcında hesaplanıp kar olarak muhasebeleştirilir. esaplanan karın varlığın kalıntı değerine denk gelen kısmı ise ertelenen kar olarak muhasebeleştirilecektir B Tipi iralamaların uhasebeleştirilmesi B tipi kiralamların muhasebeleştirilmesinde gelir tablosu tarafında, hali hazırda kullanılan standartta operasyonel kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesine benzer şekilde yapılacaktır. Bilanço tarafında ise yeni standart ışığında gerekli aktifleştirme yapılacaktır. Gayrimenkul kiralamalarının birçoğu bu kapsamda muhasebeleştirilecektir. B Tipi kiralamalarda kiracı aşağıdaki işlemleri yapacaktır. - Bilançosunda kiralanan varlığın kullanım hakkını varlık olarak ve bu işlemden kaynaklanan borçlarını da yükümlülük olarak gösterecektir. - Gelir tablosunda yapılan kira ödemeleri gösterecektir. - Nakit akış tablosunda yapılan kira ödemeleri operasyonel nakit akışı olarak gösterecektir. B Tipi kiralamalarda kiraya veren aşağıdaki işlemleri yapacaktır. - iraya verilen varlık bilançoda varlık olarak sunulmaya devam edilecektir. - ira gelirini sözleşme süresi boyunca eşit tutarlarda muhasebeleştirilecektir Uygulama Örneği onunun daha iyi anlaşılması için aşağıda bilgileri verilen kiralama işlemine ait hesaplamalar yapılarak muhasebe kayıtlarının nasıl olması gerektiği gösterilmiştir. 14 iralamaya ilişkin veriler aşağıdaki gibidir. Buna göre kiralama süresi kiralanan varlığın faydalı ömrünün önemli bir kısmı kapsadığından ve kira ödemelerinin bugünkü değeri varlığın gerçeğe uygun değerine yakın bir tutar olduğundan, bu kiralama Tipi kiralama olarak sınıflandırılacaktır. 14 evin. ightn
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x