of 79
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

VST PLUG-IN PRO VODOZNAČENÍ AUDIO SIGNÁLŮ

Category:

Self Improvement

Publish on:

Views: 28 | Pages: 79

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
VST PLUG-IN PRO VODOZNAČENÍ AUDIO SIGNÁLŮ VST PLUG-IN FOR AUDIO WATERMARKING DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR BC. DAVID HENZL VEDOUCÍ PRÁCE ING. RADEK ZEZULA, PH. D. SUPERVISOR BRNO 2008
Transcript
VST PLUG-IN PRO VODOZNAČENÍ AUDIO SIGNÁLŮ VST PLUG-IN FOR AUDIO WATERMARKING DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR BC. DAVID HENZL VEDOUCÍ PRÁCE ING. RADEK ZEZULA, PH. D. SUPERVISOR BRNO 2008 Licenční smlouva poskytovaná k výkonu práva užít školní dílo uzavřená mezi smluvními stranami: 1. Pan/paní Jméno a příjmení: Bc. David Henzl Bytem: Jevíčská 23 Letovice Narozen/a (datum a místo): /Boskovice (dále jen autor ) a 2. Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií se sídlem Údolní 244/53, , Brno jejímž jménem jedná na základě písemného pověření děkanem fakulty: prof. Ing. Kamil Vrba, CSc... (dále jen nabyvatel ) Článek. 1 Specifikace školního díla 1. Předmětem této smlouvy je vysokoškolská kvalifikační práce (VŠKP): disertační práce diplomová práce bakalářská práce jiná práce, jejíž druh je specifikován jako... (dále jen VŠKP nebo dílo) Název VŠKP: Vedoucí/ školitel VŠKP: Ústav: Datum obhajoby VŠKP: VST Plug-IN pro vodoznačení audio signálů Ing. Radek Zezula, Ph.D. Ústav telekomunikací VŠKP odevzdal autor nabyvateli v * : tištěné formě počet exemplářů 1.. elektronické formě počet exemplářů 1.. * hodící se zaškrtněte 2. Autor prohlašuje, že vytvořil samostatnou vlastní tvůrčí činností dílo shora popsané a specifikované. Autor dále prohlašuje, že při zpracovávání díla se sám nedostal do rozporu s autorským zákonem a předpisy souvisejícími a že je dílo dílem původním. 3. Dílo je chráněno jako dílo dle autorského zákona v platném znění. 4. Autor potvrzuje, že listinná a elektronická verze díla je identická. Článek 2 Udělení licenčního oprávnění 1. Autor touto smlouvou poskytuje nabyvateli oprávnění (licenci) k výkonu práva uvedené dílo nevýdělečně užít, archivovat a zpřístupnit ke studijním, výukovým a výzkumným účelům včetně pořizovaní výpisů, opisů a rozmnoženin. 2. Licence je poskytována celosvětově, pro celou dobu trvání autorských a majetkových práv k dílu. 3. Autor souhlasí se zveřejněním díla v databázi přístupné v mezinárodní síti ihned po uzavření této smlouvy 1 rok po uzavření této smlouvy 3 roky po uzavření této smlouvy 5 let po uzavření této smlouvy 10 let po uzavření této smlouvy (z důvodu utajení v něm obsažených informací) 4. Nevýdělečné zveřejňování díla nabyvatelem v souladu s ustanovením 47b zákona č. 111/ 1998 Sb., v platném znění, nevyžaduje licenci a nabyvatel je k němu povinen a oprávněn ze zákona. Článek 3 Závěrečná ustanovení 1. Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jednom vyhotovení obdrží autor a nabyvatel, další vyhotovení je vloženo do VŠKP. 2. Vztahy mezi smluvními stranami vzniklé a neupravené touto smlouvou se řídí autorským zákonem, občanským zákoníkem, vysokoškolským zákonem, zákonem o archivnictví, v platném znění a popř. dalšími právními předpisy. 3. Licenční smlouva byla uzavřena na základě svobodné a pravé vůle smluvních stran, s plným porozuměním jejímu textu i důsledkům, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 4. Licenční smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V Brně dne:... Nabyvatel Autor ABSTRAKT Tato práce se zabývá digitálním zpracováním signálů, možnostem jejich zpracování a zejména pak vodoznačením audio signálů jako možnost zabezpečení autorských práv audio obsahu. V práci jsou nastíněny základní metody vodoznačení dat a možnosti jejich detekce. Pro vytvoření představy o vodoznačení je zde popsána metoda vodoznačení audio dat známá jako Echo Hiding. Tato metoda provádí vodoznačení audio obsahu v časové oblasti zatímco detekce vodoznaků je prováděna v kepstrální oblasti pomocí Fourierovy transformace a autokorelační funkce. Metoda je implementována jako VST plug-in a společně s ovladači ASIO, které minimalizují latenci signálu je možno provádět vodoznačení audio dat v reálném čase. Cílem první části práce je seznámení se s technologií VST, ASIO ovladači a tvorbou VST plug-in modulů. Druhá část práce se zabývá implementací metod vodoznačení ve spolupráci s technologií VST. KLÍČOVÁ SLOVA Vodoznačení audio signálu, Vodoznak, Vodoznačení pomocí echa, VST Plug-IN, ASIO Ovladače, Reálný-čas. ABSTRACT This thesis deal with digital signal proccessing methods, possibilities their processing and especially audio signal watermarking like possibility safeguard author's rights of audio content. In this thesis are foreshadoweds basic audio watermarking methods and possibilities of watermark detection. To idea generation about watermarking there is described audio watermarking method known as Echo Hiding. This method embed watermarks to audio content in time-domain while watermark detection is made in kepstral-domain by using Fast Fourier Transform and correlation function. Method is implemented like VST plug - in and along with ASIO drivers that minimize signal latency provides audio signal watermarking in real - time. Aim of the first volume of this thesis is introduction of VST technology, ASIO driver and creating VST plug in s. Alternative volume of thesis deal with implementation watermarking methods in conjunction with VST technology. KEYWORDS Audio signal watermarking, Watermark, Echo Data Hiding, VSTPlug-IN, ASIO Driver, Real-Time. HENZL D. VST Plug-IN pro vodoznačení audio signálů. Brno: VUT Brno, Ústav Telekomunikací, 2008.Počet stran 79, Počet stran příloh 29. Diplomová práce. Vedoucí práce byl Ing. Radek Zezula, Ph. D. PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že svou diplomovou práci na téma VST Plug-IN pro vodoznační audio signálů jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího diplomové práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce. Jako autor uvedené diplomové práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením tohoto projektu jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení 152 trestního zákona č. 140/1961 Sb. V Brně dne podpis autora Tímto bych chtěl poděkovat vedoucímu své diplomové práce panu Ing. Radku Zezulovi, Ph.D za jeho odborné vedení a vstřícnost při konzultacích. Taktéž bych mu chtěl velmi poděkovat za poskytnutí technických a literárních prostředků, které mi velmi pomohly při tvorbě této práce. OBSAH ÚVOD POTŘEBNÉ SOUČÁSTI VST SDK Hostitelská aplikace ASIO ovladače Kompilátor Instalace VC Vytvoření nového projektu VST PLUG-IN Vytvoření nové instance efektu Základní funkce VST GUI (GRAPHIC USER INTERFACE) Přidání podpory VSTGUI Bitmapy Vytváření grafických prvků VYVÁŘENÍ EFEKTŮ Nastavení parametrů Princip zásobníku s proměnnou délkou Interpolace vzorků VODOZNAČENÍ AUDIO SIGNÁLŮ Metoda Echo Hiding VLOŽENÍ VODOZNAKU Princip vložení vodoznaku Realizace Algoritmu EXTRAHOVÁNÍ VODOZNAKU Synchronizace signálu Princip Detekce vodoznaku PŘENOSOVÝ SYSTÉM Přenos vodoznačného signálu datovou cestou ROBUSTNOST ALGORITMU ZÁVĚR Literatura Seznam symbolů, veličin a zkratek Seznam příloh A Zdrojový kód VST Plug-IN B Zdrojový kód MATLAB... 77 SEZNAM OBRÁZKŮ OBR. 1.1: APLIKACE MINIHOST PRO TESTOVÁNÍ VST PLUG-IN MODULŮ OBR. 1.2: APLIKACE SOUND FORGE PRO TESTOVÁNÍ VST PLUG-IN MODULŮ OBR. 4.1: ZÁSOBNÍK S PROMĚNNOU DÉLKOU OBR. 4.2: ZÁSOBNÍK S PROMĚNNOU DÉLKOU IMPLEMENTACE OBR. 4.3: VÝPOČET HODNOTY ZPOŽDĚNÉHO VZORKU OBR. 5.1: VLOŽENÍ ECHO SIGNÁLŮ DO ORIGINÁLNÍHO SIGNÁLU OBR. 6.1: BLOKOVÉ SCHÉMA KODÉRU METODY ECHO HIDING OBR. 6.2: VKLÁDÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BITŮ POMOCÍ MODULAČNÍHO SIGNÁLU OBR. 6.3: MODULAČNÍ IMPULS S PŘÍSLUŠNÝMI HLADINAMI OBR. 7.1: DETEKCE ZPOŽDĚNÍ SIGNÁLU KORELACÍ KEPSTRA (AUTOCEPSTRUM). A) DETEKCE BITU 1 SE ZPOŽDĚNÍM. B) DETEKCE BITU 0 SE ZPOŽDĚNÍM OBR. 8.1: ZÁKLADNÍ SCHÉMA PRO PŘENOS VODOZNAČNÉHO AUDIO SIGNÁLU POMOCÍ PŘENOSOVÉHO PROSTŘEDÍ OBR. 8.2: ZÁKLADNÍ SCHÉMA PRO PŘENOS VODOZNAČNÉHO AUDIO SIGNÁLU POMOCÍ PŘENOSOVÉHO PROSTŘEDÍ SEZNAM TABULEK TAB. 1.1: LATENCE SIGNÁLU ROZHRANÍ M-AUDIO FIREWIRE 410 PRO ASIO OVLADAČE TAB. 1.2: LATENCE SIGNÁLU ROZHRANÍ M-AUDIO FIREWIRE 410 PRO WDM/MME OVLADAČE TAB. 2.1: SEZNAM ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ VST TAB. 3.1: DEFINICE ZDROJŮ V RESOURCES.RC TAB. 3.2: SEZNAM OVLÁDACÍCH PRVKŮ KNIHOVNY VSTGUI TAB.4.1: PARAMETRY EFEKTŮ TAB. 4.2: VÝPOČET INTERPOLACE TAB. 9.1: VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ NEKOMPRIMOVANÝCH NAHRÁVEK TAB. 9.2: VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ MP3 KOMPRIMOVANÝCH NAHRÁVEK 45 TAB. 9.3: VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ DECIMOVANÝCH (PODVZORKOVANÝCH) NAHRÁVEK TAB. 9.4: VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ NAHRÁVEK FILTROVANÝCH DP TAB. 9.5: VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ NAHRÁVEK FILTROVANÝCH HP... 46 ÚVOD Technologie VST byla vytvořena firmou Steinberg Media Technologies, která je známá jak ve světě normálním tak ve světě hudebníků díky svým audio aplikacím a zpracování zvuku. VST Plug-in lze hostovat mnoha hostitelskými audio aplikacemi využívajících ASIO ovladače. VST plug-in samotný je zásuvný modul pro tyto aplikace, které jej využívají při DSP( Digitálním zpracování signálů) jako jednotku syntetizující zvuk či s jinou funkcí. Může obsahovat i grafické uživatelské rozhraní pro snadnější přehled a změnu parametrů. VST plug-in lze realizovat pomocí mnoha programovacích jazyků a vývojových prostředí, které budou jmenovány dále. Plug-in popsaný v této práci byl vytvořen pomocí volně dostupného programu Microsoft Visual C Express Edition. Vlastní řešení plug-inu obsahuje základní rozhraní VST SDK, vlastní soubory s řešením plug-in modulu a GUI editoru. Jednotlivé prvky jsou svázány tak, aby byla zajištěna jejich funkčnost a stabilita. Vytvořený plug-in lze pak vložit do hostitelských audio aplikací podporujících ASIO ovladače a je dále využíván jako DSP jednotka pro analýzu (analysis) či sytnézu (synthesis). Pod analýzou je možno si představit např. FFT analýzu, kdy je zobrazováno frekvenční spektrum signálů, avšak signál není žádným způsobem změněn. Pod syntézou si je potom možno představit libovolný efekt, který zpracovává vstupní signál a přeposílá jej změněný na výstup. Pokud je k tomu uzpůsoben, může provádět libovolnou funkci jakož i vodoznačení audio signálu v reálném čase ve spolupráci s ASIO ovladači. ASIO ovladače byly vyvinuty pro minimalizaci latence signálů, které probíhají signálovou cestou počítače na výstup zvukové karty. Pokud je k dispozici odpovídající hardware je možné snížit latenci v rozmezí 0 10 ms. Jako zástupce zvukových karet podporujících ASIO ovladače lze jmenovat M-Audio, E-MU či Behringer. Mezi hostitelské audio aplikace podporující ASIO ovladače lze jmenovat například Sound Forge, Live Lite, či Mini Host. Druhá část práce se potom zabývá vodoznačením audio signálů v reálném čase jako možnost ochrany vlastnických práv audio obsahu. V této práci bude popsána metoda vodoznačení v časové oblasti tzv. Echo Data Hiding. Detekce vodoznaku je pak prováděna pomocí autokorelace v kepstrální oblasti. 13 1 Potřebné součásti Pro vytvoření VST plug-in modulu je zapotřebí mít: VST SDK (Software Developer Kit) tj. sada vývojových nástrojů, která obsahuje kód potřebný k vývoji plug-in modulů. Více v kap Mít k dispozici hostitelskou aplikaci (např. aplikace MiniHost) schopnou načíst VST plug-in. Názvy vhodných aplikací jsou uvedeny v kapitole 1.2. Kompilátor Vývojového prostředí, který je schopen pracovat s daným OS pro kompilaci zdrojových souborů. Seznam kompilátorů je uveden v kap VST SDK VST SDK je sada vývojových nástrojů vyvinutá pro vývojáře a uživatele VST plug-in modulů pro usnadnění jejich práce. Dostupné verze VST SDK: VST 2.3 Starší verze. VST 2.4 Současná verze. Disponuje rozšířením nových funkcí o základní funkce. VST 3.0 Připravovaná verze. Tato sada nástrojů byla od počátku distribuována jako Open Source ve formě zdrojových kódů a lze je získat např. z webových stránek 1.2 Hostitelská aplikace Jedná se o aplikace podporující VST technologii a většinou i ASIO ovladače. Zda tyto technologie podporují lze většinou zjistit ve specifikaci dané aplikace, jako příklad lze uvést: MiniHost Jednoduchá Open Source aplikace, možnost načíst VST plug-in, přehrávání wav, MIDI, podpora ASIO. Obr. 1.1: Aplikace MiniHost pro testování VST plug-in modulů. 14 Sound Forge Licencovaný audio editor, mnoho funkcí, mnoho formátů souborů, podpora VST, ASIO, MME. Obr. 1.2: Aplikace Sound Forge pro testování VST plug-in modulů. Všechny uvedené aplikace lze využít pro testování VST plug-in modulů. Je doporučeno nejdříve otestovat plug-in v co nejvíce aplikacích podporujících VST technologii. Pokud plug-in pracuje bez problémů ve všech aplikacích, potom je s největší pravděpodobností navržen správně a je možno jej zaregistrovat jako platný VST plug-in u společnosti Steinberg. Pozn.: Některé hostitelské aplikace vyžadují přítomnost ASIO ovladačů v systému, z toho důvodu je nutno nainstalovat ASIO ovladače, viz. následující kapitola (1.3). 1.3 ASIO ovladače Jejich použití má v audio aplikacích zásadní vliv na latenci signálu. Latence je zpoždění mezi vstupem a výstupem audio a MIDI signálu. Lze ji zaznamenat například při použití virtuálních MIDI nástrojů, kdy při stisku klávesy se očekávaný tón přehraje s velkým zpožděním. Tento problém může být zapříčiněn příliš dlouhými datovými či MIDI kabely, nevhodným hardwarem nebo právě špatnými ovladači. Z toho důvodu vyvinula firma Steinberg Media Technologies technologii ASIO (Audio Stream Input Output) ve formě ovladačů, které umožňují přímou komunikaci s audio rozhraním a minimalizují latenci na maximální možné minimum, které je dáno především výkonem počítače. Latence signálu je uváděna v milisekundách. Lidské ucho je schopno rozeznat zpoždění signálu větší než ms, proto je nutno snížit toto nepříjemné zpoždění pod tuto hranici a poté lze subjektivně říci, že je audio signál přehráván v reálném čase s minimální latencí. 15 K profesionálním audio rozhraním značek M-AUDIO, EDIROL, E-MU, BEHRINGER a dalších jsou ASIO ovladače standardně k dispozici. ASIO ovladače lze provozovat i na zvukových kartách CREATIVE. Slouží k tomu speciální ovladače kxasio vyvinutá skupinou programátorů nezávisle vyvíjející ASIO ovladače pro zvukové karty na bázi EMU10K1 a 10K2. Tyto ovladače se vyvíjejí jako Open Source projekt a lze je získat zdarma na oficiálním webu projektu Latence těchto ovladačů se pohybuje okolo 3ms. Pro integrované karty obsahující AC'97 kodek lze využít ovladače ASIO4ALL. Získat je lze také zdarma na domovské stránce projektu Tento software by měl být schopen emulovat ASIO ovladače pro jakoukoliv integrovanou zvukovou kartu, avšak výsledky nejsou až tak uspokojivé jako v případě kxasio. Tyto ovladače mohou dosáhnout uspokojivých výsledků nebo také nemusí fungovat vůbec. To vše záleží na hardwaru počítače. Nastavení ASIO ovladačů je prováděno přímo v prostředí audio aplikace, která je provozována (např. aplikace Sound Forge 8.0). V nastavení je nutno zvolit příslušný ovladač typu ASIO (může se jich tam vyskytovat více) a poté případně nastavit latenci signálu. Tato hodnota se nastavuje na nejnižší hodnotu, při které je počítač ještě schopen provozovat audio aplikaci bez Drop- Out efektu. Jedná se o nepříjemné praskání a zasekávání zvuku. Při velmi nízké hodnotě latence může aplikace do jejího restartu přestat reagovat na přehrávání zvuku vůbec. Pokud se nelze při přehrávání dostat na nějakou rozumnou hodnotu latence, může to být zapříčiněno nedostatečným výkonem počítače, nebo špatným nastavením OS. Buffer[sample] Input Latency[ms] Output Latency[ms] Overall Latency [ms] Tab. 1.1: Latence signálu rozhraní M-Audio FireWire 410 pro ASIO ovladače. 16 Buffer [sample] Input Latency[ms] Output Latency [ms] Overall Latency [ms] Tab. 1.2: Latence signálu rozhraní M-Audio FireWire 410 pro WDM/MME ovladače. Tabulka 1.1 znázorňuje velikost latence signálu v závislosti na nastavení velikosti bufferu audio rozhraní. Pro testování bylo použito audio rozhraní M- Audio Firewire 410 s ASIO 2.0 ovladači. Tabulka 1.2 pak znázorňuje latenci signálu pro klasické WDM/MME ovladače využívané OS Windows při využití stejného audio rozhraní. Nejlepší možný výsledek, kterého bylo možno dosáhnout je v tabulkách výše vyznačen tučně. Při těchto hodnotách bylo ještě možno provozovat M-Audio Firewire 410 bez Drop-Out efektů. Testování proběhlo na PC Intel Pentium III, 512MB RAM s využitím software Sound Forge 8.0 při čistém přehrávání bez využití VST plug-inu. Z hodnot je zřejmé, že latence při použití ASIO ovladačů dosahuje výrazně lepších hodnot. Při testování na výrazně složitějším softwaru Live Lite 6.0 se projevila závislost latence signálu na výkonu PC a bylo nutno zvýšit ASIO buffer na 256 vzorků a WDM/MME buffer na 1024 vzorků. Pro možnost vodoznačení signálů v reálném čase je tedy nutno vlastnit PC s výkonem odpovídajícím jeho zatížení. Při využití VST plug-inu vzroste zatížení CPU ještě vice v závislosti na složitosti algoritmu využitého v samotném plug-inu. 1.4 Kompilátor VST plug-in lze vytvořit v poměrně mnoha programovacích jazycích a různých operačních systémech. Na platformě Windows lze využít vývojová prostředí jako Microsoft Visual C++ (dále jen VC++), Borland C++ Builder, Delphi či CodeWarrior. Oficiální vývojové prostředí pro VST SDK 2.4 na platformě Windows je Microsoft Visual C++ a Apple XCode 2.2 na platformě MacOSX. Obě vývojová prostředí jsou zdarma ke stažení na internetových stránkách: Windows: MacOSX: 17 Pro vytvoření VST plug-inu uvedeném v této práci bylo využito volně dostupné vývojové prostředí VC s podporou.net. Veškerá potřebná nastavení jsou popsána v následující kapitole Instalace VC Nejprve je nutné stáhnout a nainstalovat VC++ [1,4]. Při volbě součástí instalace je třeba zvolit Graphical IDE a Microsoft MSDN2005 a pro samotnou instalaci mít dostatek místa na disku. Instalace vyžaduje minimálně 350 MB volného místa na disku C pro dočasné soubory avšak místo instalace je libovolné. Celková velikost instalace je okolo 1.5 GB. Po instalaci VC++ je třeba nainstalovat service pack 1, který lze najít na internetových stránkách Microsoft update Po instalaci SP1 je doporučeno stáhnout aktualizace.net Framework 2.0, které lze najít taktéž na stránkách Microsoft update. V současné době je již k dispozici aktualizace.net Framework 3.5. Předchozími kroky bylo nainstalováno vývojové prostředí. Aby bylo možno vytvářet aplikace pro OS Windows, je třeba nainstalovat Platform SDK for Microsoft Visual C express což je specifická sada knihoven pro Windows. Tuto instalaci lze opět najít na stránkách Microsoft update, je třeba zvolit druh instalace dle procesoru: PSDK-amd64.exe pro 64 bitové procesory AMD PSDK-ia64.exe procesory Intel s architekturou IA-64 PSDK-x86.exe univerzální pro procesory s architekturou Intel Pro instalaci je nutné mít na disku alespoň 950 MB volného prostoru. Po instalaci Platform SDK je nutno spustit Visual C++ a v menu Tools - Options - Project and Solutions - VC++ Directories doplnit následující adresáře dle jejich typu: Executable Files C:\Program Files\Microsoft Platform SDK\Bin Include Files C:\Program Files\Microsoft Platform SDK\Include Library Files C:\Program Files\Microsoft Platform SDK\Lib Dále je nutno v souboru corewin_express.vsprops, který je standardně uložen v adresáři 18 C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\ VC\ VCProjectsDefaults nalézt řádek s textem: AditionalDependecies = kernel32.lib a nahradit jej textem: AdditionalDependencies= kernel32.lib user32.lib gdi32.lib winspool.lib comdlg32.lib advapi32.lib shell32.lib ole32.lib oleaut32.lib uuid.lib . V souboru AppSettings.htm v adresáři C:\Program Files\ Microsoft Visual Studio 8\ VC \VCWizards\ AppWiz\ Generic\ Application\ html\ 1033\ zapoznámkovat pomocí // řádky 441 až 444 takto: //WIN_APP.disabled = true; //WIN_APP_LABEL.disabled = true; //DLL_APP.disabled = true; //DLL_APP_LABEL.disabled = true; Tím je povoleno vytváření Win32 aplikací ve Visual C Nakonec je vhodné zaregistrovat Visual C++, neboť je časově omezené na 30 zkušebních dní. To lze provést z nabídky Help - Register Product. Pro re
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x