of 51
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

VİRÜS ENFEKSİYONLARDA LABORATUVAR TANISI

Category:

Fashion & Beauty

Publish on:

Views: 67 | Pages: 51

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
KLİMUD BÖLGE TOPLANTILARI VİRÜS ENFEKSİYONLARDA LABORATUVAR TANISI KLİMUD Klinik Viroloji Çalışma Grubu A B Fekal-oral bulaşma Kronikleşmez E Parenteral bulaşma Kronikleşir C D HBV - Olgu 56 yaşında olgunun
Transcript
KLİMUD BÖLGE TOPLANTILARI VİRÜS ENFEKSİYONLARDA LABORATUVAR TANISI KLİMUD Klinik Viroloji Çalışma Grubu A B Fekal-oral bulaşma Kronikleşmez E Parenteral bulaşma Kronikleşir C D HBV - Olgu 56 yaşında olgunun kronik hepatit ön tanısı ile yapılan serolojik değerlendirme sonuçları: HBsAg: Negatif Anti-HBc total: Pozitif Anti-HBs: Negatif HBV tanı testleri Antijen Antikor Nükleik asit HBsAg Anti-HBs HBV DNA HBeAg Anti-HBe Anti-HBc IgM Anti-HBc Total (IgM ve IgG) İyileşme ile sonuçlanan akut HBV enfeksiyonu HBV DNA HBsAg: Temastan 2-12 hft sonra (30-60 gün) KCFT yükselişinden 2-6 hft önce pozitifleşir HBsAg EIA duyarlılık ng/ml Temas sonrası hafta Kronikleşme ile sonuçlanan akut HBV enfeksiyonu Aylar Yıllar TİPİK SEROLOJİK PROFİLLER HBsAg Anti-HBc Total AntiHBs AntiHBc IgM HBeAg AntiHBe YORUM + Akut enfeksiyon (nadiren kronik enfeksiyonun alevlenme dönemi) Aktif enfeksiyon ( 6 ay ise kronik enfeksiyon) yüksek infektivite Aktif enfeksiyon ( 6 ay ise kronik enfeksiyon) düşük infektivite olabilir ancak HBV DNA ile belirlenmelidir Aktif enfeksiyon ( 6 ay ise kronik enfeksiyon) infektivite HBV DNA ile belirlenmelidir /- Geçirilmiş HBV = bağışık Aşılama ile bağışık İmmunsüpresyonda reaktivasyon riski Aşılanmamış birey ise kan/kan ürünü kullanımı 3-6 ayda negatifleşir HBV enfeksiyonu ve bağışıklık yok HBsAg Anti-HBc Total ATİPİK SEROLOJİK PROFİLLER AntiHBs AntiHBc IgM HBeAg AntiHBe YORUM /- - Eskiden geçirilmiş enfeksiyon, bağışıklık olabilir. (En kuvvetli olasılık) (İmmunsüpresyonda reaktivasyon riski olabilir) - Yanlış pozitiflik (antihbe yokluğunda) - Kronik enfeksiyon (mutant sag, HCV, HDV ile ko-enfeksiyon, vb) İyileşme dönemi akut enfeksiyon (pencere dönemi) /- Kronik enfeksiyon veya iyileşme dönemi. Farklı HBsAg tipleri ile karşılaşma Kişi enfeksiyöz kabul edilir /- - Erken dönem akut enfeksiyon - HBV aşılaması (erken) (HBeAg yokluğunda) - İmmunsüprese hasta ATİPİK PROFİL SAPTANDIĞINDA Testlerin aynı örnek ile tekrarı Yeni bir örnekte testlerin tekrarı Farklı bir kit ile testlerin tekrarı Gereğinde HBV DNA HBsAg testleri arasındaki farklılıklar Yakalama ve saptama antikorlarının farkları sonucu Analitik duyarlılık ve Mutasyonları yakalamada farklar Tümünde analitik duyarlılık 0.4 ng/ml veya 0.1 IU/mL Am J Clin Pathol 2006;125: 17 (CE onaylı) Avrupa da kullanılan ticari kit HBsAg kiti HBsAg Analitik duyarlılık 5 doğal mutant 21 rekombinan HBsAg mutantı Hbsag ad standart:analitik duyarlılık IU/ml arasında J Med Virol 2006; 78: S66-S70 Mutant HBsAg saptama kapasitesi: Test formatı Solid fazın kaplandığı monoklonal antikor Ciddi farklılıklar özellikle HBsAg a determinantının loop 2 bölgesinin etkileyen mutasyonları saptamada Özellikle HBsAg nin aalerindeki mutasyonları saptamada sorun var. - HBsAg + - Total anti-hbc + Aktif infeksiyon enf. yok HBV ile karşılama HBcIgM - + Anti-HBs - + Bağışıklık yok Başarılı aşılama Clinical Virology Manual,2000 Fields Virology, 2001 Geçirilmiş inf Anti-HBs - + Pencere dönemi Kronik / okült enf HBV + HDV / HCV Yalancı reaksiyon Geçirilmiş enf HBV DNA Kronik enf HBeAg Anti-HBe Replikasyon çok / az Akut enf HBV Olgunun izlem sonucu 56 yaşında olgunun kronik hepatit ön tanısı ile yapılan serolojik değerlendirme sonuçları: HBsAg: Negatif Anti-HBc total: Pozitif Anti-HBs: Negatif Anti-HBc total: Pozitif Anti-HBcIgM: Negatif Anti-HBe: Negatif HBV DNA PCR (Analitik duyarlılık 15 IU/ml): Negatif Tek doz HBV aşısı uygulanır: Bir hafta sonra bakılan anti-hbs: 102 miu/ml Sonuç: Geçirilmiş HBV enfeksiyonu, aktif HBV enfeksiyonu yok. Hepatit C Virüsü Zarf, kübik simetrili kapsid, 9600 nükleotid içeren tek sarmallı RNA ICTV 7 GENOTİP VİRÜS BULAŞMASI HCV Enfeksiyonunun Doğal Seyri Akut C Hepatiti HCV: klinik gidiş %15-40 İyileşme %60-85 Stabil %80 Kronikleşme Stabil %25 %20 Siroz Mortalite %75 (siroz, HSK) HSK riski: %1-4/yıl DiBisceglle et al.hepatology 2000;31: yıl Son dönem karaciğer hast. riski: %6/yıl Transplantasyon/ölüm İyileşme ile sonuçlanan akut enfeksiyon HCV Serolojisi Kronik enfeksiyon ile sonuçlanan akut enfeksiyon HCV Tanı Testleri Anti-HCV: Tarama testi (EIA) İmmun-blot testleri: Destekleyici analitik antikor testleri HCV RNA: Kantitatif (viral yük) Geçirilmiş enfeksiyon Akut HCV Kronik HCV Anti-HCV Pozitif Negatif (6-12 haftada pozitifleşir) Pozitif HCV RNA Negatif Geçirilmiş enfeksiyon demek için 3 ay sonra tekrar (EASL 2014) 1 2 hafta içinde pozitifleşir (Yüksek viral yük) Pozitif HCV Tanı Testleri Anti-HCV: Enfeksiyondan 6-12 hafta sonra pozitifleşir. HCV RNA: 1 2 hafta içinde pozitifleşir. Tedaviye karar vermede Tedavi sonrası izlemde ve kalıcı virolojik cevap göstergesi olarak Anti-HCV oluşmadan (serokonversiyon) önce Saptanabilir düzeyde antikor geliştiremeyenlerde (hemodiyaliz hastaları, immun yetmezlikteki hastalar) Yenidoğanlarda HCV Ag, RNA dan 1-5 gün sonra (+) Ab, Ag den 4-16 gün sonra (+) Destekleme testi S/CO indeksi Risk HCV OLGU Ekim 2011; 33 yaşında ilk kez kan bağışı yapan donör Fizik bakı normal. HBsAg, anti-hcv, HIV Ag/Ab, Sy antikor: Negatif (Abbott Architect i2000sr) Gönüllü, sağlıklı kan bağışçısı olarak kabul edilir. HCV OLGU 3 hafta sonra donör, kan merkezine rutin kontrolleri sırasında KCFT yüksek bulunduğunu bildirir. Yeni bir kan örneği ile tarama testleri tekrar edilir. Anti-HCV testi: Pozitif (S/CO: 5.8) HCV-RNA: Pozitif ( IU/mL) Karaciğer fonksiyon testleri AST: 144 U/L, ALT: 266 U/L HCV OLGU Bağışçının üç hafta önce alınan şahit numunesi HCV açısından tekrar değerlendirildi. Anti-HCV: Negatif Farklı sistemlerde anti-hcv: Negatif Modular Analytics E170 (Roche Diagnostics) (COI 0.048) Advia Centaur XP (Siemens Healthcare Diagnostics) (Index 0.06) Vitros Eci (Orthoclinical Diagnostics) (0.07 S/C) HCV Ag: Pozitif ( fmol/l) (Abbott Architect i2000sr) HCV-RNA: Pozitif ( IU/mL) Kan Ürünü Bilgileri Eritrosit süspansiyonu Acil servise başvuran 44 y K hastaya verildi (Alıcı-1) Trombosit süspansiyonu Myeloid lösemi tanısı ile izlenen 19 y E hastaya verildi (Alıcı-2) TDP stoklarda imha edildi. Alıcılara ulaşılarak kan merkezine çağırıldı. İzlem ALICI -1 Anti-HCV: Negatif HCV RNA: Pozitif ( IU/mL) ALICI -2 Anti-HCV: Negatif HCV RNA: Pozitif ( IU/ml) AST 151 U/L ve ALT 181 U/L TANI: Akut HCV enfeksiyonu Pegile interferon alfa 2a tedavisi Tedavinin 1. ayında Anti-HCV testi: Zayıf pozitif HCV RNA: 160 IU/mL Tedavinin 6. ayında HCV RNA: Negatif TANI: Akut HCV enfeksiyonu Primer hastalığından dolayı tedavi alamadı. İzlemde: Anti-HCV: Negatif HCV RNA: Pozitif IU/mL IU/mL ALT 12 U/L ALT 8 U/L HIV-1,2 enfeksiyonlarında laboratuvar tanı Testler farklı amaçlarla uygulanabilir: - Tanı, tarama, doğrulama, izleme, Test algoritması HIV enfeksiyonunun varlığını ya da yokluğunu belirlemek için uygulanacak testlerin sırasının adım adım planlanması Tanı amaçlı HIV testinin iki ana hedefi olabilir 1. HIV/AIDS semptom ve bulguları ile başvuran bir hastanın HIV ile enfekte olup olmadığını belirlemek 2. HIV bulaşmış olma olasılığı olan asemptomatik bir kişinin HIV açısından durumunu belirlemek KULLANILAN TESTLER 1. Antikor saptayan testler: Tarama testleri: Destekleme:Analitik Antikor testi: WB,LIA 2. Antijen saptayan testler 3. Viral Nükleik asit testleri 4. HIV Antiretroviral ilaç direnç testleri Yapılan ilk test (tarama testi) 1. Eklips ya da pencere dönemlerinden dolayı negatif olabilir 2. Biyolojik ya da teknik nedenlerden dolayı yanlış pozitif sonuç verebilir Test seçimi önemli Test seçimi ve algoritmalarının belirlenmesinde - Test edilecek topluluğun özellikleri - Hastalığın seyri ve evreleri - Testin uygulanacağı ortam Poliklinik, laboratuvar, - Maliyet ve insan kaynakları DESTEKLEME TESTLERİ Reaktif tarama sonuçlarının doğrulanması için kullanılan özgül testlerdir. 1. Western Blot (WB) 2. Line immünassay (LIA) 3. İndirekt immünfloresan testi (IFA) Line Immunoassay (LIA) WB İLE HIV ELISA TESTLERİNİN REAKTİVİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Nükleik asit amplifikasyon teknikleri (NAT) Tek tek ya da havuzlanarak Ticari kitlerin çoğu kantitasyona yönelik Kan bankacılığında havuzlanarak çalışılmak üzere onaylanmış platformlar mevcut Tekrarlayan HIV pozitifliği saptandığında İlgili hekime «Bunun bir ön sonuç olduğu ve doğrulanması gerektiği, doğrulama sonucunun daha sonra bildirileceği» verilecek ön raporda açıkça belirtilir Doğrulama yapılmadan istekte bulunan hekime reaktif sonucun bildirilebileceği durumlar: Doğum eylemi başlamış ve antiretroviral tedaviden yarar görebilecek gebeler Mesleki kazalardan sonra yapılan incelemeler HIV ile ilişkili olabilecek klinik belirtileri/bulguları, HIV i tanımlayıcı hastalıkları olan kişilerin acil tedavisi Doğrulama sonuçları henüz alınmadan taburcu edilecek hastalar Takibi yapılamayacak kişiler Önerilen farklı algoritmalar var 2 hızlı test 3 hızlı test 4. Kuşak testler WB kullanılmayan NAT ile doğrulama yapılan algoritmalar Sinyal/co değerlerini gözönüne alan algoritmalar *İlk tarama testi çok duyarlı olmalı THSK- HIV/AIDS Tanı Tedavi Rehberi 2013 Branson BM, 2010HIV Diagnostics Conference Risk Erken dönem enf Üç ayın ötesinde testin tekrarlanması: - Karşılaşma sonrası profilaksi almış kişiler, - Antikor yanıtları önemli ölçüde bozulmuş kişiler Akut HIV enfeksiyonu kuşkusunda, antikora dayalı testler negatif ise OLGU 20 yaşında erkek hasta Yakınmaları: Ateş, kusma, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve halsizlik Özgeçmiş: Eşcinsel Hastane başvurusundan üç ay önce cinsel eşinin HIV pozitif olduğunu öğrenmiş. Başvurudan bir ay önce yapılan HIV serolojisi negatif olarak saptanmış. UUygulanan mikrobiyolojik testler Serum örneğinde, antijen-antikor saptayan iki farklı otomatize ticari EIA ile sinyal/eşik değerleri sınıra yakın tekrarlayan reaktivite elde ediliyor. 4. kuşak test 1 S/CO 1.34 (pozitiflik sınırı 1) 4. kuşak test 2 : 0.33 (pozitiflik sınırı 0.25) HIV destekleme testi: (LIA): herhangi bir bant pozitifliği belirlenmiyor. Kantitatif HIV RNA (RealTime HIV-I Amplification Reagent Kit, Abbott, ABD): 4.1 x 10 5 kopya/ml Akut HIV enfeksiyonu ile beraber serum ve genital salgılarda yüksek oranda enfeksiyöz virus saptanır ve bu yüksek düzeyler hafta kadar devam eder. Morrison CS ve ark.plasma and cervical viral loads among Ugandan and Zimbabwean women during acute and early HIV-1 infection. AIDS 2010; 24(4): Kohort çalışmalar, akut HIV enfeksiyonu sırasında bulaşın, diğer dönemlere göre 26 kez daha fazla olduğunu ileri sürmektedir. Hollingsworth TD ve ark. HIV-1 transmission, by stage of infection. J Infect Dis 2008; 198(5): WB ve LIA destekleme testleri: SONUÇ Viral antijenlerin her birine özgül antikorların tanımlanmasını sağlaması, Yüksek özgüllükleri HIV 1-2 ayırımını yapmaları nedeniyle yararlı testlerdir. Ancak bu testler, Dördüncü kuşak EIA testlerine göre enfeksiyonun daha geç döneminde pozitifleşmektedir. 4. Kuşak EIA testlerinde tekrarlayan pozitiflik elde edilen örneklerde, sinyal/eşik değerleri düşük olsa da erken dönem enfeksiyonu ekarte etmek açısından RNA testlerinin kullanımı düşünülmeli, Dikkatli bir hasta sorgulaması yapılmalıdır. AHE, negatif ab testi olanların % Ancak yeni HIV bulaşımlarının %10-25 sorumlu Çok bulaştırıcı olan bu dönemin tanınması önemli Algoritmalarda yeni eğilim Akut HIV enfeksiyonlarını yakalamak
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x