of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Verslag vergadering raadsadviescommissie

Category:

Memoirs

Publish on:

Views: 13 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Verslag vergadering raadsadviescommissie op dinsdag 24 januari 2016 Aanwezig Voorzitter: Commissiegriffier: Leden: H. Tegels E. Bongaerts J. Cremers, CDA S. Thissen, CDA L. Corstjens, Democraten Roerdalen
Transcript
Verslag vergadering raadsadviescommissie op dinsdag 24 januari 2016 Aanwezig Voorzitter: Commissiegriffier: Leden: H. Tegels E. Bongaerts J. Cremers, CDA S. Thissen, CDA L. Corstjens, Democraten Roerdalen M. Maessen, Democraten Roerdalen G. van Elmpt, Fractie Van Elmpt P. van Elmpt, Fractie Van Elmpt H. van der Linden, Lijst Van der Linden D. van Meel, Ons Roerdalen C. Rutjens, Ons Roerdalen S. Harinck, PvdA C. Heldens, PvdA A. Simons-de Ruijter, Roerstreek Lokaal! W. van Pol, Roerstreek Lokaal! M. Goossen, VVD T. Savelkoul, VVD Tevens aanwezig Portefeuillehouders: M. de Boer-Beerta J. den Teuling M. Verheijden C. Wolfhagen Ambtelijke ondersteuning: L. Azhimi, beleidsmedewerker Participatie (agendapunten 3, 4, 5) M. Janssen, beleidsmedewerker Sociaal Domein (agendapunten 3, 4, 5) Verhinderd Wethouder E. Cuijpers Pagina 1 Opening De vergadering wordt geopend om uur. 1. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 2. Mededelingen/Rondvraag Mededelingen: De voorzitter herinnert aan het feit dat het Reglement van orde van de raadsadviescommissie is gewijzigd. Verder wordt gemeld dat wethouder E. Cuijpers door een ongeluk niet aanwezig kan zijn. De beantwoording van vragen over agendapunt 5 (Participatie statushouders) wordt waargenomen door wethouder J. den Teuling. Wethouder C. Wolfhagen wil graag, naar aanleiding van vragen in de commissievergadering van 23 januari 2017, een mededeling doen over het ontzorgingsarrangement voor statushouders. Het arrangement is samen met de gemeente Roermond tot stand gekomen. Er is geïnventariseerd hoeveel leegstaande panden zich in de gemeente bevinden. Het gaat om 200 panden. De eigenaren zijn aangeschreven met de vraag of zij misschien statushouders willen huisvesten. Op dit moment is nog geen enkele aangeschreven eigenaar bereid gevonden tot samenwerking met Wonen Limburg ten behoeve van het arrangement. Rondvraag: Ons Roerdalen wil graag weten op welke weg in de Melicker Ohé wordt gestrooid op de route vanuit Paarlo over de fietsbrug richting Melick. Op de reguliere route voor fietsers lijkt niet altijd te worden gestrooid. Waarom zijn eind 2016 alleen de kleedlokalen gesloopt op het sportpark in Vlodrop? Wanneer wordt de rest gesloopt? Wethouder C. Wolfhagen meldt dat er veel is geïnvesteerd in gladheidsbestrijding en dat het rendement duidelijk is. In de Melicker Ohé wordt gestrooid op de route Waterschei-fietsbrug-Paarlo. Daar is namelijk veel verlichting. In verband met vandalisme en het risico op calamiteiten is besloten de kleedlokalen in Vlodrop te slopen vóór de jaarwisseling. De overige gebouwen worden de komende tijd gesloopt. 3. Beleidsplan Schuldhulpverlening Roerstreek Lokaal! vindt het van belang dat de jeugd niet wordt vergeten. Boekingen zijn vaak niet zichtbaar door pin- en smartphonebetalingen. Is er in het plan iets opgenomen voor preventie op het gebied van jongeren? De PvdA vraagt waarom de gemeente de schuldhulpverlening heeft uitbesteed aan PLANgroep? Er worden kwartaalrapportages gemaakt door de PLANgroep. Wordt er ook een jaarverslag gemaakt en kan daarin inzage worden verschaft? Pagina 2 Er zijn signalen dat de PLANgroep rekeningen van cliënten niet betaalt zonder dat zij dat weten. Zijn cliënten die zich aanmelden verplicht via PLANgroep deel te nemen aan het traject? Er wordt veel nadruk gelegd in het beleidsplan op preventie. Echter, hoe werkt dit bijvoorbeeld bij het niet-openen van post? Wie signaleert dit? Waarom is er een wachttijd van twee weken voor aanvang van een traject? Kan dit niet korter? Hulpvragers moeten immers op zich al een drempel overgaan voor ze zich aanmelden. Welke rol speelt de sociale kredietbank in de schuldhulpverlening in Roerdalen en welke percentages worden gehanteerd? Recent was in de media dat bij sommige sociale kredietbanken een hogere rente wordt gevraagd dan bij gewone banken. De VVD vraagt hoeveel dossiers er in 2016 zijn afgehandeld. Ook wordt gevraagd of de conclusie juist is dat er geen sprake is van een toename. Immers, het bedrag dat geraamd is voor schuldhulpverlening is gelijk gebleven. Lijst Van der Linden onderstreept het belang van armoedebestrijding bij het voorkomen van schulden zoals ook verwoord in het advies van de Cliëntenraad. Om schulden te voorkomen is het zaak om ervoor te zorgen dat inwoners hun uitkering snel na de aanvraag ontvangen. Is de verwachting dat er in de toekomst meer zal worden uitgegeven aan schuldhulpverlening? Zal er in de toekomst sprake zijn van één beleid voor de MER-gemeenten (Maasgouw, Echt- Susteren, Roerdalen)? Wat wordt er straks gedaan aan uitvoering volgens op het beleidsplan? Fractie Van Elmpt vraagt hoeveel mensen een traject volgen in de schuldhulpverlening. Worden deze mensen geholpen via PLANgroep? Hoe worden de doelgroepen van het preventiebeleid opgezocht? Vallen mensen wiens huis na ontdekking van een hennepkwekerij ontruimd moet worden onder de schuldhulpverlening? Hoe groot is het aandeel van het gemeentefonds in het budget schuldhulpverlening? Wordt PLANgroep alleen ingezet als er meer inkomsten zijn dan uitgaven? Hoeveel medewerkers zijn werkzaam voor schuldhulpverlening? Democraten Roerdalen steunt het advies van de Cliëntenraad. Hulpvragers zouden moeten kunnen leren hoe men omgaat met een kasboek. Ons Roerdalen bedankt de cliëntenraad voor de adviezen die zij heeft uitgebracht. De vraag van de PvdA over de kredietbank is belangrijk. Immers, het is niet de bedoeling dat de overheid bijdraagt aan het vormen van schulden. Aandacht wordt gevraagd voor de bescherming van persoonsgegevens. Het probleem is niet zozeer dat er te veel gegevens verzameld worden, maar dat burgers geen controle hebben op de manier waarop de data wordt gebruikt. Er stroomt steeds meer informatie samen. Hoe wordt in Roerdalen de privacy gewaarborgd? Welke gegevens worden bewaard en welke gegevens ontvangen inwoners als ze gebruik maken van artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens? Het zou goed zijn om een aantal evaluatiemomenten in te richten. Wethouder J. den Teuling erkent, in antwoord op de bijdragen van Roerstreek Lokaal! en Democraten Roerdalen, het belang van preventie. Wel is het zo dat het moeilijk is om actief beleid te voeren richting jongeren of zzp ers in zoverre niet bekend is waar de probleemgevallen precies zitten. Wel kan er middels communicatie aan preventie worden gedaan. De PLANgroep en de gemeente werken al lange tijd samen. De jaarverslagen van de groep zijn op te vragen. De PLANgroep voert niet de betalingen uit. Pagina 3 Het sociaal wijkteam is alert op signalen, zoals het niet-openen van post of een huurachterstand. Ook andere hulpverleners hebben hierin een rol. Soms zoeken mensen hulp als het al te laat is. Getracht wordt om de drempel tot het aanvragen van hulp te verlagen. Het aantal dossiers dat de gemeente in het kader van schuldhulpverlening behandelt, wordt nagezocht. De wettelijke wachttijd voor hulp is vier weken. Er wordt echter gewerkt met een termijn van maximaal twee weken. De rol van de sociale kredietbank wordt nagezocht. Het percentage dossiers dat naar tevredenheid is afgehandeld, is niet bekend. Wel is bekend dat er een bedrag van ,- was begroot voor Er is uiteindelijk ,- uitgegeven. In reactie op Lijst Van der Linden wordt het belang van armoedebestrijding erkend. In een aantal trajecten in 2017 zal beslist aandacht worden besteed aan dit onderwerp. Binnen de MER wordt zoveel mogelijk geharmoniseerd. Daarbij blijft wel ruimte voor lokale invulling. Eén van de zaken waar in het bijzonder aandacht aan zal worden besteed, is het maatwerk. Uitkeringsgerechtigden worden actiever gewezen op de mogelijkheden en voorzieningen die er zijn dit is ook weer gerelateerd aan armoedebestrijding. Inwoners die schuldhulpverlening nodig hebben, melden zich niet altijd vanzelf. De gemeente streeft ernaar de doelgroep te bereiken door bijvoorbeeld te kijken naar inwoners die met een andere kwestie bij de gemeente terechtkomen. Binnen het sociaal domein wordt zoveel mogelijk het geoormerkte geld aangewend voor het betreffende doel. De PLANgroep wordt ingezet op het moment dat de gemeente een signaal krijgt dat er iets mis is. Inwoners kunnen zich ook zelf bij de gemeente melden. Er worden twee specialisten van de PLANgroep voor de MER ingezet. Het is mogelijk dat een inkomensconsulent van de gemeente hier ook nog bij betrokken is. Er wordt waarde gehecht aan het waarborgen van de privacy. De gemeente is gehouden aan wettelijk bepaalde regels. Daar wordt in- en extern op gecontroleerd. Bescherming van persoonsgegevens gaat steeds beter, maar is niettemin een voortdurend proces. Het onderwerp behelst zowel het beveiligen van systemen als de manier waarop medewerkers met het onderwerp omgaan. In het teamoverleg is privacy een constant punt van aandacht. Wat betreft evaluatie: het nieuwe beleidsplan is een evaluatiemoment. Maar de commissie kan ook zelf een aanbeveling doen over andere evaluatiemomenten. Burgemeester M. de Boer-Beerta legt uit dat schulden vrij zelden een op zichzelf staand probleem zijn. Vaak is er sprake van multiproblematiek. Men ziet dat schulden zich voordoen naast andere problemen binnen een gezin, zoals kindermishandeling. Onlangs is er vanuit het Rijk extra geld beschikbaar gesteld aan gemeente ten behoeve van armoedebestrijding bij kinderen. In dit kader zal ook gekeken worden naar het opsporen en aanpakken van multiproblematiek. De gemeente beschikt over diverse gegevens over gezinnen, waarmee mogelijk multiproblematiek opgespoord kan worden. Erkend wordt dat het uitwisselen van overheidsgegevens uit verschillende bronnen op gespannen voet kan staan met de bescherming van persoonsgegevens. Aangaande het Damoclesbeleid wordt gemeld dat er in de regio met de burgemeesters afspraken zijn gemaakt. Het beleid is aangescherpt. Er wordt niet meer gewaarschuwd en er wordt meteen overgegaan tot sluiting van de woning. Enerzijds mogen kinderen hier niet de dupe van worden. Anderzijds kan het niet zo zijn dat criminelen hun gang kunnen gaan omdat ze kinderen hebben. In het geval een huis gesloten wordt waar ook kinderen wonen, dan wordt er advies ingewonnen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Pagina 4 Ons Roerdalen vindt de toelichting van de wethouder over privacy te algemeen. Wat kan de burger verwachten als hij/zij gebruik maakt van artikel 35 Wet bescherming persoonsgegevens? De Minister is er niet helemaal in geslaagd om informatiestromen binnen de overheid inzichtelijk te maken. De vraag is hoe de situatie in Roerdalen is. Fractie Van Elmpt vraagt waarom er verlangd wordt van inwoners dat zij meer inkomen hebben dan uitgaven alvorens zij in aanmerking komen voor schuldhulpverlening. Lijst Van der Linden wijst erop dat, in het kader van armoedebestrijding, het niet goed is als inwoners zes weken moeten wachten voordat ze een bijstandsuitkering ontvangen. De schulden lopen dan alleen maar op. Is hier een oplossing voor? Verder wordt gevraagd of de commissie alle kwartaalrapportages van de PLANgroep kan ontvangen. Wethouder J. den Teuling herhaalt dat Roerdalen zich houdt aan de wettelijke regels omtrent privacy. De medewerkers worden hierop aangesproken en op gecontroleerd. In maatwerkgesprekken wordt gekeken naar multiproblematiek van hulpvragers. Ten behoeve van preventie wordt dus al eerder gekeken naar schulden. Hulp wordt niet alleen geboden als een inwoner meer inkomen dan schulden heeft. In de verordening zijn wachttijden opgenomen wat betreft de uitkering van bijstand. Voor de toekomst wordt niettemin gestreefd naar het verkorten van de doorlooptijden. Bij de schuldhulpverlening is de doorlooptijd twee weken, ondanks het feit dat het maximum eigenlijk vier weken is. Het is niet de bedoeling dat de kwartaalrapportages worden doorgezonden. Toezegging(en): Wethouder J. den Teuling heeft ter vergadering de toezegging gedaan dat hij de raadsadviescommissie zal informeren over hoe de verstrekking van sociale kredieten in Roerdalen is geregeld en welk rentepercentage wordt gehanteerd (actiepunt 152 raadsadviescommissie). Wethouder J. den Teuling heeft toegezegd dat hij zal opzoeken hoeveel dossiers er in het kader van schuldhulpverlening worden behandeld. Tevens zal hij aangeven hoeveel dossiers er in 2016 en 2015 zijn behandeld en hoeveel daarvan zijn afgehandeld (actiepunt 153 raadsadviescommissie). Advies raadsadviescommissie: 1. het voorstel wordt door alle aanwezige fracties rijp geacht voor behandeling in de gemeenteraad; 2. ten aanzien van de inhoudelijke advisering wordt door de fracties van het CDA, Democraten Roerdalen, Fractie Van Elmpt, Lijst Van der Linden, Ons Roerdalen, PvdA, Roerstreek Lokaal! en de VVD positief geadviseerd; 3. geadviseerd wordt het voorstel als bespreekstuk te agenderen. 4. Visiedocument Beschut Werk Het CDA vraagt in hoeverre de voorliggende visie aansluit op de actuele situatie bij de Westrom, gelet op het mislukken van de fusie met De Risse. Ons Roerdalen sluit zich aan bij de vraag van het CDA aangaande de Westrom. Op bladzijde 2 van het raadsvoorstel staat dat veel gemeenten in hetzelfde stadium als Roerdalen zitten wat betreft Pagina 5 beleidsformulering. Echter, dit zou geen excuus moeten zijn. Roerdalen zou op sociaal vlak betrokkenheid moeten tonen bij burgers. Van de banen die landelijk gecreëerd hadden moeten worden, zijn slechts 115 gerealiseerd. Wat wordt bedoeld met breed kijken naar de mogelijkheden om deel te nemen aan de arbeidsmarkt als vermeld in de brief aan de cliëntenraad? Het visiedocument beschouwt beschut werk als een last resort. Echter, op de website van de Rijksoverheid staat dat burgers sinds begin 2017 zelf via het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) een beschutte werkplek kunnen aanvragen. De gemeente moet die werkplek aanbieden. De voorziening kost ,- per persoon per jaar, maar deze kosten worden door het Rijk vergoed. Waarom wordt gewacht met het inzetten van de werkplekken? Democraten Roerdalen is voorstander van het voorstel. De cliëntenraad heeft zijn werk goed gedaan. Het is jammer dat het college het advies onderuit haalt. Waarom is het visiedocument niet geschreven zoals het moet? De stukken zouden zorgvuldiger moet worden opgesteld. De overheden weten niet precies hoe ze om moeten gaan met de opvolger van de Wet sociale werkvoorziening (WSW). Fractie Van Elmpt verwijst naar bladzijde 2 van het raadsvoorstel. Daar is sprake van een kwartiermaker. Is die echt noodzakelijk? Misschien is er al iemand bij de Westrom aanwezig. Is binnen de kernen van Roerdalen de dagbesteding als vermeld op pagina 4 van het voorstel al geregeld? Zijn gemeenten verplicht om jongeren uit het praktijkonderwijs en speciaal onderwijs, als vermeld op pagina 5, een beschutte werkplek aan te bieden of kunnen zij ook met loonkostensubsidie werken? Hoeveel WSW-dienstbetrekkingen heeft Roerdalen? Hoeveel ligt de Westrom-cao boven het minimumloon? Komt er een plafond aan het aantal beschutte werkplekken? Lijst Van der Linden wijst op pagina 1 waar staat dat de gemeente niet verplicht is beschutte werkplekken aan te bieden. Dit is inmiddels veranderd. Hoe is de stand van zaken voor Roerdalen? De vakbond zou een reactie hebben gestuurd naar de gemeente in het kader van het visiedocument. Kan die gedeeld worden met de commissie? Het is absurd dat de regering de sociale werkvoorziening heeft beëindigd, maar het Rijk nu weer op een andere manier een soortgelijke voorziening verplicht stelt. Het was beter geweest onrust bij de werknemers in de sociale werkplekken te vermijden. De VVD vraagt of het bij de Westrom bekend is om hoeveel mensen het gaat met betrekking tot beschutte werkplekken. Het is misschien beter om via één organisatie te werken en niet tevens het UWV te betrekken. De PvdA wijst erop dat de instroom in de WSW is beëindigd in Werknemers die toen onder de WSW vielen, hebben hun baan behouden. De gemeente is verantwoordelijk geworden voor mensen die voorheen een beroep zouden hebben gedaan op de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) of de WSW. Behalve beleidsstukken is er weinig gebeurd binnen de gemeente sinds Pagina 6 Roerstreek Lokaal! vraagt of de wetswijziging betreffende de beschutte werkplekken al aangenomen is. de VNG had bedenkingen tegen de wet. Heeft de gemeente een standpunt over de VNGbedenkingen? Wat zal de rol van de Westrom zijn? Wethouder J. den Teuling herkent het verhaal dat de overheid nog geen duidelijk beeld heeft geschetst van hoe beschut werk ingevuld zal worden. Er zijn nog veel onzekerheden. Westrom gaat verder zonder De Risse. Er is op zich geen verschil met het plan zoals het vóór het mislukken van de fusie bestond. Er zit een relatie tussen het gebruik van de beschutte plekken als last resort en een brede kijk op de arbeidsmarkt. Het streven is om mensen met een beperking hoger op de participatieladder te plaatsen. Op enig moment kunnen ze dan uitstromen naar regulier werk. Degenen waarvoor dat onmogelijk is, komen in aanmerking voor een beschutte werkplek. Het is verplicht dat het UWV mensen keurt in dezen. Hoeveel plekken er in het kader van de Wsw worden gevuld voor Roerdalen wordt nagezocht. Er zijn in 2017 vijf beschutte werkplekken vastgesteld. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het beheren van de budgetten bij de uitvoering van de Participatiewet, ook ondanks het feit dat het rijk de plekken via het gemeentefonds bekostigt. Het voorliggende stuk is een visiedocument. Het is nu zaak om aan de slag te gaan. Het is daarbij van belang om kosten, zoals voor een kwartiermaker, binnen de perken te houden. De dagbesteding is nog niet helemaal goed geregeld, maar er wordt hard aan gewerkt. Deze discussie is ook gerelateerd aan de discussie over dorpshuizen en raakt ook de portefeuille van wethouder Cuijpers via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Er is geen één-op-één doorstroom vanuit het praktijkonderwijs. Er wordt altijd gekeken naar wat een persoon wél kan. De wachttijd is maximaal 23 maanden. Dat betekent dus niet dat er ook altijd 23 maanden gewacht wordt. De Risse heeft in het verleden een lager cao-loon betaald dan de Westrom. Het FNV-advies zal worden gedeeld met de raad. In relatie tot het verzoek van Roerstreek Lokaal!: het voorstel in kwestie is al aangenomen door beide Kamers. Het is de bedoeling dat de Westrom het werkontwikkelbedrijf wordt en ook een plek voor beschut werk. Fractie Van Elmpt vraagt of het als streven kan worden aangenomen om als kwartiermaker iemand van de MER te kiezen. De PvdA stelt vast dat niet onmiddellijk uit de stukken blijkt dat beschutte werkplekken verplicht zijn. Verder wordt gevraagd of de vijf werkplekken per jaar beschikbaar zijn of in totaal. Tot slot wordt vastgesteld dat de afgelopen twee jaren geen resultaat is behaald, behalve het opstellen van beleid. Roerstreek Lokaal! vraagt naar de financiële gevolgen voor de gemeente door de inwerkingtreding van de Wet, gelet op de resultaatverplichting. De VVD benadrukt dat nut en noodzaak centraal moet staan bij de keuze om een kwartiermaker aan te stellen. Pagina 7 Wethouder J. den Teuling geeft aan dat eerst moet worden gekeken naar de toegevoegde waarde van de kwartiermaker. Als er een kwartiermaker komt dan zou men ernaar kunnen streven dat dit iemand binnen de MER is. In 2015 is de Wet ingevoerd zonder dat er verder iets was ingevuld. Het is nu zaak om werk te maken van de beschutte werkplekken. Er is wel iets gebeurd in de tussentijd. De raad heeft bovendien bepaald dat de mensen die eigenlijk bij de Westrom weg moesten, hun dienstverband mochten behouden. De beschutte werkplekken zijn weliswaar een dure voorziening, maar ook een noodzakelijke voorziening. De gemeente moet ervoor zorgen dat de voorziening gerealiseerd wordt binnen het budget dat ervoor bestaat in het sociaal domein. Toezegging(en): Wethouder J. den Teuling heeft ter vergadering toegezegd de raadsadviescommissie te informeren over het aantal Wsw-dienstbetrekkingen in Roerdalen (actiepunt 154 raadsadviescommissie). Wethou
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x