of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Category:

Comics

Publish on:

Views: 18 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie: Alternatieve namen: Onderdeelnummer van het product ,
Transcript
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie: Alternatieve namen: Onderdeelnummer van het product , Relevant geïdentificeerd gebruik van de mengsel en ontraden gebruik Waterige Silicone voor professioneel gebruik. Toepassing Methode: Zie de technische data specificaties 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 525 W. Laketon Ave. Muskegon, MI USA Naam verantwoordelijke persoon: - E- mail: 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen: 24 uurs telefoondienst voor noodgevallen: CHEMTEL Klantenservice: Brunswick Bowling Products LLC: Belgisch Antigifcentrum: RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 2.1. Indeling van de mengsel: Classificatie overeenkomstig Verordening 1272/2008/EG (CLP): Flammable Liquids 3 H226 Eye irritation 2 H319 Specific target organ toxicity (STOT) single exposure 3 H336 Waarschuwing H- zinnen: H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken Etiketteringselementen: Onderdelen die het risico definiëren: Isopropanol Waarschuwing H- zinnen: H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. WAARSCHUWING 1 / 10 Voorzorgsmaatregelen P- zinnen: P210 Verwijderd houden van warmte/ vonken/open vuur/ hete oppervlakken. Niet roken. P235 Koel bewaren. P240 Opslag- en opvangreservoir aarden. P241 Explosieveilige elektrische/ventilatie- /verlichtings- apparatuur gebruiken. P242 Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. P243 Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. P261 Inademing van stof/rook/ gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P264 Na het werken met dit product grondig wassen. P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P280 Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P304 + P312 INDIEN INGEADEMD: Bij onwel voelen een VERGIFTIGINGENCENTRUM/ een arts raadplegen. P340 De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. blijven spoelen. P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen. P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P370 + P378 In geval van brand: Gebruik blusmiddelen vermeld in sectie 5 van het veiligheidsinformatieblad voor blussen. P405 Achter slot bewaren. P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501 Verwijder de inhoud/container in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving Andere gevaren: Kan irritatie aan de huid veroorzaken. RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 3.1. Stoffe: Niet van toepassing Mengsels: Omschrijving Isopropanol [1] [2] 2- Butoxy- ethanol [1] [2] CAS- nummer EG- nummer REACH reg. nr. Conc. (%) Classificatie 1272/2008/EG (CLP) Gevarenpi ctogram GHS02 GHS07 Gevaar GHS07 Waarschu wing Gev. cat. Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 H- zinnen: H225 H319 H336 H332 H312 H302 H319 H315 [1] De stof wordt als gezondheids- of milieugevaar geclassificeerd. [2] Substantie met een limiet voor blootstelling op de werkplek. De volledige tekst van de H- zinnen: zie hoofdstuk 16. RUBRIEK 4: ERSTEHULPMAATREGELEN 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen: Algemene: Symptomatisch behandelen. De effecten van een contact of inademing kunnen worden uitgesteld. Warm houden in een rustige plaats. Zie het veiligheidsinformatieblad voor extra informatie. INSLIKKEN: Acties: - Bij inslikken vraag medische hulp onmiddellijk. - Laten rusten. 2 / 10 - Wek geen braken op. INADEMEN: Acties: - In de frisse lucht brengen. houd de persoon warm en in rusttoestand. - Kunstmatige ademhaling geven als de ademhaling onregelmatig wordt of stopt. - Is de persoon buiten bewustzijn, plaats deze dan in een herstelpositie en roep onmiddellijk medische hulp in. - Niets via de mond geven. CONTACT MET DE HUID: Acties: - Verontreinigde kleding verwijderen! - Was de huid grondig met water en zeep of gebruik een erkende huidreiniger. CONTACT MET DE OGEN: Acties: - Ruimschoots besproeien met schoon water gedurende ten minste 15 minuten, de oogleden uit elkaar houden en medische hulp inroepen Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten: Overzicht Tot reeds bestaande medische aandoeningen die door een blootstelling verergerd worden, behoren aandoeningen van de huid, de luchtwegen en het centrale zenuwstelsel. EFFECTEN: Kan de huid irriteren en roodheid en pijn veroorzaken. Irritatie van de luchtwegen. Blootstelling aan damp concentraties van oplosmiddelen boven de grenzen van beroepsmatige blootstelling kan tot nadelige gezondheidseffecten zoals irritatie van de slijmvliezen en de ademhalingswegen en tot schadelijke effecten op de nieren, de lever en het centrale zenuwstelsel leiden. Als symptomen kunnen hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, vermoeidheid, spierzwakte, slaperigheid en in extreme gevallen verlies van bewustzijn voorkomen. Een herhaalde of langdurige aanraking van het preparaat kan verwijdering van natuurlijk vet van de huid leiden. Dit veroorzaakt droogheid, irritatie en mogelijk - allergische contactdermatitis. Oplosmiddelen kunnen ook via de huid worden geabsorbeerd. Spatten van vloeistof in de ogen kunnen de irritatie en pijn met mogelijke omkeerbare schade veroorzaken. Zie hoofdstuk 2 voor meer informatie.. Inademing Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Ogen Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Huid Veroorzaakt matige irritatie aan de huid. (Niet goedgekeurd door US OSHA) Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling: OPMERKING VOOR ARTS: Symptomatisch behandelen. Geen kunstmatige beademing, mond- op- mond of mond- op- neus. Gebruik geschikte instrumenten/apparatuur. Zorg ervoor dat medisch personeel weet om welke materialen/stoffen het gaat, en dat ze voorzorgsmaatregelen nemen om zichzelf te beschermen. Voorkomen de verspreiding van verontreiniging. RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 5.1. Blusmiddelen: Ongeschikte blusmiddelen: Schuim, CO2, droge chemische stof Ongeschikte blusmiddelen: Geen bekend Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt: Ontvlambare vloeistof en damp. Gevaarlijke ontledingsproducten: Thermische ontleding kan tot het vrijkomen van giftige/irriterende gassen en dampen leiden Advies voor brandweerlieden: Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Voorkom dat het bluswater in het oppervlaktewater of grondwater terechtkomt. Koel de container met waternevel vanaf een veilige afstand. Gebruik nooit las- of snijbrander op of in de buurt van een container (zelfs als ze leeg is) omdat het product plots kan ontbranden. VERBRANDINGSPRODUCTEN: De damp is zwaarder dan lucht. In geval van brand kunnen gevaarlijke gassen of dampen ontstaan. Gebruik water voor de koeling van de container om overmatige drukopbouw, zelfontbranding of explosie te voorkomen. Vermijd de verspreiding van brandend vloeistof met water. Zoals in elke brand, draag volledig beschermende kleding en een onafhankelijk ademhalingstoestel (MSHA/ NIOSH). ERG gids nr.: 128 RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures: Voor andere personen dan de hulpdiensten: 3 / 10 Op de plaats van een ongeval mag uitsluitend daartoe getraind personeel met kennis van de benodigde acties en voorzien van geschikte, individuele beschermende kleding aanwezig zijn Voor de hulpdiensten: Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (zie sectie 8). PERSOONLIJKE VOORZORGSMAATREGELEN: Vermijd contact met de stof. Dampen inademen. Zorg voor de toevoer van verse lucht in gesloten ruimtes. PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN: Het soort beschermende kleding voor de werkplek moet afhankelijk van de concentratie en de hoeveelheid van de gevaarlijke stoffen worden geselecteerd. De weerstand van de beschermende kleding tegen chemicaliën moet met de leverancier worden vastgesteld. Bescherming van de ademhalingswegen: indien dampen gevormd worden. Veiligheidsbril. Draag chemiebestendige handschoenen en huidcrème. NOODSITUATIE VOORZORGSMAATREGELEN: Voorkom met behulp van zand, aarde of andere passende belemmeringen dat het materiaal wordt verspreid of dat het in het riool, in grachten of in rivieren terechtkomt. Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Vermijd contact met de huid, de ogen en met kledingstukken Milieuvoorzorgsmaatregelen: Voor grotere lekkages, dek het riool af en bouw dijken om te voorkomen dat het materiaal in de riolering of in waterlichamen terechtkomt. Verzamel het resulterende residu dat oplossing bevat. Plaats het in een metalen container die door de bevoegde autoriteiten voor transport werd goedgekeurd. Stort het verzamelde materiaal zo snel mogelijk. Niet in het riool of in waterwegen laten terechtkomen Insluitings- en reinigingsmethoden en materiaal: Gebruik inert absorberend materiaal voor het verzamelen van het gemorste materiaal. Plaats het in een geschikte container tot een correcte verwijderingsmethode wordt vastgesteld. KLEINE LEKKAGE: Verwijder alle ontstekingsbronnen. Verzamel de lekkage met behulp van absorberende pads en absorberend dijk / burm materiaal. Plaats het gemorste materiaal in een container om het volgens de plaatselijke/nationale voorschriften te verwijderen. Ruim alle resterende residu volgens het bedrijfsbeleid op. Zorg ervoor dat geen materiaal in het water systeem of in de riolering terechtkomt. Lokale overheden moeten worden gecontacteerd. Gebruik persoonlijke beschermingsuitrusting. Zorg voor voldoende ventilatie. Mensen uit de buurt van de wind van lekkage/lek houden. GROTE LEKKAGE: Verwijder alle ontstekingsbronnen. Voorkom verspreiding over een groot gebied (bv. door burms of dijken met absorberend materiaal te gebruiken). Laat geen product in de riolering terecht komen. Voorkom dat het materiaal terechtkomt in het oppervlaktewater of rioleringssysteem. Er moeten lokale overheden worden geadviseerd als grotere lekkages kunnen worden behandeld. Er moet worden overwogen of gespecialiseerde leveranciers moeten worden gecontacteerd om te helpen bij het verminderen van verontreiniging door de lekkage Verwijzing naar andere rubrieken: Verwijs zo nodig naar de rubrieken 8 en 13. RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren: De gebruikelijke hygiënevoorschriften dienen in acht te worden genomen. Beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Vermijd dampvorming. Dampen inademen. Zie hoofdstuk 2 voor meer informatie. Gebruik goede persoonlijke hygiënepraktijken. Was de handen vóór eten, drinken, roken of het gebruik van toilet. De bevuilde kleding snel uittrekken en voor hergebruik grondig wassen. Technische maatregelen: In goed gesloten verpakking bewaren. Voorschriften voor brand- en ontploffingsgevaar: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. NIET ROKEN. Opslag- en opvangreservoir aarden. Explosieveilige elektrische apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrije gereedschap gebruiken. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Voorwaarden voor veilige opslag: Behandel de containers zorgvuldig om schade en morsen te voorkomen. Blijf uit de buurt van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen. De gesloten verpakking op een droog en goed geventileerde plaats bewaren. Bewaar bij een temperatuur tussen 0 C tot 50 C. Op een goed geventileerde plaats bewaren tussen 4 C and 38 C. Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen. De vermelde algemene informatie moet met discretie worden gebruikt. Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Niet verenigbaarmet sterk oxiderende middelen, sterke minerale zuren, alkalimetalen en halogenen. Zie hoofdstuk 2 voor meer informatie. Chemisch op elkaar inwerkende materialen: geen bekend. 4 / 10 Materiaaltype voor verpakking/opslag: geen speciale voorschriften Specifiek eindgebruik: Er is geen speciale handleiding. RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING 8.1. Controleparameters Beroepsmatige blootstellingslimieten: Isopropylalcohol (CAS: ): Grenswaarde ppm: 200; Grenswaarde mg/m 3 : 500; Kortetijdswaarde ppm: 400; Kortetijdswaarde mg/m 3 : Butoxy- ethanol (CAS: ): Grenswaarde ppm: 20; Grenswaarde mg/m 3 : 98; Kortetijdswaarde ppm: 50; Kortetijdswaarde mg/m 3 : 246 DNEL Wijze van blootstelling Frequentie van blootstelling Opmerkingen Werknemer Gebruiker Dermaal Kort (acuut) Lang (herhaaldelijk) Inhalatief Kort (acuut) Lang (herhaaldelijk) Oraal Kort (acuut) Lang (herhaaldelijk) PNEC Frequentie van blootstelling Water Bodem Lucht Kort (eenmalig) Lang (voortdurend) Kort (eenmalig) Lang (voortdurend) Kort (eenmalig) Lang (voortdurend) Opmerkingen 8.2. Beheersing van blootstelling: Bij gebruik van chemische stoffen waarvan de grenswaarde is vastgelegd, dient de werkgever de mate van blootstelling tot een minimum te beperken maar wel op het wetenschappelijke en technische benodigde niveau, waarbij volgens de huidige stand van de wetenschap de chemische stof geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid heeft Passende technische maatregelen: Tijdens het gebruik moet de nodige zorvuldigheid in acht worden genomen. Voorkom contact met kleding,de huid en de ogen. Technische maatregelen: Zorg voor voldoende ventilatie. Waar het redelijkerwijs mogelijk is, moet dit door het gebruik van plaatselijke afzuiging en een goede algemene extractie worden bereikt. Als deze voldoende zijn om de concentraties van zwevende deeltjes en damp onder de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling te houden dan moet geschikte ademhalingsbescherming worden gedragen. Andere werkwijzen: Oogduche en veiligheidsdouche, uniformen of schorten kunnen worden gebruikt om overmatig contact te voorkomen. Gebruik goede persoonlijke hygiënepraktijken. Was de handen vóór eten, drinken, roken of het gebruik van toilet. De bevuilde kleding snel uittrekken en voor hergebruik grondig wassen Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen. 1. Bescherming van de ogen / hetgezicht: Veiligheidsbril met zijdelingse bescherming (EN 166). 2. Bescherming van de huid: a. Bescherming van de handen: Polyvinyl acetaat/beschermende handschoenen (EN 374). b. Andere: Chemisch bestendige handschoenen, laarzen en schort (waar een risico van spatten bestaat). 3. Bescherming van de a dem halings wegen: Als de grenswaarden voor blootstelling worden overschreden of irritatie wordt ervaren dan moet een door NIOSH/MSHA goedgekeurde adembescherming worden gedragen. Ademhalingsapparaat met positieve perslucht kunnen nodig zijn voor hoge concentraties van lucht verontreinigingen. Ademhalingsbescherming moet worden verstrekt overeenkomstig de huidige lokale regelgeving. 4. Thermische gevaren: bekend Beheersing van milieublootstelling: Geen speciale maatregelen noodzakelijk. 5 / 10 De voorschriften genoemd onder punt 8 gelden onder omstandigheden die als normaal kunnen worden beschouwd en hebben betrekking op vakkundig uitgevoerde werkzaamheden en gebruiksvoorwaarden volgens het beoogde doel. Als het werk onder hiervan afwijkende of uitzonderlijke omstandigheden wordt uitgevoerd, wordt aangeraden na raadpleging van een expert een besluit te nemen over de verdere benodigde maatregelen en de individuele beschermingsmiddelen. RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Parameter: Onderzoekmethode: Opmerkingen 1. Voorkomen: doorschijnende witte vloeistof 2. Geur: lichte alcohol geur 3. Geurdrempelwaarde: 4. ph: Smelt- /vriespunt: van toepassing 6. Beginkookpunt en kooktraject: van toepassing 7. Vlampunt 41,11 C Gesloten beker 8. Verdampingssnelheid: Er werd geen toepasselijke informatie gevonden. 9. Ontvlambaarheid (vast, gas): van toepassing 10. Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden: Er werd geen toepasselijke informatie gevonden. 11. Dampspanning: 31 mmhg 12 Dampdichtheid: (lucht =1) Relatieve dichtheid: 0, Oplosbaarheid/- heden: oplosbaarheid in het water: voltooien 15. Verdelingscoëfficiënt: n- octanol/water: gemeten 16. Zelfontbrandingstemperatuur Er werd geen toepasselijke informatie gevonden. 17. Ontledingstemperatuur: Er werd geen toepasselijke informatie gevonden. 18. Viscositeit: Er werd geen toepasselijke informatie gevonden. 19. Ontploffingseigenschappen: 20. Oxiderende eigenschappen: 9.2. Overige informatie: Procent Vluchtig (in volume): 98,2012 % Vluchtige stoffen (gewichtspercentage): 98,2034 % RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT Reactiviteit: Gevaarlijke polymerisation zal optreden Chemische stabiliteit: Stabiel onder normale omstandigheden Mogelijke gevaarlijke reacties: Te vermijden omstandigheden: Verwijderd houden van warmte/ vonken/open vuur/ hete oppervlakken. Niet roken. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Niet verenigbaarmet sterk oxiderende middelen, sterke minerale zuren, alkalimetalen en halogenen Gevaarlijke ontledingsproducten: Thermische ontleding kan tot het vrijkomen van giftige/irriterende gassen en dampen leiden. RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE Informatie over toxicologische effecten: Acute toxiciteit: op basis van de beschikbare informatie zijn de criteria voor classificatie voldaan. Huidcorrosie/- irritatie: op basis van de beschikbare informatie zijn de criteria voor classificatie voldaan. Ernstig oogletsel/oogirritatie: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid: op basis van de beschikbare informatie zijn de criteria voor classificatie voldaan. Mutageniteit in geslachtscellen: op basis van de beschikbare informatie zijn de criteria voor classificatie voldaan. Carcinogeniteit: op basis van de beschikbare informatie zijn de criteria voor classificatie voldaan. Giftigheid voor de voortplanting: op basis van de beschikbare informatie zijn de criteria voor classificatie voldaan. 6 / 10 STOT- single blootstelling: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. STOT bij herhaalde blootstelling: op basis van de beschikbare informatie zijn de criteria voor classificatie voldaan. Gevaar bij inademing: op basis van de beschikbare informatie zijn de criteria voor classificatie voldaan Voor registratieplichtige stoffen worden korte samenvattingen van de informatie: Informatie over toxicologische effecten: Acute toxiciteit Blootstelling aan damp concentraties van oplosmiddelen boven de grenzen van beroepsmatige blootstelling kan tot nadelige gezondheidseffecten zoals irritatie van de slijmvliezen en de ademhalingswegen en tot schadelijke effecten op de nieren, de lever en het centrale zenuwstelsel leiden. Als symptomen kunnen hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, vermoeidheid, spierzwakte, slaperigheid en in extreme gevallen verlies van bewustzijn voorkomen. Een herhaalde of langdurige aanraking van het preparaat kan verwijdering van natuurlijk vet van de huid leiden. Dit veroorzaakt droogheid, irritatie en mogelijk - allergische contactdermatitis. Oplosmiddelen kunnen ook via de huid worden geabsorbeerd. Spatten van vloeistof in de ogen kunnen de irritatie en pijn met mogelijke omkeerbare schade veroorzaken. Ingrediënt Oraal LD50, mg/kg Huid LD50, mg/kg Inademing Damp LC50, mg/l/4h Inademing Stof/Mist LC50, mg/l/4h Inademing Gas LC50, ppm Isopropanol (CAS: ) 4710, Rat - Categorie: , Rat - Categorie: NA 72,6 Rat - Categorie: n.b. Geen gegevens Geen gegevens 2- Butoxy-
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x