Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

YURT İÇİ VE VİP YURT İÇİ SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

Category:

Articles & News Stories

Publish on:

Views: 0 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
YURT İÇİ VE VİP YURT İÇİ SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1 - SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI: Bu sigorta sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC sınırları içerisinde ikamet eden sigortalıların Türkiye
Transcript
YURT İÇİ VE VİP YURT İÇİ SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1 - SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI: Bu sigorta sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC sınırları içerisinde ikamet eden sigortalıların Türkiye ve KKTC sınırları dahilinde yaptıkları seyahatleri esnasında oluşan, Seyahat Sigortası kapsamındaki giderlerini, işbu Özel Şartlar ve Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, poliçede yazılı ödeme limiti ve oranları dahilinde temin eder ve kapsam dahilindeki organizasyon ve koordinasyonları yerine getirmeyi taahhüt eder. Poliçe, sigortalıların Türkiye ve KKTC sınırları dahilinde yaptıkları seyahati sırasında, poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen acil durum (sigortalının aniden hastalanması veya yaralanması) hallerinde yürürlüğe girecektir. Bu poliçe, poliçenin satın alınmasına sebep olan seyahatin sona ermesi ve/veya sigortalının ikamet adresine dönüş yapması (hangisi daha kısa ise) halinde geçerliliğini yitirecektir. Sigortadan yararlanacak kişinin başvuru düzenlendiği sırada Türkiye de veya KKTC de bulunması gerekmektedir, aksi takdirde poliçe geçersiz olacaktır. 2 - YAŞ SINIRI: Sigortaya giriş yaşı dur yaş arasındaki çocuklar anne veya babalarının sigorta ettiren olması kaydıyla sigortalanabilirler. 70 yaş ve üzeri kişiler sigorta kapsamına alınmayacaktır. 3 - BAŞVURULAR VE PRİM ÖDEMESİ: a. Sigorta başvurusunun ve Sigorta Sözleşmesi nin, Sigortalı nın seyahate başlamadan önce yapılması zorunludur. b. Seyahatin iptali teminatının yürürlüğe girmesi için seyahat poliçesinin seyahat tur paketi ile aynı anda alınması gerekmektedir. c. Başvurulan süre için sigorta primi, TL olarak ve peşin ödenecektir. Sigorta teminatları primin tamamının peşin olarak ödenmesi ve poliçenin düzenlenmesiyle başlar. Sigorta sözleşmesi nin poliçede belirtilen süreden önce sona ermesi halinde prim iadesi yapılmaz. Primlerin hesaplanmasında, poliçenin düzenlendiği tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınacaktır. 4- İPTAL VE POLİÇENİN DEVRİ: Sigortalı seyahatinin gerçekleşmemesi nedeni ile poliçe başlangıç tarihinden min. 24 saat önce iptal talebinde bulunursa, primin tamamı iade edilir. Poliçe başlangıç tarihinden sonra iptal talebinde bulunulması durumunda ise prim iadesi söz konusu değildir. Poliçe başka bir kişiye devredilemez. 5 - SÖZLEŞMENİN GEÇERLİ OLDUĞU SÜRE VE TEMİNATLARIN BAŞLAMASI: a. Sigortanın süresi yurt içinde yapılan seyahatlerde seyahatin başlangıç ve bitiş tarihi belgelenmek kaydı ile daimi ikametgahı il sınırlarından çıktığı gün itibari ile başlar. Tekrar daimi ikametgahı iline dönüldüğünde de sona erer. 1 b. Seyahat Sağlık Sigortası teminatlarının tamamı, birbirini izleyen ve 31 günü aşmayan seyahatler için Tüm Türkiye de ve KKTC de geçerlidir. c. Yurt içi seyahat sırasında ortaya çıkan bir rahatsızlığın poliçenin sona eriş tarihinden sonra da yatarak tedavisi gerekiyorsa, Sigortalı nın daimi ikamet il ine naklinin mümkün olmadığının da belgelenmesi kaydıyla, teminatlar sona eriş tarihinden itibaren en fazla 7 gün devam eder. 6- TEMİNAT AÇIKLAMALARI: a) Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık Sigortalı nın seyahati sırasında karşılaştığı acil olan veya olmayan her türlü sağlık problemi ile ilgili olarak bilgi verilir. Doktor, uzman doktor, diş hekimi, hastane, teşhis merkezleri, eczane ve nöbetçi eczane isimleri, adresleri ve telefon numaraları bildirilir. Karşılaşılan sağlık problemi konusunda alınması gereken önlemlerle ilgili tavsiyede bulunulur ancak tanı konmaz, ilaç önerilmez. Acil tıbbi müdahale gerekiyorsa tüm organizasyonlar sağlanır. b) Tıbbi Tedavi Teminatı Sigortalının, seyahati esnasında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, ayakta tedavi, yatarak tedavi ve ameliyat masrafları ile, ilgili doktorun yazdığı ilaçların masrafları limitler dahilinde ödenecek olup, herhangi bir muafiyet uygulanmayacaktır. Sigorta süresince geçerli olan bu teminatın limiti dur ( VIP Plan için ). c) Tıbbi Nakil Sigortalının ani hastalığı veya yaralanması ve 24 saat içinde müdahale edilmezse hayatını tehlikeye sokacak durumlarda, Groupama Assistance ın doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla (kara ambulansı veya tarifeli uçuş) uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine nakli için gerekli tüm organizasyonlar yapılır ve nakil ücretleri karşılanır. Hava Ambulansı ile nakil yapılmasının gerekli görüldüğü durumlarda, hava ambulansı için gerekli tüm düzenlemeler organize edilir ancak bedeli sigortalı tarafından karşılanır. Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir. d) Tedavi Sonrası İkametgaha Geri Dönüşün Sağlanması Tıbbi nakil teminatı kapsamındaki tedavinin bitiminde sigortalının daimi ikametgah il ine nakli (kara/hava yolu ile) organize edilir ve eğer sigortalının sağlık durumu bu şekilde nakil için uygunsa tek yön transfer giderleri karşılanır. Sigortalının normal bir yolcu gibi seyahat etmesinin mümkün olduğu durumlarda, sigortalının bulunduğu il ile ikametgah il i arasındaki mesafe 500 km nin üzerinde ise ve her iki il de de havaalanı varsa, sigortalıya ekonomi sınıf uçak bileti, mesafe 500 km nin altında ise veya her iki il den bir tanesinde havaalanı yoksa, sigortalıya otobüs bileti tahsis edilecektir. Groupama Assıstance Medikal Ekibi ve tedavi eden hekim, sigortalının sağlık durumunun, sıradan bir yolcu gibi nakline müsait olup olmadığını ya da başka ilave düzenlemelerin gerekli olup olmadığını; bedensel zarar ya da hastalığa uygun nakil aracını (kara ambulansı, hava ambulansı, tarifeli uçuş v.b) belirleyecektir. Hava Ambulansı ile nakil yapılmasının gerekli görüldüğü durumlarda ise, hava ambulansı için gerekli tüm düzenlemeler organize edilir ancak bedeli sigortalı tarafından karşılanır. 2 e) Sigortalının Cenazesinin Tıbbi Şartlara Uygun Nakli Sigortalının vefatı durumunda cenazenin Türkiye sınırları içerisindeki defin yerine naklinin organizasyonu için tüm gerekli tedbirler alınır ve uluslararası tıbbi şartlara uygun taşıma için gereken tabutun ve kalan eşyaların defin yerine nakli sağlanır. Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışıdır. f) Gerekli İlaçların Sevki Seyahat esnasında, (tıbbi gerekliliği onaylanan) eşdeğeri bulunamayan reçete edilmiş ilaçlar temin edilir, ancak masrafı sigortalı tarafından karşılanacaktır. Nakliye ücreti 5 kg a kadar teminat kapsamındadır. g) Geçerli Sebepler Yüzünden Seyahatin İptali Sigortalının seyahat acentesine bir ödeme yapmış olması kaydıyla, tur başlangıç tarihinden ve kullanılan ulaşım aracı hareket etmeden önce, aşağıda yazılı geçerli sebeplere bağlı olarak seyahatini iptal etmek zorunda kalması durumu teminat kapsamındadır: a. Ölüm, ciddi ve önemli kaza veya hastalık, sigortalının, eşinin, çcuklarının, ebeveyninin, seyahat süresince daimi ikametgahında çocuklarına bakan kişinin hastaneye yatırılması (doktor tarafından yazılı olarak belgelenmesi şartıyla), b. Sigortalıya mahkemeden tanık olarak son çağrının gelmesi (çağrının kopyasının şirkete gönderilmesive çağrı tarihinin seyahat poliçesinin alış tarihinden sonra olması kaydıyla), c. Sigortalının, evindeki veya işyerindeki hırsızlık, yangın veya patlama, doğal afetler nedeniyle oturulamaz hale gelmesi, ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, sigortalının evinde veya işyerinde bulunmasının gerekli olması (bu teminatın geçerli olması için sigortalının olayı gösteren, resmi makamlardan alınmış itfaiye raporu, polis raporu gibi, bir belgeyi şirkete ibraz etmesi gerekmektedir), d. Sigortalıya eşlik eden kişinin, aynı poliçeye sahip olması ve bu poliçenin aynı tur için satın alınmış olması şartıyla, yukarıdaki nedenlerden dolayı seyahatini iptal etmek zorunda kalması, Sigortalı tarafından, seyahatini iptal edeceği en kısa zamanda seyahat acentesine bildirilecektir. Bu bildirimde, herhangi bir gecikmeden dolayı, meydana gelebilecek ek masraflardan veya cezalardan sigortacı sorumlu olmayacaktır. Pasaport, nüfus cüzdanı, bilet ve aşı sertifikası eksikliği geçerli sebep sayılmayacaktır. Yurt içi seyahatlerde ilgili teminatın limiti 500 EUR dur. Sorumlu seyahat acentesinin iade etmiş olduğu, sigortacıya bir belge ile ibraz edilmesi gerekli olan seyahat ücret tutarı tazminat tutarından düşülecektir. h) Kayıp Bagajın Bulunup Ulaştırılması Check-in işleminden geçmiş kayıp bagajların bulunması için gereken görüşmelerde tavsiyelerde bulunulacak, raporların hazırlanmasında yardım sağlanacaktır. Bagajın bulunması halinde, söz konusu bagajın daimi İkametgaha veya seyahat için tasarlanan varış yerine ulaştırılmasında aracılık edilecektir. SADECE VIP PLAN İÇİN GEÇERLİ OLAN EK TEMİNATLAR: i) Yaralanma veya Ani Hastalık Nedeniyle Konaklama Süresinin Uzatılması Sigortalının yurt içi seyahati esnasında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Sigortalının söz konusu hastalığın veya yaralanmanın sonucu kalış süresinin uzamasının gerekli olduğu ilgili doktor tarafından belgelenir ise, 4 yıldızlı bir otelde 5 gece oda+kahvaltı olmak üzere konaklama masrafları karşılanacaktır. 3 j) Bagaj Kaybı veya Hasarı Yurt içi tarifeli uçuşlarda (IATA) check-in işlemi yapılmış bagajın kaybolması, çalınması veya zarar görmesi halinde Havayolu Şirketi nce belirlenen süre içerisinde (Minimum 21 gün) bulunamaması durumunda havayolunun kayıp, zarar ya da çalınma raporu ile sigortalıya 500 EUR limit dahilinde ödeme yapılacaktır. Şirket tarafından ödenecek tazminat tutarı, sorumlu havayolu şirketinin ödemiş olduğu tazminat tutarından ve gecikmeli bagaj maddesindeki tazminat tutarından düşülecektir. Sigortalı, bagaj içeriğinin listesini, tahmini fiyat ve alış tarihlerini, havayolu şirketinden alınan tazminat ödeme belgesini ibraz etmekle yükümlüdür. Para, mücevher, kredi kartı, nakit para, seyahat çeki, kasa fişi, cep telefonu, fotoğraf makinesi, video kamera v.b. elektronik eşyalar, dizüstü bilgisayar, özel doküman, pul ve benzeri eşyalar bu teminatın kapsamı dışındadır. k) Concierge Hizmetleri Çiçek gönderim hizmetleri, Kitap, CD, VCD, DVD gibi özel teslimat hizmetleri, Restaurant önerileri ve rezervasyonları, Tiyatro ve sinema bilgileri ve bilet rezervasyonları, Spor faaliyetleri ile ilgili bilet bilgileri ve rezervasyonları, Sanat gösterileri ve müzelerle ilgili bilgiler ve bilet rezervasyonları, Taksi, rent a car ve limuzin şirketleri bilgileri ve rezervasyonları, Otel bilgileri ve rezervasyonları yapılır. Seyahat öncesi bilgiler - Pasaport, vize, kurlar, hava durumu bilgileri sağlanır. Bilet teslimatı haricindeki hizmetler tüm Türkiye yi kapsar. İstanbul da bilet teslimatı için 48 saat, Ankara ve İzmir de bilet teslimatı yapılabilmesi için ise 72 saat öncesinden başvurulması gerekmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki iller için (adrese kargo hizmetinin verilebildiği iller) 72 saat içinde özel kurye ya da kargo ile adrese teslimat hizmetlerini alma olanağı sağlanacaktır. Hizmet ve kurye/kargo bedelleri sigortalı tarafından ödenir. 7- TAZMİNAT TALEP PROSEDÜRÜ: Poliçe kapsamındaki acil bir durumda sigortalı, herhangi bir girişimde bulunmadan önce no lu telefondan Groupama Assistance ı arayarak: Adını ve soyadını, poliçe numarasını ve geçerlilik tarihini, Kendisine ulaşılabilecek yer ve telefon numarasını, Karşılaştığı problemi ve istenen yardımın türünü bildirir. Poliçedeki teminatların yürürlüğe girmesi için öncelikle yukarıdaki numaranın aranması ve ön onay alınması zorunludur. Ancak acil tıbbi nedenlerle ön onay alınamamış ise mümkün olan en kısa sürede ve her durumda azami 5 gün içinde alınan hizmetler ile ilgili bilgi Groupama Assistance a bildirilmelidir. Elden ulaştırılacak sağlık harcamaları için, Groupama Assistance harcamaların incelemesini yapacak ve sadece acil tedavi gerektiren Tıbbi Tedavi Teminatı kapsamındaki harcamaların geri ödemesini gerçekleştirecektir. Bu maddenin dışında kalan tüm harcamalar Groupama Assistance ın ön onayı olmadan yapılmış oldukları takdirde kabul edilmeyecek ve teminat kapsamı dışında sayılacaktır. Tıbbi tedavi teminatı kapsamına giren harcamaların incelenebilmesi için tüm gerekli belgelerin iletilmesi gerekmektedir. Bu belgeler; hastane raporu, reçeteler, medikal tetkik raporları, 4 makbuzlar, faturalar ve istenen diğer belgelerdir. Hasar değerlendirme süreci maks. 60 güne kadar uzayabilir. İnceleme sonucu ödenmesi uygun bulunan faturalar 15 gün içerisinde Sigortalıya ödenecektir. Sigortalı Groupama Assistance ın seyahat sağlık sigortası teminatı kapsamında yaptığı ödemeleri ilgili kaynaklardan geri alabilmesi veya ödeme yapabilmesi için her türlü belgeyi sağlayacak ve gerekli bütün formaliteleri yerine getirecektir. Seyahatin iptali teminatı için istenen belgeler; i) Olayı gösteren belge (medikal rapor, ölüm raporu, itfaiye, polis, sigorta şirketi raporu). Bu rapor üzerinde olayın gerçekleştiği tarih (hastaneye giriş, ölüm veya olay tarihi), hasar türü veya teşhis, hastalığın seyir durumu ve uygulanacak tedavi belirtilmelidir. ii) Seyahat acentesine ödeme yapıldığına dair orijinal fatura ve/veya ödeme makbuzu, acente tarafından sağlanan seyahat voucher ının kopyası. iii) Seyahat acentesi tarafından kesilen orijinal iptal belgesi ve iptal masraflarının faturası. 8- TEMİNAT DIŞI HALLER: Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartlarında belirtilmiş olan teminat dışı kalan hallerden başka, aşağıda belirtilen durumlar iş bu Sigorta Sözleşmesi teminatlarının dışındadır. 1) Bu poliçe kapsamında talepte bulunan sigortalının hileli ve kasıtlı hareketleri, 2) Sel, seylap, deprem, volkanik patlamalar, heyelan fırtına, meteor düşmesi v.b. doğal afetler sonucu ortaya çıkan zararlar, 3) Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma, terörist aktiviteler ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar, 4) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu nda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler, 5) Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj, 6) Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı, 7) Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hali müstesna, Sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması, 8) Hiç tedavi edilmemiş olsa dahi, başvuru tarihinde varolan ve/veya sigorta başlangıç tarihi öncesine dayanan tüm hastalıklar, kronik zeminde gelişen akut hastalıklar ve komplikasyonları, 9) Tanısı ileri yaşta konulsa dahi doğuştan gelen tüm hastalık ve sakatlıklar, prematüriteye ait giderler, motor ve mental gelişim bozukluğu, 10) Hamilelik ve komplikasyonları ile ilgili her türlü sağlık harcaması, 11) Resmen ilan edilmiş bulunan salgın hastalıklar, AIDS ve AIDS e bağlı hastalıklar, 12) Koltuk değneği, tekerlekli sandalye, korseler, ortopedik ayakkabı, tabanlık, bot, terlik, buz kesesi, eskar simidi ve her türlü ortopedik destekleyici ile işitme cihazı giderleri ve her türlü yardımcı tıbbi alet ve malzeme, psikososyal nedenlerle kullanılan meme ve penil protez vb. giderleri, 13) Tedavi için gerekli olmayan masraflar, özel hemşire giderleri, 14) İntihar veya intihara teşebbüsü, her türlü ruh ve sinir hastalıkları ve geriatrik hastalıklar, psikosomatik hastalıklar, 15) Cinsel fonksiyon bozuklukları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, 16) Tüm alternatif tedaviler ve kozmetik amaçlı yapılan her türlü masraf, estetik tedaviler, aşılanma, 17) Belli bir hastalığa bağlı olmayan inceleme ve tedaviler, İlaç niteliğinde olmayan destekleyici ürünler, bitkisel ilaçlar, gıda takviyeleri WHO onayı almamış tüm ilaç niteliğindeki maddeler, 5 18) Kişinin akli dengesinin yerinde olduğu veya olmadığı zamanlarda kendisine vereceği zararlar, suç işleyerek kendisine vereceği zararlar, alkol zehirlenmesi, alkolizm ve alkol kullanımı sonucu doğan hastalıklar, yaralanmalar; eroin, morfin vb. gibi uyuşturucu ve bağımlılık yapan maddeler kullanılması neticesinde olabilecek her türlü sağlık giderleri, 19) a- Sigortalının lisanslı sporcu olarak karşılaşmalara katılması ya da hazırlanması nedeniyle oluşan giderler, b- Profesyonel sporcuların meslek kazaları, c- Lisanssız veya amatör olarak dahi yapılsa kayak, dağcılık, binicilik, rafting, tüplü / serbest dalış, yamaç paraşütü, döğüş sporları, araç yarış sporları v.s. gibi tüm tehlikeli spor dalları (VIP planda Kayak, Rafting, Tüplü Serbest Dalış ve Binicilik kapsam dahilindedir ), 20) Diş rahatsızlıkları ile ilgili tüm tedavi giderleri, 21) Doktorlardan ve sağlık kurumlarından kaynaklanan hatalı tedavi ve ameliyat neticesi ortaya çıkan komplikasyonlar sonucu oluşan giderler, 22) Muntazam sefer yapan (IATA üyesi) bir havayolunda biletli yolcu olmanın dışında, herhangi bir şekilde uçmanın doğuracağı tıbbi problem, sakatlık ve bunların gerektirdiği tetkik ve tedaviler, motorsiklet kullanımı, 23) Hava yolu dışında yapılacak yolculuklarda kayıp bagajın bulunup ulaştırılması, ambalajı yeterli olmayan, etiketi bulunmayan, kırılan veya bozulan ürünler içeren bagajlar, Groupama Sigorta A.Ş. Mersis No:
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks