Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

wykresy-erozyjna

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 3

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Related documents
Description
Na bsbsnjd
Transcript
    Rys. 1.1. Wpływ prędkości skrawania Vc [m/min] na parametr chropowatości Ra, Rz [µm]  Rys. 1 .2. Wpływ posuwu na ostrze fz [mm/ostrze] na parametr chropowatości Ra, Rz [µm]   1.241.371.156.357.015.9301234567894.2188.5282.7    P   a   r   a   m   e   t   r   c    h   r   o   p   o   w   a   t   o    ś   c   i   R   a ,   R   z    [   µ   m    ] Prędkość skrawania Vc [m/min] RaRz0.681.372.213.677.0110.920246810120.060.120.24    P   a   r   a   m   e   t   r   y   c    h   r   o   p   o   w   a   t   o    ś   c   i   R   a ,   R   z    [   µ   m    ] Posuw na ostrze fz [mm/ostrze] RaRz   Rys. 1.3 . Wpływ prędkości skrawania Vc [m/min] na wydajność obróbki Q [mm 3 /min] Rys. 1.4 . Wpływ posuwu na ostrze fz [mm/ostrze] na wydajność obróbki Q [mm 3 /min] 360072001080002000400060008000100001200094.2188.5282.7    W   y    d   a   j   n   o    ś    ć   o    b   r    ó    b    k   i   Q    [   m   m      3      /    m     i    n     ] Pr ędkość skrawania Vc [m/min] Q 3600720014400100020003000400050006000700080000.060.120.24    W   y    d   a   j   n   o    ś    ć   o    b   r    ó    b    k   i   Q    [   m   m      3      /    m     i    n     ] Posuw na ostrze fz [mm/ostrze] Q      Na rys. 1.1 przedstawiono zależność prędkości skrawania Vc   dla wybranych parametrów chropowatości Ra, Rz przy stałej wartości posuwu na ostrze fz  = 0,12 mm/ostrze. Z  powyższego wykresu wynika, że wraz ze wzrostem prędkości skrawania Vc zmniejsza się wartość parametru chropowatości Ra.  Na rys. 1.2 przedstawiono zależność parametrów chropowatości Ra, Rz od posuwu na ostrze fz przy stałej wartości    prędkości skrawania Vc [m/min]. Szczegółowa analiza wyników wskazuje, że zwiększenie   wartości  posuwu na ostrze fz wpływa na zwiększenie   wartości  parametru chropowatości Ra, Rz.   Na rys. 1.3 zaobserwowano wzros t wydajności obróbki Q wraz ze wzrostem prędkości skrawania Vc. Wzrost prędkości skrawania  Vc z 94,2 m/min na 2872,7 m/min powoduje trzykrotne zwiększenie się wydajności obróbki Q mm 3 /min.  Na rysunku 1.4. przedstawiono wpływ posuwu na ostrze fz na wartość wydajności obróbki Q. Wzrost posuwu na ostrze fz z 0,06 do 0,12 powoduje dwukrotne zwiększenie wydajności obróbki Q, natomiast wzrost fz z 0,12 do 0,24 mm/ostrze powoduje pięciokrotne zmniejszenie się wydajności obróbki. Analizując zebrane powyżej wyniki zauważono, że  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks