Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Webcamgirls.pdf

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 4

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Naam: Klas: Datum: Leesvaardigheid: huislectuur “Webcam girls” (Theo & Marianne Hoogstraaten) Lezen /20 Schrijven /10 Omcirkel de juiste oplossing! Er is giscorrectie! Bij een juist antwoord krijg je 1 punt, bij geen antwoord geen punt, maar als je fout antwoordt, gaat er een half punt af. Beantwoord nadien nauwkeurig onderstaande vragen. Schrijf steeds correcte, goed gebouwde VOLZINNEN! Je ma
Transcript
    Naam: Klas: Datum: Leesvaardigheid: huislectuur    “Webcam girls”   ( Theo & Marianne Hoogstraaten ) Lezen /20 Schrijven /10 Omcirkel de juiste oplossing! Er is giscorrectie! Bij een juist antwoord krijg je 1 punt, bij geen antwoord geen punt, maar als je fout antwoordt, gaat er een half punt af. Beantwoord nadien nauwkeurig onderstaande vragen. Schrijf steeds correcte, goed gebouwde VOLZINNEN! Je mag je boek gebruiken tijdens de toets. …/10   1. Welke tekst klopt? a. Het verhaal begint met zes jongeren, drie meiden en drie jongens die een wedstrijd wie kan het meeste zuipen, de jongens of de meiden , doen. De jongens worden verslagen en vertrekken. De drie meiden blijven. Een van hen, Cindy, is helemaal van de wereld en wordt in de caravan gelegd door haar twee vriendinnen. De vriendinnen gaan weg om hulp te halen. De jongens komen terug en steken uit frustratie de caravan in de fik, niet wetend dat Cindy daar nog ligt b. Het verhaal begint met zes jongeren, drie meiden en drie jongens die een wedstrijd wie kan het meeste zuipen, de jongens of de meiden , doen. De jongens worden verslagen en vertrekken. De drie meiden blijven. Een van hen, Cindy, is helemaal van de wereld en wordt in de caravan gelegd door haar twee vriendinnen. De vriendinnen gaan weg om hulp te halen. Als ze nog geen half uur later terugkomen met een oudere zus van Cindy die verpleegkundige is, zien ze tot hun ontzetting dat de caravan in lichterlaaie staat c. Het verhaal begint met zes jongeren, drie meiden en drie jongens die een wedstrijd wie kan het meeste zuipen, de jongens of de meiden , doen. De jongens worden verslagen en vertrekken. De drie meiden blijven. Een van hen, Cindy, is helemaal van de wereld en wordt in de caravan gelegd door haar twee vriendinnen. De vriendinnen gaan weg om hulp te halen. Diezelfde avond nog wordt de caravan in de fik gestoken en verdwijnt Cindy spoorloos 2. Wie van de drie jongens is er de oorzaak van dat ze verliezen van de meiden? a. Mike b. Ronaldo c. Carlo  3. Hoe krijgt de jongeman met wie de meiden via internet contact hebben, hen zover dat ze hun borsten voor de webcam laten zien? a. Hij hoeft daar weinig moeite voor te doen want de meiden zijn al lekker los geworden door de drank en een flinke hoeveelheid coke b. Hij zegt dat hij werkt voor een fotograaf die voor meiden als zij altijd wel werk heeft als model voor modebladen c. Hij laat zijn broek zakken en dan durven de meiden ook 4. Het is belangrijk om Cindy snel te vinden, want a. De man van internet blijkt een bekende van de politie te zijn. Hij heeft eerder vastgezeten voor ontvoering en verkrachting van minderjarige meisjes b. Cindy lijdt aan een ernstige stofwisselingsziekte en heeft medicijnen nodig die ze niet bij zich heeft c. Cindy lijdt aan astma en heeft medicijnen nodig die ze niet bij zich heeft 5.Welke namen werden er op internet gebruikt voor respectievelijk Linda en June, voor Cindy en voor de jongeman met wie ze contact hadden? a. Dreamgirls, Hot pepper en Big Bull b. Dutch Geisha’s, Lollypop en Romeo the Great  c. Happy chickies, Sex queen en Dream King 6. De politie wil in eerste instantie dat Linda en June behulpzaam zijn bij het maken van een compositietekening van de jongeman met wie de meiden via internet contact hadden. Later blijkt dat overbodig omdat a. De politie bepaalde software op Junes computer installeert waarmee ze een foto van de jongeman maakt wanneer ze op verzoek van de politie weer contact met hem zoekt b. Ze een haarscherpe foto op Cindy’s computer aantreffen met daaronder de nickname van de betreffende man c. Linda en June de jongeman herkennen in een van de vele foto’s van daderprofielen die de politie al heeft 7. De politie stelt voor dat June weer contact maakt de man met wie de meiden via MSN contact hadden; bij het tweede contact blijkt a. Dat de jongeman hoogstwaarschijnlijk echt geen idee heeft van de brand en wat er met Cindy is gebeurd b. Dat hij hoogstwaarschijnlijk meer weet van de verdwijning van Cindy, maar niet van de brand c. Dat hij weet wie de brand heeft aangestoken en ook wie Cindy heeft meegenomen 8. Hoe ontdekt de politie dat de scooter van Ronaldo de scooter is die zij zoeken? a. De politie volgt hem naar school en wacht tot hij zijn scooter in de stalling heeft gezet. Zodra hij weg is, vergelijkt de politie het profiel van de banden met de gipsafdruk die van de scootersporen bij de zuipkeet is gemaakt b. De politie bezoekt hem thuis en vindt de scooter in het schuurtje. Ter plekke wordt het profiel van de banden vergeleken met de gipsafdruk die van de scootersporen bij de zuipkeet is gemaakt c. Joke luist hem erin door hem vragen te stellen over zijn scooter zodat de politie weet welke van hem is. In de tijd dat Ronaldo ondervraagd wordt, vergelijkt de politie het profiel van de banden met de gipsafdruk die van de scootersporen bij de zuipkeet is gemaakt  9. Welke tekst klopt? a. Ronaldo is ’s avonds met Rafaëlla teruggegaan naar de keet om daar te seksen. Dat ging echter niet door want Cindy lag daar nog. Ronaldo en Rafaëlla hebben Cindy cola te drinken gegeven waarna ze verder sliep. Ronaldo en Rafaëlla zijn toen weer vertrokken en Ronaldo heeft een zwarte Golf met dubbele uitlaat en sportvelgen zien staan b. Ronaldo is ’s avonds met Rafaëlla teruggegaan naar de keet om daar te seksen. Dat ging echter niet door want Cindy lag daar nog. Ronaldo en Rafaëlla hebben Cindy geprobeerd water te laten drinken, maar dat lukte niet. Ronaldo en Rafaëlla hebben toen anoniem 112 gebeld en zijn toen weer vertrokken. c. Ronaldo is ’s avonds met Rafaëlla teruggegaan naar de keet om daar te seksen. Dat ging echter niet door want Cindy lag daar nog. Ronaldo en Rafaëlla hebben Cindy bijgebracht en water laten drinken waarna ze verder sliep. Ronaldo en Rafaëlla zijn toen weer vertrokken en Ronaldo heeft een zwarte Mercedes Benz met dubbele uitlaat en sportvelgen zien staan 10. Als Linda en June bij de ouders van Cindy op bezoek zijn, krijgt June een berichtje waar ze ontzettend van schrikt. Wat voor berichtje komt er binnen? a. Een berichtje van Ronaldo waarin hij haar met de dood bedreigt b. Een berichtje van Cindy waarin ze om hulp vraagt c. Een berichtje van Joke waarin staat dat ze degenen die Cindy ontvoerd heeft, hebben gearresteerd Verwerkingsopdrachten: 1. June gaat op een gegeven moment op zoek naar Cindy zonder de politie daar in te kennen. Haar vriendin Linda smeekt haar bijna om dat niet te doen. Waarom wil June dat per se doen zonder de politie in te lichten? Noem twee redenen. …/2   ……………………………………………………………………………………………………………   ……………………………………………………………………………………………………………  2. Cindy is ook hoofdpersoon uit dit boek. Geef een beschrijving van haar. Wat is ze voor een meisje? …/2   ……………………………………………………………………………………………………………   ……………………………………………………………………………………………………………    3. June is de hoofdpersoon uit dit boek. Bekijk onderstaande uitspraken en geef aan of ze waar dan wel onwaar zijn en geef aan waarom. …/4  a) June is gemakkelijk te beïnvloeden. Waar/ niet waar: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  b) June is dwars en tegendraads. Waar/ niet waar: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  c) June heeft verantwoordelijkheidsgevoel. Waar/ niet waar: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  d) June is dapper. Waar/ niet waar: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Zou jij met haar bevriend willen zijn? Waarom wel/waarom niet? …/2   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks