Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Vragen SP Zaanstad

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 2

Extension: DOC | Download: 0

Share
Related documents
Description
Vragen SP Zaanstad
Transcript
  Schriftelijke vragen gevaar Coenbrug De SP is geschrokken van het nieuws dat meerdere Noord-Hollandsebruggen in een dermate slechte staat verkeren dat er ongelukken dreigen. Dat schijnt ook voor de Coenbrug in Zaandam zo te zijn zie! htt !##www.nhnieuws.nl#nieuws#$$$%&'#(eertien-bruggen-en-   viaducten-die-slecht-zijn-onderhouden-een-overzicht-van-de-   mankementen. Dat vindt de SP onacce tabel! er rijden dagelijks duizenden auto)s over de Coenbrug er varen dagelijks sche en onderdoor en er wonen veel Zaankanters direct naast tot bijna onder de *+. Het college behoort zich het welzijn van onze burgers ter harte te nemen en wat de SP betre,t direct actie te ondernemenonder andere maar niet be erkt tot het onmiddelijk in overleg gaan met betrokken instanties zoals /ijkswaterstaat de Provincie en het 0inisterie. 1it het artikel o NHnieuws.nl! Coenbruggen Op meerdere plekken onderzocht in 2015. Bevat een finke lijst aan gebreken. Het advies is om waarschwingsborden te plaatsen vanwege risico doorgeroeste gelidsschermen. !ie hebben hn gelidswerende nctie onvoldoende en knnen op de weg vallen. !it is in 201# aangepakt. !e constrctie dreigt te verzwakken door corrosie. Onderdelen van de voegovergang staal hadden al in 1$#5 vervangen moeten worden en geheel in 2000. %ordt n voor respectievelijk 2015 &nog niet geberd' en 202( geadviseerd. Ook op andere plekken op de )oenbrggen knnen delen van de brg vallen als niet wordt ingegrepen. *lchtrotes zijn a gesloten+ de vlchttrap is op een verkeerde wijze aangebracht en a gesloten door een hekwerk. ,r dreigen kabelbreken+ waardoor hele installaties het niet meer doen &onder meer om de brg open en dicht te doen'. Het advies is om gelijk actie te ondernemen.  Bekijk hier de inspectierapporten 1+ 2+ -+  en 5 Vragen van de fractie van de Socialistische Partij (SP) 2eacht college in kader van *rtikel 3' ontvangen wij graag van u antwoord o de volgende vragen!'.4lo t het dat delen van de voegovergang bij de 5kle ) van de Coenbrug reeds zeer lang geleden vervangen hadden moeten worden en dat dat nog niet is gebeurt6 Zo nee waarom is dit nog niet gebeurt en wat onderneemt het college om te zorgen dat dit alsnog gebeurt6$.4lo t het dat er delen van de Coenbrug kunnen vallen als er nietwordt ingegre en6 7s de wethouder met ons van mening dat dit onacce tabel is en zo ja wat gaat hij daaraan doen68.4lo t het dat er kabelbreuken dreigen die het ,unctioneren van de Coenbrug kunnen hinderen6 Zo ja wat gaat de wethouder daaraan doen69.4lo t het dat vluchtroutes vana, de Coenbrug zijn a,gesloten6 Zo ja wat gaat de wethouder daaraan doen63.Zijn de eerder doorgeroeste geluidsschermen inmiddels inderdaad a,doende hersteld6 Zo nee waarom niet6(oor de s oedige beantwoording van de vragen danken wij u bij voorbaat.Namens de ,ractie van Socialistische Partij SPPatrick Zoomermeijer
Similar documents
View more...
Tags
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks