Please download to get full document.

View again

of 34
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

VJ_Penzugytan5.pdf

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 34

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
5. Vállalkozások pénzügyi-számviteli mutatói dr. Varga József Budapest 2004 A mutatók típusai „ 1. Likviditási mutatók: arányszámok, amelyek a rövid lejáratú kötelezettségek likvid eszközökkel fedezettségét mérik. „ 2. Tőkeszerkezeti (eladósodottsági) mutatók: az összes eszköz/jövedelem/ cash flow és adósság arányát mutatják „ 3. Működési mutatók: a menedzsment eredményességét mérő mutatók, amelyeknek két fajtáj
Transcript
  5.5. V  V áállalkozllalkozáások sok  p péénznzüügyigyi--szszáámviteli mutatmviteli mutatóóii dr. Varga Jdr. Varga Jóózsef zsef Budapest 2004Budapest 2004   A mutat A mutatóók tk tíí pusai pusai  1.1. LikviditLikviditáási mutatsi mutatóók k  : ar: aráánysznyszáámok, amelyek a rmok, amelyek a röö vid lej vid lejááratratúúk k öötelezettstelezettséégek likvid eszk gek likvid eszk öözzöökkel fedezettskkel fedezettséég g éét mt méérik.rik.  2. 2. TT őő keszerkezeti (eladkeszerkezeti (eladóósodottssodottsáági) mutatgi) mutatóók k  : az : az öösszes sszes eszk eszk ööz/jz/jöö vedelem/  vedelem/ cashcashflow flow éés ads adóóssssáág arg aráány ny áát mutatjt mutatjáák k  3.3. MM űű k k ööddéési mutatsi mutatóók k  : a menedzsment eredm: a menedzsment eredméényessnyesséég g éét mt méérr őő mutatmutatóók, k, amelyeknek k amelyeknek k éét fajtt fajtáájaja  3.1. J3.1. Jöö vedelmez vedelmez őő sséégi mutatgi mutatóók k   3.2. Hat3.2. Hatéékonyskonysáági mutatgi mutatóók k   4.4. Kock Kock áázati mutatzati mutatóók k  : a hitelez: a hitelez őő k k éés tulajdonosok hozams tulajdonosok hozamáának nak bizonytalansbizonytalansáág g áát mt méérr őő mutatmutatóók k   5.5. NNöö veked vekedéési mutatsi mutatóók k  : az id: az id őő ben eltben eltéérr őő ppéénznzüügyi adatok v gyi adatok v ááltozltozáássáának, nak, üütemteméét szt száámszermszer űű ss í ítt őő araráánysznyszáámok mok   6.6. R R éészv szv éény ny éés piaci mutats piaci mutatóók k  : az egy r: az egy réészv szv éényre vetnyre vet í ített, tett, éértrtéékpapkpap í írpiacirpiaciinforminformáácicióókat tkat tüükrkröözz őő mutatmutatóók k   7. 7. PPéénznzüügyi megtgyi megtéérrüülléési mutatsi mutatóók: k: egy projekt megtegy projekt megtéérrüülléésséét elemzt elemz őő mutatmutatóók k   dr. Varga Jdr. Varga Jóózsef:zsef: A tananyagban haszn A tananyagban hasznáált mutatlt mutatóók k  I. LikviditI. Likviditáási mutatsi mutatóók k   A./ ABSZOL A./ ABSZOLÚÚ T MUTAT T MUTATÓÓK K   1. 1. Forg Forg ó ó eszkeszkö ö z befektet z befektet é é s: s:  K K éészlet + Vev szlet + Vev  őő k k --SpontSpontáán k n k öö vetel veteléések sek   2. 2.  Nett  Nett ó ó  forg  forg ó ó t t  ő  ő   ke: ke:  ÖÖsszes forg sszes forg óóeszk eszk ööz z  –  – R R öö vid k  vid k öötelezettstelezettséég g B./ RELATB./ RELATÍÍ V MUTAT V MUTATÓÓK K   3. 3. Likvidit Likvidit á á si r si r á á ta: ta:  Forg Forg óóeszk eszk öözzöök k R R öö vid k  vid k öötelezettstelezettséégek gek  4. 4. Gyorsr Gyorsr á á ta : ta :  Forg Forg óóeszk eszk öözzöök k --K K éészletek szletek R R öö vid k  vid k öötelezettstelezettséégek gek   5. 5. P P é é nzeszknzeszkö ö z ar z ar á á ny: ny:  Forg Forg óóeszk eszk öözzöök k --K K éészletek szletek --K K öö vetel veteléések sek R R öö vid k  vid k öötelezettstelezettséégek gek ÉÉrtrtéékpapkpap í írok + Prok + Péénzeszk nzeszk öözzöök k R R öö vid k  vid k öötelezettstelezettséégek gek  II. EladII. Eladóósodottssodottsáági (tgi (t őő keszerkezeti) keszerkezeti) mutatmutatóók k   V  V  Á ÁLLALATI VAGYONHOZ VISZONY LLALATI VAGYONHOZ VISZONY ÍÍ TVA TVA  1., 1.,  Ad  Ad ó ó ss ss á á  gfedezeti mutat  gfedezeti mutat ó ó  : : ÖÖsszes eszk sszes eszk öözzÖÖsszes idegen k sszes idegen k öötelezettstelezettséég g  2.a., 2.a., T T  ő  ő   keell keell á á totts totts á á  gi  gi  mutat mutat ó ó  : : SajSajáát tt t őő keke ÖÖsszes eszk sszes eszk öözz2.b., 2.b., T T  ő  ő   ke ke á á tt tt é é tel: tel:  ÖÖsszes eszk sszes eszk öözzSajSajáát tt t őő ke ke  J JÖÖ VEDELEMSZEMPONT VEDELEMSZEMPONTÚÚMUTATMUTATÓÓ  3., 3., Kamatfedezeti mutat Kamatfedezeti mutat ó ó : :  ÜÜzemi eredmzemi eredméény ny Fizetett kamatok Fizetett kamatok CASHCASH--FLOW FFLOW FÜÜGGV GGV ÉÉNY NY ÉÉBENBEN  4., 4.,  Ad  Ad ó ó ss ss á á  g visszafizet  g visszafizet  ő  ő    kké é  pess  pess é é  g  g  : : ÖÖsszes k sszes k öötelezettstelezettséég g CashCash--flow flow 5., Ela5., Ela d d ó ó sodotts sodotts á á  gi mutat  gi mutat ó ó : :  CashCashflow flow ÖÖsszes k sszes k öötelezettstelezettséég g 
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks