Please download to get full document.

View again

of 35
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

TURKEY IN HORIZON 2020 ALTUN/HORIZ/TR2012/ /SER/005. H2020 Genel ve Tanıtım Amaçlı Eğitim Programı

Category:

Psychology

Publish on:

Views: 0 | Pages: 35

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
TURKEY IN HORIZON 2020 ALTUN/HORIZ/TR2012/ /SER/005 H2020 Genel ve Tanıtım Amaçlı Eğitim Programı 2016 YILI EĞİTİM ETKİNLİKLERİ 31-Mayıs-16 Komisyon Etkinliği 1 Istanbul ICT 23-Eylül-16 Komisyon
Transcript
TURKEY IN HORIZON 2020 ALTUN/HORIZ/TR2012/ /SER/005 H2020 Genel ve Tanıtım Amaçlı Eğitim Programı 2016 YILI EĞİTİM ETKİNLİKLERİ 31-Mayıs-16 Komisyon Etkinliği 1 Istanbul ICT 23-Eylül-16 Komisyon Etkinliği 2 Brussels (Brüksel) 10-Mart-16 FG 1 - Ankara Kalkınma Destek 17-Mart-16 FG 2 - MSCA, Izmir MSCA 12-Mayıs-16 FG 3 - Istanbul Hukuki ve Yönetimsel 16-Şubat-16 GT 1 - Konya 1. Genel Eğitim 18-Şubat-16 GT 2 - Denizli 2. Genel Eğitim 3-Mart-16 GT 3 - Bolu 3. Genel Eğitim 7-Nisan-16 GT 4 - Trabzon 4. Genel Eğitim 11-Nisan-16 GT 5 - Erzurum 5. Genel Eğitim 14-Nisan-16 IMS - 2 Ankara bilgi yönetimi sistemi 13-Ekim-16 IMS 4 bilgi yönetimi sistemi 1-Eylül-16 IMS 3 - Ankara 2. IMS bilgi yönetimi sistemi 2-Şubat-16 IPR 1 Istanbul Fikri mülkiyet hakkı 18-Ekim-16 IPR 3 Mersin Fikri mülkiyet hakkı 25-Şubat-16 TEMA 1 - ICT Ankara in Ankara Bilgi ve İletişim Teknolojileri 18-Temmuz-16 TEMA 2 - NMP Istanbul Ağ/Network Yönetimi 25-Ekim-16 TEMA 3 - TRANSPORT Istanbul 2-günlük etkinlik 2-günlük etkinlik 2-günlük etkinlik 2-günlük etkinlik 2-günlük etkinlik 2-günlük etkinlik 2 Genel Bakış AB araştırma, kalkınma ve innovasyon fonu: 1980 lerde küçük bir fon programı olarak hayata geçirildi Güçlü Avrupa ekonomileri Ar-Ge için kendi ulusal fon programlarına sahip oldular, fakat daha küçük ölçekteki ülkeler için durum aynı olmadı Ulusal fonların AB fonlarına kademeli geçişi: Ar-Ge düzeyinde proje çakışmalarından kaçınma Daha küçük ülkelerle bağlantılar kurma 3 Bütçe Genişlemesindeki Finansal Tablo in Billion Euro FP7 H AB nin Ar-Ge ve İnnovasyon Faaliyetlerindeki Prensipleri Uluslararası işbirliği (min. 3 ortak/3 ülke) Her alana açık olması: Sanayi, Küçük ve Orta ölçekli işletmeler, Üniversiteler, ) Teklif Duyuruları ve değerlendirme sürecinin ardından, bir takım kriterler ve bağımsız uzmanlar seçilerek konsorsiyum oluşturulması Program odaklı- Stratejik hedefler Innovatif, bilim & teknolojiye dayalı mükemmellik/seçkinlik Rekabet AB içerisindeki en iyi takımların yarışması RTD (Araştırma ve Teknik Gelişme) sonuçları ve katılımcıların özellikleri 5 How EU funding programmes work ANTLAŞMALAR : İLKELER: ENSTRÜMANLAR: - AB YASAMA - ULUSLARARASI YASAMA - FONLAMA PROGRAMLARI Nice Antlaşması Amsterdam Antlaşması Katılım Kriterleri Antlaşmalar Lisbon Antlaşması vs.. Dış Politika Tarım Politikaları Sağlık Politikaları Yatırımcılık Politikaları Sosyal Politikalar Çevresel Politikalar Bölgesel Politikalar Araştırma Politikaları.. FON PROGRAMLARI COSME HORIZON 2020 EIDHR AVRUPA YURTTAŞI ERASMUS PLUS Yapısal Fonlar vs başlamadan önce Teklif ve proje nedir? Belli bir hedefe ulaşmak için birtakım örgütlerin birlikte çalışması. Bir Teklif hazırlanır: yapılmak istenen şeyin neden ve nasıl yapıldığına ilişkin açıklamalar içeren bir doküman. Bu doküman bilimsel/teknik bakış açısı, somut bir yönetim/çalışma planı içermeli; sonuçlarını ve proje bitiminde nasıl işlediğini, uzun vadeli etkilerini tanımlar nitelikte olmalıdır. 7 başlamadan önce Eğer bu teklif kabul edilirse bir projeye dönüşür. Proje AT (Avrupa Topluluğu) tarafından fonlanmış ve verilen hedefe birlikte ulaşacakları konusunda anlaşmış bir konsorsiyumdan oluşur. Bu amaç ve basamakları çalışma planında (the DoW ) anlatıldığı şekilde tamamlanmalıdır. Bu plan AT ile yapılan kontratın yasal bağlayıcılığını gösterir. 8 9 What is HORIZON 2020 Horizon 2020, yılları arasındaki, yaklaşık 80 milyar Euroluk fonlamayla en büyük AB Araştırma ve İnnovasyon programıdır. Bir çok atılımın, keşfin ve dünya ilkleri gibi büyük fikirlerin, laboratuvardan alınıp pazara çıkarılmasını sağlar. H2020 nin içerik ve yapısına bir göz atalım. 10 H2020 yapısı 3 Koşul Endüstriyel Teknolojiler sağlamada Liderlik - LEIT 24% Seçkin bilim 33% ICT Sağlanan Teknolojiler Nanoteknoloji Reklam Materyalleri Bioteknoloji İmalat Uzay Avrupa araştırma konseyi FET (geleceğin endst. teknolojileri Marie Curie Altyapı araştrması Toplumsal zorluklar 43% Finansal Risk Yaklaşımı SMEs Innovasyonu Sağlık Yiyecek Verimli Enerji Akıllı Ulaşım Çevre Toplumsal Kapsayıcılık Toplum Güvenliği 11 FP7 ile kıyaslanan başlıca değişiklikler? İlk nihai kararda alınan her şey yine H2020 de var! Elbette, bazı başlıklar da odaklanılan noktalardakilere benzer bir takım değişiklikler içermektedir. Yani her şey FP7 ile oldukça benzerlik gösteriyor.. 12 FP7, Araştırma ve Geliştirme Program Taslağı şeklinde isimlendirilmişti H2020 ise Araştırma ve Innovasyon Program Taslağı olarak adlandırılmıştır. 13 Innovasyon nedir? İnnovasyon, yeni ve değerli bir şeyin yaratılmasındaki süreç ve sonuçtur. İnnovasyon; bir şeyin araştırılması, icadı ya da sunduğu fırsatlardan tutun da geliştirme, prototip yapılması, ürünün satışı ve pazarlaması gibi işlemlerin tüm aşamalarını kapsar. 14 Innovasyon nedir? Innovasyon = icat (araştırma) + istifade etme Ticarileştirilmiş şeyler yapmanın yeni bir yolu. Geleneksel düzende odak nokta hep yeni ürün ya da süreç üzerine olmuştur, fakat son zamanlarda odak noktası yeni iş modelleri üzerine olmuştur. Fikirlerin kabullenilişi, organizasyonun benimsenmesinde oldukça yenidir. 15 Innovasyon Zinciri Araştırma & Geliştirme Prototip yapma, Product/process Yeni ürünler için development planlamalar yapma Covered by H2020 Pazar Geliştirme Pazar Yinelemesi 16 Teknolojik erginlik ölçütleri? Teknolojik Hazırlık Düzeyleri (THD) THD nin belli bir takım teknolojiler üzerinde erginlik/hazır olma ölçütü olarak kullanılması Horizon 2020 nin önemli bir developmanıdır. Bu ölçüm sistemi, innovasyon zincirinin tümünü göstererek teknolojik durum hakkında genel bir kanıya ulaşmamızı sağlar. Bir teknoloji projesinin değerlendirilmesinde her parametre için bir THD belirlenmiştir (aşağı bknz), yani her bir parametre projenin işleyiş aşamasındaki THD aşamalarına uygun şekilde eşleşmelidir. Adı geçen başlıkların çoğu, teklifin/önerinin uygulamaya konulabilmesi için tanımlanmış bir THD ye sahiptir. Örneğin, bir proje THD 1-3 de başlayıp THD 4-5 de sonlanmalıdır 17 Teknoloji hazırlık düzeyinin ölçümü: H2020 deki yeni oluşum TRL9 Sistemin çalışma sahasında denenmesi TRL8 Sistemin eksiksiz hale gelmesi ve niteliği TRL7 Çalışma sahasındakanıtlanmış sistem prototipi TRL6 İlgili sahada tanıtılmış teknoloji TRL5 - İlgili saha tarafından onaylanmış teknoloji TRL4 Laboratuvarlarca onaylanmış teknoloji TRL3 Konseptin deneysel kanıtları TRL2 Formüle edilmiş teknoloji konsepti TRL1 Gözlemlenen temel prensipler 18 Innovasyon ve Özel Sektör H2020 de meydana gelen innovasyonu sağlamlaştırmak için KOBİ planlamalarının sunulması çoğu projede zorunlu hale getirilmiştir. Endüstriyel Projelerde Liderlik ve Toplumsal Sorunlara ilişkin bütçenin yaklaşık 20% si KOBİ lere yönlendirilmiştir. Bu elbette KOBİ ler için iyi bir haber! Ayrıca üniversiteler için de önemli bir haber: salt akademik konsorsiyum saf dışı kalmıştır! 19 KOBİ lere Sunulan Fırsatlar Muayyen bir KOBİ enstrümanı; küçük bir bütçeye sahip olsa dahi, H2020 nin 'akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefleriyle korunabiliyor! 20 İnnovasyon ve Araştırma Programı Taslağı The practical side 21 H2020 fonu alabilmek ne kadar kolay olacak? Ortalama başarı oranının 12% ye düşmesiyle, Rekabet FP7 de olduğundan daha fazla olacaktır. Fakat daha önce de olduğu gibi, hedefleri tamamlanma noktasına gelmiş eksiksiz tekliflerin davet edilmesi, kazanmak için gerçek bir şans olabilmektedir. Prosedüre ilişkin vaatler ise basitleştirilmiş ve sürecin hızlılığına dem vurulmuştur. 22 Hibe Destekli Faaliyet Türleri Araştırma ve İnnovasyon Faaliyetleri İnnovasyon Faaliyetleri Kordinasyon ve Destek Faaliyetleri KOBİ enstrümanları ERANET yardım fonu Erken ticari tedarik fonu İnnovatif çözümler yardım fonu kamu ihalesi 23 Araştırma ve İnnovasyon Faaliyetleri Eylemler öncelikle yeni bir bilgi ya da yeni geliştirilmiş teknoloji, ürün, süreç, hizmet ya da çözümün uygulanabilirliğini araştırma amacı güden faaliyetlerden oluşmalıdır. Bu amaçla, bir laboratuar veya simüle ortamda küçük ölçekli bir prototip üzerinde, teknoloji geliştirme ve entegrasyon, test ve doğrulamaya ilişkin basit uygulamalı araştırmalar içerebilirler. 24 İnnovasyon Faaliyetleri Faaliyetler; öncelikle, doğrudan değişmiş veya iyileştirilmiş ürün, süreç veya hizmetler için plan ve düzenlemeleri ya da tasarımlar üretmeyi amaçlayan etkinliklerinden oluşmalı. Çoğu zaman önceden belirlenen THD seviyeleri, sürecin başlangıç noktalarını işaret etmektedirler. Bu amaçla, prototip yapma, test etme, sunum yapma, klavuzluk, geniş ölçekli ürün doğrulama ve pazarı artırma gibi faaliyetler de içermelidir. 25 Kordinasyon ve Destek Faaliyetleri Öncelikle bir takım yeni altyapı tasarım çalışmaları da dahil olmak üzere standardizasyon, yayma, farkındalık yaratma ve iletişim, ağ/network, koordinasyon ve destek hizmetleri, politika diyaloğu ve karşılıklı öğrenme egzersizleri ve çalışmaları gibi faaliyetleri bulunmalı ve aynı zamanda ağ ve koordinasyon tamamlayıcı etkinlikleri içeren farklı ülkelerdeki programlar arasında da benzerlik teşkil eden uygulamalardan oluşan tedbirler içermelidir. 26 Çalışma Programları Bu Çalışma Programları nelerdir ve neyi kapsıyor? Onları nereden buluruz: en/funding/reference_docs.html 27 28 An example: HORIZON 2020 ÇALIŞMA PROGRAMI Sağlık, demografik değişim ve refah 29 Katılım kuralları Minimal Şartlar Standart işbirliğine dayalı eylemler için En az 3 tüzel kişi, her birinin farklı şirketler kurmuş olması KOBİ enstrümanları için, yardım programı fonu, Kordinasyon-Destek Faaliyetleri Şirket kurucusu bir tüzel kişi Ek Şartlar Çalışma Programınaa aplike edilecekler (örneğin, katılımcı sayısı, katılımcıların tipi) 30 Tekliflerin Değerlendirilmesi Ödül Kriterleri Mükemmelliyet Etki İnnovatif faaliyetler içerisindeki ağırlık Uygulamadaki etkinlik ve kalite Çalışma Planındaki detaylar, ağırlıkları ve eşikler Değerlendirmeler bağımsız uzmanlar tarafından yapılmaktadır İki aşamalı baş vuru prosedürü imkanı 31 Basitleştirilmiş Fonlama Modeli Faaliyete dayalı geri ödeme oranları Tüm hak sahipleri ve tüm etkinlikler için aynı oran: Araştırma ve İnnovasyon Faaliyetleri için 100% e kadar (Kar amacı gütmeyen kuruluşlara % 100'e kadar) innovasyon için% 70 kadar PCP yardım fonu için için% 70, ERA NET fonu için% 33, ÜFE ortak fonu için% 20'ye kadar 32 Basitleştirilmiş Fonlama Modeli Dolaylı maliyetlerin hesaplanması için tek bir yöntem: Toplam doğrudan maliyetlerin% 25 sabit oranı dışında kalan taşeronluk hizmetlerine ve üçüncü şahıslara ilişkin mali destek sunulması 33 Uygun Maliyetler Temel maliyet kategorileri: Personel giderleri Taşeronluk maliyetleri Direkt maliyetler Seyahat masrafları ve harcırah ödenekleri Ekipman değer kaybı maliyetleri Diğer mal ve hizmetlerin maliyetleri (KDV dahil) 34 Teşekkürler! 35
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks