Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Turan SAĞER 1, Onur ZAHAL 2, Engin GÜRPINAR 3

Category:

Taxes & Accounting

Publish on:

Views: 0 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖZEL YETENEK SI- NAVLARINA GİREN ADAYLARIN, ALAN PUANLARI VE SINAV BA- ŞARI DURUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELEN- MESİ * Turan SAĞER 1, Onur ZAHAL 2, Engin GÜRPINAR
Transcript
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖZEL YETENEK SI- NAVLARINA GİREN ADAYLARIN, ALAN PUANLARI VE SINAV BA- ŞARI DURUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELEN- MESİ * Turan SAĞER 1, Onur ZAHAL 2, Engin GÜRPINAR 3 1 İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 2-3 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özet:Müzik Öğretmenliği Programı yetenek sınavları her yıl haziran ayı sonu ile eylül ayının ilk haftası arasında yapılmaktadır. Bu sınavlar, müziksel işitme- okuma- yazma, müziksel çalma ve müziksel söyleme gibi alanlardan oluşmaktadır. Sınavlara katılan adaylar; cinsiyet, yaş, lise türü, anne-baba eğitim durumu, ailenin geliri gibi değişkenler bakımından farklılıklar göstermektedir. Bu çalışmada, İnönü Üniversitesi yılı Müzik Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavı'na giren adayların (N=449) bu değişkenler ile sınav başarı durumları ve müzik alanı puanları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Birçok sosyo-demografik değişken ile sınavı kazanma durumu ve alan puanları arasında anlamlı ilişkiler olduğu bulunmuştur. Anahtar Kelimeler:Özel Yetenek Sınavı, Müzik Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavı, Alan Puanları, Sınav Başarı Durumu, Değişkenler THE EXAMINATION OF THEIR MUSIC SCORES AND EXAM SUCCESS OF CANDIDATES TAKING PART IN THE SPECIAL APTITUDE EXAM OF MUSİC TEACHING PROGRAM ACCOR- DING TO MANY VARIABLES Abstract: Each year, the talent examination of Music Teaching Program is done between the end of June and the first week of September. These exams contains the fields such as musical hearingreading-writing, musical play and musical telling. Candidates participating in the exams vary in terms of variables gender, age, type of school, parents and their education, family income etc. In this study, the relationships between the exam success, the field of music scores and at İnönü University, Year of Music Teaching Education Special Skills Examinations of candidates (N=449) with these variables were investigated. It was found to be a significant relationship between many socio-demographic variables and the possibility of exam sucess, music scores. Key Words: Special Aptitude Test, Music Teaching Special Aptitude Test, Music scores, The exam success, The variables. * Bu çalışma doktora tezinden türetilmiştir. 1. GİRİŞ Bu bölümde araştırmanın amacı, önemi, sayıltıları ve sınırlılıkları verilmiştir Problem Durumu Müzik öğretmenliği yetenek sınavlarında, öğrencilerin müzikal açıdan çeşitli yetenek ve becerileri ölçülüp değerlendirilmektedir. Ölçme ve değerlendirme aşamasında alan puanları, genellikle müziksel işitmeyazma, müziksel çalma ve müziksel söyleme alanlarından oluşmaktadır. Alan puanlarının ağırlıklandırılmasıyla, özel yetenek sınav puanı (ÖYSP) oluşturulur. En son aşamada OBP ve YGS puanları da kapsam içine alınıp alan durumuna göre yerleştirme puanı hesaplanır (ÖSYM, 2013). Alan puanları, kendi içerisinde çeşitli bölümlere ayrılır. Bu bölümler; müziksel işitme-yazma alanını oluşturan dikte; iki ses, üç ses, dört ses işitme; çalınan ezgiyi ve ritmi yineleme; müziksel çalma alanı, adayın kendi istediği bir çalgıyla önceden hazırlamış olduğu eser veya etüdü çalması, müziksel söyleme alanı ise adayın önceden hazırlamış olduğu bir eseri seslendirmesinden meydana gelmektedir. Bu anlamda müzik öğretmenliği yetenek sınavları, müziksel davranış ve bu kavramın içerisinde müziksel beceri ve müziksel yetenek düzeylerini ölçmeyi amaçlar. Müziksel davranış; bireyin bir şarkıyı mırıldanması, müzik dinlemesi, bir esere ellerini, ayaklarını ya da diğer uzuvlarını hareket ettirerek tempo tutması, çalgı çalması, şarkı söylemesi gibi eylemleri gerçekleştirmesi olarak adlandırılabilir. Boyle ve Radocy (1987:3,86) müziksel davranışları; müziksel performans (çalgı ve ses), müziksel okuma-yazma, müzik dinleme ve müzik ile ilgili diğer bilişsel davranışlar olmak üzere dört başlıkta sınıflandırmışlardır. Müziksel yetenek ise; müziksel davranışların hangi alanda ve ne düzeyde gerçekleşeceğini belirleyen gizil bir güç olarak tanımlanabilir. Kuzgun (2003:23) yeteneği bir davranışı, bilgi veya beceriyi öğrenebilme gücü olarak ifade etmektedir. Bu bağlamda müzik yeteneği; müziğe ilişkin bilişsel, devinişsel ve duyuşsal davranışları yapabilmek için kişinin doğasında barındırdığı öğrenme kapasitesi olarak açıklanabilir (Tarman, 2002:15; Gordon, 1979:3, 1986). Uçan (2005:18) ise müziksel yeteneği müziksel davranışlar ile harmanlayarak; algılayıcı müziksel yetenek , seslendirici/yorumlayıcı müziksel yetenek ve yaratıcı müziksel yetenek olmak üzere müziksel yeteneği üç başlıkta ifade etmiştir. Müziksel yeteneğin çeşitli testler ve ölçekler yardımı ile ölçülmesi noktasında farklı yaklaşımlar vardır. Bu yaklaşımların ve testlerin temel aldığı düşünce, yeteneğin belli bir seviyeye kadar gelişeceği ve ön bilgi gerektirmemesi üzerine kuruludur. Test; Belli bir konu alanındaki bilgi ve becerilere sahip oluş düzeylerini belirlemek amacıyla yapılacak sınavda kullanılmak üzere geliştirilen ölçme aracı olarak tanımlanabilir (Airasian, 1994; akt. Bahar, Nartgün, Durmuş ve Bıçak, 2009:5). Müzik yeteneğinin ölçülmesi amacı ile geliştirilmiş birçok test mevcuttur. Aşağıda dünyada kullanılan bazı müziksel yetenek testleri verilmiştir. Aşağıda dünyada kullanılan müzik yetenek testlerinden bazıları verilmiştir (Atak Yayla, 2003:8-9; Tankız, 2011:20-40 Colwell, 1970: ,1979; Boyle ve Radocy, 1987): Seashore Müziksel Yetenek Testi Wing Standartlaştırılmış Müziksel Zekâ Testleri Bentley Müziksel Yetenekler Testleri Gordon MAP Gordon PIMMA Gordon IMMA Gordon AMMA K-D Müzik Testleri Kwalwasser Müzik Yeteneği Testi Drake Müziksel Yetenek Testleri Gaston Müzikalite Testi Biondo Müzik Yeteneği Testi Leblanc Müzik Yeteneği Testi Tilson-Gretsch Müziksel Yetenek Testleri Ece (2008:826) bu özel yetenek sınavlarının içeriklerini Müziksel Algılama ve Performans olmak üzere iki başlıkta sınıflandırmıştır. Efe (2006:29-32) ise oldukça detaylı bir sınıflama yaparak, bu iki alanı alt boyutlarına ayırmasının yanı sıra yazılı uygulamalı sınavlar, sözel ve müziksel anlatım uygulamaları gibi farklı sınav boyutlarının da Türkiye'deki sınav alanları arasında yer aldığını vurgulamıştır. Araştırmanın çalışma alanını oluşturan eğitim-öğretim yılı İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavları Müziksel Algılama ve Performans sınıflamasına uygun olarak iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama; dikte, çokses işitme ve ezgi-ritim yineleme; ikinci aşama ise müziksel çalma ve söyleme alt boyutlarından meydana gelmektedir (İnönü, 2013). İnönü Üniversitesi müzik öğretmenliği yetenek sınavlarına, Türkiye nin her coğrafi bölgesinden gelen adaylar katılmaktadır. Bu adayların; cinsiyet, yaş, lise türü, yaşantının çoğunun geçirildiği yer, ailenin aylık durumu gibi sosyal ve ekonomik özellikleri ve bunların sınav sonuçlarını nasıl bir ilişki içerisinde olduğu araştırmanın temel problem durumu olarak görülmüştür. Araştırmanın problem cümlesi Müzik Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavlarına Giren adayların sınav başarı durumları ve alan puanları çeşitli değişkenlere göre anlamlı farklılıklar göstermekte midir? biçiminde oluşturulmuştur Amaç Bu araştırma, müzik alanı puanları ve sınav başarı durumları ile adayların çeşitli demografik ve müziksel özellikleri arasındaki ilişki durumunu belirlemek amacı ile yapılmıştır. Adayın sınava nasıl hazırlandığı, hazırlık süresi, hayatının daha önceki evrelerinde hangi müziksel aktivitelerde bulunduğu, ailesinin ve kendisinin bazı sosyodemografik özelliklerine göre sınav başarılarının farklılaşma durumunun, her alan için ayrı bir biçimde tespit edilmesinin amaçlandığı bu çalışmanın alt problemleri aşağıda verilmiştir: Adayların sınav başarı durumu, Yerleştirme, Müziksel İşitme-Yazma, Müziksel Çalma, Müziksel Söyleme ve Özel Yetenek Sınavı Puanlarında; Cinsiyet, yaş, alan ve lise türü, Anne-baba eğitim durumu, Yaşantının çoğunun geçirildiği yer ve aile aylık gelir durumuna göre anlamlı farklılıklar var mıdır? 1.3. Önem Müzik öğretmenliği yetenek sınavları ülkemizde her yıl birçok üniversitede yapılan bir sınavdır. Bu sınavlarla, geleceğin müzik öğretmeni adayları seçilmektedir. Bu bakımdan müzik öğretmenliği yetenek sınavları; adaylar, onların aileleri, müzik öğretmenliği programları ve dolaylı olarak gelecek nesillerin müzik sevgisi kazanması, bir müzik kültürü edinmesi ve müziğe bakış açılarını etkileyecek olması bakımından önem teşkil etmektedir. İşte bu noktada yetenek sınavlardaki öğrenci başarılarının;cinsiyet, yaş, lise türü, adayın yaşantısının çoğunu geçirdiği yer, ailenin aylık durumu gibi sosyal ve ekonomik değişkenlere göre farklılıklar gösterip göstermediği ve bu başarıların değişkenlerle ilişkili olup olmadığını ortaya koyması bakımından bu çalışma önem taşımaktadır 1.4. Sayıltılar Araştırmanın temel sayıltıları şunlardır: Adaylar kişisel bilgi formunu doldururken gerçekleri yansıtmışlardır. Puanlayıcılar, adayların başarı durumlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi işleminde tarafsız ve samimi davranmışlardır Sınırlılıklar Araştırma, yılı İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavlarına giren adaylar ile sınırlıdır. 2. YÖNTEM 2.1.Araştırma Modeli Bu araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Karasar (2007) ilişkisel tarama modellerini; iki veya daha fazla değişken arasındaki değişim durumunu ve düzeyini tespit etmek için yapılan araştırma modelleri olarak tanımlamaktadır. Araştırma,adayların sosyo-demografik özellikleri ile sınav başarı durumları ve alan puanları arasındaki ilişkileri belirlemeye yönelik bir çalışmadır. Bu nedenle betimsel nitelik taşımaktadır. 2.2.Çalışma Grubu Araştırma çalışma grubu üzerinden yürütülecektir. Çalışma grubunu eğitim-öğretim yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavına giren olan adaylardan oluşmaktadır (N=449). Sınava 456 aday başvurmuş, 7 adayın bazıları sınava girmemiş bazıları ise ilgili form ve envanterleri eksik kodladıkları için çalışma grubuna dâhil edilmemiştir.sınava giren adayların %53,2 sininkız, %46,8 inin erkek olduğu görülmektedir. Yaş dağılımına bakıldığında, adayların %80 sinin yaş aralığında, %14.7 sinin yaş aralığında, %5.3 ünün ise 25 ve üstü yaş aralığında oldukları belirlenmiştir. Yığılmanın yaş aralığında olduğu gözlemlenmektedir. Adayların %47,9 unun GSSL, %42,5 inin genel lise, geri kalan %9,6 sınında diğer lise türlerinden mezunu olduğu görülmektedir. GSSL ve genel lise mezunu adayların çoğunlukta oldukları saptanmıştır. Adayların yaşantısının çoğunun geçirildiği yer değişkenine göre dağılımlarına bakıldığında; %3,6 sının köy-kasaba, %16 sının ilçe, %58,4 ünün il, %22 sinin büyükşehir grubunda oldukları belirlenmiştir. Yaşantılarını il ve büyükşehirlerde geçirenlerin çoğunlukta oldukları gözlemlenmektedir. Adayların annelerinin yaşantısının çoğunun geçirildiği yer değişkenine göre dağılımına bakıldığında; %10,2 sinin köykasaba, %20 sinin ilçe, %51 inin il, %18.7 sinin büyükşehir grubunda oldukları belirlenmiştir. Adayların annelerinin yaşantılarının çoğununu il ve ilçelerde geçirdikleri gözlemlenmektedir. Adayların babalarının çoğunlukla yaşadığı yer değişkenine göre dağılımlarına bakıldığında, %10,2 sinin köy-kasaba, %18,7 sinin ilçe, %52,3 ünün il, %18,7 sinin büyükşehir grubunda oldukları belirlenmiştir. En yüksek dağılımın il grubunda olduğu tespit edilmiştir. Adayların annelerinin %46,1 inin ilkokul-ortaokul, %29,6 sının lise, %14,9 unun üniversite, %.2 sinin lisansüstü mezunu olduğu ve %9,1 inin ise okuryazar olmadığı belirlenmiştir. Yığılmanın anne eğitim durumu ilkokulortaokul ve lise olan adaylarda olduğu görülmektedir. Adayların baba eğitim durumu incelendiğinde, %36,1 inin ilkokulortaokul, %38,5 inin lise, %21,2 sinin üniversite, %2 sinin lisansüstü düzeyinde olduğu, %2,2 sinin ise okuryazar olmadığı tespit edilmiştir. Babaları ilkokul-ortaokul ve lise mezunu olan adayların, diğer gruplardan daha fazla oldukları görülmektedir. 2.3.Verileri Toplama Teknikleri Adaylara ilişkin özel yetenek sınavı müzik alanı puanlarına ilgili izinler alınarak İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı nın veri tabanından ulaşılmıştır. Adaylara sınava girmeden önce kişisel bilgiler formu uygulanarak veriler toplanmıştır. Formun uygulanması esnasında araştırmacının yanı sıra alan uzmanı iki araştırma görevlisi tarafından adayların her birine geniş bir zaman dilimi içerisinde acele edilmeden gerekli açıklamalar yapılarak, adaylar için sağlıklı bir değerlendirme süreci yaratılmaya çalışılmıştır. Ayrıca adayların rahat bir ortamda formları doldurmaları amacı ile uygun materyal ve çevre koşullarının sağlanmış ve bu konuda oldukça geniş bir görevli ekibinden yardım alınmıştır Verilerin Analizi Kişisel Bilgi Formu, Öğrenme Stilleri, Bilişsel Esneklik envanterlerinden elde edilen veriler ve sınav sonucu ulaşılan puanlar kodlanarak SPSS 17.0 paket programına girilmiş ve analizler bu program aracılığı ile yapılmıştır. Adaylara ilişkin kişisel bilgiler frekans (f) ve yüzde (%) değerleri tespit edilerek verilmiştir. Puanların normal dağılım durumlarına; normal dağılım eğrileri, çarpıklık-basıklık (skewnesskurtosis) değerleri, histogramlar aracılığı ile normal dağılım eğrileri ve grup büyüklüğünün 50 den büyük olduğu durumlarda kullanılan Kolmogorov-Smirnov (K-S) testi değerleri incelenerek bakılacaktır. Tablo 1'de analiz kapsamında yer alan puanların çarpıklık-basıklık değerleri ve K-S testi sonuçları verilmiştir. Tablo 1. Puanların Çarpıklık-Basıklık Değerleri ve Kolmogorov-Smirnov Testi Anlamlılık Düzeyi Sonuçları Kolmogorov-Smirnov (K- S) N Çarpıklık Basıklık p Müziksel İşitme-Yazma * Müziksel Çalma ** Müziksel Söyleme ** ÖYSP ** YP ** *p .05, **p .01 Tablo 1'de K-S testi sonuçlarına bakıldığında, bütün puanlarda normallikten sapmaların anlamlı düzeylerde olduğu gözlemlenmektedir. Bu test için anlamlılık düzeyinin.05'ten düşük olması, verilerin normal dağılmadığı şeklinde yorumlanır (George ve Mallery, 2001; akt: Tanel, Şengören ve Tanel; 2007:3). Fakat K-S testinin uygulanması, normallik durumunun incelenmesi için kullanılan yöntemlerden sadece biridir. Normal dağılım eğrilerine bakıldığında normallikten aşırı sapmalar olmadığı görülmüştür. Çarpıklık ve basıklık katsayıları dikkate alındığında, bütün puanların ±3 aralığında yer aldıkları tespit edilmiştir. Cooper-Cutting çarpıklık ve basıklık değerlerinin ±2 aralığında olmasını normallik açısından uygun bir durum olarak açıklarken, Ayrıca Kalaycı ve bazı araştırmacılara göre bu katsayıların ±3 aralığında yer almalarının kabul edilebilir bir durumdur (2008:6). Puanların çarpıklık-basıklık değerlerinin uç düzeylerde olmadığı ve normal dağılım eğrilerinde aşırı sapmalar olmadığı görüldüğü için parametrik istatistik tekniklerinin kullanılmasına karar verilmiştir.kişisel bilgi formu ve başarı düzeyleri arasındaki ilişkilerin tespit edilmesi için Kay-Kare testi kullanılacaktır. (Büyüköztürk, 2007). Fakat5'ten küçük hücre sayısının %20'yi aştığı durumlarda grupların mantıklı bir biçimde birleştirilmesi ve grup silme işlemleri gerçekleştirilerek Kay-Kare testi yapılmıştır. Bu işlemler yapıldıktan sonra da bu durum giderilememişse, analizlerin Kay-Kare testi yapılmadan sadece çapraz tabloların yorumlanması ile gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür (Büyüköztürk, 2007:154). Cinsiyet, alan türü gibi iki bağımsız kategorik değişkene göre Müziksel Çalma, ÖYSP vb. sürekli değişkenlerdeki anlamlı farklılık durumlarının incelenmesi için ilişkisiz gruplar için uygulanan t-testi kullanılmıştır. Anne-baba eğitim durumu vb. ikiden fazla gruplu kategorik değişken ile sürekli değişken niteliğindeki puanlar arasındaki ilişkiler ise varyanslar homojense tek yönlü varyans analizi (ANOVA), varyansların homojen olmadığı durumlarda ise Welch testi uygulanarak incelenmiştir. Varyans analizinin kullanıldığı durumlarda farklılıkların hangi gruplarda olduğunun tespiti için Tukey testi, Welch testi kullanıldığında ise Games-Howell testi ile analizler yapılmıştır. Anlamlılık düzeyi (p).05 ve.01 olarak alınmıştır. 3. BULGULAR Araştırmadan elde edilen bulgular araştırmanın alt amaçları doğrultusunda ele alınmıştır Cinsiyet, Yaş, Alan, Lise Türü ile Sınav Başarı Durumu ve Müzik Alanı puanları Arasındaki İlişkilere Yönelik Bulgular Adayların; cinsiyet, yaş, lise ve alan türü değişkenlerinin sınav başarı durumuna göre Kay-Kare testi sonuçları Tablo 2'de yer almaktadır Tablo 2. Cinsiyet, Yaş, Lise ve Alan Türü Değişkenlerinin Sınav Başarı Durumuna Göre Kay- Kare Testi Sonuçları Cinsiyet Yaş Alan Durumu Mezun Olunan Lise Türü **p .01 Kız Erkek ve üstü Alan İçi Alan Dışı GSSL Genel Lise Diğer Toplam Tablo 2'deki Kay-Kare testi sonuçlarında görüldüğü üzere; her grubun kendi içerisindeki başarı durumları incelendiğinde, kız adayların sınavı kazanma oranlarının (%8.4), erkek adaylardan (%4.8) daha fazla olduğu görülmektedir. Yaş gruplarına göre sınav başarı durumuna bakıldığında ise; yaş grubundakilerin, kazanan adayların neredeyse tamamına yakınını oluşturduğu gözlemlenmektedir. 20 yaşın Sınav Başarı Durumu Kazandı Kazanamadı Toplam f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % ²=2.33 =1 p=.09 ²=3.85 =2 p=.15 ²=26.61** =1 p=.00 ²=8.39 =6 p=.21 üzerindekilerin hem grup içi kazanma oranlarının hem de kazanan adaylar içerisindeki dağılımlarının 2 kişi ile çok düşük seviyede kaldığı görülmektedir. Alan türüne göre sınav başarı durumunda alan içi (%13) adaylar lehine anlamlı farklılık olduğu görülmektedir [ ²(1) =26,61, p .01]. Alan içi adayların bütün kazanan adaylardaki dağılımına bakıldığında ise, 28 kişi ile neredeyse kazananların tamamına yakının GSSL mezunu olan bu kişilerden oluştuğu tespit edilmiştir. Kazanan 2 adayın ise genel lise mezunu olduğu saptanmıştır.yapılan Kay-Kare testleri sonuçları incelendiğinde ise cinsiyet, yaş ve mezun olunan lise türüne göre anlamlı farklılıklar olmadığı görülmüştür. Fakat lise türüne göre anlamlı farklılığın çıkmamasının nedeninin grup sayısının üç olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Çünkü alan durumu ve sınav başarısı arasında GSSL mezunu olan alan içi adaylar lehine anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Adayların; cinsiyet, yaş, lise ve alan türü değişkenlerinin Yerleştirme puanlarına göre t- testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Welch testi sonuçları Tablo 3 te yer almaktadır. Tablo 3. Cinsiyet, Yaş, Lise ve Alan Türü Değişkenlerinin Yerleştirme Puanlarına Göre t-testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), Welch Testi Sonuçları Cinsiyet N X ss F t p Kız Erkek *.01 Alan N X ss F t p Alan İçi Alan Dışı **.00 Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı F p Gruplararası Yaş Gruplariçi **.00 Toplam Welch's F p Lise Türü **.00 **p .01, *p .05 Tablo 3'teki t-testi sonuçlarına bakıldığında, cinsiyete göre Yerleştirme puanlarında anlamlı farklılık olduğu ve kız adayların Yerleştirme puanlarının ( X =155.69), erkek adayların puanlarından ( X =149.00) daha yüksek olduğu görülmektedir [t=2.57, p .05]. Ayrıca Yerleştirme puanları ile alan türü arasında da anlamlı ilişki olduğu ve alan içi adayların puanlarının ( X =159.35), alan dışı adayların puanlarından ( X =142.33) daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir [t=7.21, p .05]. Varyans analizi ve Welch testi sonuçlarına incelendiğinde, adayların Yerleştirme puanlarının lise türü ve yaş değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir [Welch's F( )=6.30, p .01; [F(2-247)=28.00, p .01]. Anlamlı farklılıkların hangi gruplarda olduğunu belirlemek amacıyla yaş grubu için yapılan Tukey testi ve lise türü için yapılan Games-Howell testi sonuçları Tablo4'te verilmiştir. Tablo 4. Yaş ve Lise Türü Değişkenlerine Göre Yerleştirme Puanlarının Tukey ve Games-Howell Testi Sonuçları Gruplar ve üstü *.12 Yaş ve üstü Gruplar GSSL Genel Lise Diğer GSSL.00**.00** Lise Genel Lise.31 Türü Diğer **p .01, *p .05 Tablo 4 teki analiz sonuçları incelendiğinde, yaş grubunda olanların ( X =154.87) yaş grubunda( X =143.96) olanlara göre Yerleştirme puanlarının anlamlı bir biçimde daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Lise türüne bakıldığında ise GSSL ( X =159.35) mezunlar
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks