Please download to get full document.

View again

of 52
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

TÜRKİYE DE BİR EMİSYON TİCARETİ SİSTEMİNİN YOL HARİTASI

Category:

Finance

Publish on:

Views: 93 | Pages: 52

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
TÜRKİYE DE BİR EMİSYON TİCARETİ SİSTEMİNİN YOL HARİTASI Türkiye için Yasal ve Kurumsal Yapı Ozlem Dogerlioglu 10 ETS Tasarım Aşaması Kaynak: Partnership for Market Readiness (PMR)
Transcript
TÜRKİYE DE BİR EMİSYON TİCARETİ SİSTEMİNİN YOL HARİTASI Türkiye için Yasal ve Kurumsal Yapı Ozlem Dogerlioglu 10 ETS Tasarım Aşaması Kaynak: Partnership for Market Readiness (PMR) and International Carbon Action Partnership (ICAP) Emissions Trading in Practice: a Handbook on Design and Implementation. World Bank, Washington, DC 2 September 2016 Hukuki ve Kurumsal Yapı İhtiyacı ETS çok sayıda unsurun düzenlenmesini gerektirmektedir: Tasarım unsurlarını, politika seçeneklerini, sistemle ilgili kararları içeren Temel Mevzuat/Düzenlemeye ihtiyaç vardır. ETS, çevre, ekonomik, sosyal vs. gibi bir çok sonucun gerçekleşmesine hizmet etmekte olup, önemli bir politika aracıdır. Bu bağlamda, genel olarak ETSler, mevcut ve kabul edilecek hukuki prensipler ve politikalar dikkate alınmak suretiyle geniş bir politika ve kapsamlı mevzuat çerçevesinde ele alınmaktadır ve sistem birçok aktörün birlikte çalışmasını gerekli kılmaktadır. 3 September 2016 Bugünün Programı Öğleden Önce AB ETS nin Yasal Yapısı & Uluslararası Örnekler Hukuki Çerçeve: Türkiye nin Yasal ve Kurumsal Yapısı Grup Çalışması- Boşluk Analizi Öğleden Sonra Grup Çalışması- Boşluk Analizi (Devam) Türkiye deki Yasal & Kurumsal Eksikliklerin Belirlenmesi Türkiye de Muhtemel bir ETS için Yasal ve Kurumsal Tavsiyeler 4 September 2016 AB ETS NİN YASAL YAPISI 5 AB ETS - Mevzuat ANA MEVZUAT İKİNCİL MEVZUAT BAZI İLGİLİ ETS DIŞI MEVZUATLAR 6 AB ETS Mevzuat ANA MEVZUAT Emisyon Ticareti Yönergesi (2003/87/EC) Piyasanın temel ilkeleri, kuralları ve temelini düzenler. 7 AB ETS Yönergesi- Ana Mevzuat Şunları içerir: Ana konu, kapsam ve tanımlar - Mevzuata uyum Sera gazı emisyon izinleri - Kayıt Tahsisatların dağıtımı ve çıkartılması - Denkleştirmeler, vb. Tahsisatların devri, iadesi ve iptal İzleme, raporlama ve doğrulama Cezalar Yönerge 2003/87/EC Yönerge 2004/101/EC Yönerge 2008/101/EC Yönerge 2009/29/EC 8 AB ETS - Mevzuat İKİNCİL MEVZUATLAR İzleme ve Raporlama Tüzüğü (MRR) İzleme prosedürleri ve gereksinimlere dair kuralları detaylandırır Akreditasyon ve Doğrulama Tüzüğü (AVR) Emisyon raporlarının denetlenmesi için üçüncü şahıs doğrulama sisteminin kurulması Uyumlulaştırılmış Tahsis Kurallarına dair Karar Tesisler için ücretsiz tahsis kurallarını koyar Uluslararası Kredilerinin Kullanımı için Nitel Kriterler ve Nicel Sınırlara dair Tüzükler Denkleştirme kurallarını düzenler Kayıt Tüzüğü Avrupa Birliği kaydının işleyişini detaylandırır Açık Arttırma Kaydı Tüzüğü Tahsisat açık arttırmalarının süreci, zamanlaması ve idaresini detaylandırır 9 AB ETS - Mevzuat BAZI İLGİLİ ETS DIŞI MEVZUATLAR Finansal Araçları Piyasaları Yönergesinde (MiFID) yer alan bazı hükümler Piyasanın işleyişini düzenler Piyasanın Suistimali Yönergesi (MAD) Piyasanın işleyişini düzenler 10 ETS Mevzuatlarının Uygulanması Aşağıdaki hususlar, Üye Devletlerin sorumluluğundadır: AB Yönergelerinin ulusal hukuka uyarlanması, Hukuku uygulamaya geçirmek için bir idari yapının belirlenmesi, MRV sistemlerinin organize edilmesi Mevzuata uyumun sağlanması ve yaptırımların tatbik edilmesi AB ETS Yönergesi Madde 21: «Üye devletler, her yıl Yönergenin uygulamaya geçirilmesinin durumu hakkında Komisyona rapor vermelidir» Üye Devletler arasında değişkenlik gösteren kurumsal yapılar 11 Yasal ve kurumsal temel düzen ve yapı için Uluslararası Örnekler Yasal Dayanak (Mevzuat türü) Birincil mevzuat (İkincil mevzuata yetki verilmesi dahil) Almanya AB ETS Polonya ETS Yönergesi (2003/87/EC); Çeşitli ikincil mevzuat (MRV; Tahsis, vb.) Birincil mevzuat (TEHG) ve AB mevzuatını hayata geçirmek için ikincil mevzuatlar AB mevzuatını hayata geçirmek için birincil mevzuat yasası (ETA) ve ikincil mevzuatlar Kaliforniya Emisyon Üst Sınırı ve Ticareti Programı Kaliforniya Küresel Isınma Çözümleri Yasası (AB 32) (2006) Eyalet düzeyinde (federal değil) mevzuat Kore ETS Düşük Karbonlu ve Yeşil Büyümeye dair Çerçeve Yasası (2009); Sera Gazı Emisyon Haklarının Tahsisi ve Ticareti Yasası (2012) Yetkili Otorite Üye Devletlerde müdahil olan otorite sayısı değişkenlik gösterir; maks. 15 adet; genelde 4-6 1: Alman Emisyon Ticareti Kurumu (DEHSt); Federal Çevre Kurumunun bir kısmı; izinler ve izleme konularında devlet düzeyinde kurumlardan destek; tahsis için tek sorumluluk; personel: yaklaşık 150; Çevre Bakanlığının gözetimi altında. Çeşitli: Çevre Bakanlığı; Ulusal Emisyon Yönetimi Merkezi (Ana Yetkili Otorite); İl valileri; bölgesel çevre kuruluşları; Bakanlar Konseyi 1: Kaliforniya Hava Kaynakları Kurulu (CARB). Kaliforniya Çevre Koruma Kurumunun bir parçası ancak özerk Çevre Bakanlığı; Sera Gazı Envanteri & Araştırma Merkezi (GIR) (MRV, sera gazı envanteri işlerini yürütür; aynı zamanda beyin havuzunu oluşturur) 12 02/2016 International examples for organizational and institutional issues for selected design elements Almanya AB ETS Polonya Kaliforniya Emisyon Üst Sınırı ve Ticareti Programı Kore ETS MRV (İzleme, Raporlama ve Doğrulama) Prosedürleri AB İzleme Tüzüğü (doğrudan uygulanabilir) DEHSt tarafından kontroller (planlanan ve geriye dönük). Hava kirliliği mevzuatına atıf (tesis sınırları) Farklı kuruluşlar arasında dağıtılmış Özel bir yazılım kullanarak CARB ye rapor sunar. GIR a rapor sunulur. Pilot Aşaması İlk dönemde geçişe yönelik hususlar ( ): - Bazı üye devletlerde kıyaslama bileşenleriyle birlikte tarihsel tahsise dayalı tahsis yapılması (Almanya: yeni tesisler) - Azaltılmış yaptırımlar - Görevlerin ön tayini - İdare işlerini, idari ücretler finanse eder Piyasanın stabilizasyonu AB ETS Yönergesi, Mad. 29a Aşırı fiyat dalgalanmalarında önlemler» Piyasa Sabitleme Reservleri üzerine AB Kararı EUAnin hacmini belirli limitlerde dolaşımda tutar Gözetim: AB Komisyonu Raporlama yükümlülükleri 2008 de başlamıştır. ETS, 2012 de yürürlüğe girmiştir ancak mevzuata uyum yükümlülüğü 2013 te getirilmiştir Üst sınır ticareti düzenlemeleri, fiyat sınırlamaları reservleri için fiyat belirler. Açık arttırma CARB tarafından yürütülmektedir dan beri Hedef İzleme Sistemi (TMS). Emisyon raporlaması, azaltma hedeflerinin tutturulması ancak ticaret yok. ETS dışı tüzellikleri de kapsayacak şekilde hala devam etmektedir. Tahsisat Kanununda, fiyat kontrolü için farklı kurallar. Tahsisat komitesi, zorunlu olmamakla birlikte önlemler alabilir. 1 Kurumsal Yapıyla ilgili daha fazla örnek için: Partnership for Market Readiness (PMR) and International Carbon Action Partnership (ICAP) Emissions Trading in 13 02/2016 1 Sonuçlar Yetkili otoriteler ve müdahil olan bürokrasiler söz konusu olduğunda neden bu kadar farklı yaklaşımlarla karşılaşmaktayız? Genel olarak: anayasa, idari ve politik alışkanlıklar Mevcut kuruluşlar ve bunların politik kuvveti. ETS yi işleten bir tek veya birçok kuruluşun bulunması: Kendi başına iyi veya kötü denemez. İdari düzenlemelerin etkinliği ve kabiliyeti, personel tahsisine, finansmana, koordinasyona ve sunulan hizmetlere bağlıdır. Birçok kuruluşun müdahil olmasının getirdiği riskler/ sorunlar: Koordinasyon, zayıf kapasite, bilgi ve sorumluluğun dağınık olması Bu nedenle, bir koordinatör kurumun tanımlanması suretiyle sorumlulukların belirlenmesi ve iyi iletişim + şeffaflık, önem arz etmektedir /2016 YASAL VE KURUMSAL YAPI TÜRKİYE 15 Türkiye de Muhtemel Emisyon Ticaret Sisteminin Oluşturulmasına yönelik Mevcut Mevzuat Çerçevesi: Yasalar, Yönetmelikler ve Tebliğler Mevzuat Hiyerarşisi Anayasa Yasalar & Uluslararası Anlaşmalar Tüzükler&Yönetmelikler Tebliğler 16 Türkiye de Muhtemel Emisyon Ticaret Sisteminin Oluşturulmasına yönelik Mevcut Mevzuat Çerçevesi: Yasalar, Yönetmelikler ve Tebliğler Ana Mevzuat Yapısı MEVZUAT TÜRÜ ANA MEVZUAT Yasalar/ Kanunlar Çevre Kanunu, Tarih: 9/8/1983 sayı: 2872 Yönetmelik Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik, Tarih: 17/5/2014 sayı: Tebliğler Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ, Tarih: 22/7/2014 sayı: Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliği, Tarih: 2/4/2015 sayı: Gönüllü Karbon Piyasası Proje Kayıt Tebliği 17 Türkiye de Muhtemel Emisyon Ticaret Sisteminin Oluşturulmasına yönelik Mevcut Mevzuat Çerçevesi: Yasalar, Yönetmelikler ve Tebliğler Kurumsal yapı için Mevzuatlar MEVZUAT TÜRÜ MEVZUAT ADI MEVZUATIN AMACI Yasalar/ Kanunlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Tarih: 29/6/2011 sayı: 644 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemek Yönetmelik İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulunun çalışma usul ve esaslarını düzenlemek Genelge 2013/11 sayılı Başbakanlık Genelgesi İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu ve Hava Emisyonları Koordinasyon Kurulunun birleştirilmesi 18 Türkiye de Muhtemel Emisyon Ticaret Sisteminin Oluşturulmasına yönelik Mevcut Mevzuat Çerçevesi: Yasalar, Yönetmelikler ve Tebliğler Kurumsal yapı için Mevzuatlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Madde 2: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB), karbon piyasasında Koordinatör Kuruluş olarak bir görev üstlenmiş gibi gözükmektedir Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇŞB Hizmet Birimleri İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu (İDHYKK) iklim değişikliği ile mücadele ve hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması ve bu konuda ülkemizin şartları da dikkate alınarak uygun iç ve dış politikaların belirlenmesi çalışmalarını koordine etmekle görevlidir. 19 Türkiye de Muhtemel Emisyon Ticaret Sisteminin Oluşturulmasına yönelik Mevcut Mevzuat Çerçevesi: Yasalar, Yönetmelikler ve Tebliğler Bazı Diğer İlgili Mevzuatlar Sermaye Piyasası Kanunu & İlgili Tebliğler Yenilenebilir Enerji Kanunu Elektrik Piyasası Kanunu Enerji Verimliliği Kanunu uninterrupted, consumers low cost and environment-friendly electricity to Atık Yönetimi Yönetmeliği Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği 20 September 2016 Türkiye de Muhtemel Emisyon Ticaret Sisteminin Oluşturulmasına yönelik Mevcut Mevzuat Çerçevesi: Yasalar, Yönetmelikler ve Tebliğler Bazı Diğer İlgili Mevzuatlar Sermaye Piyasası Kanunu Madde 3ç «Borsa: Anonim şirket şeklinde kurulan, sermaye piyasası araçları, kambiyo ve kıymetli madenler ile kıymetli taşların ve Kurulca uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin ve kıymetlerin serbest rekabet şartları altında kolay ve güvenli bir şekilde alınıp satılabilmesini sağlamak ve oluşan fiyatları tespit ve ilan etmek üzere kendisi veya piyasa işleticisi tarafından işletilen ve/veya yönetilen, alım satım emirlerini sonuçlandıracak şekilde bir araya getiren veya bu emirlerin bir araya gelmesini kolaylaştıran, bu Kanuna uygun olarak yetkilendirilen ve düzenli faaliyet gösteren sistemleri ve pazar yerlerini», ifade eder. Elektrik Piyasası Kanunu Madde 11 Paragraf (8) «(i) EPİAŞ ın piyasa işletim lisansı kapsamı dışında yapacağı diğer enerji piyasası faaliyetlerine ve (ii) [EPİAŞ ın] emisyon ticaretine ilişkin hususlar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunun görüşü alınarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenir 21 September 2016 Sonuçlar Emisyon Ticaret Sistemi, «çevre politikasının» bir parçası olarak görülmektedir. Mevzuatlarda, karbon piyasasını etkileyecek önemli bir çok hüküm bulunmasına rağmen, karbon piyasasının tüm unsurlarını/noktalarını ele alan bütüncül bir hukuki metin bulunmamaktadır. Öte yandan, ETS nin hukuki çerçevesi oluşturulurken, mevcut ve yeni kabul edilecek hukuki prensipler arasında bağlantının kurulması gereklidir; Aday ülke olarak Türkiye nin, 2019 tarihine kadar EU ETS yi kendi hukuki sistemine/iç hukukuna aktarma tahahüdü çerçevesinde, ETS açısından «nerede» olduğunu bilmesi ve «nerede olmak» istediğini tartışması önem taşımakta olup; bu durum Eksiklerin belirlenmesini ve düzenlenmesini gerekli kılmaktadır: Eksiklik Analizi 22 September 2016 HUKUKİ VE KURUMSAL EKSİKLİKLERİN VE İHTİYAÇLARIN TESPİTİ GRUP ÇALIŞMASI 23 September 2016 Grup Çalışması Eksiklik Analizi SİZDEN, ETS Tasarım unsurlarını gözönünde bulundurarak, ilgili olduğunu düşündüğünüz kurumları ve mevcut mevzuatları eşleştirmek suretiyle, Türkiye de oluşturması planlanan ETS için nelere ihtiyacımız olduğunu belirlemenizi istiyoruz. 24 TÜRKİYE DEKİ YASAL & KURUMSAL EKSİKLİKLER 25 Mevzuat Eksiklikleri Tasarım Parametresi AB deki Mevzuat Mevzuatın görevleri Türkiye deki eşdeğer mevzuat veya eksiklik 1-Kapsama karar verilmesi Emisyon Ticareti Yönergesi (2003/87/EC) ETS nin genel bir çerçevesinin çizilmesi ve sistemin kapsamına (scope & coverage) karar verilmesi. Emisyon ticareti ile ilgili ayrı bir mevzuat bulunmamaktadır. Ancak, AB ETS nin kapsam (scope & coverage) kısmı, Türkiye de Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkına Yönetmelik altında düzenlenmektedir. 26 September 2016 Mevzuat Eksiklikleri Tasarım parametresi AB deki Mevzuat Mevzuatın görevleri Türkiye deki eşdeğer mevzuat veya eksiklik 2-Emisyon üst sınırının belirlenmesi Emisyon Ticareti Yönergesi (2003/87/EC) Emisyon üst sınırı, kapsam (scope & coverage) kararı ile paralel olarak belirlenir. AB ETS nin azami müsaade edilen emisyonlarına ilişkin üst sınırı azaltmaya yönelik yıllık faktör, AB nin 2020 hedeflerine istinaden Yönergede tanımlanmıştır. Türkiye deki ETS için özel bir emisyon üst sınırı ya da hedefi belirlenmemiştir. Fakat Türkiye nin Ulusal Katkı Niyeti, 2030 yılına kadar Türkiye nin bütün sera gazı emisyonları için bir emisyon üst sınırı belirlemiştir. Dolayısıyla, kapsama karar verilmesi sonrasında Ulusal Katkı Niyeti hedefleri, Türkiye deki ETS nin hedefini ve emisyon üst sınırını belirlemede kullanılabilir. Buna ek olarak Ulusal Katkı Niyetleri, her beş yılda bir yenilenecektir. Böylece, bir sonraki yenileme döneminde Türkiye, iyi bir pilot aşamasın sonrasında, ETS ve hedefini de dikkate alabilir. Kaynak: Paris Antlaşması 27 Mevzuat Eksiklikleri Tasarım parametresi AB deki Mevzuat Mevzuatın görevleri Türkiye deki eşdeğer mevzuat veya eksiklik 3-Tahsisatların dağıtımı - Emisyon Ticareti Yönergesi (2003/87/EC) - Açık Arttırma Yönetmeliği - Uyumlulaştırılmış Tahsis Kurallarına dair Karar Tahsisatların dağıtımı, ETS Yönergesinde tanımlanmıştır. Buna ek olarak, açık arttırma tahsis kuralları gibi özel konulara değinmek üzere ikincil mevzuatlar çıkartılmıştır. Tahsisatların dağıtımı, Türkiye nin mevcut mevzuat yapısında tanımlı değildir. Komple bir ETS yi yerleştirmek için, tahsisatlar ve açık arttırmaya dair kuralların hazırlanması gerekmektedir. 28 Mevzuat Eksiklikleri Tasarım parametresi AB deki Mevzuat Mevzuatın görevleri Türkiye deki eşdeğer mevzuat veya eksiklik 4-Denkleştirmeler - Emisyon Ticareti Yönergesi (2003/87/EC) - Uluslararası Kredilerin Kullanımı için Nitel Kriterler ve Nicel Sınırlara dair Yönetmelik CER, ERU ve uluslararası kredilerin kullanımına ilişkin kurallar Yönergede tanımlanmıştır. Nitel ve nicel sınırlar gibi özel konular ise, yönetmelikte yer almaktadır. Gönüllü Karbon Piyasası Proje Kayıt Tebliği, kısmen AB yönetmeliklerini kapsamaktadır. Ancak ETS kuralları ile bir bağlantı oluşturulmamıştır. Geliştirilmesi gerekmektedir. 29 Mevzuat Eksiklikleri Tasarım parametresi AB deki Mevzuat Mevzuatın görevleri Türkiye deki eşdeğer mevzuat veya eksiklik 5-Zamana Bağlı Esnekliğe karar verilmesi Emisyon Ticareti Yönerge (2003/87/EC) Bankalama, ödünç alma konuları, AB ETS Yönergesinde tanımlanmıştır. Bu tasarım parametrelerinin tanımlanması gerekmektedir. 30 Mevzuat Eksiklikleri Tasarım parametresi AB deki Mevzuat Mevzuatın görevleri Türkiye deki eşdeğer mevzuat veya eksiklik 6-Fiyat öngörülebilirliği ve maliyet çevrelemesi/ sınırlandırması Emisyon Ticareti Yönerge (2003/87/EC) Yeni tesisler ve piyasa istikrar rezervleri, Yönergede tanımlanmıştır. Bu tasarım parametrelerinin tanımlanması gerekmektedir. 31 Mevzuat Eksiklikleri Tasarım Parametresi AB deki Mevzuat Mevzuatın Görevleri Türkiye deki eşdeğer mevzuat veya eksiklik 7-Gözetim ve mevzuata uymanın sağlanması MRV mevzuatın a uyma, yaptırımla r ve kayıt Emisyon Ticareti Yönergesi (2003/87/EC) İzleme ve Raporlama Yönetmeliği (MRR) Akreditasyon ve Doğrulama Yönetmeliği (AVR) Kayıt Yönetmeliği MRV (İzleme, Raporlama ve Doğrulama): Türkiye de MRR ve AVR yönetmeliği bulunmaktadır ve bunlar halihazırda yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla mevzuata uyma ve MRV, Türk mevzuatlarında tanımlıdır. Ancak bu yönetmeliklerde, ETS için mevzuata uyum konularının dahil edilmesi gerekmektedir. Yaptırımlar: Sadece MRV ye yönelik olarak tanımlanmış bir yaptırım bulunmamaktadır. Ancak, Çevre Kanunu nun genel yaptırım/ ceza maddesine bir atıf söz konusudur. Fakat, AB ETS Yönergesinin diğer kurallarına dair bir atıf yapılmamıştır. Dolayısıyla ya güncel ulusal mevzuatların geliştirilmesi ya da yeni ayrı bir yasanın kabul edilmesi gerekmektedir. Kayıt: Türkiye de MRV kaydı bulunmaktadır ancak herhangi bir ETS konusuna yapılan bir atıf yer almamaktadır. Bu nedenle, ETS kaydı tanımı yapılmalıdır. 32 Mevzuat Eksiklikleri Tasarım Parametresi AB deki Mevzuat Mevzuatın Görevleri Türkiye deki eşdeğer mevzuat veya eksiklik 7-Gözetim ve mevzuata uymanın sağlanması Piyasa kuralları Finansal Araçları Piyasaları Yönergesinde (MiFID) yer alan bazı hükümler Piyasa gözetim kuralları Sermaye Piyasası Kanunu Piyasanın Kötüye Kullanılması Yönergesi (MAD) Sermaye Piyasası Kanunu ve bağlantılı Tebliğler FAKAT, uyumlulaştırma gerekmektedir! 33 Kurumsal Eksiklikler Görevler Sorumlu Kurumlar Almanya Polonya Türkiye Kapsama karar verilmesi Avrupa Komisyonu Avrupa Komisyonu Tayin edilmesi gerekmektedir! Emisyon üst sınırının belirlenmesi Avrupa Komisyonu Avrupa Komisyonu Tayin edilmesi gerekmektedir! Tahsisatların Dağıtımı DEHSt (Alman Emisyon Ticareti Kurumu) Emisyon Yönetimi Merkezi, Bakanlar Kurulu Tayin edilmesi gerekmektedir! Denkleştirmeler Avrupa Komisyonu Avrupa Komisyonu Tayin edilmesi gerekmektedir! 34 Kurumsal Eksiklikler Görevler Sorumlu Kurumlar Almanya Polonya Turkiye 5-Zamana Baglı Esnekliğe karar verilmesi Avrupa Komisyonu Avrupa Komisyonu Tayin edilmesi gerekmektedir! 6-Fiyat öngörülebilirliği ve maliyet çevrelemesinin/sınırlamasının ele alınması Avrupa Komisyonu Avrupa Komisyonu Tayin edilmesi gerekmektedir! 7-Gözetim Mevzuata sağlanması ve Uyumun MRV mevzuatına uyum, yaptırımlar, kayıt and azaltım izinleri DEHSt, Yerel İdareler Vali, İl Çevre Koruma Müfettişi,Emisyon Yönetimi Merkezi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Piyasa Kuralları Avrupa Komisyonu Avrupa Komisyonu Tayin edilmesi gerekmektedir! 35 September 2016 Sonuç Dağınık Yapı - Geniş Kapsamlı ana mevzuat bulunmamaktadır - Birçok tasarım parametresi/unsuru düzenlenmemiştir - Doğru mevzuatın bulunması ve bu mevzuatlar arasında bağlantının sağlanması zordur -Düzenlenmesi gereken bir çok eksiklik bulunmaktadır Bu Dağınık Yapıda Oyuncular ve görevleri tanımlanmamıştır. 36 TÜRKİYE DE MUHTEMEL BİR ETS İÇİN YASAL VE KURUMSAL TAVSİYELER 37 Belirlenen yasal ve kurumsal eksiklikler nasıl giderilecek? Mevcut kurumlar/ mevcut mevzuatla mı? (EPİAŞ,, Sermaye Piyasası Kurulu, Çevre Bakanlığı, gibi) Yeni kurumsal yapılandırma/ yeni mevzuatla mı? 38 Belirlenen yasal ve kurumsal eksiklikler nasıl giderilecek? A- Mevcut Kurumlarla mı? EVET. Karbon piyasası için kurumsal yasal yapı ile ilgili yasal dayanak, halihazırda mevcut mevzuatlarda yer almaktadır, ve bu yapıda, yetkili kuruluş Çevre ve Şehircilik Bakanlığıdır; ETS nin çevre politikasının bir parçası olarak kabul edilmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2nci Maddesi: Bakanlığın temel görevleri: çevre ve şehirleşmeye dair mevzuatların çıkartılması ve bunların uygulanmasının denetlenmesi, kirliliğin önlenmesi için politikalar hazırlanması ve çevre korunumu için standartların belirlenmesi, alıcı ortama atık bırakmak suretiyle kirlilik yaratabilecek tesislerin denetimi ve etki değerlendirmesinin yapılması, küresel iklim değişikliği hakkında politikalar hazırlanması, şehircilik politikalarının hazırlanması ve bunların uygulanmasının denetlenmesi. İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koo
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks