Please download to get full document.

View again

of 40
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

Category:

General

Publish on:

Views: 0 | Pages: 40

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 45. ÇALIŞMA DÖNEMİ ŞUBE BÜLTENİ (ŞUBAT-EKİM) TMMOB KĠMYA MÜHENDĠSLERĠ ODASI ĠSTANBUL ġubesġ 45. DÖNEM ÇALIġMA DÖNEMĠ 2016 ġubat-ekġm E-BÜLTEN HAZIRLAYAN TMMOB
Transcript
TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 45. ÇALIŞMA DÖNEMİ ŞUBE BÜLTENİ (ŞUBAT-EKİM) TMMOB KĠMYA MÜHENDĠSLERĠ ODASI ĠSTANBUL ġubesġ 45. DÖNEM ÇALIġMA DÖNEMĠ 2016 ġubat-ekġm E-BÜLTEN HAZIRLAYAN TMMOB KĠMYA MÜHENDĠSLERĠ ODASI ĠSTANBUL ġubesġ 45. DÖNEM YÖNETĠM KURULU Adres: Caferağa Mah. NeĢet Ömer Sok. NO:17/3 Kadıköy/Ġstanbul İrtibat Tel: (0216) /11/12 Fax: (0216) GSM: (0533) e-posta: Web: 2 45. DÖNEM 1. E-BÜLTEN içindekiler SunuĢ Dönem Yönetim Kurulumuz Dönem ġube ÇalıĢanlarımız Dönem Oda Delegelerimiz 5 Aramızdan Ayrılanlar 7 Aramıza Yeni Katılanlar Dönem Yönetim Kurulu ÇalıĢma Programı 9 KMO 45 Dönem ġube ÇalıĢmaları 14 Yönetim Kurulu ÇalıĢmaları 14 ġube DanıĢma Kurulları 14 Kongre ve Sempozyumlar 15 Eğitimler 24 SöyleĢiler/Seminerler/Paneller 28 ÇalıĢma Grupları/Komisyonlar/Kurullar 29 ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Komisyonu- 29 ġube Kadın Komisyonu 29 Öğrenci Komisyonu 35 Basın Açıklamaları 37 TMMOB, ĠKK ve Diğer Kurumların Etkinliklerine Katılım 46 Sosyal Etkinlikler 52 Yayın ÇalıĢmaları 53 Diğer ÇalıĢmalar 55 45. DÖNEM 1. E-BÜLTEN 3 SUNUġ Değerli Üyelerimiz, ġubat 2016 tarihinde yaptığımız Genel Kurul ile 44. ÇalıĢma Dönemini baģarıyla tamamladık. Üyelerimiz tarafından görev verilen 45. Dönem Yönetim Kurulumuz, 21 ġubat 2016 tarihinde yaptığı ilk toplantıda görev dağılımını yaparak çalıģmalarına baģlamıģtır. ÇalıĢma Ġlkelerimiz ve ÇalıĢma AnlayıĢımızda yer verdiğimiz Ģeffaf yönetim anlayıģı çerçevesinde, yaptığımız tüm çalıģmaları üyelerimizle paylaģmaktayız Ekim ayı sonuna kadar olan çalıģmalarımızı da bu anlayıģla, e-bülten olarak yayınlıyoruz. YaklaĢık bir buçuk yıldır ülkemizin içinde bulunduğu durumlar, bu dönem içinde tüm yaģantımızı etkilediği gibi Ģube çalıģmalarımızı da etkiledi. Özellikle 15 Temmuz da yaģanan darbe giriģimi ve arkasından ilan edilen OHAL, tüm yurtta yaģamı derinden etkilemiģ hala da etkisini sürdürmektedir. Özellikle, darbe giriģiminden sonra ilan edilen OHAL, asıl amacından saptırılarak bir cadı avına dönüģtürülmüģtür. Tüm muhalif kurumlar baskı altına alınmıģ, darbeyle ilgisi olmayan birçok dernek kapatılmıģ, basın kurumları susturulmuģtur. Son yıllarda hükümetin baskı altına almaya çalıģtığı TMMOB ve Odalarımız, denetleme adı altında iktidar tahakkümü altına alınmak istenmiģtir. Bu çerçevede TMMOB da ilk olarak gelinen Odalardan olan Odamıza gelen Bakanlık yetkililerine karģı, Ģubemizin de içinde bulunduğu birkaç birimimiz tarafından Genel Merkezimize bildirilen yaklaģım sayesinde, bu baskı geçici de olsa bertaraf edilmiģ, Odamızın aldığı bu tutum, TMMOB Yönetim Kurulu tarafından, tüm Odalara örnek tavır olarak önerilmiģtir. Tüm bu baskı ve olağanüstü durumlarda, Ģubemiz çalıģmalarını yine de yoğun bir Ģekilde devam ettirmiģtir. E-bültenimizde yer verebildiğimiz kadarıyla çalıģmalarımız tüm üyelerimize bilgilendirme amaçlı paylaģılmaktadır. Her zaman çalıģmalarını üye desteği ve katkısıyla büyütmeye ve Ģekillendirmeye çalıģan ġubemiz, bundan sonraki çalıģmaları için de tüm üyelerimizi ġubemize, çalıģmalara omuz vermeye davet etmektedir. Mesleki bilgi birikimimiz ve mesleki yaklaģımımızı esas alarak ÇalıĢma Programımızda çizdiğimiz çerçevenin ıģığında, çalıģmalarımızı meslektaģlarımız ve kamu yararına sürdürmeye devam edeceğiz TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ġstanbul ġubesi 45. Dönem Yönetim Kurulu 4 45. DÖNEM 1. E-BÜLTEN 45. DÖNEM YÖNETĠM KURULU VE ġube ÇALIġANLARIMIZ 45. DÖNEM YÖNETĠM KURULUMUZ BaĢkan II. BaĢkan Sekreter Sayman Üye Üye Üye : S. Selin TOP : S. Mert SOMTÜRK : Nilgün MUTLU : Beril AKAYDIN : Özlem KĠZĠR : Selen HARMAN : Gürkan ERGĠN Yedek Üye Yedek Üye Yedek Üye Yedek Üye Yedek Üye Yedek Üye Yedek Üye : Hadiye ÇADIRCI : IĢıl ÖZER DALKIÇ : Mehtap DĠZMAN : Cem AYNALI : Okan AĞGEZ : Gülistan YORĞUN BAKIRCI : Ufuk MEVLEVĠOĞLU 45. DÖNEM ġube ÇALIġANLARIMIZ Suat GÜNEġ Ercan ZĠNCĠR Aydanur ASLAN Gönüle ġahġn Beyhan YILDIRIM Teknik Görevli Teknik Görevli Büro ÇalıĢanı Büro ÇalıĢanı (31/05/2015 tarihine kadar) Hizmetli 45. DÖNEM 1. E-BÜLTEN DÖNEM ODA ASIL DELEGELERĠMĠZ SIRA SĠCĠL SIRA SĠCĠL ADI SOYADI NO NO NO NO ADI SOYADI Ġ. KUDRET RODOPMAN MELĠKE KARAGÖL ADEM SEMĠZ HÜSEYĠN AKINCI MEHMET AYABAKAN SUAT GÜNEġ AYFER EĞĠLMEZ ĠPEK GÜRKAN HASAN TAHSĠN DURMUġ MURAT KURT MEHMET YAVUZ SAVAġ HASAN ORAL M. ARĠF NEġET KADIRGAN BEYSĠM ÖZTÜRK M.ġEREF KIRAN UFUK MEVLEVĠOĞLU MUSTAFA CÜNEYT GEZEN SEVTAP PALANDÖKEN KAPLAN CELAL COġKUN GÖNÜLTAġ GÜLAY AKPINAR AYġE MÜNEVVER YEġĠL LEVENT ÇEVĠK HURĠYE URAS KUMRAL UMUT BAKKAL ĠBRAHĠM BEYLUNĠOĞLU BARIġ BAKAR TARIK KARAYEL IġIL ÖZER DOĞAN HALĠS SEVGĠ DOĞAN ALĠ HALUK ÖLÇER SĠNEM ÖZMEN TURGUT CIRGAOĞLU SENA ALTUNKAYA ATIF ÇELĠKOĞLU OSMAN VAHĠT ONAY ALĠ KEMAL ELEMAN OKAN AĞGEZ NURETTĠN YÜCEL AHMET SAKIP KEPKEP ġükrü KAPLAN ÖZGÜR ĠNCESU TEVFĠK ALTAY AYBERK BERK ÇELĠKTAġ ALĠ METĠN CANDOĞAN CANSIN ÇAĞLAR ÖZDEMĠR ALĠM CAMCI DĠYAR KILIÇ FATMA UÇAN OLGAY TANRIVERDĠ V. HĠLMĠ AKINCI MEHTAP DĠZMAN SERKAN KÜÇÜK SELEN HARMAN GÜLDEN AKYOL YAPRAK KARA HAġMET CAMCI KADER AKBULUT CAFER ÇETĠN AHENK BURCU YUMRU MERAL CAMCI ARZU BAġ ġefġka YÜKSEL OZAN AZĞÜLER AYġECĠK YILDIZ NĠLGÜN MUTLU SABRĠ KÖROĞLU TUĞÇE ĠR HADĠYE ÇADIRCI NURDĠLEK DELĠGÖZ FERHAT YÜCEDAĞ BURHAN ANIK ÖZLEM KĠZĠR ĠSMAĠL UĞURDAN SABĠT MERT SOMTÜRK GÜRKAN ERGĠN YAHYA KEMAL KÖSALĠ BETÜL GÜRÜNLÜ GÜLĠSTAN YORGUN ESRA YALÇIN ĠBRAHĠM BERBER ERDAL ÇAM ÖZGÜR ÖZTÜRK YASEMĠN GÜL NURSEL SÖZÜġEN AYġEGÜL ÇAĞLA GERÇEK OĞUZ KARVAN NAGĠHAN AKGÜN SAADET SELĠN TOP ERMAN ÇELĠK BERĠL AKAYDIN BÜġRA KAYA ONUR GÖKULU DERYA BALKABAK AYġEGÜL YARGIÇ YILDIZ TÜRKYILMAZ CEM AYNALI ADNAN MĠRHANOĞLU ERCAN ZĠNCĠR DOĞAN CAN KĠRMAN 6 45. DÖNEM 1. E-BÜLTEN 45. DÖNEM ODA YEDEK DELEGELERĠMĠZ SIRA SĠCĠL SIRA ADI SOYADI SĠCĠL NO NO NO NO ADI SOYADI CELALETTĠN USTAER ERSAN SARIGÜL PĠRAYE CANAN TEOMAN GAMZE ÖSMEN KARABULUT MURAT ORBAY DĠLGE ÖNCEL ZAFER CAN ÇĠÇEKOĞLU ÖZGE YILDIRIM RECEP TANER ÖZGÜN SEVGĠ KELEġ MEHMET SADIK SAYSEL TUBA ARSLAN METĠN YELDAN ĠLHAN KURT ZAFER ERGĠN KÜRÜM NURGÜL PAT ABĠDĠN TEKCAN DEVRĠM BARIġ KAYMAK ATĠLLA DĠġÇĠOĞLU ESER BĠNGÖL ERKAN ARSLAN VOLKAN AÇIKGÖZ MÜSLĠM ÜZÜLMEZ DUYGU AKSOY AHMET KONCA MEHMET ALĠ GÜLER NEVZAT CESUR HALĠL TARIK DĠLMEN ĠBRAHĠM ERKAN KERĠM ONGUN FEYZAN ALĠEFENDĠOĞLU CEM KESGĠN SEVĠM KERĠMOĞLU ĠBRAHĠM KAMA NEJAT BÜYÜKKÖKSAL AYTAÇ SUBAġI NEġE DĠġÇĠOĞLU CANSIN KURT MELĠH ESEN ALĠ HAYDAR YILDIRIM MAHMUT ÇINAR FAHRETTĠN YILMAZ FATMA VEDĠA UZMAN SEZER ALTUN ELĠF ERYILMAZ NURYIL GÜLER ZEKĠ AKKUġOĞLU GAMZE ÖZKANCA MERYEM G. BULDANLIOĞLU CEM ÇELEBĠ ĠLKER ERDOĞAN ĠSMAĠL UTKU YONTAR OSMAN ÖZġALAP GONCA KARABULUT ALPTEKĠN TANGANA GÖZDE AY AYLA ÇELEBĠ AYLĠN BUKREK Ġ. CAN ARTUNER HANDE TUNCA HALĠL ĠBRAHĠM GÜMÜġ PERVĠN SAYGIN BEDRĠ GÜNAL CUMHUR SAYIN FUNDA ATAġ ONUR YILMAZ CAHĠDE AKBULUT SOLMAZ BURCU ÖZDEMĠR MELEK AÇIKBAġ ZEYNEP ÇETĠN FETĠYE AYDIN ÜNSAL SEZA YÜCEL NURDAN AYDOĞDU BURCU DĠLSĠZ ALĠ DURAN SEVĠM ÖZGÜL OSMAN SERDAR KIRBAġ TANER ÇELĠK TANER YAġAR HANDE ÖZ DEMET KARA KALELĠOĞLU MERVE GÜRALP MERYEM ÖZTÜRK YILMAZ BÜġRA KILIÇ ĠLKER KARABULUT HÜSEYĠN ÖZTÜRK KORAY TOY RECEP TUNABOYLU BURCU GÖRÜR AYNUR BALTACI DĠLEK KAYA SARIGÜL HANDE TEK ZEYNEP GÖREN GÖKER KÜLÜġLÜ SELĠN IRMAK BĠLGE ÇETĠN UTKU AKAN CEMĠLE DERYA TORLAK GÜLSEN GÜÇTAġ ÇANTI EGE SELÇUK 45. DÖNEM 1. E-BÜLTEN 7 ARAMIZDAN AYRILANLAR M. Nurten AKBULUT (9447) VEFAT TARĠHĠ: ĠSTANBUL ġube Ramazan TÜMEN (7770) VEFAT TARĠHĠ: GÜNEY BÖLGE ġube IĢık KOPUZ (11724) VEFAT TARĠHĠ: ĠSTANBUL ġube Zülfü Ahmet BAġIÜYÜK VEFAT TARĠHĠ: DĠYARBAKIR 8 45. DÖNEM 1. E-BÜLTEN ARAMIZA YENĠ KATILANLAR SIRA SİCİLNO ADI SOYADI SIRA SİCİLNO ADI SOYADI AYHAN YAŞAR OĞUZ DEMİREL ECE ULU MEHMET BAHADIR DERECİK SAMET AKTAŞ ÜNAL KARASAĞIZ DURMUŞ KOSTAK İBRAHİM HAKKI HOCAOĞLU CANSUN ŞURA FERMANCI GÜLSÜM KURTÇU YUNUS GÜRBÜZ MÜYESSER MÜGE ŞENGÜN GİZEM URTEKİN ORKUN ARIKAN SEDA KAYACI FATMANUR GENÇ SİBEL KÜVELET ONUR KARADAŞ TAYLAN ÇETİN SULE GÖÇEN UFUK YOĞURAN RIDVAN EMRE NİYET SERHAT KARAOĞLU SELİM FERHAT DERBENT MEDİHA EDA KARALAR AYSEL BAYKURT CENK SUBUTAY ENGİN KÜSE HARUN KILIÇGİL MUHAMMET BİLAL AMCAOĞLU ELİF İNCİ GÖKGÖZ ESRA HİLAL DÜMBEK GİZEMNUR AKKAYA SIDIKA TAŞ ZEYNEP KARUÇ EKİN TOPTAŞ BURAK GÜLEN NURDAN YILDIRIM İREM KARABULUT SEMİH VEYSEL ALKIN YUŞA KAAN ASLANBAY ZEYNEP SERAP YAVUZ HACİ DENİZ OSMAN NURİ GÜLENÇ SERHAT ÜRÜK ALİ ERDENER KARTAL ÖZGÜR DENİZ BEKTAŞ GAMZE ÜÇKARDAŞ DİLEK BOSTAN CAN DEMİR TEVFİK İLKER DAĞLI EBRU HIZAR GAMZE İLYASOĞLU MELİSA GÖRGÜN ERSİN YAVUZ DİLAN DEMİR SAFİYE CANPOLAT MUSTAFA İZLER RABİA AĞAÇ GÖKHAN AKSOY EMRE CAN ÖKTEN ERMAN LEVENT TEMELKURAN ZERRİN İPLİKÇİ EDA YILMAZ İSMET YAĞCI İLAYDA NUR OKSAL DİLAY BALYAN SEÇİL DAĞLAR NAGİHAN SEZİ HARUN TURAL ÖZGE ZAİM MERVE ÖZKAN FATMA BOYRAZ ÖZGÜR CAN DAVUTOĞLU FİGEN AYNALI İPEK TOSUN ELİF YENER BERK HAKKI GAZİOĞLU ELİF CEREN KÖSE TUĞBA ÇAYLAN NİSA SIYIN ALİCAN AKDOĞAN ESRA USLU İLKE AYDIN CEREN GENÇOĞLU DAMLA ÖZDEMİR CANSU ANAR DİĞDEM ÖZYURT DENİZ ATİK SİNAN KÖKSAL MUHAMMET EMRE GEM SENA EFE KARAHAN EREN DİNÇ GÜLŞAH KÜLEGEÇ 45. DÖNEM 1. E-BÜLTEN DÖNEM YÖNETĠM KURULU ÇALIġMA PROGRAMI ÇalıĢma AnlayıĢımız AltmıĢ yıllık bir tarihi geçtiğimiz dönem geride bırakan TMMOB Kimya Mühendisleri Odası nın Ġstanbul ġubesinin 45. çalıģma döneminde görev verilen bizler mesleki sorumluluklarımız ve toplumsal sorumluluklarımız temelinde bir çalıģma anlayıģının bu dönemde de pratiğe geçmesi için hareket edeceğiz. Bizler salt mesleki sorunlarla boğuģup, gözünü dünyada ve ülkede olup bitene gözünü kapatan bir anlayıģı reddediyoruz. Ancak bizler her türlü meseleye yaklaģırken ve bunlara dair görüģ oluģtururken, yettiği yere kadar meslek disiplinimizden aldığımız formasyonla yaklaģma, evrensel insani değerlere göre hareket etme gayretini her zaman taģıyacağız Küresel ısınma, sosyal adaletsizlik, yükselen ırkçılık, teknolojinin emrine girmiģ bilim, savaģlar, cinsiyetçilik, iģsizlik, güvencesiz çalıģma, iģ cinayetleri, çevre kirliliği, kentsel rant gibi pek çok insanlık sorunuyla doğrudan ilgiliyiz. Tüm bu sorunlara hem kimya ve mühendislik biliminin bizlere kattığı bilgi birikimi ve bakıģ açısıyla hem de insan olmanın verdiği bilinç ile yaklaģacağımızı belirtiyoruz. Demokratik, mesleki, kitlesel bir emek örgütü olan Odamız ve Birliğimizin tüm organları ve Ġstanbul ġubemizde emekten ve halktan yana, demokratik, adil ve üretken bir çalıģma anlayıģını hakim kılmak için tüm çabamızı sarf edeceğimizin bilinmesini isteriz. KMO nun en büyük Ģubesi olan Ġstanbul ġubesi nin sadece gönüllü olarak göreve gelen ġube Yönetim Kurulu tarafından idare edilmesini doğru bulmuyoruz. Tüm Ģube çalıģmalarının sağlıklı bir Ģekilde yürütülmesinin üye emeği ve desteği ile mümkün olduğunu düģünüyoruz. Bu amaçla oluģturulacak çalıģma grubu ve komisyonlarda üyelerimizin çalıģma imkanı bulması hem Odamız hem de Odamızın temsiliyetindeki meslek disiplinleri açısından geliģme sağlayabilecek bir imkandır. Bu imkanı tüm örgütlülüğümüzle birlikte yaratmak, bizler için öncelikli konulardan biridir. Kimya Mühendisleri Odası Ġstanbul ġubesi olarak emekli, çalıģan, iģsiz ve öğrenci üyelerimizle birlikte büyük bir aile olduğumuzu düģünüyoruz. Bu amaçla, mesleki ve toplumsal çalıģmaların yanı sıra, üyelerimizin her türlü sorununa çözüm üretmeyi asli bir görevimiz olarak tanımlıyoruz. DÖNEM 1. E-BÜLTEN Ġlkelerimiz Kimya Mühendisleri Odası Ġstanbul ġubesi 45. Dönem Yönetim Kurulu olarak, temel ilkelerimizi, TMMOB ve KMO nun 60 yıllık tarihinin yarattığı temel ilkeler olarak esas alıyoruz. Bu çerçevede TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ġstanbul ġubesi; Mesleki, demokratik, kitlesel bir emek örgütüdür. Demokrat ve yurtsever karakterdedir; ırkçılığın, gericiliğin, cinsiyetçiliğin karģısındadır. Siyasetin dar anlamını aģar, yaģamın her olayını siyasetle iliģkili görür. BarıĢtan yanadır. ÖzelleĢtirmeye karģıdır. Yer altı ve yer üstü doğal kaynaklarımızın tasarruf hakkının kamuda kalmasını savunarak, emekten ve çevreden yana üretim ve sanayileģme politikasını benimser. Ġnsan hakları ihlallerine karģıdır, insanlık onurunun korunmasından yanadır. Örgütsel bağımsızlığını her koģulda korur, gücünü sadece üyesinden ve bilimsel çalıģmalardan alır. Karar alma süreçlerinde demokratik ve katılımcıdır. Birliğimiz ve Odamız bünyesindeki tüm organlarda eģit temsiliyeti savunur. Meslek ve meslektaģ sorunlarının, ülkenin ve halkın sorunlarından ayrılamayacağını kabul eder. Kamuoyu oluģturmaya yönelik çalıģmalar içinde tartıģmasız yer alır. Halkın, meslek alanımızdaki konularda doğru bilgilenmesi, bilinç düzeyinin artırılması için araçlar üretir, yaygınlaģtırır. Demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum örgütleri ile ilkeli ve demokratik iģbirliği içerisindedir. MeslektaĢ ve mesleğimizin geliģmesini sağlayarak meslek ve bilimsel ahlakın korunması için çalıģmalar yürütür. Kamu ve özel sektörde çalıģan üye ve meslektaģlarımızın çalıģma ve ekonomik koģullarının düzeltilmesi için çözüm önerileri geliģtirir. Her türlü angaryaya, fazla çalıģmaya, güvencesiz çalıģmaya ve düģük ücretle çalıģmaya karģı çalıģmalar yürütür. Odamızın temsiliyetindeki meslek disiplinlerinin istihdam alanlarını geniģletmek, mesleğimizi tanıtmak için çalıģmalar yürütür. Güncel ve mesleki konularda, üyelerin bilgilendirilmesini sağlamak için eğitim, söyleģi ve seminerler düzenler. Büyük endüstriyel kazalara proaktif yaklaģımı esas alır. YaĢanmıĢ kazalar ve olasılıklar üzerinden bilgilendirici çalıģmaları yapar. Öğrenci Komisyonu nun Odanın geleceği olarak görür. Öğrenci Komisyonunun çalıģmalarında her türlü hiyerarģiden uzak, kariyerist bakıģ açılarını reddeden, kendi çalıģmalarını özerk olarak yürüten bir organ olması için ön açıcıdır Mesleğimiz ile ilgili yasal mevzuat çalıģmalarını, mesleğimiz ve meslektaģlarımızın çıkarları doğrultusunda Ģekillendirilmesi sürecinde katkı koymaya çalıģır. 45. DÖNEM 1. E-BÜLTEN 11 Hedeflerimiz Kitlesel tüm kurumlarda olduğu gibi, Odamızda da örgütlenme çalıģması en öncelikli durumdadır. ġube olarak 45. dönemde en az 400 yeni üye kaydının ve 500 öğrenci kaydının gerçekleģtirilmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle; MeslektaĢlarımızın yoğun olarak çalıģtığı en az 10 firmayla görüģme yapmak ve yazılı iletiģimde bulunma. ĠTO, ĠSO, KSP, ĠKMĠB, ĠTKĠB, ĠMMĠB ve Yerel Yönetimlerle diyalog geliģtirilmesi Odayla ilgili fikirlerine ulaģabilmemiz için araç olarak anket çalıģmasının hazırlanması, Oda tanıtıcı sunumunun güncellenmesi, KMO ve mesleği tanıtıcı bir video hazırlanması, Üniversitelerin mezuniyet törenlerine katılınması KMO Akademinin aktifleģtirilmesi, Öğrenci Komisyonu çalıģmalarını yoğunlaģtırılmasına öncülük edilerek; üniversitelerde tanıtım masaları açılması, güz dönemi baģlarında tanıģma etkinlikleri düzenlenmesi, teknik gezilerin organize edilmesi, düzenli Ģekilde devam eden staj çalıģmaları ve geleneksel Öğrenci Günleri etkinliğinin devamlılığın sağlanması, Sosyal medya araçlarının ġubemiz çalıģmalarının duyurulması, yaygınlaģtırılması amacıyla etkin kullanımının sağlanması, ġubemiz bünyesinde kurulan Bilimsel ve Teknik DanıĢma Kurulu nun (BĠTEDAK) etkinliğinin ve kurula katılımın artırılması için çalıģmaların yürütülmesi somut örgütlenme ve örgütsel faaliyetlerin yoğunlaģtırılması hedeflerimizdendir. Ortak hareket etme, birlikte mücadele etme, birlikte üretip, birlikte paylaģma kültürünün bir parçası olarak, emek ve demokrasi örgütleriyle bir arada durmanın önemli olduğunu düģünüyoruz. Bu amaçla, TMMOB Ġstanbul Ġl Koordinasyonu (ĠKK) çalıģmalarında aktif bir özne olarak yer almanın, TMMOB Ġstanbul ĠKK nın komisyonlarında ġubemiz temsiliyetinin sağlanacağı, Ģube çalıģma anlayıģımız ve ilkelerimiz çerçevesinde, TMMOB Ġstanbul ĠKK ve bileģenleri ile ortak çalıģmalar yürütmeyi bir görev olarak görüyoruz. ÇalıĢma alanımızın olan Ġstanbul gibi bir metropolde yoğun iģ temposunda çalıģan üyelerimize Oda nın nefes alıcı bir ortam olması ve üyelerimiz arasında sosyal olarak paylaģım ve dayanıģmanın artırılması için çalıģmalar yapılmasını planlamaktayız. Bu fikirlerimiz çerçevesinde somut olarak önümüze koyduğumuz hedeflerimiz: Her yıl düzenli olarak Oda kahvaltısı, Oda yemeği, bahar pikniği ve tekne gezisi organize edilmesi, Meslekte 40, 50 ve 60 yılını dolduran üyelerimiz için plaket törenlerinin düzenlenmesi, Cumartesi günleri, Ģubemizde Yönetim Kurulu temsilcilerimizin bulunmasını sağlayarak üyeyle doğrudan diyalog ortamının geliģtirilmesi Ġki yıldır düzenli olarak devam eden, karikatür yarıģmasının devamlılığın sağlanması Ģeklindedir. DÖNEM 1. E-BÜLTEN Oda çalıģmalarının üye katkısıyla geliģtirilebileceği çalıģma anlayıģından hareketle, dönem içinde üye emeğinin ve katkısının hayat bulacağı çalıģma aygıtlarının geliģtirilmesi elzem durumdadır. Bu nedenle, mümkün olduğunca çalıģmaların, Ģubemiz bünyesinde kurulacak komisyonlar ve çalıģma grupları aracılığı ile yürütülmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede ilk etapta (gerektiğinde süreç içerisinde de) belirli komisyonların kurulması hedeflenmektedir. Somutlarsak; Sosyal ĠĢler Komisyonu ġubemiz bünyesinde planlanan sosyal ve paylaģım etkinliklerinin organize edilmesinden sorumlu olacaktır. Öğrenci Komisyonu ġube öğrenci komisyonu çalıģmalarının planlanması, pratiğe dökülmesi, öğrenci üye örgütleme çalıģmalarında lokomotif rolde olması ve çalıģmalar ile ilgili ġube Yönetim Kurulu ile koordinasyonun sağlanması için çalıģmaların sorumluluğunu üstlenecektir. ĠĢçi Sağlı ve ĠĢ Güvenliği (ĠSĠG) Komisyonu ĠĢçi sağlığı ve iģ güvenliği alanında çalıģan meslektaģlarımızın bir araya getirilmesinin sağlanması ile birlikte bu meslektaģlarımızın bilgi birikimlerinden faydalanmak, bilgi düzeylerinin artırılması ve alanla ilgili çalıģmaların yürütülmesi amaçlanmaktadır. Ücretli ÇalıĢan ve ĠĢsiz Mühendisler (ÜÇĠM) Komisyonu Ücretli çalıģan meslektaģlarımızın sorunları ile ilgili çalıģmalar yapması, iģsizlik sorunu ile ilgili istihdam alanlarının artırılması, kamuda meslek alanlarımızın kadro sayısının artırılması için çalıģmalar yapması, TMMOB asgari ücretini uygulanması için politika belirlemesi hedeflenmektedir. Sorumlu Müdürlük ÇalıĢma Grubu Meslek alanlarımızda yasal mevzuatça düzenlenmiģ Sorumlu Müdürlük, LPG Otogaz Ġstasyonu Sorumlu Müdürlük, Ġstihdamı Zorunlu Personel olarak tanım bulmuģ alanlarda, iģletmelerin ve denetim yetkisi bulunan kamu kurum ve kuruluģlarının bilgilendirilerek, meslektaģlarımızın çalıģma alanlarının geniģletilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca kayıt dıģı ve düģük ücretle çalıģmanın engellenmesi için çalıģmalar planlanmaktadır. Bu çerçevede Ģubemiz bünyesinde kurulacak çalıģma grubu ile bu alanlarda çalıģan üyelerimizin belgelerinin takibini yapılması, üyelerin düģük ücret Ģikayetlerinin alınarak ilgili mercilere iletilmesi, üyelere hukuksal yardımın verilmesi planlanmaktadır. ġubemiz iç iģleyiģinin ve Ģubemiz çalıģmalarının verimliliğini artırmak amacıyla Ģubemiz emekçileri ile Ģube yönetim kurulu arasında koordinasyonun daha etkin olması hedeflenmektedir. Bu amaçla; Ayda bir düzenli olarak Ģube emekçilerimiz ile yürüme kurulu üyeleri arasında değerlendirme toplantısı yapılması, ġube çalıģmalarını altı aylık raporlar halinde e-rapor olarak üyelerle paylaģılması, Bir etkinlik raporu hazırlanarak tüm Ģube çalıģmalarının rapora düzenli olarak iģlenmesi hedeflenmektedir. 45. DÖNEM 1. E-BÜLTEN 13 Meslek disiplinlerimizden hareketle, çalıģma anlayıģımız ve ilkelerimizin ıģığında kamunun aydınlatılması için çalıģmalar yürütülmesi hedeflenerek, bu konuda somut olarak; 45. dönem boyunca en az 3 adet Bilgilendirme BroĢürü hazırlanarak, yaygınlaģtırılmasının sağlanması, Laboratuvar Güvenliği konusunda bir el kitabının hazırlanması, Biber Gazı Yasaklansın Ġnisiyatifi nin çalıģmalarının sürdürülmesinin sağlanması hedeflenmektedir. Meslek alanlarımız ile ilgili baskı unsuru olmak için çalıģmalar yürütülmesi olmazsa olmaz sorumluluklarımızdandır. Bu çerçevede; Mevzuatta mesleğimizi ilgilendiren konulara müdahil olmak, Ģube görüģü oluģturmak bunun için Mevzuat ÇalıĢma Grubu oluģturulması, Enerji ve çevre konusunda oda politikası oluģturmak ve bu amaçlarla pratik iģ üretmek için ilgili konuların bilimsel ve politik yönlerini ortaya döken sunumların hazırlanması, söyleģilerin yapılması, konuyla ilgili platformlara çalıģmaların aktarılması, Gayri Sıhhi Müesseseler (GSM) konusunda çalıģmalar yapılması bu amçla ĠBB Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile GSM Yönetmeliği
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks