Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Telefoonnummer Norton Helpdesk Nederland: +31-202253603

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 7

Extension: PPTX | Download: 0

Share
Related documents
Description
Het technische ondersteuningsteam van Norton staat tot uw beschikking als antivirusproblemen u zorgen baren. U hoeft alleen contact met ons op te nemen en wij zorgen ervoor dat u de juiste hulp van het team krijgt. U kunt de experts vragen om u te begeleiden bij het installatieproces over hoe u het product op uw apparaat kunt uitschakelen. Bel gratis telefoonnummer Norton Helpdesk: + 31-202253603.
Transcript
  Hoe maak ik een ongeldige productsleutelfout bij het activeren van Norton-software ongedaan?  Om nieuwe bedreigingen in deze steeds veranderende dynamischecyberwereld te bestrijden, biedt Norton als antivirussoftware eenuitgebreide, uitgebreide en onverkorte afscherming tegen een groteverscheidenheid aan malware, Ransomware, virussen, Trojaansepaarden, spam enz. Om uw lokale computer en alle aangeslotensystemen vrij van hen, waardoor de privacy- en beveiligingsnormenworden gehandhaafd en conflicten tegelijkertijd worden beperkt.Inferentie verder biedt het een gezonde verdediging tegen allecyberaanvallen. Norton-ondersteuning biedt u een korte beschrijvingvan het proces om deze toepassing te activeren.  Methoden en uitdagingen bij het installeren: U zou het moeten downloaden, installeren en uitvoeren na aankoopvan de antivirus samen met de productcode. Zelfs nadat u het hebtgeïnstalleerd, hebt u een productcode nodig om deze te activeren.  Een productcode is een combinatie van alfanumerieke letters in de vorm van willekeurige code, maar bevat geen speciale tekens.Tijdens het activeren van deze antivirus verschijnen er echter enkele fouten als gevolg van bepaalde kleine foutjes. Een daarvan is 'Ongeldige productsleutel'. Het kan gebeuren vanwege een van de redenen zoals vermeld:
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks