Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

TÁRSAS IDENTITÁS

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 23

Extension: PPTX | Download: 0

Share
Related documents
Description
j
Transcript
  TÁRSAS IDENTITÁS Smith-Mackie: Szociálpszichológia6. fejezet  ã Társas identitás: az énfogalom azon aspektusai, amelyek a csoporttagságunkról alkotott tudásunkból és érzelmeinkből táplálkoznak. ã A csoporttagság nem bír jelentőséggel, ha nem idéződik fel ã Mennyire hangsúlyos egy-egy csoporthoz való tartozást?- tagságra közvetlenül emlékeztető jelek -más csoporthoz tartozók jelenléte-kisebbségi csoporthoz tartozás-konfliktus vagy versengés  ã Önkategorizáció: Az a folyamat, amelynek során magunkat egy csoport tagjaként azonosítjuk. ã A saját csoport megismerése -megfigyeljük a tagok viselkedését-felhasználjuk a kultúránkban felhalmozódott információt ã Csoporttagként tekinteni önmagunkra: a sztereotípiáknak megfelelően látni magunkat. A tagság aktiválásával tipikus csoporttagnak érezzük magunkat, ez pedig hat a gondolatainkra, viselkedésünkre, és az önértékelésünkre.  ã Hogyan tanuljuk meg a csoportcímkék és különböző tulajdonságok összekapcsolását? Az , hogy mit figyelünk meg a csoportok viselkedéséből, függ attól, hogy milyen társadalmi szerepet töltenek be. Ezek a szerepek később visszahatnak, mivel betöltőjük elsajátítja az ehhez szükséges képességeket, és hajlamossá válik a szerepnek megfelelően viselkedni más helyzetekben is. ã BIRG: bask in the reflected glory : az a mód, ahogyan a csoporttagok jó eredményeivel vagy tulajdonságaival azonosulva növelhetjük jó hangulatunkat és pozitív önértkelésünket.-hangsúlyozott csoporttagság- emlékeztetők a csoport sikereire, jó tulajdonságaira
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks