Please download to get full document.

View again

of 47
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Tarım, Ormancılık ve Hayvancılık Faaliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği. Prof. Dr. Mehmet ÇETĠN

Category:

Health & Fitness

Publish on:

Views: 0 | Pages: 47

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Tarım, Ormancılık ve Hayvancılık Faaliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Prof. Dr. Mehmet ÇETĠN Konunun genel amacı Öğrenme hedefleri Konunun alt başlıkları Katılımcıların, tarım çalışanlarının ve tarım
Transcript
Tarım, Ormancılık ve Hayvancılık Faaliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Prof. Dr. Mehmet ÇETĠN Konunun genel amacı Öğrenme hedefleri Konunun alt başlıkları Katılımcıların, tarım çalışanlarının ve tarım işyerlerinin sorunları; sağlık, barınma, sosyal çevreyle ilişkiler, iş ve sosyal güvenlik vb. gibi çok boyutlu konular hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olmaktır. Bu dersin sonunda katılımcılar; Tarım, Ormancılık ve hayvancılık çalışanlarının çalışma ve sosyal hayat koşullarını bütünsel ve çok boyutlu bir bakış açısıyla belirleyerek, oluşturulan faaliyet planı çerçevesinde iyileştirme öngörüsüne sahip olurlar. Tarım, Ormancılık ve Hayvancılık Faaliyetlerinde; Meslek hastalığı riskleri ş kazası riskleri Zirai ilaçların, taşınması, depolanması ve kullanımı ile kişisel koruyucuların kullanımı, muhafazası konularında iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin çalışanlara verilmesi, Büyükbaş, küçükbaş, kümes hayvancılığı, arıcılık, ipek böcekçiliği vb. den yakın çalışmanın getirdiği riskler, Açık ortamda çalışmaktan kaynaklanan tehlikeler, Çalışma, barınma ve beslenme ortamlarındaki haşeratla mücadele, İçme ve kullanma sularının kontrolü, gıda güvenliği Tuvalet ve banyo gibi ortak kullanım alanlarının sağlık koşullarına uygunluğu, Atıkların Kontrolü, İlgili mevzuat BAZI TESPİTLER Ülkemizde tarımsal nüfus yoğunluğu halen ağarlığını korumaktadır. Ġstihdam dıģı çalıģanların en yoğun olduğu sektör tarım ve hayvancılıktır. ÇalıĢanın sağlık ve güvenliği söz konusu olduğunda bu sektör ulaģılması ve iģlenmesi gereken en yoğun alan olmaktadır. Aynı zamanda sektörel riskler gözardı edilemeyecek ciddiyettedir. Tehlike sınıflamasında yoğunluk TEHLĠKELĠ sınıfta bulunmaktadır. KLAVUZ MEVZUATLAR BĠTKĠ KORUMA ÜRÜNLERĠNĠN TOPTAN VE PERAKENDE SATILMASI ĠLE DEPOLANMASI HAKKINDA YÖNETMELĠKResmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: BRUSELLOZ ĠLE MÜCADELE YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: BĠTKĠ KORUMA ÜRÜNLERĠNĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: BULAġICI HAYVAN HASTALIKLARI ĠLE MÜCADELEDE UYGULANACAK GENEL HÜKÜMLERE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESĠ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠNĠN TEġVĠK TEDBĠRLERĠNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAĠR YÖNETMELĠK Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27716 Tarım, hayvancılık, ormancılık faaliyetlerinde ĠSG Konuları: Ağır iģ ekipmanları Biyolojik risk etmenleri Açık yerleģimden uzak alanda çalıģma Ģartları Kimyasal risk etmenleri Ergonomik zorlanmalar Uzun süreli çalıģma... EĞĠTĠM TÜM BUNLAR IġIĞINDA BU SEKTÖR ÇALIġANLARI ĠÇĠN EĞĠTĠM VE BĠLGĠLENDĠRME FAALĠYETLERĠ YOĞUNLUK KAZANMALIDIR EĞĠTĠM GEREKLĠMĠDĠR? Hedeflenen sistemlerin yerleģtirilmesi Ġstenilen güvenli davranıģların kazanılması Ekip bütünlüğünün ve kurumsal kimliğin oluģturulması ĠĢ tanımı değiģimlerinde adaptasyon ÇalıĢanların sağlık konusunda bilinçlenmesi Toplumsal iyileģtirmeye katkı Nasıl sağlanacak? Zirai ilaçların, taşınması, depolanması ve kullanımı ile kişisel koruyucuların kullanımı, muhafazası konularında İSG eğitiminin çalışanlara verilmesi, Eğitim MADDE 17 (1) Bitki koruma ürünü uygulamaları ile ilgili olarak il ve ilçe müdürlüklerinde eğitici olarak eğitim vermek üzere görevlendirilecek Ġl Müdürlükleri Bitki Koruma ġube Müdürlüğünde veya ilçe müdürlükleri bitki koruma hizmetlerinde görevli ziraat mühendisleri için yapılacak eğitim, eğiticilerin eğitimi Ģeklinde Bakanlıkça yapılır. Daha sonraki yıllarda ihtiyaç duyulması hâlinde bu eğitim tekrarlanır. (2) Eğiticilerin eğitimi Ģeklinde yapılacak eğitimler, üniversite öğretim elemanları veya araģtırma enstitüsü uzmanları tarafından Genel Müdürlükçe sağlanır. (3) Eğiticilerin eğitimine katılan ziraat mühendisleri, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kiģilere eğitim vermek üzere görevlendirilecek Ġl Müdürlüğü Bitki Koruma ġube Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerinde görevli ziraat mühendisi, ziraat teknikeri ve ziraat teknisyenlerine aldıkları eğitim programına göre Ocak ve Temmuz aylarında eğitim verir. (4) Eğiticilerin eğitimine katılan ziraat mühendislerine ve eğiticilerce yapılacak eğitime katılan Ġl Müdürlüğü Bitki Koruma ġube Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerinde görevli ziraat mühendisi, ziraat teknikeri ve ziraat teknisyenlerine eğitim sonunda Ek 5 te yer alan Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Eğitici Belgesi verilir. (BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK) Zirai ilaçların, taşınması, depolanması ve kullanımı ile kişisel koruyucuların kullanımı, muhafazası konularında İSG eğitiminin çalışanlara verilmesi, Eğitim MADDE 17 (5) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kiģiler Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi almak için Bakanlıkça düzenlenecek kısa süreli bitki koruma ürünleri uygulama eğitimine katılmak zorundadır. (6) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kiģiler için düzenlenecek eğitimlere katılmak amacıyla baģvurular il/ilçe müdürlüklerine yapılır. (7) Yapılacak eğitimlerin yeri ve tarihi, il/ilçe müdürlüklerince en az on beģ gün önce ilan edilir. (BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK) Zirai ilaçların, taşınması, depolanması ve kullanımı ile kişisel koruyucuların kullanımı, muhafazası konularında İSG eğitiminin çalışanlara verilmesi, Eğitim konuları MADDE 18 (1) Bitki koruma ürünlerinin uygulanması ile ilgili olarak yapılacak eğitimler aģağıda listelenen konular hakkında yeterli bilgiyi sağlayacak Ģekilde düzenlenir. a) Bitki koruma ürünleri ve kullanımları hakkında mevzuat. b) Bitki koruma ürünleri ile ilgili olarak uygulayıcı, sakinler, seyredenler, uygulama yapılan alana girenler ve uygulama yapılan maddeleri yiyen veya bu maddelere temas eden kiģiler için riskler ve tehlikeler, bunların sigara içme gibi faktörlerle nasıl kötüleģeceği. c) Bitki koruma ürünü zehirlenme belirtileri ve ilk yardım önlemleri. ç) Hedef alınmayan bitkilere, faydalı böceklere, yaban hayatına, biyo-çeģitlilik ve genel olarak çevre için olmak üzere bu riskler ve tehlikelerin nasıl tanımlanacağı ve kontrol edileceği. d) Uygulayıcıya, diğer insanlara, hedef dıģı hayvan ve bitki türlerine, biyo-çeģitlilik ve çevreye minimum riskle sunulacak olan uygulama aletinin kalibrasyonu ve hazırlanma prosedürleri. (BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK) Zirai ilaçların, taşınması, depolanması ve kullanımı ile kişisel koruyucuların kullanımı, muhafazası konularında İSG eğitiminin çalışanlara verilmesi, Eğitim konuları MADDE 18 e) Uygulama alet-makinelerinin tipleri, ana yapı elemanları, püskürtme kalitesi ve etkili faktörler, alet-makinelerin kullanımı, bakımı ve muhafazası, sürüklenme azaltıcı ilaç uygulama yöntemleri, düģük hacimli ilaç uygulamaları, düģük sürüklenme sağlayan meme tipleri, ilaç uygulaması yapılacak hedefe göre alet-makine seçimi. f) Kazara dökülme ve bulaģma hâlinde insan sağlığını ve çevreyi korumak için acil eylem. g) Ġlgili mevzuat uyarınca herhangi bir bitki koruma ürünü kullanımı hakkında kayıt tutulması. (BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK) Bitki Koruma Ürünleri Uygulamalarında Uyulması Gereken ġartlar ÇalıĢma Ģartları MADDE 10 (1) Bitki koruma ürünlerinin hazırlama ve uygulama iģlerinde; hamile kadınlar, on sekiz yaģından küçük çocuklar, hasta ve hastalıklı olanlar çalıģtırılamaz. (2) Bitki koruma ürünlerinin uygulanması sırasında koruyucu elbise, eldiven ve maske kullanılır. (3) Bitki koruma ürünlerinin hazırlanması ve uygulanması sırasında sigara dâhil herhangi bir Ģey yenilemez ve içilemez. (4) ÇalıĢma esnasında iģ kıyafetleri ve koruyucu malzemeler amacına ve talimatına uygun olarak kullanılır. (5) Bitki koruma ürünlerinin uygulamasının yapıldığı bitkisel üretim alanlarında, zirai mücadele amaçlı uygulama yapıldığını gösteren uyarı levhaları konulur. (BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK) TARIM-HAYVANCILIK VE ORMANCILIKTA BĠYOLOJĠK RĠSK ETMENLERĠ 15 Haziran 2013 CUMARTESĠ R G Sayı : ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik BRE Hangi sektörlerde? EK I BĠYOLOJĠK ETKENLERE MARUZĠYETĠN OLABĠLECEĞĠ ĠġLER LĠSTESĠ Gıda üretilen fabrikalarda çalıģma. Tarımda çalıģma. Hayvanlarla ve/veya hayvan kaynaklı ürünlerle çalıģma. Sağlık hizmetlerinin verildiği yerlerde, karantina dahil morglarda çalıģma. Mikrobiyolojik teģhis laboratuvarları dıģındaki kliniklerde, veterinerlik ve teģhis laboratuvarlarındaki çalıģma. Atıkları yok eden fabrikalarda çalıģma. Kanalizasyon, arıtma tesislerindeki çalıģma. 15 Haziran 2013 CUMARTESĠ R G Sayı : ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik ĠNFEKTE CANLI HAYVANLARLARLA TEMAS Ġnhalasyon Temas Bruselloz Leptospiroz Q ateģi Kırım Kongo Hemorajik AteĢi Tularemi ġarbon BRUSELLOZ %70 Mesleksel,%30 Yiyecekler Ġlkbahar, yaz baģı AteĢ(40-41 derece) ve eklem ağrıları OrĢit Kısırlık Tanı aglütinasyon testi kültür Relaps LEPTOSPĠROZ AteĢ+hepatorenal yetmezlik Sıcak,nemli ve alkali ortam Enfekte hayvan idrarı ile kirlenmiģ su ve toprak teması Tarım,inĢaat,maden,kanalizasyon iģçileri Laboratuar çalıģanları Korumada su ve besin hijyeni kiģisel koruyucular önemlidir. Q HUMMASI Etken Coxiella Burnetti Gram (-) kokobasil ilk defa Avusturya da, 1937 yılında tanımlanmıģtır. Q humması, 2 gün ile 2 hafta arasında klinik bulguları devam eden ve sonrasında, yavaģ yavaģ iyileģen, kendi kendine düzelen bir hastalıktır. Hastalık dünya çağında endemiktir. NASIL BULAġIR? VahĢi ya da evcil çeģitli hayvanlar mikroorganizmayı barındırırlar. Coxiella burnetii 60 C de 60 dakika ve %5 formalinde 4 saat canlı kalabilir Aerosollar yoluyla infeksiyon ana bulaģ yoludur. İnfekte hayvanlar Yeni doğmuş hayvanlar Plasenta Yün MEVSĠMSEL ĠLĠġKĠ Bahar ve yaz baģı En sık görüldüğü dönem, dıģarıda yavrulama dönemi(bu dönemin özelliği, çevresel bulaģın yoğun olmasıdır.) ASIL BULAġ YOLU MESLEKSELDĠR Hayvancılıkla uğraģanlar Mandıra işçileri, Veterinerler, Laboratuar çalışanları YaĢ Çoğunlukla erkek Kedi teması olduğunda kadın erkek oranı eģit ANA KLĠNĠK TABLOLAR %60 asemptomatik %40 semptomatik Kendiliğinden sonlanan ateşli hastalık(%40), Atipik pnömoni, Granülamatöz hepatit, Hospitalize edilenler(%2) %10 kronik Q humması endokardit Artmış retiküler görünüm Atelektazi Plevral efüzyon TULAREMĠ 65 y, bayan hasta AteĢ 38 C Lenfadenopati Hayvan teması TULAREMĠ AteĢ+ülsere papül+sistemik tutulum Deri,GĠS,inhalasyon Çiftçiler,orman iģçileri,kasaplar,aģçılar,market ve laboratuvar çalıģanları Korunma Önlemi Kırsal kesimlerdeki su depoları klorlanmalı,kaynağı belli olmayan sular kullanılmadan önce mutlaka kaynatılmalı Hayvanların yüzülmesi ve parçalanması sırasında eldiven kullanılması Meyve ve sebzelerin bol su ile yıkandıktan sonra tüketilmesi HEMORAJĠK ATEġLER Kırım Kongo Hemorajik AteĢi AteĢ BaĢağrısı Miyalji Konjonktivit Uyku hali Kanamalar Lökopeni ( 4000) Trombositopeni ( ) Tx;Ribavirin+destek BulaĢma -Hastalık insanlara kenelerin ısırması ve ya kenelerle temas sonucu bulaģır. Risk gurubundaki çalıģanlar -Tarım ve hayvancılıkla uğraģanlar, -Veterinerler,kasaplar,mezbaha çalıģanları -Sağlık personeli -Askerler KIRIM-KONGO KANAMALI ATEġĠ KOL DA GÖRÜLEN KANAMALAR KOL DA GÖRÜLEN KIRIM-KONGO KANAMALI ATEġĠ Önlem Eldiven,önlük gözlük maske kullanımı Lastik çizme HaĢere kovucu ilaçlar TETANUS Clostridium tetani Fransa da 1955 yılından itibaren tarım çalıģanlarının hastalığı Aneorop,sporlu,gram pozitif bir bakteridir. Toz,toprak,hayvan ve insan dıģkısı bazen sularda yaygın olarak bulunur Kuluçka süresi 3-13 gün arasında değiģir BulaĢma yaralanmalarla özellikle dokuyu parçalayan kirli,enfekte içinde taģ,toprak kurģun,ağaç ve elbise parçası gibi yabancı cisimlerin bulunduğu hallerde olur. Tarım iģçileri,ġnģaat,endüstri iģçileri,trafik kazalarına uğrayanlar risk gurubundadır. Ergönül Ö,et al.scand J Infect Dis 2001,;33:728-30 KORUNMA Yapılan çalıģmalarda eriģkinlerin yaģla artan oranda tetanoza bağıģıklık olmadıkları tespit edilmiģtir. Bu nedenle aģılama çok önemlidir.ġģyerinde tüm çalıģanları kapsayacak Ģekilde yapılmalıdır. ĠĢyerinde bütün eriģkinlere 10 yılda bir rutin olarak tek doz aģılama yapılmalıdr. ġarbon Sığır,koyun,beygir,domuz gibi ot yiyen hayvanlarda görülen akut bir hastalık Dayanıklı sporlar Deri,akciğer,GĠS Tarımsal Deri ve yün ürünleri (tanı: ascoli testi) Endüstriyel (1991 Ġsviçre 25 olgu) Kounma:AĢı Ankara Numune Hast. 1. İnfeksiyon Hst. Kliniği Edinsel BağıĢıklık Sendromu(AIDS) Etkeni HIV (Hummun immun deficiency virüs) denen bir virüstür. Virüs özellikle hücresel savunma sistemini çökertmesi sonucu oluģan enfeksiyonlar ve bazı kanser vakalarına bağlı olarak ölüme yol açar. Ġnkübasyon süresi uzundur.10yıl gibi süre alabilir. Tanı ELĠSA yöntemiyle konnur. 1985- Haziran 2009 Görülen Yeni Vakaların Yıllara Göre Dağılımı Ülkemizde HIV/AIDS Yayılma Nedenleri Ülke nufusu genç Cinsel yolla bulaģan infeksiyonlar konusunda bilgi kısıtlı Damar içi uyuģturucu madde kullanımı artmakta Turism sektörü geniģlemekte Yurt dıģında çalıģma ve hızlı sirkülasyon FuhuĢ, insan ticareti, cinsel istismar,tecavüz,göç,.. Vakaların Cinsiyete Göre Dağılımı Haziran 2009 ĠĢ Hayatı ĠĢe giriģte HIV taraması yasal değil Hastalığım öğrenildi iģimden atıldım Askerlik muaf belgemde HIV yazdığından iģe girme imkanım yok gibi Patronuma da arkadaģlarıma da söyledim iģ yerim değiģtirilmek üzere Sizce Fabrikada HIV pozitifliği saptanan bir kiģi için ne yapmalı? a)ġzole edilmeli veya pasif görevlere verilmeli b)diğer iģçiler acilen bilgilendirilmeli c)tazminat verilip emekli edilmeli d)hiçbirģey olmamıģ gibi davranmalı BULAġMA Cinsel yolla, Kan ve kan ürünleri kullanımı Organ nakilleri Damar içi madde kullanımı Sağlık çalıģanları -Ġğne batması %0,3-0,4 -Vücut sıvıları % 0,09
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks