Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

taken

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 2

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Lien Totté BanaBa Buitengewoon Onderwijs Observatie leider Ik observeerde Ellen Claessens, orthopedagoge op Sint-Rafaël, een school Buitengewoon Basis Onderwijs type 2 in Sint Job. De school is onderdeel van het onderwijskoepel Broeders van Liefde en OC Clara Fey. Aan de school zit eveneens een internaat en semi-internaat verbonden. Als orthopedagoge is Ellen verantwoordelijk voor: 1. de organisatie, planning en het leiden van:
Transcript
  Lien Totté BanaBa Buitengewoon Onderwijs Observatie leider Ik observeerde Ellen Claessens, orthopedagoge op Sint-Rafaël, een school Buitengewoon Basis Onderwijs type 2 in Sint Job. De school is onderdeel van het onderwijskoepel Broeders van Liefde en OC Clara Fey. Aan de school zit eveneens een internaat en semi-internaat verbonden. Als orthopedagoge is Ellen verantwoordelijk voor: 1.   de organisatie, planning en het leiden van: o   klassenraden o   Zorgoverleg o   wekelijks overleg van verschillende klasgroepen o   leerlingbespreking per klas 2.   opvolging van stagiaires 3.   coördinatie en communicatie met leefgroepen van internaat. Zij heeft naar mijn mening een leiderschapsstijl van “ participatief leiderschap ”. Ik kader dit binnen de pijler “ co-creatie ”. Onder co-creatie verstaan we het samen oplossingen creëren die tegemoetkomen aan een algemeen belang en zelfsturing stimuleren. Samen met de betrokken partijen wordt er gezocht naar acties om de gewenste toestand te bekomen. Ellen zet in op dit soort gedeeld leiderschap, waarbij ze haar collega’s aanzet tot het opnemen van kleine en soms grote taken binnen het leiderschap. Hierin vraagt ze geen volledige zelfsturing zoals bij co-creatief leiderschap van tel is, wel is er een mooie balans tussen een directief leiderschap en co-creatief leiderschap, namelijk participatief leiderschap. Als leider stuurt Ellen de groep medewerkers aan, maar empowert ze ook om bij overleg uitdagingen te vormen, tot ideeën te komen en deze uit te werken. Iedereen wordt gehoord, zij medieert en leidt het gesprek zodat men samen tot een productief proces en besluit komt.  Lien Totté BanaBa Buitengewoon Onderwijs Kader 6: Veranderingsmanagment Suggestie: Observeer/analyseer hoe er in jouw school wordt gedacht rond verandering. Kan je hier een kleurenprofiel of combinatie van profielen op plakken? In mijn stageschool zijn er verschillende veranderingen geweest en staan er nog enkele vernieuwingen in het verschiet. Hoe het team hiermee omging verschilde sterk. Zowel oudere als  jongere leerkrachten stonden ten opzichte van bepaalde veranderingen heel septisch, anderen stonden er dan weer sterk voor open en juichten de veranderingen toe. Het directieteam is sterk in het tastbaar maken van urgentie en het samenstellen van een leidende coalitie. De directie heeft veel voeling met het team en weet goed wie in wat sterk is. Vanaf daar laten ze het over aan het kernteam en bevragen/bespreken ze de volgende stappen in het veranderingsmanagment bij het kernteam. Ze geven het kernteam het mandaat om de volgende stappen te zetten en kondigen dit ook aan bij het gehele team. Een minpunt in de communicatie en aanpak van het directieteam echter is dat ze lange tijd blijven hangen in de ontkenningsfase van het veranderingsproces ( ik hoor en begrijp dat er iets gaat veranderen ). Dit maakt dat het gehele team (behalve het kernteam dat de verandering mee vorm geeft) ook langer als nodig blijft hangen in de bewustwordingsfase ( boosheid en desoriëntatie ). Een positief element is dat men het team sterk bevraagd en ruimte geeft tot feedback bij de aanvaardingsfase ( ik zie nieuwe mogelijkheden en ben er sterker uit gekomen ). Ik liet het schoolteam de kleurenscan vragenlijst invullen en uit de verwerking van de score kwam het resultaat dat qua denkwijze 18% rood-witdruk heeft, 22% een rood-groendruk heeft, 40% een rooddruk heeft en 20% een groendruk heeft. Ongeveer 60% van het team heeft volledig of gedeeltelijk een rooddruk qua denken, wat erop wijst dat deze mensen zich gezien en gevoeld voelen in het sociaal proces en vooral belang hechten aan samenwerken, communiceren, familiegevoel en immaterieel ruilen. Ongeveer 40% van het team heeft volledig of gedeeltelijk een groendruk qua denken. Wat erop duidt dat deze mensen belang hechten aan leerprocessen, ontwikkelingskansen, experimenteren en uitdagingen. Ongeveer 10% van het team heeft een gedeeltelijke witdruk qua denken, wat erop wijst dat deze mensen gedeeltelijk belang hechten aan verantwoordelijkheid, hun eigen ding kunnen doen en intuïtie volgen. De gegevens verkregen via de vragenlijst kwamen overeen met het gedrag en de communicatie die het team stelt. Ook de manier waarop de school werkt en het directieteam zijn mensen inzet, komt overeen. In de school heerst een groot gevoel van samenhsrcheid en stelt men communicatie en samenwerking hoog in acht. Het team zoekt naar uitdagingen en groeikansen binnen de werking en de veranderingen die moeten worden doorgevoerd of men wil doorvoeren om de schoolwerking te verbeteren. Daarnaast wordt er ook ruimte gegeven aan het team om binnen de veranderingsprocessen creatief te zijn, hun intuïtie te volgen en hun eigen ideeën uit te werken.
Similar documents
View more...
Tags
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks