Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Tailor-made Rubber Extrusion

Category:

Pets & Animals

Publish on:

Views: 0 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Tailor-made Rubber Extrusion Önşekillendirme Ekipmanları TR Yarı mamül üretim ve ön işlem için donanımlar Ekstruzyon tekniğinin çok yönlülüğü üretim proseslerinin çeşitli aşamalarında kullanılmasına imkan
Transcript
Tailor-made Rubber Extrusion Önşekillendirme Ekipmanları TR Yarı mamül üretim ve ön işlem için donanımlar Ekstruzyon tekniğinin çok yönlülüğü üretim proseslerinin çeşitli aşamalarında kullanılmasına imkan vermektedir. Şekillendirme işleminde kullanılan ekstruder malzeme hazırlamada olduğu gibi yarımamül üretiminde de kullanılabilir. Özellikle yarımamül üretimi için rubicon müşterilerinin özel şartnamesine uygun makina ve ekipman üretmektedir. 3 Özel ekipman ve kalıplarla donatılmış rubicon ekstruderleri çeşitli yarımamül üretiminde de kullanılmaktadır. Kullanım alanları Lastik şerit, plaka ve fitilden yarımamül Kompresyon preslerini ve enjeksiyon presleri beslemek için ön şekillendirme aşamasında gramaja uygun parça Granül üretimi Üretim ekipmanlarını beslemeden önce hamurun ısıtılması Yarımamül ekstruzyonunda aynı zamanda straining -filtreleme Hortum yarımamül üretimi Şarj kesimi Kauçuk plaka üretimi Yarımamül üretimi için rubicon ekstruder Ölçü sabitliği ve hızlı temizlenmesi sayesinde rubicon ekstruderleri mükemmel olarak yarımamül üretimine ve ön şekillendirmeye yatkındır. Ekstruder özellikleri Küçükten büyüğe çeşitli ekstruzyon ürün ölçü ve geometri toleranslarının çok düşük olarak üretilmesini sağlar. Seri üretime olduğu gibi küçük şarjlarda üretime de uygundur. Hareketli besleme mili sayesinde besleme alanı kolayca temizlenebilir. Standard ekstruder EEK Kolay temizlenmesi ve kullanımı ile ekstruzyon kalıpları, malzeme ve ölçü değişimlerinde hızlı geçişi sağlar. Küçük şarjlar ve sık hamur değişikliğinde, küçük ekstruderler yüksek üretim miktarları ve düşük kayıpları ile ön plana çıkarlar. Laboratuar ekstruderi EEK 32.12 5 Sık hamur değişikliklerinde farklı malzelerin istenmeyen karışımlarını engellemek için rubicon vidanın ve ekstruzyon ünitesinin hızlı ve kolay temizliği için çeşitli konseptler geliştirmiştir. Vidanın kolay demontajı için ekstruder hava üfleme ünitesi ile donatılabilir. Soğutma suyu vidadan basınçlı hava sayesinde hızla uzaklaştırılır. Bu sayede zaman kazanımı sağlandığı gibi vida değişiminde suyun etrafa yayılması da engellenir. EEK 63 Vidayı basınçlı hava ile temizleme Hidrolik aparat temizlik maksadıyla vidaya kolay ulaşımı sağlar Vida, hidrolik ünite sayesinde ekstruzyon bölümünden çıkarılır. Ayrı motorla hareket ettirilen besleme mili düzgün şerit besleme ve mükemmel proses sabitliği sağlar. EEK 90 Demontaj ünitesi Yarımamül üretimi için özel rubicon donanımları Özellikle yarımamül üretimi için rubicon çok çeşit çözüm ve donanımı tüm ekstruder boyutları için kullanıma sunmaktadır. Kauçuk granül üretimi için rubicon özel granülleme ekipmanları üretmektedir. Ekstruzyon kalıbı ile fitil olarak şekillendirilen malzeme dönen bıçak ile hep aynı büyülükte granül taneciklerine kesilir. Tane büyüklüğü isteğe göre ayarlanabilir. Granül üretim ekipmanlı EEK 32 Kauçuk lamaların üretimi için hortum yarma veya geniş ağız kalıplarla ekstruderler donatılır. Kalıpların optimal tasarımı sabit öl çülerin elde edilmesini sağlar. Kalıbı takiben yerleştirilen kesme ekipmanları ile lamalardan plakalar kesilir. Hortum yarma kalıbı 7 Sunulan çözümlerle çeşitli malzemelerden örneğin FPM, NBR, H-NBR, EPDM oder CR gibi yarımamüller üretilebilir. Boy kesimli yarımamüllerin kontine ekstruzyon ile üretimi için ekstruderler kesim ekipmanları ile donatılır. Böylece ekstrude edilen hortum veya fitillerden kauçuk yarımamüller kesilebilir. Yarımamül kesim üniteli EEK 90 İlave olarak rubicon üretim destek üniteleri de (örneğin besleme, taşıma, çekme, soğutma, boy kesim ve ölçüm, kontrol üniteleri) müşterilerinin hizmetine sunmaktadır. İletişim rubicon Gummitechnik und Maschinenbau GmbH Hans-Dittmar-Straße Halle/Saale GERMANY Tel Faks Internet
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks