Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

taak beleidsvoerend vermogen

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
26-3-2018 Beleidsvoerend Vermogen Examenopdracht Boonen Loes, Conrad Anneline, Kempen Fien, Stevelinck Kay-Leigh, Totté Lien Loes, Anneline, Fien, Kay-Leigh, Lien Inhoudsopgave Visie op onderwijs ................................................................................................................................... 2 Waarom kiezen wij voor acht pijlers? ............................................................................
Transcript
  26-3-2018 Beleidsvoerend Vermogen Examenopdracht Boonen Loes, Conrad Anneline, Kempen Fien, Stevelinck Kay-Leigh, Totté Lien  Loes, Anneline, Fien, Kay-Leigh, Lien 1 Beleidsvoerend vermogen Inhoudsopgave Visie op onderwijs ................................................................................................................................... 2 Waarom kiezen wij voor acht pijlers? ..................................................................................................... 4 8 pijlers: ................................................................................................................................................... 5 Doeltreffende communicatie .............................................................................................................. 5 Ondersteunende professionele en persoonlijke relaties .................................................................... 7 Gedeeld leiderschap ............................................................................................................................ 8 Gezamenlijke doelgerichtheid ............................................................................................................. 9 Responsief vermogen ........................................................................................................................ 10 Innovatief vermogen ......................................................................................................................... 11 Reflectief vermogen .......................................................................................................................... 12 Geïntegreerd beleid .......................................................................................................................... 13 Conclusie ............................................................................................................................................... 14  Loes, Anneline, Fien, Kay-Leigh, Lien 2 Beleidsvoerend vermogen Visie op onderwijs   Onze visie omvat verschillende items, die tellen op individueel, klas- en schoolniveau. Wij wensen open deuren  tussen klassen, de verschillende graden, verschillende scholen, tussen scholen en gerelateerde centra, etc. Met “open deuren” bedoelen we transparantie, een open communicatie, letterlijk open staan voor andere ideeën, werkingen en strategieën en zich openstellen voor anderen zodat zij eveneens een blik kunnen werpen op de werking. Van groot belang is voor ons de kans tot inspraak . Geen vaste hiërarchie waar het beleid ontoereikend is voor mensen in de praktijk. Rond het beleid dient inspraak mogelijk te zijn door zij die in het werkveld staan, zodat het beleid optimaal functioneert en in de praktijk zijn vruchten kan afwerpen. Werkgroepen en overlegmomenten met betrekking tot de verschillende elementen van beleid vinden wij essentieel. Het onderwijs kan perfect werken, als alle elementen op elkaar zijn afgestemd en ieder voeling heeft met wat hij doet en waar hij voor moet staan. Wij streven naar onderwijs op maat , waar gekeken wordt naar de individuele leerling en wat voor die leerling op dat moment werkt. De specifieke noden van leerlingen herkennen en erop inspelen maakt goed onderwijs. Leerlingen kunnen zo op hun niveau leerstof verwerken en een optimaal groeiproces doormaken. Het is van belang om binnen het onderwijs doelgericht, daadkrachtig en efficiënt te handelen . Het snel reageren en inspelen op fouten of deficits maakt dat het duidelijk is waarvoor men staat, hoe men handelt en wat men als doel stelt. Binnen het onderwijs flexibel omgaan met de leerling populatie  vinden wij belangrijk. Door verschuivingen en veranderingen in het onderwijslandschap (M-decreet, ...) en de maatschappij (vluchtelingencrisis, groeiend aantal allochtonen in stedelijke gebieden, ...), verandert de leerling populatie van scholen. Hier als school actief op inspelen en meegroeien met de leerlingen die je als school onder  je hoede krijgt is van belang om goed onderwijs te bieden. Inspelen op veranderende maatschappelijke thema’s  is daarom belangrijk. Innovatief en responsief zijn als schoolgemeenschap, school, klas of leerkracht maakt dat er een groot raakvlak en draagvlak is bij de leerlingen en hun context. Je moet als school meegaan met je tijd en liefst zelf vooroplopen, om veranderingen voor te zijn. Onderwijs moet ook toegankelijke zijn . Je staat als school niet alleen in de wereld in het begeleiden van een kind. Allerlei betrokken partijen en externe hulpverlening/ondersteuning hebben belang bij een toegankelijke school en leerkrachten. Zo komt een vlotte samenwerking tussen scholen, diensten en de context van het kind en de school tot stand. Het is eveneens een recht van het kind om onderwijs te krijgen. Daarom is toegankelijk zijn voor alle soorten leerlingen ook zo belangrijk.  Loes, Anneline, Fien, Kay-Leigh, Lien 3 Beleidsvoerend vermogen Hiermee gepaard gaat een eerlijke en open communicatie . Dit zowel intern in de school als met externen. Hier als school via verschillende kanalen op inzetten is belangrijk. Men kan pas optimaal ondersteuning bieden als men zicht heeft op het gehele kind, niet enkel “het kind in mijn klas”, vandaar de communicat ie met alle betrokken partijen die op een eerlijke en open manier dient te gebeuren. Via deze communicatie werken aan en streven naar een sterke ouderbetrokkenheid en samenwerking met externe partners  is cruciaal. Zoals eerder vermeld is het belangrijk om met alle betrokkenen op dezelfde lijn te zitten, duidelijk te communiceren en samen te streven naar een zo goed mogelijke groei van het kind. Door met elkaar samen te werken en niet naast of tegen elkaar, kan dit tot stand komen. Als laatste is het uitdragen van een visie naar iedereen vanuit éénzelfde taal volgens ons doorslaggevend. Weten waarvoor je staat en waar je naar streeft als school, klas of leerkracht is één. Maar het met z’n allen in klare taal en eenduidig uitdragen naar de buitenwereld is minstens even belangrijk. Alleen zo kunnen er sterke samenwerkingen ontstaan en sta je als school sterk.
Similar documents
View more...
Tags
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks