Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

Category:

Public Notices

Publish on:

Views: 15 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Ön Lisans,
Transcript
T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans programına kayıtlı öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle gelişimine katkıda bulunmak, öğrencilerin moral ve kişilik gelişimlerini sağlamak, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirmeleri, dinlenmelerini amaçlamak, akademik gelişimlerine yardımcı olmak aynı amaçlar doğrultusunda ortak hareket etme becerilerini geliştirmek, üniversite içinde ve dışında üniversitenin kurumsal kimliğini ön plana çıkarmak, kamuoyunda benimsenmesine ve tanınmasına yardımcı olmak, söz konusu faaliyetlerden tüm üniversitenin faydalanmasına imkan sağlamak üzere, Ordu Üniversitesi bünyesinde oluşturulan veya oluşturulacak Öğrenci Kulüpleri kuruluş, işleyiş ve mali yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. KapsamMadde 2- (1) Bu yönerge, Ordu Üniversitesi öğrencilerinin bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda sürekli faaliyet göstermek amacıyla oluşturduğu ya da oluşturacakları öğrenci kulüplerini ve topluluklarını kapsar. DayanakMadde 3- (1) Bu yönerge, 2547 sayılı kanunun 47. maddesi ile tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayılanan ve halen yürürlükte olan Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Uygulama Yönetmeliğinin 5., 15., 16., 17. maddelerinde belirtilen amaç ve esaslar doğrultusunda hazırlanmıştır. TanımlarMadde 4-Bu yönergede geçen kavramlardan; a) Üniversite: Ordu Üniversitesini, b) Rektör: Ordu Üniversitesi Rektörünü, c) Daire Başkanlığı : Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığını, ç) Yönerge : Ordu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesini, d) Öğrenci Kulübü: Ordu Üniversitesi öğrencilerinin ders dışı zamanlarda belirli bir hedef doğrultusunda eğitim, sağlık, spor, sosyal, bilim ve kültür faaliyetlerini, Ordu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi ne göre planlı ve organize bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla bir araya gelerek oluşturdukları gurubu, e) Akademik Danışman: Kulüp çalışma esaslarının hazırlanmasında yardımcı olarak faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu olan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının önerisi ile Rektör tarafından onaylanıp görevlendirilen kadrolu öğretim elemanını,f) Öğrenci Kulüpleri Üst Kurulu (K.Ü.K): Öğrenci kulüplerinin faaliyetlerini, belirlenen esaslar doğrultusunda denetleyip yönlendirmek üzere Rektör tarafından görevlendirilen ve en az beş (5) kişiden oluşan üst kurulu, g) Genel Kurul: Kulübün, kulübe kaydını yaptırmış tüm öğrenci üyelerini, ğ) Yönetim Kurulu: Genel Kurul tarafından kapalı oylama ile seçilen disiplin cezası almamış beş (5) asil ve beş (5) yedek üyeyi, h) Denetleme ve Disiplin Kurulu: Kulüp üyelerinin disiplin cezası almamış Genel Kurul tarafından kapalı oylama ile seçecekleri üç (3) asil ve üç (3) yedek üyeleri, ı) Kulüp Başkanı: Kulüp Yönetim Kurulu Başkanlığını, i) Kulüp Sekreteri : Kulüp kayıtlarını tutan kişiyi, ifade eder.ikinci BÖLÜM Öğrenci Kulüpleri Üst Kurulu ile Görev ve Yetkileri Öğrenci Kulüpleri Üst Kurulu Madde 5- Öğrenci Kulüpleri Üst Kurulu, Rektör Yardımcısı Başkanlığında, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı, Üniversite Rektörü tarafından atanan bir (1) Kulüp Akademik Danışmanı, ve yine Rektör tarafından atanan iki (2) Öğretim Üyesi olmak üzere toplam beş (5) üyeden oluşur. Görev süresi üç (3) yıldır. Eski üyeler yeniden atanabilirler. Rektör tarafından atanan üyelerin görevden ayrılması durumunda yeni atama on beş (15) gün içerisinde yapılır. Öğrenci Kulüpleri Üst Kurulu Görev ve YetkileriMadde 6- (1) KÜK, öğrenci kulüplerinin faaliyetlerini yönerge esasları doğrultusunda denetleyip yönlendirmek üzere Başkanın daveti üzerine yılda en az iki (2) kez toplanır. KÜK, yönergede kendine atfedilen görevleri ifa etme yetkisine sahiptir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜMİlkeler ve Kuruluş İlkeler Madde 7- (1) Tüm öğrenci kulüpleri ve toplulukları; amaç ve etkinliklerini belirlerken aşağıdaki esas ve ilkeleri göz önünde bulundurmak zorundadır. Kulüpler ve Topluluklar; a) Anayasada belirtilen esas ve ilkelere aykırı tutum ve davranış içinde bulunamazlar. b) Ders dışı çalışmalarını bu yönergede belirtilen esaslar çerçevesinde yürütürler. Rektörlük bu çalışmalar ile ilgili yetki ve görevlerini Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı aracılığıyla kullanır ve yerine getirir, c) Öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesini, akademik koşullara katkıyı esas almalıdır, ç) Öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal, sportif, bilimsel etkinliklerinin değerlendirilmesini ve geliştirilmesini amaçlar, d) Üyelerinde belli bir yeteneği öngörmez, ilgi duyan öğrencilerin eğitilebilecekleri ve katılabilecekleri çalışma programları düzenlerler, e) Kendi etkinlik alanları ve amaçları dışına çıkamazlar, kulüpler arası anlaşma olmadıkça hiçbir kulüp diğer kulübün etkinlik alanına giremez, f) Çalışma ve toplantılar da amaç dışı ve kişisel konuları görüşemez ve tartışamazlar,g)herhangi bir kamu/özel kişi ve/veya kuruluşuna yarar sağlama amaçlı kurulamazlar, Kulüplerin Kurulması Madde 8- a) Bir öğrenci kulübünün kurulabilmesi için, geçici yönetim kurulunun ve yönetim kurulu ile birlikte en az yirmi (20) öğrenciden oluşan üye listesinin hazırlanmış olması gerekir. Başvuru, kulübün amaç ve etkinlik konularını, çalışma esaslarını belirten, iç işleyişini düzenleyen ve Ek 1 formuna uygun hazırlanmış bir Kulüp Tüzüğü ile birlikte kulüp akademik danışmanının belirlenmesi ve önerilmesi şartıyla, geçici yönetim kurulu üyelerinin imzalı dilekçeleri ile eğitim öğretim yılı içinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı na yapılır. b) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, gelen dilekçe ve tüzüğü KÜK e sevk eder. KÜK, dilekçe ve tüzüğü değerlendirerek, değerlendirmenin sonucunu bir raporla Rektörlüğe sunar. Rektörlük, başvuru ile ilgili kararı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı aracılığıyla bildirir. c) Kuruluşuna geçici olarak izin verilen kulüp, tüzüklerinde belirtilen amaca uygun olarak bir eğitim-öğretim yılı boyunca en az iki (2) etkinlik yapması şartıyla Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına daimi statü için başvuru yapar. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Rektörlük Makamının onayını alarak kulübe daimi statüyü kazandırır. Geçici kuruluşuna izin verilen ancak bir eğitim-öğretim yılı içerisinde en az iki (2) etkinlik gerçekleştiremeyen kulüp, KÜK ün teklifi ve Rektörlük Makamının onayı üzerine feshedilir. Fesih işlemi tamamlandığı tarihten itibaren on beş (15) gün içerisinde kulüp demirbaşları, sarf malzemeleri ve tutulan tüm kayıt defterleri kulübün akademik danışmanı tarafından Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bir tutanakla teslim edilir. ç) Daimi statüdeki kulüp 1 (bir) ay içinde genel kurulunu toplayarak Yönetim Kurulunu oluşturur. Genel kurul toplantısı tutanağı, KÜK ün onayına sunulur. d) Üniversite içerisinde aynı etkinlik konusu ile ilgili birden fazla kulüp kurulamaz. Ancak merkez yerleşke dışında bulunan yerleşkelerde en az on beş (15) üyesi olan kulüpler önce yönetim kurulu sonra genel kurul kararını daire başkanlığı aracılığı ile KÜK e iletir. KÜK onayı ile topluluk açılabilir. e) Kurulan kulüp yalnızca bir anabilim dalı / bölüm, yüksekokul ya da fakülte öğrencilerine yönelik olamaz. f) Faaliyet alanları süreklilik arz etmeyen, belirli zaman aralığını kapsayan (örneğin spor şenliği ve bahar şenliği gibi) konularda Kulüp kurulamaz. DÖRDÜNCÜ BÖLÜMKulüplerin Çalışma Alanları, Dönemleri ve Çalışma Şekilleri Kulüplerin Çalışma Alanları, Dönemleri ve Çalışma Şekilleri Madde 9-a) Kulüplerin çalışma alanları, amaçlarında belirtilen esaslara göre belirlenir. b) Kulüplerin yıllık faaliyet programları Kasım sonuna kadar, dönem sonu faaliyet raporları ise Haziran sonuna kadar akademik danışman aracılığıyla KÜK e sunulmak zorundadır. c) Kulüplerin, planladıkları etkinlikler ile ilgili hazırladıkları proje dosyalarını etkinlik tarihinden en az otuz (30) iş günü öncesinde akademik danışman aracılığıyla KÜK e sunmaları gerekmektedir. Bu süreyi dikkate almayan, proje dosyası ve etkinlik detaylarını bildirmeyen Kulüplerin talepleri KÜK tarafından süre yönünden red edilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Üyeliğe Kabul ve Üyelikten Çıkarılma Üyeliğe Kabul Madde 10- a) Üniversitemize bağlı enstitü, fakülte, meslek ve meslek yüksekokullarda ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenimlerini sürdüren her öğrenci bir veya birden fazla kulübe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, birden fazla kulübün yönetim kuruluna seçilemez ve görev alamazlar. b) Öğrenciler üyelik için başvurularını ilgili Kulübe, eğitim öğretim yılı içerisinde yapabilirler. c) Üyeliğe başvuracak öğrencilerde, siyasi partilere kayıtlı bulunmaması, disiplin cezası almamış olması ve sabıkasının bulunmaması şartları aranır. Öğrenciler bu şartlara ilişkin belgeleri yönetim kuruluna sunar. Yönetim kurulu bu belgeleri Kulüp sekreteryası aracılığı ile üye kayıt dosyasında toplamakla yükümlüdür. Gerekli görülen hallerde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı veya KÜK bu dosyayı talep edebilir.ç) Başvurular, yönetim kurulunca değerlendirilir, değerlendirme sonuçları bir (1) ay içerisinde karara bağlanarak karar defterine işlenir ve kabul edilen öğrencilerin üye defterine kaydedilmesi sonucu üyeliğe kabul işlemi kesinlik kazanır. d) Ordu Üniversitesi öğretim elemanları, mezunları ve personeli kulüp yönetim kurulu kararı ile kulübe gönüllü üye olabilirler. Gönüllü üyelerin, seçme ve seçilme hakları yoktur. e) Ordu Üniversitesi dışındaki kişiler kulübe üye olamazlar, ancak ihtiyaca göre üniversite dışından çalıştırıcı, eğitimci vb. kişiler kulüp akademik danışmanının önerisi KÜK ün teklifi ve Rektörlük Makamının onayı ile görevlendirilip çalışmalara katılabilirler. Üyelikten Çıkarılma Madde 11- a) Her üye, üyelikten ayrılma hakkına sahiptir. Üyelikten ayrılmak isteyen öğrenciler, yönetim kuruluna dilekçe ile başvururlar, yönetim kurulunca durumun değerlendirilmesi ve yönetim kurulunun kararının karar defterine işlenmesiyle üyenin üyeliği sona erer. b) Bir kişi birden fazla kulübe üye olabilir ancak aynı anda birden fazla kulübün yönetim ve/veya denetim kurullarında görev alamaz. Bu durumu saptanan kişinin her kulüpteki yönetim ve/veya denetim kurullarındaki görevi KÜK kararıyla sona erer ancak kulüp üyeliği devam eder. c) Kulübün amaçlarına aykırı çalışma yapanlar ve verilen görevi yerine getirmeyenler, kulüp yönetim kurulunun yazılı uyarısına rağmen bu tutumlarına devam ederlerse, bu kişiler kulüp yönetim kurulunun kararı ile üyelikten çıkarılır. Üyelikten çıkarılan öğrencinin KÜK e başvurma hakkı saklıdır. KÜK başvuruyu inceler ve karara bağlar. Verilen kararlar kesin nitelik taşır. ç) Mezun olan veya herhangi bir nedenle üniversiteden ilişiği kesilenlerin ve kaydını donduranların üyelikleri, kulüp yönetim kurulu tarafından karar defterine işlenerek sonlandırılır. ALTINCI BÖLÜMKulüp Akademik Danışmanı, Görevleri ve Kulüp Organları Kulüp Akademik Danışmanı ve Görevleri Madde 12- (1) Kulüp akademik danışmanı, Üniversitemiz tam ve yarı zamanlı öğretim elemanları arasından konuya ilgi duyan ve kulübün tüm faaliyetlerinden sorumlu olarak koordinasyonu sağlamak üzere, daire başkanlığına yapmış olduğu başvurunun KÜK de görüşülmesinden sonra Rektörlük Makamınca onaylanmasıyla atanır.kulüp Akademik Danışmanı nın Görevleri Madde 13- (1) Kulüp akademik danışmanı, a) Kulübün bütün faaliyetlerinde danışmanlık görevi yapar, kulübün KÜK ve Rektörlük ile koordinasyonunu sağlar.b) Kulübün tüzük ve etkinlik takviminin hazırlanmasına yardımcı olur. c) Üniversitenin genel ilkeleri çerçevesinde kulübün çalışmalarını denetler ve etkinliklerin yürütülmesine yardımcı olur. ç) Kulübün ihtiyaçlarının karşılanması yönünde, gerekli yönetimsel girişimlerde bulunur. d) Yönetim Kurulunun çalışmalarını ve kulüp sorumluluğundaki defterlerin (karar, üye kayıt, demirbaş ve evrak kayıt defteri) tutulmasını denetler.e) Akademik danışman, sorumluluğu altındaki öğrenci kulübünün amaçları dışında faaliyet göstermesi veya disiplin yönetmeliğine ve yasalara uymaması durumunda, kulüp yönetim kurulu üyeleri hakkında işlem yapılmasını, gerektiğinde kulübünün kapatılmasını yazılı olarak KÜK e bildirir. f) Bir öğretim elemanı birden fazla kulübe akademik danışman olamaz. g) Öğrenci kulüpleri akademik danışmanının bilgisi ve onayı olmadan etkinlik düzenleyemezler. Kulüp Organları Madde 14- (1) Kulüp organları aşağıda belirtildiği şekildedir: a) Genel Kurulb) Yönetim Kurulu c) Denetleme ve Disiplin Kurulu ç) Topluluklar (2) Organların görevleri, yetkileri ve görev süreleri kulüp tüzüklerinde belirtilir. Kulüpler değişik etkinlik alanları ile ilgili olarak kendi içlerinde iş bölümü esasına dayalı alt birimler oluşturabilirler. Genel Kurul Madde 15-a) Kulübün kayıtlı üyelerinden oluşan karar organıdır. Eğitim ve öğretim yılının ilk iki (2) ayı içinde ve son ayında olmak üzere yılda en az 2 (iki) kere genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun katılımı ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı en erken bir hafta sonra en az yirmi (20) üyenin katılımı ile yapılır. Yirmi (20) üyenin katılımı sağlanmadığı taktirde Kulüp; Akademik danışmanın daire başkanlığı aracılığı ile KÜK e teklifi ve Rektörlük Makamının onayı üzerine feshedilir.b) Olağanüstü genel kurul toplantısı yönetim kurulunun önerisi ve kulüp kayıtlı üyelerinin 1/3 ünün yazılı isteği üzerine yapılır.c) Genel kurulda kararlar, el kaldırmak suretiyle alınır. Genel Kurul Görev ve Yetkileri Madde 16- (1) Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır: a) Her akademik yıl için güz yarıyılı başında yönetim ve denetleme kurullarının asil ve yedek üyelerini seçmek, b) Kulüp çalışma esaslarını ve yıl içerisindeki faaliyet programını hazırlamak, c) Yönetim ve denetim kurullarının raporlarını görüşmek, onaylamak ve yönetim kuruluna ibra etmek, ç) Merkez yerleşke dışında bulunan yerleşkelerde topluluklar açmak. Yönetim KuruluMadde 17 (1) Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oylama ve açık tasnif ile seçilen beş (5) asil, beş (5) yedek üyeden ve oy hakkı olmayan akademik danışmandan oluşur. Yönetim kurulu kendi içerisinde açık oylama ile bir (1) başkan seçer ve ilk toplantısında görev dağılımını yapar. Yönetim kurulunun görev süresi bir (1) yıl olup her yılın sonunda yapılan ilk olağan genel kurulda yönetim kurulu yeniden seçilir. Yönetim Kurulu Görev ve YetkileriMadde 18- (1) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: a) Kulübü temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, b) Yıllık çalışma programını hazırlamak ve uygulamak, c) Kulüp çalışma esaslarında gerekli gördüğü değişiklikler ile iç işleyiş yönergesi hazırlamak ve genel kurula sunmak, ç) Genel kurul tarafından verilen görevleri yapmak, d) Yeni üye kabulü, üyeliklerin güncellenmesi ve üyelikten çıkarılma işlemlerini yürütmek, e) Kulüp bünyesinde gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin raporları, onaylı belgeleri birlikte etkinliği izleyen bir (1) hafta içerinde daire başkanlığına sunmak, f) Genel kurulca merkez yerleşke dışında bulunan yerleşkelerde açılan topluluklara temsilci atamak,g) Kulübün Üniversite içindeki ve dışındaki etkinliklerini, dış haberleşmelerini KÜK ün onayını almak üzere daire başkanlığına sunmak, ğ) Kulüplerle ilgili daire başkanlığı tarafından onaylanan tüm defterleri tutmak ve genel kurulda sunmak, h) Belirlediği genel kurul toplantı gün, saat ve yeri hakkındaki bilgileri karar defterine işlemek ve bunu daire başkanlığı aracılığı ile KÜK e sunmak, ı) Kulübün kullanımına tahsis edilmiş mekân, alan, saha, salon ve tesisler ile araç ve gereçlerin amacına uygun olarak kullanılması ve denetlenmesini sağlamak, i)yönetim kurulu değişikliği söz konusu olduğunda, divan heyeti huzurunda genel kurul tarafından seçilen yeni yönetim kuruluna defterleri devretmek, j)yapılacak olan olağan ve olağanüstü genel kurullarda kulüplerine ait tüm defterleri hazır bulundurmak, Denetleme Kurulu ve Görevleri Madde 19- (1) Kulübün faaliyet ve işlemlerini düzenli olarak denetleyerek sonucu genel kurul aracılığı ile daire başkanlığına raporla sunmak.topluluklar ve Görevleri Madde 20- (1) Yerleşkelerde en az on beş (15) üyesi olan kulüpler genel kurulun kararı ile topluluklar açabilirler. Topluluklar aynı yerleşke içersindeki üyelerden kulüp yönetim kurulunun akademik danışman aracılığı ile daire başkanlığına teklifi ve KÜK ün onayı ile atanır. (2) Topluluklar yönetim kurulu görüş ve kararlarını uygulamak, üyelerin çalışma koşulları ve kulüp ile ilgili sorunlarını ve görüşlerini belirleyerek yönetim kuruluna iletmek, bulundukları yerleşkelerdeki diğer üyelerle dayanışmayı sağlamak ve üyeler adına ilgililerle ilişki kurmak ve yönetim kurulunun vereceği diğer görevleri yapmakla yükümlüdürler.yedinci BÖLÜM Mali Hükümler MALİ HÜKÜMLER Madde 21- (1) Mali hükümler şunlardır: a) Öğrenci kulüpleri kendi adlarına gelir ve gider işlemleri yapamazlar. Bu konudaki tasarruf daire başkanlığına aittir. b) Öğrenci kulüplerinin demirbaş, araç-gereç ve sarf malzemeleri ihtiyaçları ile öğreticiçalıştırıcıların ücretleri gibi çeşitli giderleri daire başkanlığı bütçesinden olanaklar ölçüsünde karşılanır. c) Öğretici-çalıştırıcılara, yürüttükleri görev karşılığı, daire başkanlığı tarafından -ders ücretini ve haftada on iki (12) saati geçmemek üzere- saat karşılığı ücret ödenebilir. SEKİZİNCİ BÖLÜM Kulüplerin Kayıt İşleri, Tüzüklerin Değişikliği ve Yorumu, Kulüplerin Kapatılması Kulüplerin Kayıt İşleri Madde 22- (1) Kulüpler, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından onaylanmış aşağıda belirtilen defter ve evrakları tutmakla yükümlüdürler. a) Üye Kayıt Defteri b) Gelen-Giden Evrak Defteri c) Karar Defteri ç) Demirbaş Defteri d) İşletme Defteri e) Etkinlikler Dosyası (Çalışma programı, raporlar ve diğer belgeler bulunur)tüzüklerin Değişikliği ve Yorumu Madde 23- a) Tüzüklerin hiçbir hükmü, öğrenci kulübünün amacına ve kuruluş felsefesine aykırı olarak yorumlanamaz ve uygulanamaz. Tüzüklerde hüküm bulunmayan hallerde öncelikle Üniversitenin başta bu konudaki yönergesi olmak üzere, diğer düzenlemeleri dikkate alınır. Tereddüt halinde KÜK ün görüşü doğrultusunda işlem yapılır. b) Tüzük değişikliği, genel kurul da üye salt çoğunluğunun alacağı karar ile ve kulübün yönetim kurulunun uygun görmesi ve sonrasında akademik danışmanın teklifi ile KÜK ün onayı alınarak Rektörlük Makamına arz edilir. Kulüplerin Kapatılması Madde 24- (1) Öğrenci kulüpleri aşağıda belirtilen nedenler ile kapatılır: a) Kulüpler genel kurulun salt çoğunluğu ile alınan kapatılma kararını akademik danışmanı aracılığı ile daire başkanlığına iletirler. Kulübün kapatılmasına ilişkin KÜK kararı Rektörlük Makamı onayına arz edilir. b) Kulüpler, etkinlikleri kapsamında mevzuata aykırı bir durumun tespiti halinde KÜK ün kararı ve Rektörlük Makamının onayı ile kapatılır. Bu kapsamda kulüp başkanı ve üyeleri hakkında yasal işlemler uygulanır. c) Akademik danışmanı istifa eden kulüpler üç (3) ay içerisinde yeni bir danışman önerirler. Üç (3) ay içerisinde yeni bir danışman görevlendirilmeyen kulüpler KÜK ün kararı ve Rektörlük Makamının onayı ile kapatılır. ç) Gerekli çalışmaları yapmadığı için uyarılan kulüp bir sonraki dönem içinde de çalışma yapamazsa ya da genel kurulunu toplayamazsa akademik danışmanın teklifi, KÜK ün uygun görüşü ve Rektörlük Makamının onayı ile kapatılır. (2) KÜK ün kararı ve Rektörlük Makamının onayı ile kapatılan/kapanan kulüpler aynı ad/aynı danışman ile üç (3) ay içerisinde başvuru yapamaz. DOKUZUNCU BÖLÜM Geçici Maddeler, Yürürlük, Yürütme Geçici Maddeler Geçici Madde 1- (1) Üniversitede halen faaliyette bulunan kulüpler, faaliyetlerini bu yönerge esaslarına göre düzenlerler ve belirtilen sorumlulukları yerine getirirler. Geçici Madde 2- (1) Hali hazırda var olan kulüpler, bu yönergenin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde gerekli düzenlemeleri yapmak zorundadır. Buna uymayan kulüpler akademik danışmanın teklifi, KÜK ün uygun görüş
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks