Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

T.C ORDU ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Category:

Automotive

Publish on:

Views: 15 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
T.C ORDU ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ Senato Tarihi: AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Transcript
T.C ORDU ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ Senato Tarihi: AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi kapsamında projelerin kabulü, değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılmasında uygulanacak kurallar ve ilkeler ile bu konuda görev üstlenen organların yetki ve sorumluluklarını belirler. Madde 2- Bu yönerge, Ordu Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından hazırlanan ve Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kaynaklarından desteklenmesi için Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonuna sunulan bilimsel araştırma ve etkinlik projelerini kapsar. Dayanak Madde 3- Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4. Maddesinin (c) bendi, 58. Maddesinin (b) fıkrası ile Ek 28. Maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- Bu yönergede geçen tanımlar aşağıda belirtilmiştir. A. Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yürütücüleri tarafından proje ekibine dahil edilen öğretim elemanları ile proje konusuyla ilgili lisans veya lisansüstü öğrenim gören öğrencileri ve mezunlarını, B. Bilimsel Araştırma Projesi (BAP): Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeleri, C. BAP Komisyonu: Yükseköğretim kurumları bilimsel araştırma projeleri hakkında yönetmelik hükümleri gereğince bilimsel araştırma ve etkinlik projelerinin kabulü, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve izlenmesi amacıyla oluşturulan komisyonu, D. BAP Komisyonu Başkanı: Rektör veya görevlendireceği rektör yardımcısını, E. BAP Koordinasyon Birimi: İlgili kanun ve yönetmelikler uyarınca bu Yönergenin 1. ve 2. maddesinde belirtilen hizmetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla bilimsel sekretaryanın yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması, özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinden sorumludur ayrıca yükseköğretim kurumu araştırmacılarının görev aldığı ulusal ve uluslararası projelerin ilgili mevzuatla belirlenen süreçlerinin yürütülmesi, izlenmesi, yükseköğretim kurumu araştırma performansının ölçülmesi ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve koordine edilmesi için Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimini, F. BAP Koordinatörü: BAP faaliyetlerinin Üniversite adına yürütülmesinden sorumlu memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın bilimsel araştırma projelerine ait faaliyetleri yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip, görevlendirilmiş, üniversite personeli olan Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörünü, G. BAP Koordinatör Yardımcısı: BAP Koordinatörüne çalışmalarında yardım eden, yokluğunda yerine vekalet eden ve koordinatörün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatör Yardımcısını, H. Bilimsel Teşvik ve Destekler: Bilimsel üretkenliği teşvik etmek amacıyla üniversitedeki tüm öğretim elemanlarının yararlanabildiği BAP Koordinasyon Birimi desteklerini, İ. Gerçekleştirme Görevlisi: Özel hesap kapsamında yapılacak harcamalarda harcama yetkilisinin talimatı üzerine işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması ve kontrolü görevlerini yürütmek üzere harcama yetkilisi tarafından görevlendirilen kişi/kişileri, 1 J. Harcama Yetkilisi: BAP Koordinatörünü, K. Harcama Yetkilisi Mutemedi: Mal ve hizmet alımları için özel hesaptan avans kullandırılmak üzere harcama yetkilisi tarafından her bir proje için belirlenen kişiyi, L. Hakem: BAP Komisyonunun proje önerilerinin değerlendirilmesinde görüşlerinden yararlanacağı, ilgili alanlarda uzmanlaşmış, üniversite içinden veya dışından bilim insanlarını, M. Muhasebe Birimi: BAP ile ilgili muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü birimi, N. Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu yetkili kişiyi, O. Özel Hesap: Yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel ve teknolojik araştırma hizmetleri için öz gelir ve hazine yardımı karşılığı olarak tefrik edilen bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödeneklerin, ilgisine göre cari veya sermaye ekonomik kodlarından tahakkuka bağlanmak suretiyle aktarıldığı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde muhasebe birimi adına açtırılan banka hesabını, P. PDG: Ordu Üniversitesi BAP Değerlendirme Gruplarını, R. Proje ekibi: Proje yürütücüsü ile araştırmacıları, S. Proje Yürütücüsü: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan Ordu Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, diş hekimliğinde/tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış olan araştırmacıları, T. Rektör: Ordu Üniversitesi Rektörünü, U. Üniversite: Ordu Üniversitesini, ifade eder. ORGANLAR, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR BAP Komisyonu Madde 5- BAP Komisyonu; Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı başkanlığında, Üniversite Senatosu'nun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen biri BAP Koordinatörü olmak üzere en az yedi, en fazla on bir öğretim üyesinden oluşur. Üniversitenin var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle seçilen Komisyon üyelerinin görev süresi dört yıldır. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Komisyon üyelerinde Senatonun önerisi üzerine Rektör tarafından değişikliğe gidilebilir. Madde 6- BAP Komisyonu yılda en az 2 (iki) defa, Komisyon başkanının çağrısı üzerine toplanır. Komisyon en az üye tam sayısının yarısının katılımı ile toplanır ve kararlar açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın kararı belirleyicidir. Komisyon toplantılarına resmi izin, görevlendirme veya sağlık sorunu gibi yasal bir mazereti olmaksızın bir yıl içerisinde üst üste 2 (iki) defa katılmayan üyenin görevi kendiliğinden sona ermiş sayılır. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Komisyon üyesinin yerine aynı usul ile yeni bir üye görevlendirilir. Komisyon tarafından alınan bütün kararlar ve belirlenen ilkeler Rektörün onayından sonra yürürlüğe girer. BAP Komisyonunun Yetki, Görev ve Sorumlulukları Madde 7- BAP Komisyonu aşağıdaki görevleri yerine getirir: a. Proje başvuru takvimini hazırlayarak duyurur, b. Projelerle ilgili formları hazırlayarak yürütücülere duyurur, c. Proje başvuruları ve değerlendirmelerinde dikkate alınacak esasları belirler ve yürütücülere duyurur, d. Proje Destekleme ve Uygulama İlkeleri ni her yıl belirleyerek duyurur. Gerektiğinde bu ilkelerde yıl içerisinde de değişiklik yapabilir. e. Proje Değerlendirme gruplarından gelen raporları değerlendirir ve BAP Koordinasyon Birimi kaynaklarını göz önünde tutarak projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir, f. Yürütülmekte olan projelerin yürütücülerinden 6 (altı) ayda bir alınan ve projelerin ilgili dönemini kapsayan ara raporları değerlendirir, g. Proje yürütücülerinden gelen ek süre, ek bütçe ve diğer talepleri değerlendirerek karara bağlar, h. Gerekli gördüğü hallerde proje çalışmalarını yerinde inceleyebilir, proje yürütücülerini değiştirebilir ve projeyi yürürlükten kaldırabilir, i. Sözleşme ve yönerge maddelerine aykırı durumlarda gerekli yaptırımlara karar verir, j. Ülkemizin ve Ordu Üniversitesinin bilim politikalarına uygun olarak öncelikli araştırma alanlarını ve konularını belirler ve duyurur, k. Her yılın sonunda desteklenen, incelemeye alınan, devam eden ve tamamlanan projeler hakkında rektörlüğe rapor sunar, 2 l. Yükseköğretim Kurumları, Bilimsel Araştırma Projeleri hakkındaki yönetmelik kapsamında, Ordu Üniversitesi Rektörlüğünün verdiği diğer görevleri yerine getirir. BAP Koordinatörü Madde 8. BAP Koordinatörü, biriminin faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden sorumlu, Rektör tarafından atanan ve Rektöre karşı sorumlu olan kişidir. Koordinatörün görev süresi 4 yıldır. Süresi biten koordinatör aynı usulle yeniden atanabilir veya gerekli görüldüğünde Rektör tarafından Koordinatör değişikliğine gidilebilir. BAP Koordinatörünün Görevleri: Madde 9- BAP Koordinatörü aşağıdaki görevleri yerine getirir: a. BAP program ve faaliyetlerini yönerge ve Komisyon kararları doğrultusunda düzenlemek ve yürütmek, b. BAP Komisyon başkanı görevi başında bulunmadığı zamanlarda, Komisyon başkanlığına vekalet etmek, c. Projelerle ilgili duyuruları hazırlamak, yazışmaları yapmak, d. Komisyona sunulacak dosyaları görüş almak üzere PDG lere göndermek e. BAP Komisyon toplantıları için gündemi hazırlamak, toplantılara raportörlük etmek, f. Birim ve komisyon faaliyetlerinde iletişim ve koordinasyonu sağlamak, g. Rektör ve ilgili rektör yardımcısına BAP Koordinasyon biriminin çalışmaları hakkında dönemsel yazılı raporlar sunmak, h. Proje satın alma işlemleri ile ilgili olarak gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi mutemedini atamaktır. Proje Değerlendirme Grupları Madde 10- BAP Komisyonuna çalışmalarında yardımcı olmak üzere Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri alanlarında 4 (dört) ayrı PDG oluşturulur. Ayrıca, anılan bilim alanları birleşimlerinde yer bulan disiplinler arası PDG'leri de oluşturulabilir. Bu grupların her birisi, Komisyon tarafından önerilen, alanlarında yayınları ve aldıkları atıflarla ileri çıkan üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen 5 (beş) veya 7 (yedi) üyeden oluşur. Grupların oluşumunda grup alanına ilişkin her fakültenin temsil edilmesine özen gösterilir. PDG üyeleri ve başkanları BAP Komisyonunun önerisi ile Rektör tarafından 2 (iki) yıl için görevlendirilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle görevlendirme yapılır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Gerekli görüldüğünde süresi dolmayan üyelerde değişiklik yapılabilir. PDG, yürütülmekte olan hizmetlerin gerektirdiği zamanlarda ve başkanın çağrısı üzerine salt çoğunluk ile toplanır. Kararlar açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Birleşemeyecek Görevler: Madde 11- Gerçekleştirme Görevlisi, Harcama Yetkilisi ve Muhasebe Yetkilisi aynı kişi olamaz. PROJE ve DESTEK TÜRLERİ Madde 12- Ordu Üniversitesi tarafından desteklenen bilimsel araştırma ve bilimsel etkinlik düzenleme projeleri ile destek türleri aşağıda belirtilmiştir. BAP Komisyonu yönergede belirtilen bu proje ve desteklerin kapsamında değişiklik yapabilir, gerekli gördüklerini uygulamadan kaldırabilir, yeni proje ve destek türleri oluşturabilir. Bir öğretim üyesinin her bir proje ve destek türünden kaç tanesine yürütücülük yapabileceği BAP Komisyonu tarafından belirlenir. A. Proje Türleri 1- A ve B tipi olmak üzere iki tip Araştırma Projesi vardır. Araştırma projeleri hakem sürecinden geçerek komisyonun değerlendirmesine sunulur. a. A Tipi Araştırma Projeleri: Ordu Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, diş hekimliğinde/tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacıların kişisel veya disiplinler arası bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir. Bu tip projelerde hakem süreci PDG ve seçilmiş üç hakem görüşü ile tamamlanır. b. B Tipi Araştırma Projeleri: Yüksek lisans, doktora, uzmanlık tezi ve sanatta yeterlilik çalışmalarını kapsayan, danışman öğretim üyelerinin öğrencileri ile birlikte yürüttükleri hakem süreçli bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir. Bu projelerde hakem süreci; sırasıyla Bölüm/Anabilim Dalı/Bilim Dalı akademik kurullarında tartışma ve 3 değerlendirme neticesinde alınan karar, ilgili Enstitünü nün Yönetim Kurulu değerlendirmesi ve kararı, ardından ilgili PDG (Proje Değerlendirme Grubu) değerlendirmesi ve kararı olmak üzere üç aşamalı olarak işler. Başvuruda tez önerisi ve enstitü tarafından veya uzmanlık tezleri için ilgili birim tarafından onaylandığına dair belge eklenmelidir. 2- Altyapı Projeleri: Fakülteler, Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokullarının bölüm başkanlıkları vasıtasıyla ve ilgili birimin kurul kararıyla bilimsel araştırma ve geliştirme altyapısını geliştirmek amacıyla sundukları projelerdir. 3- Güdümlü Projeler: BAP Komisyonunun gerekli gördüğü alanlarda hazırlayacağı ve/veya hazırlatacağı projelerdir. 4- Çok Disiplinli Projeler: BAP Komisyonu tarafından belirlenmiş öncelikli alanlarda, diğer destek programlarından daha yüksek alt yapı yatırımlarına olanak veren bütçe ile desteklenebilen projelerdir. En az 3 (üç) merkezli ve çok disiplinli olma koşulu vardır. Sağlık bilimlerinde anabilim/bilim dalları, diğer alanlarda bölümler, ayrı merkez olarak değerlendirilir, ancak fakülteler arası işbirlikleri tercih nedenidir. 5- Sanayi İşbirliği Projeleri: Ordu Üniversitesi öğretim üyelerinin bir sanayi kuruluşu ile müşterek yürüttükleri, bütçesinin en az %50 si ilgili sanayi kuruluşu tarafından karşılanan, uygulamaya yönelik projelerdir. Birinci derecede öncelik taşırlar. 6- Bilimsel Etkinlik Düzenleme Projeleri: İlgili birimin (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Araştırma Merkezleri, Sürekli Eğitim Merkezi) yönetim kurulu onayıyla Ordu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan, ulusal veya uluslararası bilimsel/sanatsal içerikli etkinlikleri kapsayan projelerdir. Sağlanacak destek miktarı, etkinliğin ulusal veya uluslararası olması esası göz önüne alınarak, BAP Komisyonu tarafından belirlenir. Bu kapsamda hangi giderlerin karşılanabileceği ve uygulama ilkelerinde belirtilir. a. Kongre/Sempozyum Düzenleme Projeleri: Bilim ve danışma kurulu gibi organları olan, sözlü veya poster sunumlarının hakem değerlendirmesiyle belirlendiği ve bildiri kitabının basıldığı geniş kapsamlı faaliyetlerin düzenlenmesine yönelik projelerdir. b. Bilimsel Konferans Düzenleme Projeleri: Üniversitenin bir öğretim üyesi yürütücülüğünde, alanında doktora/uzmanlık/sanatta yeterlilik derecesine sahip kişi/kişilerin bilimsel amaçlı seminer ve konferans düzenlemek üzere davet edilmesine imkan tanıyan projelerdir. c. Bilimsel Çalıştay Düzenleme Projeleri: Üniversitenin bir öğretim üyesi yürütücülüğünde, doktora/uzmanlık/sanatta yeterlilik derecesine sahip kişi/kişilerin uzman oldukları alanda/alanlarda metodolojik ya da proje hazırlamaya yönelik seminer ve uygulamalı eğitim vermek üzere davet edilmesine yönelik projelerdir. d. Bilimsel Panel Düzenleme Projeleri: Üniversitenin bir öğretim üyesi yürütücülüğünde, doktora/uzmanlık/sanatta yeterlilik derecesine sahip kişilerin uzman oldukları alanlarda bir başkan yönetiminde ve topluluk karşısında bilimsel bir konuda tartıştıkları, toplantı düzenlenmesine yönelik projelerdir. e. Sanatsal Etkinlik Düzenleme Projeleri: Ordu Üniversitesi öğretim üyelerinin akademik çalışmaları çerçevesinde hazırladıkları ulusal karma sergi/gösteri etkinliklerine sağlanan desteklerdir. B. Bilimsel Teşvik ve Destekler: 1- Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği: Ordu Üniversitesi mensubu bilim insanları tarafından yapılan bilimsel/sanatsal çalışmaların sonuçlarının ulusal ve/veya uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulması veya ulusal ve/veya uluslararası bilimsel/sanatsal etkinliklere aktif katılım için yapılacak harcamaları karşılamak üzere sunulan özel desteklerdir. Destek alan araştırmacının ilgili birimince görevlendirilmesine ilişkin olarak yönetim kurulu kararının kongre başlangıç tarihinden önce alınması gereklidir. Katılım gerçekleştirildikten sonra, en geç 3 (üç) ay içerisinde BAP Koordinasyon Birimi ne özel form kullanılarak başvuruda bulunulur. Destek için başvuruda, çalışmada görev alan Ordu Üniversitesi mensubu öğretim elemanlarından hangisinin destek alacağı belirtilir. 2- Yayın ve Atıf Destekleri: Ordu Üniversitesi mensubu öğretim elemanlarının SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI gibi TUBİTAK tarafından tüm bilim alanları için belirlenen alan indeksleri kapsamındaki uluslararası dergilerde yaptıkları yayınlar ve almış oldukları atıflar için verilen desteklerdir. Bu destekler, makalenin söz konusu dergilerde yayınından sonra, araştırmalarda ve bilimsel/sanatsal etkinliklerde kullanılacak talepleri gösterir belgelerle birlikte BAP Koordinasyon Birimi ne özel form kullanılarak sunulur. Bu destekler kapsamında demirbaş, sarf, yolluk, hizmet giderleri ile kitap ve 4 dergi (abonelik) giderleri talep edilebilir. Başvuru ve destek şartları, söz konusu yayının/atıfın yalnızca bir defa kullanımına olanak verecek şekilde BAP Komisyonu tarafından belirlenir. 3- Hızlı Destek: Doktora, Diş Hekimliğinde/Tıpta Uzmanlık ya da Sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış ya da Ordu Üniversitesinde bu programlara devam eden araştırma görevlileri ve üniversite öğretim üyelerinin yararlanabileceği kısa süreli, küçük bütçeli araştırma destekleridir. Bu destek için başvuru, BAP Koordinasyon Biriminde ön incelemeye alındıktan sonra, değerlendirilmek üzere ilgili PDG ye iletilir ve desteklenmesine BAP Komisyonu tarafından karar verilir. PROJE BAŞVURULARI, DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLANDIRILMASI Madde 13- Projelerin kabulü her yıl BAP Komisyonu tarafından belirlenecek takvime göre yapılır. Bu takvime göre proje başvurusunda bulunacak öğretim elemanları proje türüne göre uygun olan form ve bütçe tablosunu hazırlayarak BAP Koordinasyon Birimine sunar. BAP Koordinasyon Birimi, proje önerilerinin değerlendirilme sürecini, son başvuru tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içinde tamamlayıp, projenin destek kabulü veya reddi konusunda karara varır. Değerlendirme süresi, gerektiğinde BAP Komisyonu tarafından uzatılabilir. Projelerin Değerlendirilmesi Madde 14- Başvuru süreleri içinde BAP Koordinasyon Birimine sunulan proje önerileri, gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığının incelenmesi amacıyla ön değerlendirmeye alınır. Ön değerlendirme aşamasında şartları sağlayan proje önerileri, koordinatör tarafından incelenir. Alt Yapı, Bilimsel Etkinlik düzenleme Projeleri ile Yayın ve Kongre Katılım Destekleri dışındaki başvurular değerlendirilmek üzere bilim alanına göre ilgili PDG e gönderilir. Projelerin değerlendirilmesi ve seçiminde Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik'in 6. maddesinde belirtilen hususlarla birlikte, proje önerilerinin özgün olup olmadıkları, yapılabilirlikleri, projenin bilime ve uygulamaya katkısı, proje yürütücüsünün daha önceki projeleri ve bu projelerden yaptığı yayınlar, yürütücünün Üniversitelerarası Kurul tarafından tüm bilim alanları için belirlenen SCI, SSCI, AHCI veya eğitimle ilgili alan indekslerinde yer alan, dünyaca tanınmış dergilerdeki yayınları, yayınlarına yapılan atıfların sayıları, varsa proje konusu ile ilgili yayınları, projenin mali portresi ve bunun gerçekçiliği, ayrıntılı gider bütçesi (araç-gereç, personel, malzeme, yolluk gibi giderleri) büyüklüğü gibi ölçütler dikkate alınır. Madde 15- PDG, gerekli gördüğü takdirde biçimsel uygunluğu tam ve bilgi eksiği olmayan projeleri, görüş almak için en az biri kurum dışından olmak üzere 3 (üç) hakeme gönderir. Üniversitede proje konusu ile ilgili yeterli uzman bulunmaması durumunda hakemlerin üçü de dışarıdan seçilebilir. Hakemler çıkar ilişkisi olmamak kaydıyla proje yürütücüsü tarafından sunulan listedeki kişilerden seçilebileceği gibi, başka bilim insanlarından da yararlanılabilir. Madde 16- Hakemlerden görüşlerini Hakem Değerlendirme Formu na göre hazırlamaları istenir. Proje hakkında hakemlerin belirttikleri eleştiri ve sorular PDG tarafından proje yürütücüsüne gönderilerek bunlara karşı yanıtları ve görüşleri istenir. Bu yanıt ve görüşler, hakemlerin tekrar görme isteği doğrultusunda PDG tarafından bu hakemlere bildirilerek son görüşleri alınabilir. Madde 17- Hakem görüşleri alınan projeler PDG tarafından değerlendirilir. PDG, projenin bütçesini de belirtilerek desteklenmesini veya desteklenmemesini gerek
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks