Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Category:

Comics

Publish on:

Views: 15 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge, Hitit Üniversitesi nde yürütülen Bilimsel
Transcript
T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge, Hitit Üniversitesi nde yürütülen Bilimsel Araştırma Proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulmasına ilişkin esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2- (1) Bu yönerge 26 Kasım 2016 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik esas alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE 3- (1) Bu yönergede geçen; a) Üniversite/Rektör: Hitit Üniversitesini/Hitit Üniversitesi Rektörünü, b) Bilimsel Araştırma Projesi (BAP): Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, Hitit Üniversitesi içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma altyapısı kurma ve geliştirme projelerini, c) Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yürütücüsü tarafından proje ekibinde yer verilen; öğretim elemanları, proje konusu ile ilgili lisans ve lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrencileri ve eğitimlerini tamamlamış uzmanlığı nedeniyle projede görev verilen kişileri, ç) Hakem: BAP Komisyonu tarafından belirlenen ve proje önerilerinin değerlendirilmesinde görüşlerinden yararlanacağı, Üniversite içinden veya dışından ilgili alandan bilim insanlarını, d) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması, özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ve Hitit Üniversitesi araştırmacılarının görev aldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarca desteklenen projelerin ilgili mevzuatla belirlenen süreçlerinin yürütülmesi, izlenmesi, teşvik ve koordine edilmesi, Hitit Üniversitesi araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve üst yöneticinin bilimsel araştırma projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri ilgili birimlerle koordine halinde yürütmekle sorumlu birimi, e) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin Hitit Üniversitesi adına yürütülmesinden sorumlu, üst yönetici tarafından memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, Bilimsel Araştırma Projelerine ait faaliyetleri bu yönergede belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilen ve üst yöneticiye karşı sorumlu kişiyi, f) Gerçekleştirme Görevlisi: Özel hesap kapsamında yapılacak harcamalarda harcama yetkilisinin talimatı üzerine işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması ve kontrolü görevlerini yürütmek üzere harcama yetkilisi tarafından görevlendirilen kişileri, g) BAP Komisyonu: Hitit Üniversitesi Rektörlüğü BAP Birimine sunulan Bilimsel Araştırma Projelerinin kabulü, değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi ve üst yöneticinin bilimsel araştırmalarla ilgili olarak vereceği diğer görevleri yürütmek amacıyla oluşturulan komisyonu, ğ) Proje Yürütücüsü: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan Hitit Üniversitesi öğretim üyeleri ile Doktora, Tıpta Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıları, h) Proje Ekibi: Proje yürütücüsü ile araştırmacıları, ı) BAPSO: Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Sistem Otomasyonunu, i) Birim: Hitit Üniversitesine bağlı, Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları ve Araştırma Merkezlerini, Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi / 9 j) YÖKSİS: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ortak veri tabanını, k) Proje Değerlendirme Alt Komisyonları: Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Alt Komisyonlarını ifade eder. l) Uluslararası Etkinlik: Yurt içinde ve yurt dışında yapılmasına bakılmaksızın düzenleme ve bilim kurullarında yurt dışında görev yapan yabancı bilim insanlarının bulunduğu, konuşmacılar ve katılımcılar içinde yurt dışından akademisyenlerin olduğu, uluslararası düzeyde bilime katkı sağlayacak etkinlikleredir. m) Ulusal Etkinlik: Ulusal düzeyde Düzenleme ve Bilim Kurulu olan, oluşturulması planlanan program ve içerdiği faaliyetler bakımından bilime katkı sağlama potansiyeli yüksek olan etkinliklerdir. İKİNCİ BÖLÜM Komisyonlar, Görev, Yetki ve Sorumluluklar BAP Komisyonu MADDE 4- (1) Bu Yönergenin 1. maddesinde belirtilen görevlerin yürütülmesi için Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında Senatonun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen, en az yedi en çok on bir öğretim üyesinden oluşan bir komisyon kurulur. Komisyon üyeleri, Hitit Üniversitesi nde var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle dört yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. (2) BAP Komisyon üyeleri; görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediklerinin tespit edilmesi halinde, Senatonun önerisi üzerine Rektör tarafından görev süreleri dolmadan görevden alınabilirler. (3) Bir yıl içerisinde mazeretsiz olarak üç kez toplantıya katılmayan BAP Komisyon üyelerinin üyelikleri Senatonun önerisi üzerine Rektörün onayı ile sona erer. Başkan, BAP Komisyon üyelerinden birini yardımcı olarak atayabilir. Başkan görevi başında olmadığında yardımcısı vekâlet eder. (4) BAP Komisyonu yılda en az 2 (iki) defa Komisyon Başkanının çağrısı üzerine toplanır. BAP Komisyonunda görüşülen tüm kararlar, açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. BAP Komisyonun toplanabilmesi ve karar alabilmesi için üye tam sayısının yarısından fazlasının hazır bulunması gerekir. Oyların eşitliği halinde BAP Komisyon Başkanının kullandığı oy yönünde karar alınır. BAP Komisyonun Görev, Yetki ve Sorumlulukları MADDE 5- Hitit Üniversitesi BAP Komisyonunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: (1) Bilimsel Araştırma Projelerini bütçelendirme, projelere başvuru, kabul, değerlendirme, destekleme, izleme, sonuçlandırma ve sonuçlarının duyurulmasıyla ilgili işlemleri gerçekleştirme, (2) Bu yönergede belirtilen hükümlere ve yapılacak protokol hükümlerine aykırı hareket edildiğinde uygulanacak yaptırımları belirleme, (3) Bu yönergede tanımlanan diğer görev, yetki ve sorumlulukların yerine getirilmesidir. Alt Komisyonların Oluşturulması MADDE 6- (1) Projelerin değerlendirilmesiyle sonuçlandırılması aşamalarını kapsayan tüm süreçlerde BAP Komisyonuna yardımcı olunması amacıyla Proje Değerlendirme Alt Komisyonu/ları kurulabilir. Bu komisyonların oluşturulmasıyla çalışma usul ve esasları, BAP Komisyonunun önerisi üzerine Senato tarafından değerlendirilerek belirlenir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bilimsel Araştırma Projelerinin Değerlendirilmesi, Desteklenmesi, İzlenmesi, Sonuçlandırılması ve Sonuçların Duyurulması Bilimsel Araştırma Projelerinin Seçiminde Dikkate Alınacak İlkeler MADDE 7- (1) BAP Birimine başvuruda bulunulan Bilimsel Araştırma Projelerinin seçimi ve değerlendirilmesi, aşağıda belirtilen temel ilkeler çerçevesinde yapılır: a) Araştırma projeleri, Üniversitenin uzman elemanı bulunan her bilim dalı ile ilgili olarak, Stratejik Plan hedeflerine, Üniversite bilim politikasına ve ülke bilim politikasına uygun konulara öncelik verilerek değerlendirilir ve seçilir. b) Araştırma projelerinin evrensel ve ulusal düzeyde bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması esastır. Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi / 9 c) Bilimsel araştırma projelerinin seçimi ve desteklenmesinde; temel bilimler içerikli, sonuçları uygulamaya dönük, kaynakları ve faaliyetleri bakımından çok katılımlı, çok merkezli, kurumlar arası, uluslararası ve disiplinler arası nitelikteki projelere öncelik verilebilir. Lisansüstü tez araştırmaları da bilimsel araştırma projeleri kapsamında desteklenebilir. ç) Bilimsel Araştırma Proje başvurularının değerlendirilmesinde, projenin temel bilimlere ve uygulamaya katkısı, orijinalliği, proje yürütücüsünün varsa konuyla ilgili çalışmaları, daha önceki projeleri ve projelerden yaptığı yayınlar, proje yürütücüsünün SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve benzeri indeksli dergilerde yer alan yayınları ile yayınlarına yapılan atıf sayıları, proje bütçesinin gerçekçiliği gibi ölçütler göz önünde bulundurulur. Bilimsel Araştırma Projeleri Türleri MADDE 8- (1) Desteklenebilecek Bilimsel Araştırma Proje türleri aşağıda belirtilmiştir: a) Genel Araştırma Projesi: Hitit Üniversitesi öğretim üyeleri ile Doktora, Tıpta Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların hazırladıkları kişisel ya da disiplinler arası projelerdir. b) Hızlı Destek Projesi: Hitit Üniversitesi öğretim üyeleri ile Doktora, Tıpta Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlik eğitimini tamamlamış öğretim elemanları tarafından yürütülen ve başka kurum, kuruluşlar veya tüzel kişilerce desteklenen ancak bütçe yetersizliği nedeniyle tamamlanamamış projeler ya da kısa sürede tamamlanıp sonuçlandırılacak olan ve süresi 1 (bir) yılı geçmeyen projelerdir. c) Yardımcı Doçentler için Bilimsel Teşvik Projesi: Hitit Üniversitesinde görev yapan Yardımcı Doçentlere akademik kariyerlerine başlayabilmeleri ve bölümlerinde kendi araştırma altyapılarını/araştırma ortamlarını oluşturabilmeleri için bir kereye mahsus olmak üzere verilen ve süresi 2 (iki) yılı geçmeyen projelerdir. ç) Lisansüstü Tez Projesi: Hitit Üniversitesi öğretim üyeleri danışmanlığında yürütülen ve Hitit Üniversitesine kayıtlı Yüksek Lisans, Tıpta Uzmanlık, Sanatta Yeterlik veya Doktora öğrencilerinin lisansüstü tez çalışmalarını desteklemek üzere tez danışmanının Proje Yürütücüsü olduğu projelerdir. Yüksek Lisans öğrencisi için ilk dönem ders yükünü başarıyla tamamlamış olması, Doktora/Tıpta Uzmanlık/Sanatta Yeterlik öğrencisi için ise tez aşamasına geçmiş olması koşulu aranır. Projenin herhangi bir sebeple süresi içerisinde tamamlanamaması halinde, proje Hızlı Destek Projesi türüne dönüştürülerek 12 (oniki) ay içerisinde sonuçlandırılır. d) Üniversite Sektör İşbirliği Projesi: Üniversitenin sanayi, endüstri, kamu kurum/kuruluşları ve her türlü toplumsal paydaşlarıyla yapılan, Hitit Üniversitesi öğretim üyeleri veya Doktora, Tıpta Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlik eğitimini tamamlamış öğretim elemanlarının müştereken hazırladığı, bütçesinin bir bölümünün de üniversite dışındaki proje ortağınca karşılandığı, AR-GE veya uygulamaya dönük projelerdir. e) Uluslararası Araştırma Projesi: Hitit Üniversitesi öğretim üyeleri ile Doktora, Tıpta Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yurt dışındaki üniversiteler veya araştırma kuruluşlarında yapacakları araştırma amaçlı çalışmaları içeren projelerdir. f) Altyapı Projesi: Hitit Üniversitesi bünyesinde yer alan veya kurulacak olan birimlerin gereksinim duyduğu makine ve teçhizat alımlarını içeren, ilgili birim adına önerilen ve bilimsel araştırma ile eğitim altyapısını güçlendirmek amacıyla yapılan projelerdir. g) Yurt Dışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Projesi: Hitit Üniversitesinin kadrolu ve tam zamanlı olarak çalışan öğretim üyeleri ile Doktora, Tıpta Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlik eğitimini tamamlamış öğretim elemanı araştırmacıların, sonuçlarıyla alanında bilime evrensel katkı sağlayacak çalışmalarını yurt dışında akademik, bilimsel platformlarda sunmaları için verilecek desteklere yönelik projelerdir. ğ) Bilimsel ve Sanatsal Toplantı Düzenleme Desteği Projesi: Hitit Üniversitesinin kadrolu ve tam zamanlı olarak çalışan öğretim üyeleri ile Doktora, Tıpta Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlik eğitimini tamamlamış öğretim elemanı araştırmacılar tarafından düzenlenecek kongre, sempozyum, konferans, çalıştay vb. bilimsel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için verilecek desteklere yönelik projelerdir. Başvuru MADDE 9- (1) BAP Komisyonu tarafından farklı bir takvim belirlenmedikçe; 19001, 19002, 19003, 19004, 19005, ve kodlu proje başvuruları mart ve ekim aylarında; kodlu proje başvuruları ekim ayında ve kodlu proje başvuruları ise yılın her ayında yapılır. Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi / 9 Bilimsel Araştırma Projeleri Başvuru İlkeleri MADDE 10- (1) 19001, 19002, 19003, Kodlu Projeler: Proje yürütücüsü tarafından hazırlanan proje önerisi, BAPSO da yer alan Başvuru Formu ve ekleriyle birlikte ilgili proje için belirlenen başvuru tarihleri arasında biri orijinal olmak üzere toplam 2 (iki) nüsha hazırlanarak ilgili birimin üst yöneticisi aracılığıyla BAP Komisyonunda değerlendirilmek üzere BAP Birimine gönderilir. (2) Kodlu Projeler: Proje Yürütücüsü tarafından hazırlanan proje önerisi, BAPSO da yer alan Başvuru Formu ve ekleriyle birlikte ilgili enstitüye sunulur. Enstitü, başvurulan projenin bu yönergede ifade edilen koşulları taşıyıp taşımadığını ve varsa proje önerisi ile ilgili görüşlerini BAP Komisyonunda değerlendirilmek üzere BAP Birimine gönderir. Tıpta Uzmanlık öğrencilerinin başvuruları, danışmanı tarafından ilgili birimin üst yöneticisi aracılığıyla BAP Komisyonunda değerlendirilmek üzere BAP Birimine gönderilir. Proje önerisi BAP Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. (3) Kodlu Projeler: Proje yürütücüsü tarafından hazırlanan proje önerisi, BAPSO da yer alan Başvuru Formu ve ekleriyle birlikte ilgili proje için belirlenen başvuru tarihleri arasında ilgili birimin üst yöneticiliğine teslim edilir. İlgili birim yöneticisi, adayın planladığı yurt dışında bulunacağı zaman aralığında eğitim-öğretim faaliyetlerinin ve varsa diğer görevlerin aksayıp aksamayacağı hususlarını başvurunun yapıldığı ana bilim dalı ve bölüm başkanından görüş alarak hazırlamış olduğu görüş yazısıyla birlikte proje önerisini en geç 1 (bir) hafta içerisinde BAP Komisyonunda değerlendirilmek üzere BAP Birimine gönderir. BAP Komisyonu, Proje Yürütücüsüyle görüşerek değerlendirmesini yapar. Değerlendirmede yurt dışına ilk kez gideceklere öncelik tanınır. (4) Kodlu Projeler: Bu projelerde proje Yürütücüsü bölüm başkanı veya yetkilendirdiği yardımcısıdır. Proje başvuruları Proje Yürütücüsü tarafından, BAPSO da yer alan Başvuru Formu ve ekleriyle birlikte ilgili Dekanlık/Müdürlüğe yapılır. Dekan/Müdür, Ana Bilim Dalı (varsa) ve Bölüm Başkanlıklarının görüşünü alarak bu projeyle ilgili görüşlerini (birden fazla başvuru varsa gerekçeli öncelik sıralamasını da yaparak) projeyle birlikte BAP Komisyonunda değerlendirilmek üzere BAP Birimine gönderir. Proje önerisi BAP Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. (5) Kodlu Projeler: a) Bu projelerde, sonuçlarıyla bilime evrensel katkı sağlayacak çalışmalarını yurt dışında sunmak isteyen proje yürütücüsü, BAP Komisyonu tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde BAPSO da yer alan Başvuru Formu ve ekleriyle birlikte ilgili Dekanlık/Müdürlüğe, etkinliğin başlama tarihinden en az 2 (iki) ay önce müracaat eder. b) Proje önerisi BAP Komisyonu tarafından değerlendirilip karara bağlanabileceği gibi, oluşturulacak alt komisyon tarafından da değerlendirilip BAP Komisyonunun onayına sunabilir. c) Yurt Dışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Projesine, Hitit Üniversitesi Yurt Dışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı Yönergesi nde yer alan ilkeler çerçevesinde başvuruların yapılması gerekmektedir. ç) Kodlu Projeler ile ilgili olarak bu yönergede yer almayan hükümler, Hitit Üniversitesi Senatosu kararı ve Rektör onayı sonrasında BAP Komisyonunda değerlendirilir. (6) Kodlu Projeler: Proje Yürütücüsü, BAP Komisyonu tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde BAPSO da yer alan Başvuru Formu ve ekleriyle birlikte ilgili Dekanlık/Müdürlüğe, müracaat eder. a) Bu kapsamda sağlanacak destekler, toplantı tanıtım afişlerinin ve bildiri kitabının basılması, sarf malzemeleri, yolluk ve hizmet alımı kapsamında gerçekleştirilecek muhtelif harcama kalemlerini kapsar. Destekler demirbaş alımlarına kapalıdır. b) Konferanslar için davet edilen kişi(ler), bu etkinliğe sağlayacağı katkı konusunda özellikli olmaları açısından değerlendirilmelidir. c) Ulusal etkinliğin (kongre, sempozyum, çalıştay vb.) düzenli olarak ve en az 5. (beşinci) kez düzenleniyor olması koşulu aranacaktır. ç) Uluslararası etkinliğin Düzenleme Kurulunun en az yarısından fazlasının yurt dışında görev yapan yabancı bilim insanlarından oluşması, bilim kurulunda ise yurt dışında görev yapan en az 5 (beş) bilim insanının bulunması gerekmektedir. Uluslararası etkinlikler yurt dışındaki bir kurum veya kuruluş ile ortaklaşa düzenlenmelidir. d) Etkinlik Bilim Kurulu Üyeleri Hitit Üniversitesi üyeleri dışında en az 3 (üç) farklı kurumdan uzman ve akademisyenlerden oluşmalıdır. e) Bilimsel ve Sanatsal Toplantı Düzenleme Desteği Projesine, Hitit Üniversitesi Kongre, Çalıştay, Kurultay, Sempozyum, Konferans, Panel ve Diğer Etkinliklerin Düzenlenmesi Yönergesi nde yer alan ilkeler çerçevesinde başvuruların yapılması gerekmektedir. Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi / 9 Bilimsel Araştırma Projelerinin Kabulü, Yürütülmesi ve Sonuçlandırılması MADDE 11- (1) Desteklenmesine karar verilen projeler için, proje yürütücüsü ve BAP Komisyonu tarafından proje ile ilgili ayrıntıların belirlendiği bir protokol hazırlanır. Projenin uygulamaya geçirilmesi, hazırlanan protokolün rektör veya görevlendireceği rektör yardımcısı tarafından onaylanmasına bağlıdır. Proje yürütücüsü, bu protokolde yer alan hususlara uymakla yükümlüdür. (2) Proje Yürütücüsü tarafından 1 (bir) ay içerisinde protokolü imzalanmamış olan projeler iptal edilir. İptal edilen projelerin yerine BAP Komisyonu yeni projelerin desteklenmesine karar verebilir. Projelerin İzlenmesi MADDE 12- (1) Kabul edilen bir projenin yürütücüsü, 6 (altı) ayda bir geçmiş dönemde yapılan çalışmalarla ilgili bilgilerin yer aldığı ara raporlarını BAPSO da yer alan Ara Rapor Formu formatında BAP Komisyonuna sunar. Ara raporlarda; yapılan çalışmaların gelişme durumu, ara sonuçlar, yapılan veya yapılması düşünülen bilimsel yayınlar ile yapılacak çalışmalar başta olmak üzere, proje ile ilgili bilimsel, teknik, idari, mali bilgiler ve gerek görülen diğer hususlar yer alır. (2) Ara raporlar BAP Komisyonu tarafından değerlendirilir. Komisyon gerekli gördüğü hallerde proje hakemlerinden görüş isteyebilir. Ayrıca Komisyon, gerekli görürse Proje Yürütücüsünü davet ederek ara raporda belirtilen hususlarla ilgili detaylı bilgi isteyebilir. (3) Projenin BAP Komisyonu tarafından olumlu olarak değerlendirilmesi halinde, bir sonraki dönem için proje desteği devam eder. Olumsuz olarak değerlendirilen projeler durdurulabilir veya iptal edilebilir. (4) Üniversiteden ayrılan Proje Yürütücülerinin yerine ilgili Dekan/Müdürün görüşü alınarak BAP Komisyonunca yeni Yürütücü atanabilir. (5) Proje yürütücüsü projesinde yer alan araştırmacıyı değiştirebilir. Projeye araştırmacı ekleme/çıkarma yapılacağı zaman, proje yürütücüsü BAP Komisyonuna sunacağı değişiklik talep dilekçesinin ekine projeden ayrılacak olan araştırmacının projeden ayrılma isteğine dair dilekçesini, projeye eklenecek olan araştırmacının da projeye katılmak istediğine dair dilekçesini ilave etmesi gerekir. Değerlendirme MADDE 13- (1) BAP Birimi, teklif edilen 19001, 19002, 19003, kodlu proje önerilerini en az ikisi Hitit Üniversitesi dışından olmak üzere üç hakeme değerlendirme yapmaları için, BAPSO da yer alan Hakem Değerlendirme Formu ile birlikte gönderir. Hakemlerin seçiminde; hakemin uzmanlık alanı, SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve benzeri indeksler tarafından taranan dergilerdeki yayınları ve/veya konuyla ilgili diğer çalışmaları dikkate alınır. (2) Değerlendirme yapacak hakemler, proje önerisini projenin özgün değeri, yaygın etkisi, kullanılan yöntem, Proje Yürütücüsünün daha önce tamamladığı projeler, Proje Yürütücüs
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks