Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Category:

Marketing

Publish on:

Views: 0 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra HİZMETİN No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1. Araştırma Görevlileri görev süresi uzatma formu
Transcript
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra HİZMETİN No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1. Araştırma Görevlileri görev süresi uzatma formu 1 Görev Sürelerinin Uzatılması 2. Bölüm başkanlığının görüş yazısı 3. Faaliyet Dosyası (Yrd.Doç 3 Ay İçin) 4. Jüri Raporları (Yrd.Doç.Dr. için) l.dilekçe ve ilgili faaliyetin türü ve süresini belirten belge Görevlendirme yazışması aynı gün içerisinde 2 Görevlendirmeler 2. Davet Mektubu 3. Bildiri Özeti tamamlanmaktadır. (Yönetim Kuruluna girecek evraklar hariç) 3 Ders Kayıtları l.ders Kayıt Formu Gazi Üniversitesi Akademik Takviminde 2. Harç Dekontu Belirtilen Ders Kayıt Süresi 4 Valilik ve Diğer Kurumlarla yapılan Yazışmalar 5 gün (Periyodik Yazılar Talep Edilen Sürede ) 5 Sınav Sonuçları Gazi Üniversitesi Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen süre 6 1- Lise Diplomasının Aslı veya Geçici Mezuniyet Belgesi 2- ÖSYS Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı 3- Fotoğraflı Nüfus Cüzdan Fotokopisi 4- İkametgah Belgesi 5-12 adet 4.5x6 ebadında çekilmiş vesikalık fotoğraf Yönetim Kurulu Kararları Fakülte birimlerinden Yönetim Kurulunda görüşülmesi Yazışmaları gereken bütün evraklar Yönetim Kurulunun Toplandığı Tarihe Göre 7 Üniversite Kesin Kayıt İşlemleri (Fotoğraflar kılık kıyafet yönetmeliğine uygun çekilmiş olmalıdır). Gazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın 6. Erkek adayları askerlik durum belgesi ya da terhis belgesi(aslı) 7. belirlediği ve ilan ettiği süre Ön kayıt formu 8. Öğrenim gideri katkı payı dekontu ( Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından bilgilerde değişiklikler yapılabilir.) 8 Öğrenci Kayıt Dondurma İşlemleri 1- Kayıt Dondurma Talep Dilekçesi 2- Kayıt Dondurma Gerekçesi ile İlgili Belge {Sağlık Kurulu Raporu, Fakirlik Belgesi(Yaşanılan Yerin En Büyük Mülki Amiri Tarafından Onaylı), Tabi Afet(Yaşanılan Yerin En Büyük Mülki Amiri Tarafından Onaylı), Tutukluluk Belgesi, Askerlik Tecilinin Kaldırılması} 1 Ay 9 Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemleri 10 Program Açılması, Teklifi, Kontenjan Yazışmaları 2. Kütüphane Sorgusu (Üniversitemiz 15 Gün (Her On beş Günlük Yönetim Kurulunu İçine Kütüphanesinden alınacak üzerinde kitap olmadığını gösteren belge Alan Süreler dahilinde Gerçekleşir) ) 3. Öğrenci kimlik kartı l. Bölüm Başkanlığının Program Açma Teklifi 2. Program İçeriği 3. Program İçeriğinin CD'si 4. Diğer Belgeler (Fotoğraflar, dokümanlar...) 11 Disiplin Cezası Yazışmaları İlgili Kurullar tarafından personel ve öğrenci soruşturma raporları 12 Ders Programları Bölüm Başkanlarının Hazırladıkları Programlar 1 Ay (Üniversite Senatosunun Toplantı Tarihine Göre) 2 Ay (Yüksek Öğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurlar Yönetmeliği, Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde Belirtilen Aşama ve Süreler Takip Edilecek) Gazi Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Akademik Takvim 13 Fakülte Sınav Programları Bölüm Başkanlarının Hazırladıkları Sınav Programları 14 Başarı Notuna İtiraz 1- İtiraz Dilekçesi 1-Dilekçe (Sağlık Raporu, l.derecede akraba vefatını 15 Mazeret Sınav İşlemleri belgeleyen) 2-Mazeretini Belirten Belge ( Ara Sınavlar İçin Talep Edilir, Gazi Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Belirtilen Haklı ve Geçerli Nedenler Kapsamında Olmalıdır.) Gazi Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Akademik Takvim Yönetim kurulu toplantısından sonra ilgili öğrenciye tebliğ edilir. Gazi Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Akademik Takvim 16 Stajlar 1-Staj yapma isteğini Gösterir Belge, dilekçe (Akademik Takvime Uymak şartı ile staj yapılabilir.) 17 İntibak (Yatay Geçiş Yapan Öğrenciler için) 1. Öğrenci Dilekçesi 2. Transkript (Dersler ve Not Bilgileri) 3. Onaylı ders içeriği Akademik Takvim ve eğitim öğretim ve sınav yönetmeliğin de belirtilen sürede yüksekokul yönetim kurulu kararlarındaki süreler içinde 18 Ders Muafiyetlerinin yapılması 2. Not durum belgesi 3. Onaylı Ders İçerikleri (Son iki yıl içinde alınan dersler ile üniversitemiz tarafından yapılan sınavları kapsar) Akademik Yılın Başlamasından itibaren iki hafta içersinde öğrenci müracatları ve takip eden yönetim kurulu kararlarına göre yaklaşık 1 ay 19 Odalar ve Kurumların verdiği burslarla ilgili yazışmalar 2. Not durum belgesi 3. Ekli Belgeleri Burs alacak öğrencilerin burs komisyonu tarafından incelenmesine bağlı olarak değişir. (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı takip eder.) 20 Öğrenci Sağlık Karnesi İşlemleri 2. SGK dan anne, baba ve kendisine ait sosyal bir güvencesi olmadığına dair belge 3.Bir adet nüfus cüzdanı fotokopisi 4-Bir adet fotoğraf 5-Nüfus kağıt örneği Sürekli.(Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı takip eder.) 21 Öğrencilerin askerlik işlemleri (Öğrencilik hakkı devam ederken) 2. Sevk belgesi Yönetim kurulu topnatı tarihinden sonra 15 gün. (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı takip eder. 22 Öğrencilerin belge istemi (Öğrenci belgesi, Transkrip, Kimlik istenmesi ve diğer yazılı belgeler.) 1. Öğrenci belgesi takip (Sözlü olarak ve öğrenci kimliğini göztermek zorunda ) Müracattan 1 gün sonra (Bilgisayar Sisteminden kaynaklanan durumlarda süre uzayabilir.) (Mezuniyet Talep Formu) 23 Mezuniyet işlemleri 2. Öğrenci Kimliği 3- Nüfus cüzdanı örneği 4-6 adet (4*6 ebatında kılık kıyafet yönetmeliğine uygun vesikalık resim) Akademik takvim, Gazi Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Gazi Üniversitesi Diploma Defteri Mezuniyet Belgesi ve diğer belgelerin düzenlenmesi ve teslimine ilişkin yönerge 1. Seçim Takvimi 24 Öğrenci Temsilcisi Seçimi 2. Temsilci seçimi aday formu 3- Öğrenci Temsilci seçimi 4- Seçim Tutanağı 5- Seçim sonuçlarının ilanı Akademik Takvim ve Daire Başkanlığının belirttiği süreler içinde 25 Birimlerin Periyodik Bilgileri 20 gün 1. İlgili Birimlerin Yazılarına İstinaden 26 Birimlerin İstatistikleri ve başarı oranları 27 Harç iadeleri 1- İlgili Birimlerin Yazılarına İstinaden 2. Öğrenciye ait herhangi bir bankadaki IBAN numarası, (Bankasıyla ilgili bilgilerin tam olması gerekmektedir.) 3- Yatırmış olduğu ve iade hesabına aktarılacak harç tutarını gösterir makbuz. 1 hafta Müracaatlara göre gerekli yazışmalar üniversitemiz ilgili birimleriyle yapılmaktadır. ( Öğrenci İşleri Daire bşkanlığı takip eder.) 28 Yeniden Öğrenci Kimlik Kartının Düzenlenmesi 2. Fotoğraf (2 adet) 3- Gazete ilanı ile ilgili gazete (Gazete dilekçeye eklenecek) 4- Kimlik fotokopisi Süresiz (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı takip eder.) 1. İlgili Personelimiz yada öğrencinin dekanlığımıza verdiği 29 Diğer Yazışmalar Süresiz dilekçeye istinaden yapılır. 28 Yurtiçi Geçici ve Sürekli Görev Yollukları 1. Atama onayı (Sürekli Görev Yolluğunda) 2. Personel nakil belgesi (Sürekli görev yolluğunda ) 3- Görevlendirme onayı (İlgilinin Dilekçesi, Yönetim Kurulu Kararı, İlgili Faaliyete Katılım belgesi.) Süresiz (Bu Görevler için ilgili ödeme kaleminde ödenek olması halinde ödeme yapılabilir.) 29 Ek ödemeler( Ek dersler) Görevlendirme yazıları ve ekders puantajları Yönetim Kurulunun Toplandığı Tarih (Yönetim Kurulu Kararları değişmediği takdirde ve ilgili personel tarafından ders yükü formlarının Fakültemiz Dekanlığına teslimini takip eden süre) Fakülte Bütçesinin hazırlanması Bütçesi yapılacak yıllara ait tahmini gelir-gider listesi Rektörlük Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının belirlediği süre Maaş Ödemeleri Atama, Terfi, Nakil vb. maaş evraklarının temini Her ayın ilk haftası 32 Emekli Keseneklerinin SGK ya gönderilmesi Maaş sistemine bağlı keseneklere ait listenin hazırlanması Her ayın 15-30'u arası 33 Döner Sermaye Hesabı Takibi Döner Sermaye Üzerinden yapılan işlemlerin takibi Talebe göre 1. Malzeme Talep Formu 34 Taşınır Mal İşlemleri (Fakülte personelini Eğitim Öğretim Faaliyetlerinde Öğrencileriyle kullanacakları malzemeler ) 35 Bakım-Onarım hizmetleri 2- Taşınır Mal Yönetmeliğine göre istek belgesi ( İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından talep edilecek malzemeler için - malzemenin teknik özellikleri, tahmini fiyatı, ilgili firma adları ve alım komisyona katılım ) Talep yazısı Süresiz Süresiz 36 İzin İşlemleri (Yıllık, Hastane, Mazeret, Ücretsiz) İzin formu -gerekli dilekçeler Süresiz (Talep edilen iznin türüne gerekli işlemlere göre aynı gün içindede sonuçlandırılabilir.) Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz İlk Müracaat Yeri : Fakülte İkinci Müracaat Yeri : Fakülte İsim : Sami ŞENER İsim : Turhan BAYKAL Unvan : Fakülte Sekreteri Unvan : Dekan Adres : G.Ü. Eczacılık Fak. Adres : G.Ü Eczacılık Fak. Tel : Tel : Faks : Faks : e-posta : e-posta :
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks