Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Category:

Magazines

Publish on:

Views: 42 | Pages: 28

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Sayı : B.30.2.GÜN.0.H-73/ Konu : ĐLGĐLĐ FĐRMALARA : KONU : DOĞRUDAN TEMĐN Đlan No : 2797 Tarih: 23/0/2 Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz
Transcript
T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Sayı : B.30.2.GÜN.0.H-73/ Konu : ĐLGĐLĐ FĐRMALARA : KONU : DOĞRUDAN TEMĐN Đlan No : 2797 Tarih: 23/0/2 Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22-f maddesine göre satın alınacaktır. 04/06/2 7:00 e kadar aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek proforma faturanın Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim. -Tekliflerin yazılı olması, 2-Đhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması, 4-TL ( Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması, -Üzerinde kazıntı, silinti,düzeltme bulunmaması, 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması, 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi, 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kargo ile yapılan teslimatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir. 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir. Önemli - Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır. UBB kodu T.C. Đlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TĐTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TĐTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterecek. Tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TĐTUBB na kayıtlı, tedarikçi firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Önemli -Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır. *ÜRÜNLERĐN ÜZERĐNDE (HER BĐR ) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR. * ĐHALE YASAKLISI FĐRMALARIN TEKLĐFLERĐ DEĞERLENDĐRĐLMEYECEKTĐR. Đş bu istem 23/0/2-04/06/2 tarihleri arasında panoda asılmıştır. Fiyat opsiyonu en az 4 gün olacaktır. * ĐHALE DÖKÜMANININ KAPSAMI : ĐLAN,ALIM LĐSTESĐ,TEKNĐK ŞARTNAME,SÖZLEŞME TASARISI 9.,.,8.,.,23.,3.,36.,38.,39.,4.,42,44.,47.,0.,.,2.,6.,7.,78.,80.,8.,87.,99.,0.,., VE. KALEMLERĐN TEKNĐK ŞARTNAMELERĐ ŞARTNAME DOSYASINDA YER ALMAKTADIR. SÖZLEŞME TASARISI ŞARTNAME DOSYASINDA YER ALMAKTADIR ALIMLA ĐLGĐLĐ BĐLGĐLERE SAYFASINDAN ULAŞABĐLĐRSĐNĐZ. Sira BALON,ĐNTRAKRANYAL, BĐFURKASYON ANEVRĐZMA BOYUN MODELLEME ĐÇĐN, TEK LÜMENLĐ ĐNÇ, (RADYOLOJĐK KULLANIM ĐÇĐN) (TÜM MALZEME LĐSTESĐ BALON, ĐNTRAKRANYAL, BĐFURKASYON ANEVRĐZMA BOYUN MODELLEME ĐÇĐN, TEK LÜMENLĐ ĐNÇ, (RADYOLOJĐK KULLANIM ĐÇĐN) TEKNĐK ŞARTNAMESĐ. Kateter balon oklüzyon testi yapmak amacı ile tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır. 2. Kateter gerçek akış kontrollü olmalı, çok küçük kan akışı ile hareket yeteneği kazandıran özel pursil tüpten yapılmış olmalıdır. Özel hydrospeed ile hidrofilik kaplanmış olmalıdır 3. Kateterler proksimal 2,7 F başlayarak distal uca doğru,8 F e incelen farklı yumuşaklıkta uç yapısına sahip olmalıdır. 4. Kateter, 0,009 inç mikrokılavuz tel ile kullanıma uygun olmalıdır.. Kateter, DMSO uyumlu olmalıdır. 6. Kateterin ucunda 6 mm x 9 mm (0,2 ml) veya 6 mm x8 mm (0,ml) ölçülerinde sabit esnek balon bulunmalıdır. 7. Teklif edilen ürünün her bir ebadının UBB kodu onaylı olmalıdır. 8. Kateterin sertleştirilmiş gövdesi, kan akımını ve olası hava kabarcıklarını izleyebilmek için görülebilir bir gövde yapısına sahip olmalıdır. 9. Kateter skopi altında iyi görülebilmeli, distal ucunun çok kolay izlenebilmesi için özel platin markerla işaretlenmiş olmalıdır. Đstem No:2797 Sayfa: / BALON,ĐNTRAKRANYAL, BĐFURKASYON ANEVRĐZMA BOYUN MODELLEME ĐÇĐN, TEK LÜMENLĐ ĐNÇ, (RADYOLOJĐK KULLANIM ĐÇĐN) (TÜM. Kateterler, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. 2 NÖROVASKÜLER PIHTI GERĐ ALMA SĐSTEMĐ (.2) NÖROVASKÜLER PIHTI GERĐ ALMA SĐSTEMĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ. Sistem, iskemik inmelerde primer olarak veya intravenöz ilaç tedavisinin başarısız olduğu durumlarda trombüsün dışarıya alınması amacına uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır. 2. Sistem nitinolden yapılmış 6 telden oluşmuş maksimum 4 mm çaplı pıhtı yakalamak amaçlı basket, 2,4 F - cm uzunluğunda örgülü özel mikro kateter ve Y konnektörden oluşmalıdır. 3. Basket hareketini kontrol edilebilmek amacı ile distal uçta bir marker, sepet çevresinde 4 marker ve itici bağlantı ucunda bir marker olmalıdır. 4. Basket tam açık olduğunda uzunluğu 8 mm ve buna bağlı itici uzunluğu 90 cm olmalıdır. Taşıyıcı kateter hydrospeed2 ile kaplanmış olmalıdır.. Basket her türlü damar kıvrımlarında dahi geçişi sağlayacak çok esnek bir özelliğe sahip olmalı, kıvrılma bükülme ezilme durumlarından etkilenmeden orijinal şeklini her şartta korumalı ve tekrar kullanıma hazır hale gelmelidir. 6. Sistem, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 7. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. 3 NÖROVASKÜLER, ĐNTRAKRANĐAL STENT (TÜM NÖROVASKÜLER, ĐNTRAKRANĐAL STENT TEKNĐK ŞARTNAMESĐ. Stent, balon üzerine monte edilmiş, intrakraniyal stenozların tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmış, yüksek radyal kuvvete sahip platinden üretilmiş olmalıdır. 2. Stent, 0,04 kılavuz tel ile çalışabilecek monorail sistem üzerine yüklenmiş olmalıdır. Stent platinden üretilmiş olup yüksek radyopak görüntüye sahip olmalıdır. 3. Stent stratları intrakraniyal damarlarla rahatça navigasyon yapabilmesi için birbirinden bağımsız ring tasarımına sahip olmalıdır. 4. Stent, balon üzerinde kapalı halde iken, mm profile sahip olmalı, açıldığında ise kullanım amacına uygun olarak 2, - 4, mm çap, - 22 mm boy arasında seçeneklere sahip olmalıdır.. Stent boyutları; 2, mm x,0 mm, 2, mm x 8,0 mm, 3,0 mm x,0 mm, 3,0 mm x 8,0 mm, 3,0 mm x mm, 3, mm x,0 mm, 3, mm x 8,0 mm, 3, mm x mm, 3, mm x 4 mm, 3, mm x 7 mm, 3, mm x mm, 4,0 mm x 6,0 mm, 4,0 mm x 9,0 mm, 4,0 mm x 2 mm, 4,0 mm x mm, 4, mm x 6,0 mm, 4, mm x 9,0 mm, 4, mm x 2 mm, 4, mm x mm, 4, mm x 9 mm, 4, mm x 22 mm seçeneklerini içermelidir. 6. Teklif edilen ürünün her bir ebadının UBB kodu onaylı olmalıdır. 7. Stent kateterinin proksimal sert segmenti 0cm ve distal yumusak segmenti 0 cm olmalıdır. 8. Sistem 6F kılavuz kateterle uyumlu olmalıdır. 9. Stentler steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. 4 BALON, ĐNTRAKRANYAL ANEVRĐZMA BOYUN MODELLEME ĐÇĐN, TEK LÜMENLĐ 0.02 ĐNÇ, MM ÇAP (RADYOLOJĐK KULLANIM ĐÇĐN) (TÜM BALON, ĐNTRAKRANYAL ANEVRĐZMA BOYUN MODELLEME ĐÇĐN, TEK LÜMENLĐ 0.02 ĐNÇ, MM ÇAPINDA ( RADYOLOJĐK KULLANIM ĐÇĐN) TEKNĐK ŞARTNAMESĐ. Kateter anevrizma boyun modelleme, vasospazm anjioplasti, intrakranyal stent dilatasyonu ve oklüzyon testi gibi girişimsel uygulamalarda kullanılmak üzere özel tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır. 2. Kateter ve balonu özellikle karotid sifon remodelleme için üretilmiş olmalıdır. 3. Kateter seti, ucuna esnek ve bulunduğu damar şeklini alabilen çok yumuşak sentetik elastomerden yapılmış özel balon ve bu balon kataterle uyumlu çalışacak 0,02'' kılavuz telden oluşmalıdır. 4. Kateter ve balonu DMSO uyumlu olmalıdır.. Balon kataterin proksimal ucunda 2,7 F'lik gövdesi giderek incelen 2 F'lik çok esnek bir distal yapıya sahip olmalıdır. Ucundaki balon mm x mm, mm x mm, x mm, mm x 30 mm boyut seçeneklerine sahip olmalıdır. 6. Teklif edilen ürünün her bir ebadının UBB kodu onaylı olmalıdır. 7. Balon çok esnek bir yapıya sahip olmalı dusuk basınçlarda dahi bulunduğu damarın tam anatomik şeklini alabilmelidir. 8. Balonlar gerek geniş boyunlu, gerekse bifurkasyon anevrizmalarında başarı ile kullanılabilecek compliant ve hypercompliant seçeneklerine sahip olmalıdır. 9. Balon kateter seti, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. NÖROVASKÜLER, BALONLU, GEÇĐCĐ OKLÜZYON KATETERĐ (TÜM EBATLAR) (.2) NÖROVASKÜLER, BALONLU, GEÇĐCĐ OKLÜZYON KATETERĐ, 6F-8F. Kateter. ucunda şişirebilen balonu bulunan ve geniş iç lümeni sayesinde stent, detachable balon implantasyonu, embolizasyon sırasında kan akımı kontrolü sağlamak, geçici okluzyon testi gibi amaçlarda rehber kateter olarak kullanıma uygun olmalıdır. 2. Kateterin yapısında örgülü bulunan çelik destekler ile kırılma ve bükülmelere karşı dirençli olmalı ve yönlendirme yeteneğine sahip olmalıdır. 3. Kateter ve balon DMSO uyumlu olmalıdır. 4. Kateterlerin uzunlukları 0 cm olmalı, 6-8 F dış ve 3,6 -,7 F iç çap seçeneklerine sahip olmalıdır.. Teklif edilen ürünün her bir ebadının UBB kodu onaylı olmalıdır. 6. Kateterler 6 cm'lik uç bölüm özel olarak yumuşatılmış olmalı ve kullanımda travmatik bir yapıya sahip olmalıdır. 7. Kateter ucunda bulunan balon 2 mm boyunda olmalı, balon çapları verilen sıvı miktarına bağlı olarak 6 mm'den 2 mm'ye kadar değişen ölçülere genişleyebilmelidir. 8. Kateterler, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 9. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Đstem No:2797 Sayfa: 2 / 6 NÖROVASKÜLER, MĐKRO BALON KATETER, ĐNTRAKRANĐAL ANJĐYOPLASTĐ AMAÇLI, SEMĐKOMPLĐANT (TÜM NÖROVASKÜLER, MĐKRO BALON KATETER, ĐNTRAKRANĐAL ANJĐYOPLASTĐ AMAÇLI, SEMĐKOMPLĐANT TEKNĐK ŞARTNAMES. Balon semikompliant olmalıdır. 2. Balon şişirme basıncı bar olmalıdır. 3. Balon ince damarlardan geçişi sağlamak amacıyla maximum 2.8F katater şaftına sahip olmalıdır. 4. Balon 4F introducer, 6F kılavuz kateter uyumlu olmalıdır.. Balon üzerinde proximal ve distalde olmak üzere radyopak iki adet marker bulunmalıdır. 6. Balon defalarca şişirilip indirildiğinde eski haline dönebilmesi gerekir. 7. Balon, cm lik uzunluk seçeneklerine sahip olmalıdır. 8. Balon 0.04 veya daha az kalınlıkta kılavuz tel ile kullanılmalıdır. 9. Kateterinin ucu atravmatik olabilmesi amacıyla açılı olmalıdır.. Balon çapı 2, mm ile 4. mm arasında ve 7-2 mm uzunluklarda olmalıdır.. Balon boyut seçenekleri 2, mm x 7,0 mm, 2, mm x mm, 3,0 mm x 7,0 mm, 3,0 mm x 3 mm, 3, mm x mm, 3, mm x mm, 4,0 mm x mm, 4,0 mm x 7 mm, 4, mm x mm, 4, mm x 2 mm ebatlarını içermelidir. 2. Teklif edilen ürünün her bir ebadının UBB kodu onaylı olmalıdır. 3. Steril paket içinde orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 4. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.. Teslim edilen her bir malzemenin teslimat tarihi itibari ile en az yıl miadı olmalıdır. 7 8 AYRILABĐLĐR OKLÜZYON BALONU KATETERĐ 6 CM X,8 F DĐSTAL UÇ (.2) BALON, ĐNTRAKRANYAL ANEVRĐZMA BOYUN MODELLEME ĐÇĐN, TEK LÜMENLĐ 0.02 ĐNÇ, 6 MM ÇAP (RADYOLOJĐK KULLANIM ĐÇĐN) (TÜM AYRILABĐLĐR OKLÜZYON BALONU KATETERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ. Balonu yerleştirmeye ve balon taşıma amaçlı özel taşıyıcı kateter 2,7 F lik gövde ve giderek incelen ve daha esnek yapıya sahip,8 F uç yapısına sahip olmalıdır. 2. Kateterin ucunda balon yerleştirilmesini sağlayan özel mikro tüp bulunmalıdır. Kateter uzunluğu 6 cm olmalıdır. 3. Kateter gerçek akış kontrollü olmalı, çok küçük kan akışı ile hareket yeteneği kazandıran özel pursil tüpten yapılmış olmalıdır. Özel hydrospeed2 materyali ile hidrofilik kaplanmış olmalıdır. 4. Kateterler, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. BALON, ĐNTRAKRANYAL ANEVRĐZMA BOYUN MODELLEME ĐÇĐN, TEK LÜMENLĐ 0.02 ĐNÇ, 6 MM ÇAPINDA, ( RADYOLOJĐK KULLANIM ĐÇĐN) TEKNĐK ŞARTNAMESĐ. Kateter anevrizma boyun modelleme, vasospazm anjioplasti, intrakranyal stent dilatasyonu ve oklüzyon testi gibi girişimsel uygulamalarda kullanılmak üzere özel tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır. 2. Kateter ve balonu özellikle distal ve bifurkasyon remodelleme için üretilmiş olmalıdır. 3. Kateter seti, ucuna esnek ve bulunduğu damar şeklini alabilen çok yumuşak sentetik elastomerden yapılmış özel balon ve bu balon kataterle uyumlu çalışacak 0,02'' kılavuz telden oluşmalıdır. 4. Kateter ve balonu DMSO uyumlu olmalıdır.. Balon kataterin proksimal ucunda 2,7 F'lik gövdesi giderek incelen 2 F'lik çok esnek bir distal yapıya sahip olmalıdır. Ucundaki balon 6 mm x 7 mm, 6 mm x 2 mm, 6 x mm, 6 mm x mm boyut seçeneklerine sahip olmalıdır. 6. Teklif edilen ürünün her bir ebadının UBB kodu onaylı olmalıdır. 7. Balon çok esnek bir yapıya sahip olmalı düşük basınçlarda dahi bulunduğu damarın tam anatomik şeklini alabilmelidir. 8. Balonlar gerek geniş boyunlu, gerekse bifurkasyon anevrizmalarında başarı ile kullanılabilecek compliant ve hypercompliant seçeneklerine sahip olmalıdır. 9. Balon kateter seti, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.. Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. 9 NÖROVASKÜLER, HĐDROFĐLĐK, DÜZ UÇLU, BEYĐN DAMARLARINA UYGUN, DĐSTAL ERĐŞĐM KILAVUZ KATETER (TÜM 7 NÖROVASKÜLER, HĐDROFĐLĐK, DÜZ UÇLU, BEYĐN DAMARLARINA UYGUN, EXTRA SUPPORT, DĐSTAL ERĐŞĐM KILAVUZ KATETER (TÜM 0 NÖROVASKÜLER, BEYĐN DAMARLARINA UYGUN, DĐSTAL ERĐŞĐM MĐKRO KILAVUZ KATETER (TÜM NÖROVASKÜLER, BEYĐN DAMARLARINA UYGUN, DĐSTAL ERĐŞĐM, MĐKRO KILAVUZ KATETER TEKNĐK ŞARTNAMESĐ. Kateterler, akıma bağı mikrokateterlerin proksimal desteği amaçlı kullanım uygulamaları için özel üretilmiş olmalıdır. Đstem No:2797 Sayfa: 3 / NÖROVASKÜLER, BEYĐN DAMARLARINA UYGUN, DĐSTAL ERĐŞĐM MĐKRO KILAVUZ KATETER (TÜM AYRILABĐLĐR OKLÜZYON BALONU (TÜM NÖROVASKÜLER, 0,007 ĐNÇ HĐDROFĐLĐK MĐKROKILAVUZ TEL (.2) NÖROVASKÜLER, 0,008 ĐNÇ HĐDROFĐLĐK MĐKROKILAVUZ TEL (.2) NÖROVASKÜLER, 0,04 PROKSĐMAL ĐNÇ - 0,02 ĐNÇ DĐSTAL, HĐDROFĐLĐK MĐKRO KILAVUZ TEL (.2) NÖROVASKÜLER, 0,0 ĐNÇ, EXCHANCE, HĐDROFĐLĐK MĐKRO KILAVUZ TEL (.2) 2. Kateterler en iyi stabiliteyi sağlamak için çift katlı helikal kaplama ile örülmüş ve iç lümen özel PTFE ile kaplanmış olmalıdır. 3. Kateterlerin üzeri hidrofilik kaplı olmalıdır. 4. Kateterler cm uzunluğuna sahip olmalı ve uç yapıları gövdeden incelerek gelen bir yapıda olmalıdır. Gövde dış proksimal çapları 4F giderek incelen distal çapları ise 3,8 F ölçülerinde olmalıdır. Đç lümen çapları 0.40 inç kılavuz tel uyumluluğa sahip olmalıdır.. Kateterlerin esnek bölümleri uzunlukları - 2, cm aralığındaki farklı seçeneklerden oluşmalıdır. Kateterlerin distal uç bölümlerinde en az radyopak marker bulunmalıdır. 6. Teklif edilen ürünün her bir ebadının UBB kodu onaylı olmalıdır. 7. Steril paket içinde orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 8. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. 9. Teslim edilen her bir malzemenin teslimat tarihi itibari ile en az yıl miadı olmalıdır. AYRILABĐLĐR OKLÜZYON BALONU TEKNĐK ŞARTNAMESĐ. Balon sistemi, fistül oklüzyonları, anevrizma tedavileri, arter oklüzyonları için özel tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır. 2. Balonlar kullanım amaçlarına uygun olarak 8 mm x mm, 7, mm x 22 mm, 9 mm x 4 mm, 9, mm x 7 mm, 2 mm x 30 mm, mm x mm gibi 6 farklı boyutta geniş seçeneğe sahip olmalıdır. 3. Teklif edilen ürünün her bir ebadının UBB kodu onaylı olmalıdır. 4. Balon, trombojenik olan latexden yapılmış olmalı ve balon ucu kateterle bağlandığı noktada bir valf mekanizması ve yerini belirlemek amaçlı özel radyopak marker bulunmalıdır.. Balon taşıyıcı kateter üzerine kolaylıkla takılabilmeli ve test edilebilmelidir. Balon katetere bağlı olarak yumuşak hareketlerle iletilmelidir, kateterden 40 gr'lık yumuşak bir kuvvetle çıkarılarak kolaylıkla istenilen yere bırakılabilmelidir. 6. Balonlar, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 7. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. NÖROVASKÜLER, 0,007 ĐNÇ HĐDROFĐLĐK MĐKROKILAVUZ TEL TEKNĐK ŞARTNAMESĐ. Kılavuz tellerin nöroradyolojik uygulamalar için distal en az 8 cm kısımları sarmal yapıda, radyoopak çok yumuşak nitinol materyal; proksimal kısımları taşıyıcı çelik materyalden imal olmalıdır. 2. Kılavuz tel gövdesindeki çelik - nitinol geçisleri kırılmayı önleyici füzyon tekniğiyle imal edilmiş olmalıdır. 3. Kılavuz tellerin proksimal çelik kısmı 0.02 inç, distal atravmatik nitinol ucu 0,007 inç olmalıdır. 4. Kılavuz tellerin ucuna kolayca şekil verilebilmeli ve bu şekli en zor kullanımlarda dahi kaybetmemelidir.. Kılavuz teller kullanım amacına bağlı olarak en az 2cm uzunluğa sahip olmalıdır. 6. Steril paket içinde orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 7. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. 8. Teslim edilen her bir malzemenin teslimat tarihi itibari ile en az yıl miadı olmalıdır. NÖROVASKÜLER, 0,008 ĐNÇ HĐDROFĐLĐK MĐKROKILAVUZ TEL TEKNĐK ŞARTNAMESĐ. Kılavuz tellerin nöroradyolojik uygulamalar için distal en az 8 cm kısımları sarmal yapıda, radyoopak çok yumuşak nitinol materyal; proksimal kısımları taşıyıcı çelik materyalden imal olmalıdır. 2. Kılavuz tel gövdesindeki çelik - nitinol geçişleri kırılmayı önleyici füzyon tekniğiyle imal edilmiş olmalıdır. 3. Kılavuz tellerin proksimal çelik kısmı 0.02 inç, distal atravmatik nitinol ucu 0,008 inç olmalıdır. 4. Kılavuz tellerin ucuna kolayca şekil verilebilmeli ve bu şekli en zor kullanımlarda dahi kaybetmemelidir.. Kılavuz teller kullanım amacına bağlı olarak en az 2cm uzunluğa sahip olmalıdır. 6. Steril paket içinde orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 7. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. 8. Teslim edilen her bir malzemenin teslimat tarihi itibari ile en az yıl miadı olmalıdır. NÖROVASKÜLER, 0,04 PROKSĐMAL ĐNÇ - 0,02 ĐNÇ DĐSTAL, HĐDROFĐLĐK MĐKROKILAVUZ TEL TEKNĐK ŞARTNAMESĐ. Kılavuz tellerin nöroradyolojik uygulamalar icin distal en az 3cm kısımları sarmal yapıda çok yumusak nitinol mataryel; proksimal kısımları taşıyıcı çelik materyelden imal olmalıdır. 2. Kılavuz tel gövdesindeki çelik - nitinol geçisleri kırılmayı önleyici füzyon tekniğiyle imal edilmiş olmalıdır. 3. Kılavuz tellerin proksimal çelik kısmı 0.04 inç, distal atravmatik nitinol uçları 0,02 inç olmalıdır. 4. Kılavuz tellerin ucuna kolayca şekil verilebilmeli ve bu şekli en zor kullanımlarda dahi kaybetmemelidir.. Kılavuz teller kullanım amacına bağlı olarak en az 0 cm uzunluğa sahip olmalıdır. 6. Steril paket içinde orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 7. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. 8. Teslim edilen her bir malzemenin teslimat tarihi itibari ile en az yıl miadı olmalıdır. NÖROVASKÜLER, 0,0 ĐNÇ, EXCHANCE, HĐDROFĐLĐK MĐKROKILAVUZ TEL TEKNĐK ŞARTNAMESĐ. Kılavuz tellerin nöroradyolojik uygulamalar icin distal kısımları en az 3cm sarmal, radyoopak yapıda çok yumusak nitinol metaryelden, proksimal kısımları taşıyıcı çelik metaryelden imal olmalıdır. Đstem No:2797 Sayfa: 4 / 6 7 NÖROVASKÜLER, 0,0 ĐNÇ, EXCHANCE, HĐDROFĐLĐK MĐKRO KILAVUZ TEL (.2) INTRODUCER SET, 3 FR (RADYOLOJĐK KULLANIM ĐÇĐN) (.2) 0 2. Kılavuz tel gövdesindeki çelik - nitinol geçişleri kırılmayı önleyici füzyon tekniğiyle imal edilmiş olmalıdır. 3. Kılav
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks