Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

T.C. ANTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

Category:

Design

Publish on:

Views: 4 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
T.C. ANTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü * 'V ı EXP02016 Sayı : V i b Xx / Konu: Döşemealtı İlçesi, Çıplaklı Mahallesi,
Transcript
T.C. ANTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü * 'V ı EXP02016 Sayı : V i b Xx / Konu: Döşemealtı İlçesi, Çıplaklı Mahallesi, NİP.değ. ^ a b /11/2015 BAŞKANLIK MAKAMINA Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Çıplaklı Mahallesi 510 Ada 7; 516 Ada 1; 517 Ada 1 parseller ile 139, 466 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye M eclisine havalesini arz ederim. Hüsamettin İmar ve Şehircilik Dî Uygun Genel Ekler: -1/5000 ölçekli NİP. değ. -Açıklama raporu j A dres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi ANTALYA Ayrıntılı bilgi için irtibat: Menekşe ALKAN T e l: Fax : VVeb: E -posta: antalva-bld.gov.tr 3ntalva.bel.tr m [E= ANTALYA / DÖŞEMEALTI İLÇESİ N-25D-23B NOLU PAFTA 510 ADA 7 NOLU İMAR PARSELİ, 516 ADA 1 NOLU İM AR PARSELİ, 517 ADA 1 NOLU İMAR PARSELİ, 139 ve 466 NOLU KADASTRO PARSELLERİ ÜZERİNDE 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Antalya İli. Döşemealtı İlçesi, Çıplaklı Mahalle sınırları içerisinde N-25D-23B numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan paftalarına giren 516 ada 1 nolu imar parseli, 517 ada 1 nolu imar parseli, 510 ada 7 nolu imar parseli, 139 ve 466 nolu kadastro parseli üzerinde yaklaşık 7.3 Ha. alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan değişikliği hazırlanmıştır. - ö - n e t c a d Başköy ^Odabaşı Tur Rehberi m: v - * Doşemeşto,., j ' Tane tkisc.g \ * ~âs»?3 Ş îallınka'e' \ Gdbglc earth. \ Gort-ruu Ta: ih,: '? -97 L yuksr-kiıt: 3p ? n go?. hıza?» 9.3? O Resiml.Hava Fotoğraf 2. PLANLAMANIN AM AÇ VE KAPSAMI Antalya dış dünya ile ilişki kurma kapasitesi yüksek, ekonomik, sosyal, kültürel ve mekânsal açıdan gelişen bir kenttir. Bölgedeki turizm faaliyetlerinin merkez kenti olarak yönetim, ulaşım, eğitim, sağlık, kültür, spor ve rekreasyon faaliyetleri gelişen, Türkiye nin dışa açılan ve dünya sistemine eklemlenen bir sanayi ve turizm kentidir. Antalya ekonomik kaynak potansiyeli açısından zengin olup, sanayi, tarım ve turizm yatırımlarına elverişlidir. 1 k Dünya piyasasındaki ismi, Iokasyonu, limanı, uluslar arası havalimanı ve daha birçok olanaklar, ilde sanayi ve teknolojik faaliyetlerinin çeşitlenmesine ve entegre proje geliştirilmesine de imkan vermektedir. Artan sanayileşme ve çalışma alanları beraberinde farklı gereksinimlere de neden olmaktadır. Bu gereksinimlerden en önemlisi işçilerin konut ihtiyacıdır. Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Çıplaklı Mahalle sınırları içinde 516 ada 1 nolu imar parseli. 517 ada 1 nolu imar parseli, ve 139 ve 466 nolu kadastro parselleri; Organize Sanayi Alanına, çalışma alanlarına ve üniversite alanına çok yakın konumda olup Organize Sanayi Alanında da 3. etap çalışmaları da başlamıştır. Bölgeye yakın yerleşim alanları genellikle 2. konut amaçlı villa tarzı yapılaşmalar olup konut ihtiyacı vardır. Resim2.Hava Fotoğraf Antalya İli; Döşemealtı ilçesi Çıplaklı mahallesi sınırları içerisinde bulunan 139 ve 466 kadastro parselleri; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü nün tarih ve 9807 sayılı yazısı ile Tarım Dışı Amaçlı Arazi Kullanımf uygun görülmüştür. DÖŞEMEALTI İLÇESİ ÇIPLAKLI BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ MEVCUT PLAN ÖNERİ PLAN GÖSTERİM Pian Derişildik Onama S?nın Plan Karalan Oegtşurtierefc lyjw?st}rhecek Ycıleşme Atımları ( =131 10) (211-2fiO K/HA) Konul Dışı Kentsel Çalışma AJan- Resim3.1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik Gösterimi Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Çıplaklı Mahalle sınırları içerisinde N-25-D3 numaralı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan paftasına giren 516 ada 1 nolu imar parseli, 517 ada 1 nolu imar parseli ve 139 nolu kadastro parseli üzerinde yaklaşık 5.5 Ha. alanda; işçilerin artan konut ihtiyacını planlı bir şekilde karşılamak ve özellikle dar gelirlilere yönelik, Toplu Konut ve Sosyal Konut Projesi yapmak için 'Plan Kararlan Değiştirilerek İyileştirilecek Yerleşme Alanları 'amaçlı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 466 nolu kadastro parseli üzerinde 'Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı1amaçlı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Antalya Büyükşehir Belediye meclisi tarafından onaylanmıştır. Söz konusu planlama alanı: hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile üst ölçekli planla uyumlu hale getirmek amaçlanmıştır. 3 3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM ı Resim4.Halihazır ve kadastrai durum haritası Söz konusu planlama alanında; 510 ada 7 parsel, 466 kadastro parseli boş ve atıl durumdadır. 517 ada 1 parsel üzerinde sera bulunmaktadır, 516 ada 1 parsel ve 139 kadastro parseli üzerinde küçük çiftçi evleri bulunmakta olup atıl vaziyettedir. 4 4. PLANLAMA KARARLARI Mevcut plan kararları tekrar gözden geçirilmiştir. Antalya İli; Döşemealtı ilçesi Çıplaklı mahallesi sınırları içerisinde bulunan 139 ve 466 nolu kadastro parselleri; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü nün tarih ve 9807 sayılı yazısı ile Tarım Dışı Amaçlı Arazi Kullanımı' uygun görülmüştür. 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı baz alınarak; 516 ada 1 parsel, 517 ada 1 parsel ve 139 nolu kadastro parseli üzerinde Yüksek Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı planlanmıştır. Mevcut plandaki Resmi Kurum Alanı 466 ve 139 nolu kadastro parselleri üzerinde yeşil alan olarak düzenlenmiştir. Ayrıca Yüksek Yoğunluklu Gelişme Konut Alanının güneyinde,510 ada 7 parsel Yeşil Alan olarak düzenlenmiştir. 6 K Resim?. Mevcut 1/1000 Uygulama İmar Plan, ResimS. öneri-taslak 1/1000 Uygulama İmar Plan, Hazırlanan imar planında m2 lik alan 1.40 emsalli Yüksek Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı olarak düzenlenmiştir m2 * 1.40 = m2 Toplam İnşaat Alanı m2 -s- 40 =1.726 kişi (Kişi başına düşen inşaat alanı 40 m2 alınmıştır.) Artan nüfusun donatı ihtiyacını karşılayabilmek için m* yeşil alan, düzenlenmiştir. Hazırlanan ve önerilen plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelik Hükümleri ile Kamu Yararı ve Şehircilik ilkelerine uygun ve yararlı olduğu kanaatindeyim. Saygılarımla arz ederim.
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks