Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR TOPLULUĞU - COMPUTER SOCIETY ÖĞRENCİ TOPLULUĞU YÖNERGESİ

Category:

Entertainment

Publish on:

Views: 91 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR TOPLULUĞU - COMPUTER SOCIETY ÖĞRENCİ TOPLULUĞU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Topluluk Bilgileri, Amaç ve Faaliyetler Topluluk Bilgileri
Transcript
T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR TOPLULUĞU - COMPUTER SOCIETY ÖĞRENCİ TOPLULUĞU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Topluluk Bilgileri, Amaç ve Faaliyetler Topluluk Bilgileri Madde 1: Ankara Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren topluluğun ismi, Bilgisayar Topluluğu - Computer Society dir. Kuruluş tarihi 2 Aralık 2011 dir. Yönergede topluluk olarak geçecektir. Madde 2: Topluluğun akademik danışmanı Prof.Dr. Baki KOYUNCU, merkezi, Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Gölbaşı 50.yıl Yerleşkesi Bahçelievler Mh, I Blok Gölbaşı/ANKARA dır. Madde 3: Topluluğun Resmi Web Sitesi dir. Topluluğun resmi iletişim e-posta adresleri ve dir. Topluluk ayrıca sosyal medya organlarını (Facebook, Twitter vb.) aktif bir şekilde kullanır. Madde 4: Topluluğun logosu aşağıda belirtilen şekildeki gibidir. Amaç Madde 5: Topluluğun amacı, Ankara Üniversitesi nde öğretim gören, Bilgisayar Bilimleri ile ilgilenen tüm öğrencileri bir araya getirip, bölüm ve derslerden sağlanan kazanımları hayata geçirebilecek olanaklar sağlamak üzere, proje grupları oluşturarak çalışmalar yapmak, üyelerin koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlayıp, Bilgisayar Biliminin etki alanındaki yenilikler hakkında bilgi verici ve eğitici konferanslar ile seminerler düzenleyerek Ankara Üniversitesi ne olan ilgiyi artırmak ve aynı zamanda topluluğa üye öğrenciler arasındaki sosyal etkileşimi hareketlendirerek, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler düzenlemektir. Faaliyetler Madde 6: Topluluğun faaliyet alanları Madde 5 de belirtilen amaçlar doğrultusunda; a-) Bilgisayar ve bilişim alanları başta olmak üzere bilimsel, akademik ve kültürel seminerler düzenlemek, b-) Bilgisayar ve bilişim dünyası ile bağlantılı şirket ve firmalar ile iletişime geçilip orada çalışma olanakları ile ilgili sunum yapılmasını sağlamak, c-) Bilgisayar ve bilişim dünyası ile ilgili olan büyük fabrikalara teknik geziler düzenleyerek çalışma ortamlarını incelemek, d-) Her yıl düzenli olarak üniversiteler arası düzenlenen proje yarışmalarına katılım sağlamak ve düzenlemek, e-) Bilgisayar, bilişim ve bunlara benzer mesleki alanlarla ilgili kongreler, konferanslar, paneller, zirveler düzenlemek ve bunlara ev sahipliği yapmak, f-) Bilgisayar ve bilişimin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemek, sosyal sorumluluk projelerini desteklemek ve gerçekleştirmek, bu bağlamda üyeleri motive etmek, g-) Şehir içi ve şehir dışında yapılacak olan bilgisayar, bilişim dünyası ve topluluğun faaliyet alanına giren ilgili etkinliklere katılım sağlamaktır. İKİNCİ BÖLÜM İşleyiş, Üyelik, Organlar ve Evrak ve Belgeler Çalışma ile İlgili Konu ve Biçimler Madde 7: Topluluğun çalışma konuları; a-) Bilişim b-) Bilgisayar c-) Yazılım d-) Teknoloji e-) Bilim dir. Madde 8: Belirtilen çalışma konularındaki ilgili duyurular, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ndeki topluluk panosunda ilan edilir ve ayrıca internet üzerinden duyurusu yapılır. Üye Olma, Üyelikten Çıkma ve Üyelikten Çıkarma Madde 9: Üyelik a-) Üye olma koşulları Topluluğa üye olmak için Ankara Üniversitesi Öğrencisi olmak gerekli ve yeterlidir. Başka bir topluluğun yönetim kurulunda görev yapan öğrenciler topluluğa üye olabilir ancak topluluk yönetim kurulunda görev alamazlar. b-) Üyelik için başvuru 1-) Üyelik başvurusu gerekli evrakların (nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenci belgesi veya fotokopisi, kişinin iletişim adresleri ve kişinin üye olmak istediğini belirten dilekçe) tamamlandıktan sonra Yönetim Kuruluna teslimi ile yapılır. 2-) Üye olma koşullarını sağlayan öğrencilerin üyeliğe kabulü, topluluk yönetim kurulu kararının karar defteri ve üye kayıt defterine işlenmesiyle kesinleşir. Bu işlem en geç 15 (on beş) gün içerisinde karara bağlanır. 3-) Topluluğa üye olanlar topluluk yönergesini ve yönetim kurulu tarafından alınan kararları aynen kabul etmiş sayılır. Madde 10: Üyelikten çıkma a-) Topluluk üyesi öğrenci topluluk yönetim kuruluna vereceği bir dilekçe ile üyelikten ayrılabilir. Üyelikten ayrılan bir öğrenci, üye olma koşulunu sağlaması durumunda topluluğa yeniden üye olmak için başvuruda bulunabilir. b-) Üyenin mezun olması ve öğrencilik hakkının sona ermesi gibi durumlarda öğrencinin üyeliği kendiliğinden düşer. c-) Topluluk yönetim kurulunda görev alan öğrencinin mezun olması, öğrencilik hakkının sona ermesi, kendi isteğiyle görevden ayrılması veya başka nedenlerle ayrılmak durumunda kalması halinde, topluluk yönetim kurulu tarafından, yerine, ayrılan üyenin görev süresi ile sınırlı kalmak üzere yedek üye görevlendirilir. Madde 11: Üyelerin hakları ve görevleri a-) Her üye çalışma gruplarında görev almak üzere seçilme hakkına sahiptir ve bunların tüm faaliyetlerinde yer alabilir. b-) Genel kurulda alınacak kararlarda her aktif üyenin 1 (bir) oy hakkı vardır. c-) Topluluk faaliyetlerine ilişkin olarak yönetim kurulundan bilgi isteyebilirler. d-) Üyeler üye olduktan sonra 1 (bir) akademik yıl süresince yapılan etkinliklerin en az 1/3 ine (üçte birine) katılarak ve Yönetim Kurulu nun da onayıyla Aktif Üye unvanını alır. Aktif üye unvanının devam etmesi için aktif üyelik şartlarını her dönem için sağlanması gerekir. e-) Seçme ve seçilme hakkına sahip olabilmek için Aktif Üye unvanına sahip olmak gereklidir. f-) Mezuniyetle üyeliği sona eren aktif üyeler Onursal Üye unvanını kazanırlar ve kulübün fahri üyesi olarak topluluk çalışmalarına destekte bulunabilir ve aktivitelere katılabilirler. Ancak seçme ve seçilme hakkına sahip değildirler. Madde 12:Üyelikten çıkarma Topluluk uyarılarına uymayan ve/veya topluluk yönergesine aykırı davranış sergileyenlerin üyelikleri, yönetim kurulu toplantısında görüşülür ve kendisine 10 (on) gün içerisinde yönetim kurulu ve danışma kurulu üyelerinin oluşturacağı disiplin kuruluna sözlü ve/veya yazılı savunmasını yapması istenir. Disiplin kurulunun alacağı kararın karar defteri ve üye kayıt defterine işlenmesi ile üyeliğine son verilir. Ayrıca ahlak dışı tutum sergileyen öğrencilerin üyeliği, topluluk üye sayısının 2/3 sinin (Üçte ikisinin) oyuyla düşer.yönetim Kurulu kararlarına mukavemet gösteren üyeler Yönetim Kurulunun salt çoğunluğunun kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Topluluğun amaçları dışında etkinlikte bulunan üyeler, akademik danışman ve topluluk yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılabilir. Yönetim Organları, Seçimler, Görev ve Yetkiler Madde 13: Topluluğun organları genel kurul, yönetim kurulu, disiplin kurulu ve ilgili alt kurul ve komitelerdir. Madde 14: Topluluk Genel Kurulu a-) Topluluğun en yetkili karar organı olup, topluluğa kayıtlı üyelerden oluşur. b-) İlki eğitim öğretim yılının ilk 4 haftası içerisinde olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Genel kurul, varsa yönetim kurulu başkanı tarafından açılır ve toplantıyı yönetmek üzere bir divan başkanı ve iki yazmanın seçilmesiyle çalışmalarına başlar. Toplantılar, üyelerin salt çoğunluğu ile yapılır. Salt çoğunluğun sağlanamadığı durumlarda, ikinci toplantıda bu koşul aranmaz; kararlar, katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. c-) Genel Kurul, Yönetim Kurulu nun önerisiyle veya üyelerin en az 1/3 ünün isteğiyle olağanüstü toplanır. Toplantı, en geç bir hafta öncesinden üyelere duyurulur. d-) Genel Kurulun görev ve yetkileri; 1-) Her öğretim yılının başlamasından itibaren en geç dört hafta içerisinde toplanarak Yönetim Kurulunu, Disiplin Kurulunu ve yedek üyeleri seçmek, 2-) Topluluk yönergesini ve değişiklikleri görüşerek karara bağlamak, 3-) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan etkinlik programını ve etkinlik raporunu görüşerek karara bağlamak. Madde 15: Yönetim Kurulu a-)yönetim Kurulu, Genel Kurulda gizli oyla seçilen 7 (yedi) asıl ve üç yedek üyeden oluşur. b-)yönetim Kurulu, ilk toplantısında başkan, başkan yardımcılarını, saymanı ve yazmanı seçer. Başkan, topluluğun her türlü karar ve yürütme işinden sorumludur. Başkanın ve Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 2 (iki) yıldır. Bu süre sona erdiğinde yeniden Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilebilirler. Mezun olmuş ya da herhangi bir nedenle Yönetim Kurulundan ayrılmak durumunda kalan bir öğrencinin yerine Yönetim Kurulu yedek üyeyi göreve çağırır. Yeni oluşan Yönetim Kurulu, ilk toplantısında görev dağılımı yapar. c-)yönetim Kurulu, ayda en az 2 (iki) kez toplanmak zorundadır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır.yönetim Kurulunun aldığı karar üzerine herhangi bir tüzel veya gerçek kişi ile anlaşma yapılması durumunda bu anlaşma yönetim kurulu başkanı,sayman ve yazman tarafından imzalanır.aksine hareket eden üyeler yönetim kurulunun alacağı karar ile üyelikten çıkarılabilir. d-)yönetim Kurulunun görev ve yetkileri; 1-) Yönetim Kurulu, başkanın sorumluluğunda ve akademik danışmanın gözetiminde etkinliklerini yürütür. 2-) Yasal düzenlemelerde ve topluluk yönergesinde belirtilen görevleri yerine getirir ve yetkilerini kullanır. 3-) Genel Kurul toplantılarının duyurulması ve düzenlenmesinde görev alır. 4-) Üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarma işlemlerini yürütür ve güncellenmiş üye listelerini SKS Daire Başkanlığına bildirir. 5-) Akademik danışmanın onayı ile topluluk etkinliklerinin düzenlenmesinde gerekli izinleri alır. 6-) Her eğitim-öğretim yılının sonunda topluluğun yıllık etkinlik raporunu 1 (bir) ay içinde hazırlayarak Genel Kurula ve SKS Daire Başkanlığına sunar. 7-) Yönetim Kurulu kararları, karar defterine kaydedilir. Karar defterine işlenmeyen kararların geçerliliği yoktur. 8-) Çalışma gruplarını oluşturur ve denetmenler seçer. Madde 16: Yönetim Kurulu üyeleri, görev ve yetkileri aşağıda belirtildiği gibidir; a-) Başkan, topluluğun idari sorumlusudur. Toplantılara başkanlık eder. Grupları oluşturup bunların yaptığı projeleri takip eder. Toplantı gündemini belirler, aktivitelerin koordinasyonunu sağlar. Danışman öğretim elemanı ile birlikte çalışır. Bunlara ek olarak Türkiye ve KKTC deki diğer üniversitelerin, aynı amaçlı öğrenci toplulukları ile iletişime geçer. Başkan Yardımcısı, toplulukta başkanın olmadığı dönemlerde, başkanlık görevini yürütür. Topluluğun Saymanı kadar mali işlerinden Başkanı kadar idari işlerinden sorumludur. Başkanın tüm çalışmalarına yardımcı olur, programları hazırlar, çalışma gruplarını denetler. b-) Yazman, topluluk toplantılarında alınan kararları hem topluluk karar defterine yazmakla hem de duyurusunu yapmakla yükümlüdür. Toplantılarda devam kontrolünden, üye listelerinin güncellenmesinden, bir sonraki toplantı gündeminin ve katılacakların listesinin hazırlanmasından sorumludur. Ayrıca topluluk panosunun hazırlanıp güncellenmesinden de sorumludur. c-) Sayman, topluluğun tüm mali işlerinden sorumludur. Topluluk adına yapılan tüm harcamalar için SKS Daire Başkanlığı ndan izin ve onay almak zorundadır. Yapılan işlemlerden sonra kayıtların uygunluğunu Başkan ın da katılımıyla topluluğun danışman öğretim üyesine kontrol ettirmek zorundadır. d-) Üyeler 2 (iki) tanedir. Yönetim Kurulu nun ilk toplantısında üyelerin görevleri salt çoğunlukla belirlenir. Üyeler Yönetim Kurulu ile Genel Kurul arasındaki iletişimin sürekli olması için çalışırlar. Genel Kuruldan gelen talepleri Yönetim Kurulu na arz etmekle yükümlüdürler. Topluluk evraklarının ve demirbaşlarının korunmasından sorumludurlar. Madde 17: Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi; a-) Yönetim Kurulu, her eğitim-öğretim döneminin ilk 4 haftası içerisinde toplanan genel kurul tarafından seçimle getirilir. b-) Yönetim Kurulu üyeliğine aday olabilmek için topluluğun aktif üyesi sıfatına sahip olunması gereklidir. c-) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi için genel kurulda oy hakkı bulunan tüm üyelerin 3 (üç) oy hakkı bulunur. Salt çoğunlukla belirlenen seçimler gizli oy, açık sayım şeklinde gerçekleştirilir. d-) Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesinden sonra divan başkanının görevi sona erer. e-) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi aktif olduğu tarihten itibaren 2 (iki) akademik takvim yılıdır. Madde 18: Disiplin Kurulu; a-) Görevi topluluk içerisinde üyelerin akademik danışmanla ve/veya diğer üyelerle olan ilişkilerini incelemek ve kusur gördüğü tutum ve davranışları yönetim kurulu ve akademik danışmana iletmektir. b-) Bu maddenin (a) bendinde belirtilen amaçlar doğrultusunda üyeler hakkında soruşturma yapabilir, üyelikten çıkartmak amacıyla yönetim kuruluna istekte bulunabilir ve üyelerin savunmasını isteyebilir. c-) Topluluk Disiplin Kurulu nda 3 (üç) üye bulunur. Akademik danışman ve/veya Yönetim Kurulu nun isteğiyle toplanabileceği gibi genel kurul üyelerinin 1/3 inin (üçte birinin) isteğiyle de toplanabilir. Madde 19: Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi; a-) Disiplin Kurulu üyeleri Olağan Genel Kurul da Yönetim Kurulu seçimlerinin tamamlanmasının ardından topluluk aktif üyeleri tarafından gizli oy/açık seçim ile seçilir. b-) Olağan Genel üyelerinden aktif üye unvanına sahip olan her üye topluluk Disiplin Kurulu na seçilebilir. c-) Disiplin Kurulu üyelerinin görev süresi 1 (bir) akademik takvim yılıdır. Madde 20: Topluluk yönergesinin değiştirilmesi Topluluk yönergesi yönetim kurulu kararıyla ve genel kurulda yapılan oylamanın ardından değiştirilir. Ayrıca topluluk genel kurulunun 1/3 inin (Üçte birinin) oyuyla genel kurulda topluluk yönergesinin değiştirilmesi gündeme getirilebilir. Topluluk yönergesinin değiştirilebilmesi için genel kurul üyelerinin 2/3 sinin (Üçte ikisinin) onay vermesi gereklidir. Madde 21: Topluluk Evrak ve Belgeleri a-) Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Olağanüstü Genel Kurullarda alınan kararlar Yazman tarafından topluluk karar defterinde kayda geçilerek, topluluk başkanınca imzalanır ve ilgili dosyalarda saklanır. b-) Gerçekleştirilen tüm çalışmalar, çalışma süresince aşama aşama özetlenerek, ilgili tüm belgelerle beraber (fotoğraf, grafik, dosya, video kaydı ) daha sonraki çalışmalara örnek teşkil etmesi amacıyla saklanır. c-) Gerekli defter ve evraklar aşağıda belirtilmiştir: 1-) Üye Kayıt Defteri: Bu dosyada üyelerin; nüfus bilgileri, öğrenci numaraları ve iletişim bilgileri(cep telefonu ve e-posta) bulunur. 2-) Karar Dosyası: Yönetim kurulu kararları ve Genel Kurul tutanakları tutulur. 3-) Demirbaş Defteri: Topluluğa ait olan tüm demirbaşlar(kitap, dergi, flama vs.) tutulur. Madde 22: Toplantı Yönetim kurulu üyeleri ayda en az 2 (iki) defa toplanıp bir önceki toplantıda alınan kararların ilerlemesini inceleyip, yeni kararlar almak için toplanmalıdır. Toplantı tarihleri yazman tarafından en az iki gün önceden tüm yönetim kurulu üyelerine duyurulmalıdır. Ayrıca Başkan ve/veya Başkan Yardımcıları Yönetim Kurulu nu toplantıya çağırabilir. Madde 23: Bilgisayar Topluluğu Computer Society Öğrenci Topluluğu Yönergesi 23 maddeden oluşmaktadır.
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks