Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2726 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1688 VERG CRA HUKUKU

Category:

Health & Fitness

Publish on:

Views: 0 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2726 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1688 VERG CRA HUKUKU Yazarlar Yrd.Doç.Dr. M. Ezhan DO RUSÖZ (Ünite 1, 5) Yrd.Doç.Dr. A. Bumin DO RUSÖZ (Ünite 2, 8) Ö r.gör.dr.
Transcript
T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2726 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1688 VERG CRA HUKUKU Yazarlar Yrd.Doç.Dr. M. Ezhan DO RUSÖZ (Ünite 1, 5) Yrd.Doç.Dr. A. Bumin DO RUSÖZ (Ünite 2, 8) Ö r.gör.dr. Veysi SEV (Ünite 3, 6) Ö r.gör.dr. Funda TUNÇEL (Ünite 4, 7) Editör Ö r.gör.dr. Veysi SEV ANADOLU ÜN VERS TES çindekiler iii çindekiler Önsöz... vii Kamu Alaca, Vergi Alaca Kavramlar, Kapsam ve Vergi Alaca n n Takip Hukuku çindeki Yeri... 2 G R fi... 3 KAMU ALACA I, VERG ALACA I KAVRAMLARI VE KAPSAMI... 3 Kamu Alaca Kavram, Kapsam ve Özel Alacak Kavram ndan Fark... 3 Kamu Alaca Kavram n n Özel Alacak Kavram ndan Fark... 8 Vergi Alaca Kavram... 9 VERG ALACA ININ TAK P HUKUKU Ç NDEK YER Genel Olarak Takip Hukuku Kavram ve Vergi Alaca Kavram n n Takip Hukuku çindeki Yeri Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Kamu Alacaklar n Güvence Alt na Alan Önlemler...18 KAMU ALACAKLARINI GÜVENCE ALTINA ALAN ÖNLEMLER KAMU ALACA I Ç N TEM NAT STENMES HT YAT HAC Z HT YAT TAHAKKUK KAMU ALACAKLARININ RÜÇHAN HAKKI KAMU ALACA I ÖDENMEDEN filem YAPMA YASA I KAMU ALACAKLARININ TAK B NDE PTAL DAVALARI KAMU ALACAKLARINDAN YAPILACAK REDD YATLARDA MAHSUP KAMU ALACAKLARINI GÜVENCE ALTINA ALMA AMACIYLA DÜZENLENEN SORUMLULUK HÂLLER Vergi Kesenlerin Sorumlulu u Limited fiirket Ortaklar n n Sorumlulu u Kanuni Temsilcilerin Sorumlulu u fiah s fiirketlerinde Ortaklar n Sorumlulu u Tasfiye Memurlar n n Sorumluluklar Birleflme, Devir, Bölünme ve fiekil De ifltirme Hâllarinde Sorumluluk Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE 2. ÜN TE iv çindekiler 3. ÜN TE 4. ÜN TE Vergi Borçlusuna Takip Hukukunda Sa lanan Kolayl klar TEC L Çok Zor Durumun Varl Koflulu Bilanço ve flletme Hesab Esas na Göre Defter Tutan Borçlularda Çok Zor Durum Tespiti Yaz l Baflvuruda Bulunma Zorunlulu u Teminat Gösterme Gereklili i Süreli Redde Ba l Tecil Tecil Koflullar na Uygun Davran lmamas n n Sonuçlar Tecil Faizinin Hesaplanmas Aciz Hâli HACZED LMEYECEK MALLAR K smen Haczedilebilen Gelirler YÜRÜTMEN N DURDURULMASI ÖLÜM HÂL NDE SÜRE ERTELEMES TAB AFETLER SEBEB YLE TERK N Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Vergi Alacaklar n n Tahsili ÖDEME KAVRAMI ÖDEME ZAMANI Özel Ödeme Zamanlar kmalen, Re sen veya darece Tarh Edilen Vergilerde Ödeme Zaman 64 Vergi Mahkemelerinde Dava Aç lmas Hâlinde Ödeme Zaman Uzlaflmaya Baflvurulmas Hâlinde Ödeme Zaman Ülkeyi Terk ve Ölüm Hâlinde Ödeme Zaman Ödeme Zaman n n Uzamas Mücbir Sebepler Zor Durum Befl Yüzden Fazla Yükümlüsü Bulunan Vergi Dairelerinde Ödeme Süresinin Uzat lmas Mali Tatil Tecil ÖDEME YER ÖDEME fiekl Normal Ödeme fiekli Özel Ödeme fiekilleri Çizgili Çek Kullanmak Suretiyle Ödeme Mükellef Hesab ndan Bankadaki lgili Vergi Dairesi Veya Merkez Bankas Hesab na Münakale (Otomatik Virman) Suretiyle Ödeme Bankalar Arac l yla Ödeme Postaneler Arac l yla Ödeme Banka Kart, Kredi Kart ve Benzeri Kartlar Kullan lmak Suretiyle Ödeme ÖDEMEN N SPATI... 69 çindekiler v ÖDEMEN N MAHSUP ED LECE ALACAKLAR R zaen Yap lan Ödemelerin Mahsubu Cebren Tahsil Edilen Paralar n Mahsubu ÖDEMEN N GEC KMES DURUMUNDA UYGULANAN GEC KME ZAMMI Gecikme Zamm n n Hukuki Niteli i Gecikme Zamm ve Gecikme Faizinin Karfl laflt r lmas Gecikme Zamm Oran Gecikme Zamm n n Hesaplanmas Gecikme Zamm nda Uygulama Süresi Köylerde Gecikme Zamm Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Cebren Tahsilat Sürecinde Tahsilat n Bafllang c, Ödeme Emri ve Vergi Alaca nda Cebren Tahsil Yollar CEBREN TAHS LAT SÜREC NDE TAHS LATIN.BAfiLANGICI VE ÖDEME EMR Cebren Tahsilatta Bafllang ç Zaman dari fllemin Unsurlar Aç s ndan Ödeme Emri Ödeme Emrine Karfl Dava Aç lmas Borcu Olmad ddias Borcun K smen Ödendi i ddias Borcun Zaman afl m na U rad ddias Mal Bildirimi VERG ALACA INDA CEBREN TAHS L YOLLARI Teminat n Paraya Çevrilmesi veya Kefilin Takibi Borçlunun Mallar na Haciz Uygulanmas Borçlunun flas Yoluyla Takibi Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Haciz Uygulamas ve Sonuçlar HAC Z ÜÇÜNCÜ fiahislardak MENKUL MALLARIN, ALACAK VE HAKLARIN HACZ VE ST HKAK DAVALARI TEBL YOLU LE HAC Z UYGULAMASI HACZED LEN MENKUL MALLARIN DE ERLEMES VE KORUNMASI Haczedilen Menkul Mallar n De erlemesi ve Korunmas MENKUL MALLARIN HACZ VE SATIfiI HAC Z filemler NDE ZOR KULLANMA Haczedilen Gayrimenkul ün Sat fl ÜN TE 6. ÜN TE vi çindekiler GAYR MENKUL MALLARIN HACZ VE TEFERRU Teferru Kavram Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE 8. ÜN TE Vergi Alaca n Sona Erdiren Hâller ÖDEME ZAMAN AfiIMI Tahsil Zaman Afl m Tahsil Zaman Afl m n n Kesilmesi Tahsil Zaman Afl m n n Durmas Özel Durumlarda Tahsil Zaman Afl m Tahsil Zaman Afl m n n Sonuçlar TERK N Do al Afetler Nedeniyle Terkin Tahsil mkâns zl Nedeniyle Terkin TAKAS AF ÖLÜM YARGI KARARLARI Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Kamu Alacaklar n Korumay Amaçlayan Yasaklar, Suç ve Cezalar KAMU ALACAKLARINI KORUMAYI AMAÇLAYAN YASAK, SUÇ VE CEZALAR SIRLARIN FfiASI ARTIRMALARA KATILMA YASA I TAKD R filemler NE VE KARARLARA fit RAK YASAKLARI KAMU ALACA ININ TAHS L NE ENGEL OLMA SUÇU MAL B LD R M LE LG L SUÇ VE CEZALAR MAL B LD R M NDE BULUNMAMA HÂL VE GERÇE E AYKIRI B LD R MDE BULUNMA SUÇU MAL ED NME VE ARTMALARINI B LD RMEME SUÇU STENECEK B LG LER VERMEME SUÇU KAMU BORÇLUSUNA A T ELLER NDEK MALLARI..B LD RMEME SUÇU 150 SUÇLARIN TAK B Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Önsöz vii Önsöz Anayasam z n 73. maddesinde herkes kamu giderlerini karfl lamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür denilmek suretiyle kiflilere vergi ödeme yükümlülü ü getirilmekle birlikte, Devlete de herkesten vergi alma yükümlülü ü yüklenmifltir. Ancak kiflilerin vergi ödeme yükümlülüklerini kendiliklerinden ve süresinde yerine getirmemeleri halinde, alacakl kamu idarelerinin cebri yollara baflvurma zorunluluklar do ar. Vergi icra hukuku, devletin (alacakl idarenin), kamu alacaklar n n borçlular nca karfl lanmamas halinde bu alacaklar n cebri yollarla tahsilini konu alan bir hukuk dal d r. Bu hukuk dal, mali hukukun (veya kamu gelir hukukunun yahut vergi hukukunun) alt nda bir alt dal olarak yer al r. Bu hukuk dal na iliflkin temel kanun, 6183 say l Kamu Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanundur. Kanun esas itibariyle tüm kamu alacaklar n n cebri takip usulünü düzenlemekle birlikte, ders kitab olarak bu kitapta sadece vergi alacaklar n n cebri takip usulü incelenecektir. Sekiz bölümden oluflan bu kitab n, Marmara Üniversitesi ktisat Fakültesi Mali Hukuk Ö retim Üyelerinden Dr. M. Ezhan DO RUSÖZ taraf ndan kaleme al nan birinci bölümünde, kamu alaca kavram aç klanmakta, kamu alacaklar n n içerisinde vergi alacaklar n n yeri irdelenmekte ve takip hukukunun temel kavramlar üzerinde durulmaktad r. Kitab n Marmara Üniversitesi ktisat Fakültesi Mali Hukuk Ö retim Üyelerinden Dr. A. Bumin DO RUSÖZ taraf ndan kaleme al nan ikinci bölümünde ise 6183 say l Kanunda vergi alaca n güvence alt na almak amac yla düzenlenen müesseseler, uygulama koflullar ile incelenmekte ve bu konuda kamu idarelerine tan nan yetkiler aktar lmaktad r. Kitab n Marmara Üniversitesi ktisat Fakültesi Mali Hukuk Ö retim Görevlilerinden Dr. Veysi SEV taraf ndan kaleme al nan üçüncü bölümünde ise kamu borçlular na takip hukukunda sa lanan kolayl klar ve borçlular n sahip oldu u haklar incelenmektedir. Kitab n Marmara Üniversitesi ktisat Fakültesi Mali Hukuk Ö retim Görevlilerinden Dr. Funda TUNÇEL taraf ndan kaleme al nan dördüncü bölümünde ise ödeme kavram çerçevesinde kamu borçlar n n ödenme zamanlar, ödeme usulleri, mahsup edilebilece i alacaklar, gecikme faizi ve gecikme zamm gibi konular üzerinde durulmaktad r. Kitab n Marmara Üniversitesi ktisat Fakültesi Mali Hukuk Ö retim Üyelerinden Dr. M. Ezhan DO RUSÖZ taraf ndan kaleme al nan beflinci bölümünde ise cebren tahsilatta bafllang ç zaman ve ödeme emri, ödeme emrine karfl aç labilecek davalar ve mal bildirimi konular aktar lmaktad r. Kitab n Marmara Üniversitesi ktisat Fakültesi Mali Hukuk Ö retim Görevlilerinden Dr. Veysi SEV taraf ndan kaleme al nan alt nc bölümünde ise haciz müessesesi incelenmekte ve kamu borçlular n n mal varl n haczi uygulamas ele al nmaktad r. Kitab n Marmara Üniversitesi ktisat Fakültesi Mali Hukuk Ö retim Görevlilerinden Dr. Funda TUNÇEL taraf ndan kaleme al nan yedinci bölümünde ise kamunun vergi alaca n sona erdiren haller irdelenmekte ve zamanafl m konusu üzerinde durulmaktad r. Kitab n Marmara Üniversitesi ktisat Fakültesi Mali Hukuk Ö retim Üyelerinden Dr. A. Bumin DO RUSÖZ taraf ndan kaleme al nan sekizinci bölümünde ise 6183 say l Kanunda düzenlenen ve suç veya kabahat olarak yapt r ma ba lanan fiiller ele al nmakta ve bu fiillere uygulanacak yapt r mlar aktar lmaktad r. Kitap hem bir ders kitab hem de ileride ö rencilerimizin her zaman baflvurabilece i bir kaynak olarak kaleme al nmaya çal fl lm fl, konular irdelenirken konuya iliflkin maliye idaresi uygulamas ve yarg anlay fl da örneklerle aç klanmaya çal fl lm flt r. Kitab n ö rencilere yararl olmas dile i ile Editör Ö r.gör.dr. Veysi SEV 1VERG CRA HUKUKU Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Kamu alaca kavram n n ne anlama geldi ini ve hangi gelirlerin kamu alaca kavram n n kapsam içinde yer ald n aç klayabilecek; Özel alacak kavram n n neyi ifade etmekte oldu unu ve kamu alaca kavram ile özel alacak kavram aras nda nas l bir farkl l n söz konusu oldu unu belirleyebilecek, Vergi alaca kavram n n ne anlama geldi ini, bu kavram n kapsam ve vergi alaca kavram n n kamu alaca kavram ndan fark olup olmad n aç klayabilecek; Takip Hukuku kavram ve ayr ca vergi alaca kavram n n takip hukuku içindeki yerini de erlendirebileceksinz. Anahtar Kavramlar Kamu Alaca Özel Alacak Kamu Borçlusu Vergi Alaca Takip Hukuku çindekiler Vergi cra Hukuku Kamu Alaca, Vergi Alaca Kavramlar, Kapsam ve Vergi Alaca n n Takip Hukuku çindeki Yeri G R fi KAMU ALACA I, VERG ALACA I KAVRAMLARI VE KAPSAMI VERG ALACA ININ TAK P HUKUKU Ç NDEK YER Kamu Alaca, Vergi Alaca Kavramlar, Kapsam ve Vergi Alaca n n Takip Hukuku çindeki Yeri G R fi Devletlerin yerine getirmek zorunda kald klar ve sosyal devlet ilkesinin kabulü ile kapsam da genifllemifl olan kamu hizmetlerinin finansman nda kamu gelirlerinin rolü büyüktür. Söz konusu kamu gelirlerinin içinde de en önemli kalemi vergi kavram oluflturmaktad r. Bir kamu (amme) alaca niteli i ile vergi, günümüzde kamu borçlusu taraf ndan gönüllü olarak ödenebilece i gibi, bu mali yükümlülü ün ilgili kanunlar n öngördü ü flekilde yerine getirilmemesi halinde ise alaca n zorla tahsili gündeme gelebilmektedir. Dolay s yla, özel hukuk iliflkilerinden kaynaklanan alacaklar n tahsilinden farkl bir uygulama olarak vergi alaca n n incelenmesinde, kamu alaca ve vergi alaca kavramlar, kapsam ve bu kavramlar n takip hukuku içindeki yerleri önem tafl maktad r. KAMU ALACA I, VERG ALACA I KAVRAMLARI VE KAPSAMI Kamu Alaca Kavram, Kapsam ve Özel Alacak Kavram ndan Fark Kamu alacaklar ; devlet, il özel idarelerine ve belediyelere ait, vergi ve benzeri mali yükümlülükler, ceza kovuflturma ve yarg lama masraflar, vergi cezas ve para cezas gibi birincil ve gecikme zamm, gecikme faizi ve piflmanl k zamm gibi ikincil alacaklar ile idari sözleflme ve kamu hizmetlerinden do an alacaklard r (Gerçek, 2010, s.3). Bir baflka tan mla kamu alaca, kamu hizmetlerinin finansman amac yla ve kamu gücüne dayan larak konulan mali yükümlerden kaynaklanan, kamu idarelerinin bütçelerinde yer alan ve idari ifllemler arac l yla tahsil edilebilen gelirlerdir (Karakoç, 2011, s. 591). Vergi Usul Kanunu, vergi alacaklar n n ödeme aflamas na gelinceye kadar geçirdi i süreçleri düzenlemifl olup vergi alaca n n ödenmesine iliflkin ayr nt lar ve özellikle yükümlü ya da sorumlu taraf ndan kendi iste iyle ve zaman nda ödenmemesinin sonuçlar, bu Kanunun kapsam d fl nda kalmaktad r. Vergilerin ödenmemesinin sonuçlar ve kamusal güç kullan lmak suretiyle tahsili, tarihli ve 6183 say l Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun ile düzenlenmifl bulunmaktad r (Kaneti, 1986/1987, s. 365) say l Kanun hükümlerince takip ve 4 Vergi cra Hukuku 6183 say l Kanun kapsam na giren kamu (amme) alacaklar bak m ndan, asli kamu alacaklar ve fer i kamu alacaklar ay r m yap labilir. tahsil edilecek olan kamu alacaklar, Kanun un birinci maddesinde say lan kamu kurum ve kurulufllar ile özel kanunlar hükümlerine göre, kamu kurum ve kurulufllar niteli ini haiz kurum ve kurulufllar n kamu alaca olarak kabul edilen ve genel bütçeye gelir kaydedilen alacaklar (Koçak, 2011 s ); 1. Vergi, resim, harç, mahkeme masraflar, vergi cezalar, para cezalar gibi as l alacaklar, 2. Gecikme zamm, gecikme faizi, zam, piflmanl k zamm gibi as l alacaklar üzerinden hesaplanan fer i alacaklar, 3. Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinden do an alacaklar, 4. Mahiyetleri ne olursa olsun özel kanunlar nda alacaklar 6183 say l Kanun hükümlerine göre takip edilece ine iliflkin hüküm bulunan kurumlara ait alacaklar, 5. Kamu alacaklar n n takip ve tahsili için yap lan giderlerden kaynaklanan alacaklard r. Örneklendirerek k saca belirtecek olursak, 6183 say l Kanun kapsam na giren kamu alacaklar ; asli kamu alacaklar (vergi, resim, harç, muhakeme gideri, vergi cezalar, para cezalar ), fer i kamu alacaklar (gecikme zamm, tecil faizi, haks z ç kma zamm, gecikme faizi, piflmanl k zamm ), kamu hizmetlerinin uygulanmas ndan do an alacaklar (kat lma paylar, su bedelleri), kamu alacaklar n n takip giderleri (ilan, haciz, muhafaza, sat fl giderleri) ile özel kanunlarda 6183 say l Kanun a göre tahsili öngörülen alacaklar (oda aidatlar, ecrimisiller) olarak belirtilebilir (Gerçek, 2010, s. 5). Yukar da say lanlar hakk nda k saca flu aç klamalar yapabiliriz (Gerçek, 2010, s. 5-6): Muhakeme giderleri, ceza tahkik ve takiplerine ait bir dava söz konusu oldu unda, davan n sonuna kadar o dava için yap lm fl olan giderlere karfl l k olarak al nan k s md r. Gecikme zamm, tahakkuk etmifl ve ödenmesi gereken aflamaya gelmifl bir kamu alaca n n, vadesinde ödenmemesi nedeniyle vade tarihinden ödeme tarihine kadar hesaplanan bir alacakt r. Tecil faizi, as l kamu alacaklar n n ödenmesinin ertelenmesi dolay s yla, devlete ait bir paran n kullan lmas karfl l nda baflvuru tarihinden ödeme tarihine kadar hesaplanan bir alacakt r. Haks z ç kma zamm, kamu alaca na olan itiraz nda haks z ç k lmas durumunda, hakk ndaki itiraz n (davan n) reddolunan kamu alaca n n % 10 olarak hesaplanan bir alacakt r. Gecikme faizi, zaman nda tahakkuk ettirilmeyen vergiler için, sonradan yap lan ikmalen, re sen veya idarece tarhiyatlarda, verginin normal vade tarihinden son yap lan tarhiyat n tahakkuk tarihine kadar hesaplanan bir alacakt r. Piflmanl k zamm, vergi hukukumuzda var olan piflmanl k müessesesinden yararlan lmas için ödenmesi gereken vergi ile birlikte al nan bir gecikme zamm d r. Burada söz konusu olan gecikme zamm uygulamada piflmanl k, zamm fleklinde de adland r lmaktad r (Bilici, 2011, s. 94). Ecrimisil, bir mal n kullan lmas ndan do an yarar n (menfaatin) para ile de- erlendirilmesi olarak ifade edilebilir (Y lmaz, 1992, s. 234) say l Kanun un birinci ve ikinci madde kapsam na giren alacaklar n tümü, amme (kamu) alaca d r. Birinci madde kapsam na giren alacaklar, akitten, haks z fiil ve haks z iktisaptan do anlar d fl nda devlete, il özel idarelerine veya belediyelere ait alacaklar n tümüdür (Coflkun, 2011, s. 59). 1. Ünite - Kamu Alaca, Vergi Alaca Kavramlar, Kapsam ve Vergi Alaca n n Takip Hukuku çindeki Yeri kinci maddedeki alacaklar ise, özel kanunlarda, 6183 say l Kanun dan önce uygulama alan bulmufl olan Tahsili Emval Kanunu na at f yap lm fl alacaklar ile, ayr ca özel hükümle takip ve tahsillerinin 6183 say l Kanuna göre yap laca öngörülmüfl alacaklard r. Her iki maddedeki alacaklar n tümü kamu alaca kavram - na dahildir (Coflkun, 2011, s. 59). Kamu alacaklar n n tahsili, Tanzimat tan önce iltizam usulüne göre yürütülmekteydi. Tanzimat tan sonra 1861 tarihli Nizamname uygulamas ve daha sonra 1865 tarihli bir talimat ile vergi borçlar nda zorlama hapsi uygulamas söz konusu olmufl ve vergi tahsilinde makbuz sistemi getirilmifltir y l nda Tahsili Emval Nizamnamesi düzenlenmifltir y l nda ise Tahsili Emval Kanunu oluflturuldu ve tarihinde 6183 say l Amme Alacaklar n n Tahsili Usulü Hakk nda Kanun un uygulamaya konulmas na kadar yürürlükte kald y l ndan beri yürürlükte olan 6183 say l Kanun, Tahsili Emval Kanununun yetersiz kalmas sonucu düzenlenmifltir (Çelik, 2002, s. 33). Birinci maddeye göre, bir alacak hakk nda 6183 say l Kanun hükümlerinin uygulanabilmesi; baflka anlat mla, bu alaca a kamu alaca niteli i tan nabilmesi, iki koflulun birlikte varl na ba l d r. lk koflul, bir alaca n kamu alaca say labilmesinin, Devlete, vilayet hususi (il özel) idarelerine ve belediyelere ait bulunmas na ba l olmas d r. Devlet, il özel idareleri ve belediyeler d fl nda kamu kurum ve kurulufllar na ait olan alacaklar, nitelikleri ne olursa olsun, 1 nci madde kapsam nda de ildirler. Bu yüzden; bu alacaklar n, bu madde çerçevesinde, kamu alaca say labilmelerine olanak yoktur. Hatta kanunlar nda, Devlet, il özel idareleri ve belediyeler d fl nda kalan kurum ve kurulufllar n üçüncü kiflilerden olan alacaklar hakk nda 6183 say l Kanun hükümlerinin uygulanaca n n söylenmifl olmas da, bu alacaklara, kamu alaca niteli ini kazand ramaz. Söz konusu kanunlarda 6183 say l Kanunla yap lan gönderme, alacakl kurulufla kamu gücü ve bu kanunda öngörülen cebri takip ve tahsil yöntemlerini kullanma yetkisinin tan nmas ndan ibarettir (Candan, 2011, s. 8). kinci koflul; alacak, niteli i bak m ndan, maddede say lanlardan olmal d r. Devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait olmas, tek bafl na bir alaca n 6183 say l Kanun kapsam na girebilmesine ve kamu alaca say labilmesine yeterli de- ildir. Ayr ca; bu alaca n,1 nci maddede say lan alacaklardan olmas da gereklidir (Candan, s. 9). Devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait olan alacaklar, kamu hukukundan ve özel hukuktan do an alacaklar olmak üzere iki türdür. 1 nci madde kapsam na giren alacaklar, bu alacaklardan, yaln zca, kamu hukukundan do anlard r. Devletin, il özel idarelerinin ve belediyelerin özel hukuktan do an ve idare edilenlerin üçüncü kiflilerden olan alacaklar yla ayn hukuki rejime tabi olan alacaklar, 6183 say l Kanun kapsam nda de ildir (Candan, 2011, s. 9) say l Kanun un uygulamas nda; Devlete, il özel idarelerine veya belediyeye ait olan alacaklar n, akitten, haks z fiilden ve haks z iktisaplardan do an alacaklar olmamas gerekir. Çünkü, bu nitelikte olan alacaklar n takip ve tahsili 6183 say l Kanun a tabi de ildir say l cra ve flas Kanunu nun 47. maddesinde yer alan Para cezasiyle di- er hukuku amme borçlar n n takibi hakk ndaki kanunlar hükmü mahfuzdur. fiu kadar ki, Devletin bir akitten veya haks z fiilden do an alacaklar hakk nda bu Kanunun hükümleri cereyan eder hükmü dikkate al n rsa, bu nitelikteki alacaklar 6183 say l Kanun un kapsam d fl ndad r. Bir baflka deyiflle; akitten, haks z fiil ve haks z iktisaptan kaynaklanan bu nitelikteki kamu alacaklar 2004 say l cra ve flas Kanunu md.47 hükmüne dayan larak genel hükümlere göre takip yoluna gidilecektir. 5 Devletin akitten, haks z fiilden ve haks z iktisaptan do an alacaklar n n takibinde, cra ve flas Kanunu uyar nca genel hükümlere göre takip yoluna gidilecektir. 6 Vergi cra Hukuku Akitten, haks z fiilden ve haks z iktisaptan do an alacaklar, kime ait olursa olsun özel hukuk hükümlerine tabidir ve bu hukuk hükümlerine göre takip ve tahsil olunur. Örne in; Devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait tafl n r ve tafl nmaz mallar n kiraya verilmesi dolay s yla do an kira alacaklar ; flehir su flebekesinden yararlanma karfl
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks