Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Su Kuyusu İsmi Name Water well : KAMERUN 2014/ CAMEROUN 2014 PROJE HAKKINDA GENEL RAPOR GENERAL REPORT ON THE PROJECT

Category:

News & Politics

Publish on:

Views: 0 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Su Hayattır Water is life IHH INTERNATIONALE HUMANITAIRE HULPORGANISATIE NEDERLAND Lodewıjk van Deysselstraat HL Amsterdam Tel: Su Kuyusu İsmi Name
Transcript
Su Hayattır Water is life IHH INTERNATIONALE HUMANITAIRE HULPORGANISATIE NEDERLAND Lodewıjk van Deysselstraat HL Amsterdam Tel: Su Kuyusu İsmi Name Water well : KAMERUN 2014/ CAMEROUN 2014 PROJE HAKKINDA GENEL RAPOR GENERAL REPORT ON THE PROJECT PROJE İSMİ : NAME PROJECT: SPONSOR : SPONSOR: ÜLKE : COUNTRY: BAŞKENT : CAPITAL CITY: BÖLGE : AREA: ŞEHİR: CITY: Yildiz Ailesi Yildiz Ailesi Kamerun Yaounde L Extreme Nord Gobo PROJENİN MEVKİİ PROJECT PLACE KÖY: VILLAGE: BAŞKENTTEN UZAKLIĞI : DISTANCE FROM THE CAPITAL CITY: NÜFUSU : POPULATION: Guiriou mbaski 1625 km 450 habitants HALKIN GEÇİMİ: WHERE DO PEOPLE WORK: İSTİFADE EDENLER THOSE BENEFITING FROM DERİNLİĞİ DEPTH 450 habitants 45m / 30 cubase YAPILIŞ ŞEKLİ HOW IS THE WATERWELL MADE WATER WELL HEAD,GI PIPE, PVC, FILTER, CHECKVULB,GUM, FILTER, JOINT, SOLUTION,PLATFORM ETC. Gönderilen Materyal Sent material 1. Rapor report 2. Fotoğraf picture 3. CD Video CD Video Rapor Tarihi: Date of report: SU KUYUNUZ HAYAT KURTARIYOR!.. DEVLETİN ADI: Kamerun Birleşik Cumhûriyeti BAŞŞEHRİ: Yaounde NÜFUSU: YÜZÖLÇÜMÜ: km2 RESMİ DİLİ: Fransızca, İngilizce ve Yerli diller Yaunde, 1,430,000 lik nüfusuyla Kamerun'un başkenti ve Duala'dan sonra en büyük 2. kentidir. Ülkenin merkezinde deniz seviyesinden 750 m yükseklikte bulunur. DİNİ: İslamiyet, Hiristiyanlık ve Animizm PARA BİRİMİ: Kamerun Frankı Tarihi Fransa nın, Almanya nın Afrika daki sömürgelerini ele geçirme çalışmaları sonucu aralarında paylaşıldı. Ülkenin onda dokuzu Fransız, onda biri de İngiliz hâkimiyetine girdi yılında iç yönetimde bağımsızlığını kuran Kamerun, 1960 da ise yapılan halk oylamasıyla tam bağımsızlığını kazandı de İngiltere yönetimindeki parçası Batı Kamerun da, Kamerun Cumhûriyeti ile birleşti de yapılan bir referandum neticesinde yürürlüğe giren yeni anayasayla federal yönetimden, merkezî bir yönetime geçildi te askerî darbe girişimi başarısızlıkla neticelendi. Bağımsızlığını kazandıktan otuz iki yıl sonra 1992 de ilk kez çok partili seçimler yapıldı. 11 Ekim 1992 de yapılan Başkanlık seçimlerini Biya kazandı. Başkanlık seçimlerine hîle karıştırıldığı gerekçesiyle şiddetli gösteriler oldu. Fiziki Yapı Yeryüzü şekli bakımından değişik yapı gösteren Kamerun üç bölgeye ayrılarak incelenmektedir: KAMERUN Güney Kamerun; Atlas Okyanusu kıyılarının nehirlerinden haliçlerle devam eden yer yer sazlık ve mangrov adı verilen bataklık bitkilerile kaplı, sıcak, yağışlı ovalar uzanır. Güney ve doğu boyunca nehir yatakları ile parçalanmış, yüksekliği kuzeye doğru 1000 m yi bulan yaylalar bu bölgenin başlıca yer şekilleridir. Güneybatıdan başlayan sarp kırıklar kuzeydoğuya doğru uzanırlar. Burada yanardağlar vardır. Eskiden İngiliz Kamerun u olan bu topraklarda bulunan ve bir yanardağ olan Kamerun Dağı, denizden az içeride 4070 m yüksekliğe sâhiptir ve hâlen faaliyettedir. Orta Kamerun; kuzeybatı sarp kırıkları ile çevrili olan bir yayladır. Yüksekliği m arasında değişir. Kuzey Kamerun; Ova, Mandasa Dağları ve kuzeye doğru Çad Gölüne kadar olan kısmı içine alan bir bölgedir. Göllere doğru uzanan bu yer ülkenin, Afrika nın iç kısımlarına uzanan kısmıdır. Ülkenin önemli nehirleri arasında Atlas Okyanusuna dökülen Nyong, Samağa Canpo ve Dya nehirleri bulunur. İklim Kamerun yeryüzü şekilleri gibi iklim yönünden de değişiklik gösterir. Ülkede genel olarak ekvator iklimi hüküm sürer. Kuzeye gidildikçe iklim kuraklaşır. Orta Kamerun da bol yağış olmasına rağmen 5 ile 7 ay süren bir de kurak mevsim vardır. Güney kesimi dünyânın en çok yağış alan bölgesinden biridir. Yıllık yağış ortalaması 10 m yi bulur. Tabiî Kaynaklar Bitki örtüsü ve hayvanlar Güney kesimi ve kıyı şeridi gür Ekvator ormanları ile kaplıdır. Orta kısımda ise savanlar ve küme ağaç topluluklarına rastlanır. Kuzey kesiminde dikenli ağaçlar ve bitkiler çöle geçişi sağlar. Güney kesiminde ormanların yanında sazlık ve manğrov adı verilen bataklık bitkileri ile kaplıdır. Tropikal ormanları bulunan ülkede; fil, şempanze, goril, zürâfa, antilop, aslan gibi yabanî hayvanlar bulunur. Mâdenler Yeraltı kaynakları bakımından fakir olan Kamerun da kaserit, titan oksidi, Duala bölgesinde de petrol bulunmaktadır. Bunun yanında altın, alüminyum ve kalay da bulunur. Nüfus ve Sosyal Hayat Kamerun un nüfûsu dir. Halkın büyük kısmını Bantular meydana getirir. Kamerun da 24 değişik dili konuşan 200 civârında kabile vardır. Halkın büyük kısmı ülkenin doğu kesiminde ve kırlık bölgelerde yaşar. Başlıca kabileleri arasında Kirdi, Fuble ve Bamilikeler bulunur. Yaounde ve Douala önemli şehirlerinden ikisidir. Din Halkın % 40 ı Afrika kabilesinin ananevî dîni olan Animizm e bağlıdır. Halkın % 35 lik kesimi Hıristiyandır. Müslümanlar toplam nüfûsun beşte birini teşkil etmelerine rağmen, İslâmiyet hızla yaygınlaşarak dinamik bir görünüm arz etmektedir. Eğitim Ülkede okullar devlet, misyonerler ve bâzı özel kişiler tarafından kurulmuştur. Devlet okulları ücretsizdir. Devlet diğer okullara devam edenler için de para yardımı yapmaktadır. Okuma-yazma oranı düşük olmasına rağmen, yeni neslin çoğunluğu okula gitmektedir. İlk ve orta öğretim yapılan yüzlerce okulun yanında yüksek okullar ve başşehirde bir üniversite vardır. Siyasî Hayat Federal bir cumhûriyet olan Kamerun, Cumhurbaşkanı ve 120 üyeli meclis tarafından yönetilmektedir. Federal meclisin üyelerinin yarısı doğrudan doğruya halk tarafından, yarısı ise federe devletlerin meclisleri tarafından seçilir. Federal meclis tarafından 5 yıl için seçilen Cumhurbaşkanı aynı zamanda başbakandır. Ekonomi Tarım: Ekonominin tarıma dayandığı ülkede en önemli ürünler arasında kakao başta gelir. Bunun yanında kahve, pamuk, muz, pirinç, kauçuk da dışarıya satılacak kadar yetiştirilir. Ayrıca susam, Alm. Diamant (m), Fr. Diamant (m), İng. Diamond. Saf karbondan meydana gelen, bilinen en sert madde. Karbon elementinin bir modifikasyonu grafit, diğeri ise elmastır. Elmasın saf karbon olduğu ilk olarak Fransız kimyâcı Lavoisier tarafından aydınlatılmıştır. Lavoisier, elması yakmış ve yanma gazının sâdece karbondioksit olduğunu görünce elmasın karbon olduğu hükmüne varmıştır. Ormancılık: Ülke topraklarının üçte birinin ormanlarla kaplı olması sebebiyle bol miktarda kereste elde edilir. Yıllık ortalama 12 milyon metreküp kereste üretimi yapılır. Balıkçılık: Atlantik Okyanusu ve iç sularda yapılan balıkçılık ile ortalama senede 70 bin ton balık avlanır. Sanayi: Ülke sanâyii son yıllarda gelişmiştir. Çıkarılan boksitin işlendiği bir alüminyum fabrikası vardır. Bunun yanında çimento, şeker, sabun, ayakkabı, besin maddeleri ve sigara fabrikaları vardır. Son yıllarda bulunan petrol ekonominin hızlanmasına sebeb olmuştur. Ticâret: Kamerun un dış ticâreti genel olarak iyi bir görünüm arz eder. İthâlât, ihrâcâttan fazla olduğu halde, son yıllarda artan petrol gelirleri bu farkı kapatan bir faktördür. Dışarıya kahve, kakao, ham petrol ve kereste satar; dışardan ise sanayi ürünleri alır. En fazla ticâreti Fransa ile yapar. Bunu Hollanda ve ABD tâkib eder. Ulaşım: Ülkede ulaşım km lik karayolu ve 1104 kilometrelik demiryolu ile sağlanır. Karayollarının ancak 3200 km si asfalttır. Ülke, 44 gemiden meydana gelmiş deniz ticâret filosuna sâhiptir. Önemli limanları Duala ve Kribi dir. Kamerun un, Duala da bir milletlerarası havaalanı ve Yaunde ve Garoua da iç hat seferleri yapılan birer havaalanı vardır.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks