Please download to get full document.

View again

of 86
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Stratejik Plan

Category:

Retail

Publish on:

Views: 0 | Pages: 86

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Stratejik Plan En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî eğitimişlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin hakikîkurtuluşu ancak bu suretle olur. Eğitimdir
Transcript
Stratejik Plan En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî eğitimişlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin hakikîkurtuluşu ancak bu suretle olur. Eğitimdir ki bir milleti ya özgür,bağımsız, şanlı ve yüce bir toplum halinde yaşatır ya da onu köleliğe ve yoksulluğa iter. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 2 3 SunuĢ Okul Müdürü Anadolu Liselerinin kuruluģ amacı, Türk Milli Eğitiminin temel amaçları doğrultusunda öğrencilerini yüksek öğrenime hazırlamak ve dünyadaki bilimsel ve teknolojik geliģmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenmelerini sağlamaktır. Bu amaç bizlere büyük sorumluluklar yüklemektedir. Sorumluluğumuzun bilinci ile amaçlarımızı gerçekleģtirmek için çok çalıģmak gerekir. Ancak, bu çalıģmaların önceliklerine göre planlanması gerekir. Planlama baģarının temel basamağıdır. Değerlendirme ancak bu planın uygulanma oranına bağlıdır. Yaptığımız bu stratejik plan yılları arasında Köy Hizmetleri Anadolu Lisesinin Misyonu gerçekleģtirmede yol haritasıdır. Her yıl yaptığımız ölçme değerlendirmelerle hedefe yani vizyonumuza ne kadar yaklaģtığımızı kontrol etme fırsatı elde edeceğiz yılında planladığımız tüm hedeflere ulaģmak için okulun tüm personeli olarak var gücümüzle çalıģacağız. Ġnanmak baģarmanın yarısıdır. Halil Ġbrahim KAPAN Okul Müdürü 4 GiriĢ Hızla geliģen dünyada, Atatürk ün iģaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaģma azim ve kararlılığımızı, damarlarımızdaki asil kandan aldığımız güç ile abideleģtirip ; mensubu bulunduğumuz yüce Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerinin gereğine uygun olarak yaptığımız bu çalıģmanın hayırlara vesile olması temenni ederiz. Stratejik Planlama Ekibi 5 İçindekiler SunuĢ... 4 GiriĢ... 5 I. BÖLÜM ĠKHAL STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ Yasal Dayanak Stratejik Planlama Süreci... 9 II. BÖLÜM MEVCUT DURUM ANALĠZĠ Tarihçe Yasal Yükümlülükler Faaliyet Alanları Ürün/Hizmetler PaydaĢ Analizi PaydaĢların Etki Önem Matrisi Kurumiçi Analiz Örgütsel Yapı Ġnsan Kaynakları Teknolojik Düzey Fiziki Ġmkanlar Mali Kaynaklar Ġstatistiki Veriler Çevre Analizi PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi OKUL PEST ANALİZİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Üst Politika Belgeleri GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi III.BÖLÜM GELECEĞE YÖNELĠM Misyon, Vizyon, Temel Değerler Stratejik Amaç ve Hedefler Maliyetlendirme Hedef ve Sorumluluk Tabloları Faaliyet Ġzleme ve Değerlendirme Raporları Kurum Adı Kurum Türü KURUM KĠMLĠK BĠLGĠSĠ ĠSTANBUL KÖY HĠZMETLERĠ ANADOLU LĠSESĠ Anadolu Lisesi Kurum Kodu Kurum Statüsü Kurumda ÇalıĢan Personel KamuÖzel Yönetici : 4 Öğretmen : 48 Hizmetli : 1 Memur : 2 Öğrenci 753 Öğretim ġekli Normal ikili Okulun Hizmete GiriĢ Tarihi 1993 KURUM ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Kurum Telefonu / Fax Tel. : Fax : Kurum Web Adresi Mail Adresi Kurum Adresi Mahalle : Esentepe Mahallesi Anadolu Caddesi No : 4 Posta Kodu : Ġlçe Ġli : Kartal : Ġstanbul Kurum Müdürü Kurum Müdür Yardımcıları Halil Ġbrahim KAPAN Müdür BaĢ Yard : Erdoğan COġKUN Müdür Yard. 1 : Selami TÜKENMEZ Müdür Yard. 2 : Ali DOYGUN 7 I. BÖLÜM ĠKHAL STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ 1.1 Yasal Dayanak Yasal Dayanak Sıra No Referans Kaynağının Adı sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2 MEB Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı 2010/14 sayılı genelge, Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı Ġstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 5 Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 6 DPT-Kamu KuruluĢları için Stratejik Planlama Kılavuzu dönemini kapsayan 9. Kalkınma Planı dönemini kapsayan Orta Vadeli Program Eğitim Özel Ġhtisas Komisyonu Raporu 10 Milli Eğitim ile ilgili Mevzuat 11 Milli Eğitim ġura Kararları 12 TÜBĠTAK Vizyon 2023 Eğitive Ġnsan Kaynakları Raporları 8 1.2 Stratejik Planlama Süreci STRATEJĠK PLANLAMA ÜST KURULU SIRA ADI SOYADI GÖREVĠ 1 Halil Ġbrahim KAPAN Okul Müdürü 2 Erdoğan COġKUN Müdür BaĢ Yardımcısı 3 Selami TÜKENMEZ Müdür Yardımcısı 4 Yavuz UZUNOĞLU Psikolojik DanıĢman 5 Aysel TERZĠOĞLU Psikolojik DanıĢman 6 Dr. Birsen KARACA Kimya Öğretmeni 7 Dr. Azim ÖZTÜRK Biyoloji Öğretmeni Stratejik Planlama ÇalıĢmaları Stratejik Planlama ÇalıĢmasına mevcut durum analizi yaparak baģladık.bir örgüt olarak okulumuzun yapı, hava ve süreç boyutlarını planlama çalıģmaları çerçevesinde ayrı ayrı inceledik.kanuni görev ve sorumluluklarımızın yanı sıra ĠKHAL olarak kendimize belirlediğimiz hedeflerin neresinde olduğumuzu görmeye çalıģtık.bu noktada paydaģlarımızın geri bildirimlerinden faydalandık. Önceliklerimizi maliyet/fayda ve hedef/araç dengesine uygun olarak yeniden Ģekillendirdik.Kendi kendini besleyen dinamik bir yapı meydana getirmeye çalıģtık.bu yüzden tüm çaba ve çalıģmalarımızın merkezine öğrenciyi koyduk. Ekipler gönüllülük esası çerçevesinde oluģturuldu.periyodik toplantılarla koordinasyonu sağlamaya çalıģtık. 9 STRATEJĠK PLANLAMA EKĠBĠ SIRA ADI SOYADI GÖREVĠ ĠMZA 1 Ali DOYGUN Müdür Yardımcısı 2 Yavuz UZUNOĞLU Psikolojik DanıĢman 3 Evrim Sarı PAY Türk Dili ve Edeb. Öğrt. 4 Mustafa AYDOĞMUġ Matematik Öğretmeni 5 AyĢe ÜNAL Coğrafya Öğretmeni 6 Serhat ġ. BAġKAYA Tarih Öğretmeni 7 Tarık GÜZELOĞLU Tarih Öğretmeni 8 Mehtap OĞUZHAN Almanca Öğretmeni 9 H. Rahmi ATLI Kimya Öğretmeni 10 Dilek AKYOL Okul Aile Birliği BaĢkanı Halil Ġbrahim KAPAN Okul Müdürü 10 II. BÖLÜM MEVCUT DURUM ANALĠZĠ 2.1 Tarihçe Tarihçe Ġstanbul Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi ; Köy Hizmetleri 18.Bölge Müdürlüğü ve K.H.ÇalıĢanları Sosyal DayanıĢma Vakfı tarafından yaptırılmıģ ve 1993 yılında yapılan bir protokol ile M.E.B. na bina ve arazisi ile 99 yıllığına devredilmiģtir. Protokol gereği K.H. Vakfı tarafından iģletilmekte olan okul kantinimizin tasarrufu ise Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün lav edilmesiyle Eğitim- Öğretim yılından itibaren müdürlüğümüz ukdesine geçmiģtir. Bina Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğünce yapıldığından okula bu ad verilmiģtir öğretim yılında ön kayıtla 72 öğrenci alınmıģ, Eğitim - öğretim yılında öğrenci sayımız 753 e ulaģmıģtır. 11 Okulumuzun Ġlk Halinden Görüntüler Okulumuzun Ġlk Halinden Görüntüler Okulumuzun Son Hali (2009) 14 Okulumuzun Ġlk Halinden Görüntüler - 2 ĠLK HALĠ SON HALĠ 15 2.2 Yasal Yükümlülükler Yasal Yükümlülükler Yasal Yükümlülük (Görevler) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliģtiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalıģan, insan haklarına ve Anayasanın baģlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karģı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranıģ haline getirmiģ yurttaģlar olarak yetiģtirmek; Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı Ģekilde geliģmiģ bir kiģiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düģünme gücüne, geniģ bir dünya görüģüne sahip, insan haklarına saygılı, kiģilik ve teģebbüse değer veren, topluma karģı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kiģiler olarak yetiģtirmek; Ġlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliģtirerek gerekli bilgi, beceri, davranıģlar ve birlikte iģ görme alıģkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaģ olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranıģ ve alıģkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayıģına uygun olarak yetiģtirmek. Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiģtirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak Okul veya kurumlar, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda iģlevlerini, evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına uygun bir bütünlük içinde öğrenci merkezli, aktif öğrenme ve demokratik okul kültürü anlayıģı ile yerine getirir. Öğrenciler, Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsemiģ, temel demokratik değerler ile donanmıģ, araģtırma, sorgulama, eleģtirel düģünme, problem çözme ve karar verme becerileri geliģmiģ; hayat boyu öğrenen, insan haklarına saygılı, mutlu bireyler olarak yetiģtirilir. Öğrencilere, asgari ortak bir genel kültür verilerek onlarda kiģi ve toplum sorunlarını tanıma ve çözüm yollarını arama; ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunma bilinci kazandırılır. Öğrencilerin; hayata ve yükseköğretime hazırlanması, kendisine, ailesine, çevresine, millî kültür değerleri ile milletine ve insanlığa saygısının geliģtirilmesi sağlanır. Dayanak (Kanun, Yönetmelik, Genelge adı ve No) 1739 Sayıl kanunun 2.maddesinin birinci bendi 1739 Sayıl kanunun 2.maddesinin ikinci bendi 1739 Sayıl kanunun 2.maddesinin üçüncüi bendi 1739 sayılı kanunun 23. maddesi, 222 sayılı kanunun 1. maddesi, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği- yayım tarihi: /27305 R.G. DeğiĢiklik: /27506 R.G sayılı kanunun 23. maddesi. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi 16 Bilimsel ve teknolojik geliģmeler izlenerek bu geliģmelerden eğitim ve öğretim sürecinde etkin ve verimli bir Ģekilde yararlanılır ve uluslararası standartların yakalanması sağlanır. Eğitim ve öğretimin verimini artırmak amacıyla sivil toplum kuruluģları ve çevredeki yükseköğretim kurumları ile iģ birliği yapılır. Yerel yönetimler, kamu veya özel kurum ve kuruluģlar ile sivil toplum örgütlerinin eğitim yönetimi karar süreçlerine katılmaları sağlanır. Eğitim binalarının fiziki kapasiteleri ile personel, donatım ve diğer imkânlarının etkin ve verimli biçimde kullanılması amacıyla eğitim bölgesindeki kurumlar arasında iģ birliği yapılır. Öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danıģma hizmetleri yoluyla zihinsel, duygusal, sosyal ve fiziksel yeteneklerinin fark edilmesi, becerilerinin geliģtirilmesi ve yönlendirilmesi; sosyal, kültürel, eğitsel ve akademik geliģmelerinin sağlanması için okul ve aile ile iģ birliği yapılır. Eğitim ve öğretim sürecinde; bilimsel düģünce esas alınarak, üretkenlik, insan ve doğa sevgisi, estetik anlayıģın geliģtirilmesi sağlanır. Yönetici, öğretmen, öğrenci, veli ve çevre iliģkilerinde; gönüllülük, karģılıklı sevgi, saygı, hoģgörü ve görgü kurallarına uygun davranıģların ön planda tutulması sağlanır. Değerlendirmeler objektif olarak yapılır, baģarı teģvik edilir, desteklenir ve ödüllendirilir. BaĢarısızlık nedenleri araģtırılarak giderilmesi sağlanır. Yetki ve sorumlulukların paylaģımında, iletiģim kanalları açık tutulur. Yönetici ve öğretmenlerin, eğitim öğretimle ilgili geliģme ve yeniliklere açık olması, eğitim liderliği yapması sağlanır. Sosyal etkinlikler eğitim-öğretimin bir parçası olarak değerlendirilir ve öğrencilerin bu etkinliklere katılmaları teģvik edilir. (DeğiĢik bent: /27560 RG) Özel eğitim gerektiren öğrencilerin eğitiminde; özel eğitim ilke, yöntem ve tekniklerine göre gerekli önlemler alınır. Öğrencilerin geliģim ve sağlıklarını tehdit eden Ģiddet, suç, istismar, madde kullanımı ve bağımlılığı gibi çeģitli psiko-sosyal bozukluklar ve risklere karģı temel önleme çalıģmalarının rehberlik ve psikolojik danıģma hizmetleri ile diğer destekleyici uygulamalarla güçlendirilmesi sağlanır, öğrencilerin sağlıklarının korunması için gerekli önlemler alınır. Öğrencilerin kendisine, çevresindeki kiģilere ve doğaya değer veren, yaģadığı toplumun ve insanlığın bir parçası olarak kendine güvenen ve topluma katkıda bulunabilen bir bilince sahip olmaları sağlanır. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi OrtaöğretimKurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi Ortaöğretim Kurumları Ynetmeliğinin 5. maddesi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi Ortaöğretim Kurumarı Yönetmeliğinin 5. maddesi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi 17 2.3 Faaliyet Alanları Ürün/Hizmetler FAALĠYET ALANI: EĞĠTĠM- ÖĞRETĠM Hizmet 1 Rehberlik Hizmetleri Veli Öğrenci Öğretmen Öğrenci davranıģlarının değerlendirilmesi Hizmet 2 Sosyal-Kültürel Etkinlikler Halk oyunları Koro Satranç Toplum hizmetleri Okul çevre iliģkileri Scarabble Hizmet 3 Spor Etkinlikleri Futbol, Voleybol,Atletizm,GüreĢ Yüzme,Basketbol FAALĠYET ALANI: YÖNETĠM ĠġLERĠ Hizmet 1 Öğrenci iģleri hizmeti Devam-devamsızlık Sınıf geçme vb Öğrenci kayıt, kabul ve devam iģleri Nakil iģleri Öğrenim belgesi düzenleme iģleri Diploma Hizmet 2 Öğretmen iģleri hizmeti Derece terfi Hizmet içi eğitim Özlük hakları Personel iģleri. Hizmet 3 Öğrenci sağlığı ve güvenliği Hizmet 4 Kulüp Etkinlikleri Resim Kulübü Fotoğrafçılık Kulübü Spor Kulübü Hizmet 5 Müfredatın iģlenmesi Öğrenci baģarısının değerlendirilmesi Sınav iģleri Sınıf geçme iģleri Hizmet 6 Kurslar YetiĢtirme Hazırlama Etüt Hizmet- 7 Proje çalıģmaları Sosyal Projeler Fen Projeleri Bilimsel vs araģtırmalar 18 Temel Ortak Stratejik Ortak Tedarikçi Yararlanıcı (MüĢteri) Neden PaydaĢ? Önceliği 2.4 PaydaĢ Analizi Ġç PaydaĢ DıĢ PaydaĢ PaydaĢ Adı 1 Milli Eğitim Bakanlığı Bağlı olduğumuz merkezi idare 1 2 Ġstanbul Valiliği Bağlı olduğumuz merkezi idare 1 3 Ġstanbul Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Bağlı olduğumuz merkezi idare 1 4 Ġlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Amaç ve hedeflerimize ulaģmak iģbirliği yapacağımız kurumlar 5 Resmi ve Özel Eğitim Okul ve Kurumları Hizmetlerimizden yaralandıkları için 1 6 Kurum Yöneticilerimiz Hizmet sundukları için 1 7 Öğretmenler ve Diğer ÇalıĢanlar Hizmet sundukları için 1 8 Öğrenciler ve Veliler Hizmetlerimizden yaralandıkları için 1 9 Okul Aile Birliği Amaç ve Hedeflerimizi destekler 1 10 Özel Ġdare Amaç ve Hedeflerimizi destekler 1 11 Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Amaç ve hedeflerimize ulaģmak iģbirliği yapacağımız kurumlar 2 12 Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Kurumları 13 Üniversiteler 14 Yerel Yönetim Birimleri(Belediye, ) 15 Ġl Gençlik ve Spor Müdürlüğü 16 Medya 17 Sivil Toplum KuruluĢları 18 Hayırseverler 19 Emniyet KuruluĢları 20 ÖSYM 21 Uluslar arası Kurum ve KuruluĢlar 22 Ġl Kültür Müdürlüğü 23 Muhtarlık O O Amaç ve hedeflerimize ulaģmak iģbirliği yapacağımız kurumlar Amaç ve hedeflerimize ulaģmak iģbirliği yapacağımız kurumlar Amaç ve hedeflerimize ulaģmak iģbirliği yapacağımız kurumlar Amaç ve hedeflerimize ulaģmak iģbirliği yapacağımız kurumlar Amaç ve hedeflerimize ulaģmak iģbirliği yapılabilir Amaç ve hedeflerimize ulaģmak iģbirliği yapılabilir Amaç ve hedeflerimize ulaģmak iģbirliği yapacağımız özel ve tüzel kiģiler Amaç ve hedeflerimize ulaģmak iģbirliği yapılabilir Amaç ve hedeflerimize ulaģmak iģbirliği yapılabilir Amaç ve hedeflerimize ulaģmak iģbirliği yapılabilir Amaç ve hedeflerimize ulaģmak iģbirliği yapılabilir Amaç ve hedeflerimize ulaģmak iģbirliği yapacağımız kurumlar Eğitim-Öğretim (Örgün-Yaygın) Yatılılık-Bursluluk Nitelikli işgücü AR-GE, Projeler, Danışmanlık Altyapı, Donatım Yatırım Yayım Rehberlik, Kurs, Sosyal etkinlikler Mezunlar (Öğrenci) Ölçme- Değerlendirme Yararlanıcı Ürün/Hizmet Matrisi Ürün/Hizmet Yararlanıcı (MüĢteri) Milli Eğitim Bakanlığı Manisa Valiliği Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Resmi ve Özel Eğitim Okul ve Kurumları Kurum Yöneticilerimiz Öğretmenler ve Diğer çalışanlar Öğrenciler ve Veliler Okul Aile Birliği Özel İdare İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Kurumları Üniversiteler Yerel Yönetim Birimleri(Belediye, ) İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Medya Sivil Toplum Kuruluşları Hayırseverler O Emniyet Kuruluşları ÖSYM 20 Uluslar arası Kurum ve Kuruluşlar O O O O İl Kültür Müdürlüğü Muhtarlık : Tamamı O : Bir kısmı PaydaĢların Etki Önem Matrisi Bu matristeetki, paydaģın kuruluģun faaliyet ve hizmetlerini yönlendirme, destekleme veya olumsuz etkileme gücünü, önem ise kuruluģun paydaģın beklenti ve taleplerinin karģılanması konusuna verdiği önceliği ifade eder. Etki Zayıf Güçlü Önem Önemsiz Önemli Ġzle4 Ġl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Medya Sivil Toplum KuruluĢları Çıkarlarını gözet, çalıģmalara dahil et2 Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Kurumları Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Ġl Kültür Müdürlüğü Yerel yönetim Birimleri : Tamamı O : Bir kısmı Bilgilendir3 Emniyet KuruluĢları Uluslar arası Kurum ve KuruluĢlar Birlikte çalıģ1 Milli Eğitim Bakanlığı Ġstanbul Valiliği Ġstanbul Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Ġlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Resmi ve Özel Eğitim Okul ve Kurumları Kurum Yöneticilerimiz Öğretmenler ve Diğer ÇalıĢanlar Öğrenciler ve Veliler Okul Aile Birliği Özel Ġdare Üniversiteler Hayırseverler Muhtarlık ÖSYM 21 2.5 Kurumiçi Analiz Örgütsel Yapı TEġKĠLAT YAPISI Müdür Rehberlik Servisi Öğretmenler Kurulu Reh.Hiz.Yürütme K. OGYE Müdür BaĢ Yardımcısı Müdür Yardımcıları Disiplin Kurulu Komisyonlar Öğretmenler Kurullar Sosyal Etkinlikler Kurulu Sosyal Kulüpler Okul Aile Birliği Teknik Hizmetler Büro Hizmetleri Yardımcı Hizmetler 22 Ġlgili Kanun,yönetmelik,yönerge ve teammüller çerçevesinde bölüm,birim,kurul/komisyonlara yüklenen görevler Okul/Kurumlarda OluĢturulan Birimler: Görevler Görevle ilgili bölüm, birim, kurul/komisyon adı Görevle ilgili işbirliği (paydaşlar) Hedef kitle Öğrenci davranışlarını Öğretmenler Öğrenciler değerlendirme üst kurulu Okul Aile Birliği Veliler Tüm Okul Öğretmenler kurulu Öğretmenler OGYE Tüm Okul Tüm Okul Satın alma komisyonu Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu Öğretmenler, Öğrenciler, OAB. Tüm Okul Disiplin Kurulu Öğretmenler Öğrenciler Sosyal Etkinlikleri, Tören ve Öğretmenler, Tüm Okul Anma Günleri Komisyonu Öğrenciler, Kontenjan Belirleme /Kayıt Öğretmenler İlköğrt.Mez. Kabul ve Nakil Komisyonu Kurs Komisyonu Öğretmenler Öğrenciler Okul Seçim Kurulu Öğretmenler Öğrenciler Öğrenci Meclisi Komisyonu Reh.Öğrt.,Öğrc. Öğrenciler TKY / OGYE Tüm Okul Tüm Okul Taşınır Mal Sayımı Öğretmenler Tüm Okul Komisyonu Muayene Kabul ve Satın Öğretmenler Tüm Okul Alma Komisyonu Değer Tespit Komisyonu Öğretmenler Tüm Okul Taşınır Mal Kayıttan Düşme Öğretmenler Tüm Okul Koisyonu Servis Denetleme Komisyonu Öğretmenler Tüm Okul Kantin Denetleme Öğretmenler Tüm Okul Komisyonu Yemekhane Denetleme Öğretmenler Tüm Okul Komisyonu WEB Sayfası Komisyonu Öğretmenler Tüm Okul Okul Gazetesi Ve Eser İnceleme Komisyonu Öğretmenler Tüm Okul 23 2.5.2 Ġnsan Kaynakları insan Kaynakları 2013 Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici : Görevi Erkek Kadın Toplam 1 Müdür Müdür BaĢyard Müdür Yard 2-2 Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu: Eğitim Düzeyi 2013 Yılı Ġtibari Ġle KiĢi % Önlisans - - Lisans 3 %75 Yüksek Lisans 1 %25 Kurum Yöneticilerinin YaĢ Ġtibari ile dağılımı: YaĢ Düzeyleri 2013 Yılı Ġtibari Ġle KiĢi % % %75 24 Ġnsan Kaynakları Ġdari Personelin Hizmet Süresine ĠliĢkin Bilgiler: Hizmet Süreleri 2010 Yılı Ġtibari Ġle KiĢi % 1-3 Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl 1 % üzeri 3 %75 Kurumda gerçekleģen yönetici sirkülasyonunun oranı: Yıl Ġçerisinde Kurumdan Ayrılan Yönetici Yıl Ġçerisinde Kurumda Göreve BaĢlayan Yönetici ToP Ġdari Personelin Katıldığı Hizmet-içi Eğitim Programları: Adı Soyadı H.Ġbrahim Kapan Erdoğan COġKUN ve Selami TÜKENMEZ Ali Doygun Görevi Müdür Müdür BaĢyrd Müdür Yrd Müdür Yrd Katıldığı ÇalıĢmanın Adı Katıldığı Yıl Belge No Bilgisayar Kullanımı (Win98-Office2000-Ġnternet) BiliĢim Tek.Etkin Kullanma Kursu Ġntel Öğretmen Programı- Liderlik Forumu Kursu Bina Tesis Güvenlik koruma Amirleri Semineri Eğitim Yönetim Semineri Bilgisayar Kursu (Adobe Flash CS4) Web Tasarım Kursu Grafik Tasarım Kursu (AdobePhotoshop C4) İnternet Kullanım Kursu Okul Sağlığı Semineri İlk Yardım - İlk Müdahale Semineri Eğitim Yönetimi Semineri Etik Eğitimi Semineri Sivil Savunma,Yangın, Koruyucu Güvenlik Önlemleri Semineri Trafik ve Çevre Bilgisi Öğreticileri Kursu Asılsız Soykırımı İddia. Mücadeleri semineri TKY Ödül Yönergesinin Tanıtımı Semineri TKY Süreç Tasarım Eğitim Semineri İLK YARDIM İLK MÜDAHALE SEMİNERİ Laboratuar Araçları Tanıma ve Kullanma Kursu Bilgisayar Kullanımı (Msdos-Windows-Wo
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks