Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Η γλωσσική αξιολόγηση κατά τη βρεφική και την προσχολική ηλικία

Category:

Mobile

Publish on:

Views: 110 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 2

Share
Related documents
Description
Pre-print version. Για δημοσίευση στο: Παληκαρά, Ο. & Ράλλη, Α. (2016, υπό έκδοση). Γλωσσικές Διαταραχές στα Παιδιά και τους Εφήβους: Θέματα οριοθέτησης, αξιολόγησης και παρέμβασης. Εκδόσεις: Gutenberg
Transcript
Pre-print version. Για δημοσίευση στο: Παληκαρά, Ο. & Ράλλη, Α. (2016, υπό έκδοση). Γλωσσικές Διαταραχές στα Παιδιά και τους Εφήβους: Θέματα οριοθέτησης, αξιολόγησης και παρέμβασης. Εκδόσεις: Gutenberg Η γλωσσική αξιολόγηση κατά τη βρεφική και την προσχολική ηλικία Αλεξάνδρα Καρούσου Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Η αξιολόγηση της γλωσσικής ανάπτυξης παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας αποτελεί σημαντική ανάγκη τόσο της κλινικής, όσο και της εκπαιδευτικής πρακτικής. Λογοθεραπευτές, παιδίατροι, εκπαιδευτικοί και ψυχολόγοι, μεταξύ άλλων, καλούνται συχνά να εκτιμήσουν το γλωσσικό επίπεδο των μικρών παιδιών, είτε στα πλαίσια ανιχνευτικών ή διαγνωστικών ελέγχων, είτε στα πλαίσια του σχεδιασμού ή της παρακολούθησης κάποιου προγράμματος παρέμβασης. Στο κεφάλαιο αυτό συζητείται η σημασία της πρώιμης γλωσσικής αξιολόγησης και παρουσιάζονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήματα και οι περιορισμοί των βασικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται συστηματικά για την έγκυρη εκτίμηση της γλωσσικής ικανότητας των μικρών παιδιών (σταθμισμένα τεστ, ανάλυση γλωσσικών δειγμάτων και σταθμισμένες αναφορές γονέων και εκπαιδευτικών) 1. Η γλώσσα αποτελεί ισχυρό μέσο διαπροσωπικής επικοινωνίας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης, αλλά και κρίσιμο νοητικό εργαλείο για την οργάνωση και αναπαράσταση του κόσμου, τη σύλληψη αφηρημένων εννοιών, την τέλεση σύνθετων νοητικών ενεργειών και την υποστήριξη πολύπλοκων γνωστικών διεργασιών. Κατ αυτή την έννοια, η ανάπτυξη της γλώσσας αποτελεί πολύ σημαντικό αναπτυξιακό επίτευγμα, αλλά και ισχυρό δείκτη της γενικότερης ανάπτυξης των παιδιών (επικοινωνιακής, κοινωνικής, συναισθηματικής και γνωστικής). Μολονότι ο χρόνος ανάδυσης και ανάπτυξης συγκεκριμένων γλωσσικών δεξιοτήτων χαρακτηρίζεται από μεγάλες ατομικές διαφορές και αποκλίσεις (Bates, Bretherton, & 1 Το παρόν κεφάλαιο εστιάζει σε θέματα αξιολόγησης του προφορικού λόγου (προσληπτικού και εκφραστικού) των μικρών παιδιών. Λόγω περιορισμών χώρου, παραλείπονται θέματα αξιολόγησης της γενικότερης επικοινωνιακής ανάπτυξης (π.χ. μέσω μη λεκτικών συμπεριφορών), ειδικότερα θέματα αξιολόγησης της ομιλίας (π.χ. άρθρωση, ροή, ποιότητα φωνής, κλπ), και θέματα αξιολόγησης του γραπτού λόγου. Snyder, 1988 Dale & Goodman, 2005 Fenson, et al., 2000 Fenson, et al., 1994), η πλειονότητα των παιδιών ακολουθεί μία κοινή, σε γενικές γραμμές, πορεία όσον αφορά την κατάκτηση των βασικών γλωσσικών αναπτυξιακών οροσήμων. Έτσι, τα περισσότερα βρέφη, κάποια στιγμή μεταξύ του 12 ου και 18 ου μήνα της ζωής τους, αρχίζουν να παράγουν τις πρώτες τους λέξεις, ενώ μέχρι τον 24 ο μήνα χρησιμοποιούν περισσότερες από 50 λέξεις (300 κατά μέσο όρο) τις οποίες αρχίζουν να συνδυάζουν ανά ζεύγη για να φτιάξουν τις πρώτες τους απλές προτάσεις. Η γλωσσική ανάπτυξη συνεχίζεται συνήθως με πολύ γρήγορους ρυθμούς και, σταδιακά, μέχρι την ηλικία των 4-5 ετών τα περισσότερα παιδιά θεωρούνται πλέον επιδέξιοι ομιλητές της μητρικής τους γλώσσας: έχουν αναπτύξει ένα πλούσιο λεξιλόγιο (εκτιμάται πως το μέγεθος του λεξιλογίου τους κατά την είσοδο στο Δημοτικό σχολείο προσεγγίζει τις λέξεις [Anglin, 1993 Templin, 1957]) ενώ συμμετέχουν ενεργά σε συζητήσεις χρησιμοποιώντας μεγάλες, σύνθετες και γραμματικά ορθές προτάσεις (για θέματα γλωσσικής ανάπτυξης, βλ. Κατή, 1992 Νικολόπουλος, 2008 Παπαηλιού, 2005). Ωστόσο, για αρκετά παιδιά η αναπτυξιακή πορεία της γλώσσας μπορεί να αποκλίνει σημαντικά, τόσο χρονικά όσο και ποιοτικά, από τα συνήθη πρότυπα. Σε κάποιες περιπτώσεις γλωσσικά ελλείμματα μπορεί να οφείλονται σε κάποια γενικότερη αναπτυξιακή διαταραχή ή/και σε ελλείμματα στη νοητική ανάπτυξη των παιδιών (π.χ. αυτισμός, σύνδρομο Down, νοητική στέρηση, κλπ) (π.χ., Scheffler,et al., 2007 Tanner, 2003) ή ακόμα, να απορρέουν από κάποιου είδους αισθητηριακή αναπηρία (κώφωση ή τύφλωση) (π.χ., Lahey, 1988 Paul, 2001). Σε άλλες περιπτώσεις, τα ελλείμματα φαίνεται να είναι ειδικά εστιασμένα στη γλώσσα, εφόσον η ανάπτυξη των παιδιών αξιολογείται ως προς όλες τις λοιπές της διαστάσεις ως τυπική. Πιο συγκεκριμένα, έχει εκτιμηθεί ότι περίπου ένα 10-15% των δίχρονων παιδιών που δεν παρουσιάζουν καθυστέρηση στην κινητική, την αισθητηριακή, νευρολογική και τη γνωστική τους ανάπτυξη, παρουσιάζουν πρώιμη καθυστέρηση στη γλώσσα: μαθαίνουν νέες λέξεις με σημαντικά πιο αργό ρυθμό σε σχέση με τα τυπικά αναπτυσσόμενα συνομήλικα παιδιά και καθυστερούν στην παραγωγή των πρώτων τους προτάσεων (Law, Boyle, Harris, Harkness, & Nye, 2000 Rescorla & Dale, 2013). Έχει, επίσης, εκτιμηθεί ότι το ποσοστό των παιδιών που εξακολουθούν να παρουσιάζουν σημαντικά γλωσσικά ελλείμματα μέχρι και το τέλος της προσχολικής ηλικίας κυμαίνεται στο 7% (π.χ. Tomblin et al., 1997). Έρευνες που έχουν παρακολουθήσει διαχρονικά την ανάπτυξη των παιδιών με συνεχιζόμενη γλωσσική καθυστέρηση έχουν δείξει πως είναι πιθανό να συνεχίσουν να εμφανίζουν προβλήματα κλινικής σημασίας καθ όλα τα μαθητικά τους χρόνια (Bishop & 2 Edmundson, 1987; Laing, Law, Levin, & Logan, 2002 Paul, 2000 Paul & Ellis Weismer, 2013 Snowling, Adams, Bishop, & Stothard, 2001 Snowling, Bishop, Stothard, Chipchase & Kaplan, 2006 Tomblin, Zhang, Buckwalter, & O Brien, 2003). Πιο αναλυτικά, τα γλωσσικά ελλείμματα φαίνεται ότι αποτελούν σημαντικό παράγοντα κινδύνου για εμφάνιση μαθησιακών δυσκολιών (π.χ. Bashir & Scavuzzo, 1992), ενώ σχετίζονται με μεγάλες δυσκολίες κυρίως στην ανάγνωση (π.χ. Catts, Fey, Tomblin, & Zhang, 2002 Scarborough & Dobrich, 1990) και την παραγωγή γραπτού λόγου (π.χ. Bishop & Clarkson, 2003). Επιπλέον, γλωσσικά ελλείμματα φαίνεται να αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο για γενικότερη σχολική αποτυχία (Stern, Connell, Lee, & Greenwood, 1995), ενώ σε αρκετές περιπτώσεις σχετίζονται και με προβλήματα συμπεριφοράς ή διαταραχές της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των παιδιών (Cohen, Barwick, Horodezky, & Vallance, 1998 Cohen, Menna, Vallance, Barwick, Im, & Horodezky, 1998). Σε κάθε περίπτωση, κλινικές μελέτες έχουν δείξει πως η πρώιμη διάγνωση και ένταξη των παιδιών με γλωσσική καθυστέρηση σε προγράμματα πρώιμης συστηματικής παρέμβασης μπορεί να επιφέρει πολύ ευεργετικά αποτελέσματα στην πρόληψη πιθανών δυσμενών εξελίξεων. Ειδικότερα, ευνοϊκές εξελίξεις έχουν εντοπιστεί σε μελέτες σχετικές με την αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (18 μηνών έως 5 ετών) με γλωσσική καθυστέρηση/διαταραχή, μέσω των οποίων έχει επιτευχθεί σημαντική βελτίωση ποικίλων διαστάσεων τόσο του προσληπτικού τους λόγου (κατανόηση λέξεων και γλωσσικών εκφράσεων), όσο και του εκφραστικού (π.χ. λεξιλόγιο, μορφολογία, σύνταξη) (Glogowska, Roulstone, Enderby, & Peters, 2000 Cole & Dale, 1986 Courtright & Courtright, 1979 Girolametto, Pearce, & Weitzman, 1996, 1997 Law, Kot, & Barnett, 1999 Marulis & Neuman, 2010 Robertson & Weismer, 1999 Wilcox, Kouri, & Caswell, 1991). Ευνοϊκές εξελίξεις έχουν εντοπισθεί ακόμα και σε περιπτώσεις γλωσσικών ελλειμμάτων που οφείλονται σε υφιστάμενες αναπτυξιακές διαταραχές ή παθολογίες. Η έγκαιρη διάγνωση των διαταραχών και η άμεση ένταξη των παιδιών σε προγράμματα πρώιμης παρέμβασης έχει φανεί πως μπορεί να μειώσει τόσο τις βραχυπρόθεσμες, όσο και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τους (π.χ. Guralnick, 1998). Ενδεικτικά, όπως έχουν καταδείξει πρόσφατες μελέτες, το 75 95% των παιδιών που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού και εντάσσονται από πολύ νωρίς (πριν τα δύο ή και τα τρία έτη) σε προγράμματα συστηματικής παρέμβασης φαίνεται πως καταφέρνουν να αναπτύξουν σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό την ικανότητα λεκτικής επικοινωνίας (Dawson, et al., Lovaas, 1987 McGee, Morrier, & Daly, 1999 Rogers, 1998 Rogers & Wallace, 2011 για πρόσφατη ανασκόπηση, βλ. Zwaigenbaum, 2015). Με βάση όλα τα ανωτέρω στοιχεία, η αξιολόγηση της γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών σε μικρή ηλικία, με στόχο την όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση κάθε πιθανής διαταραχής, αναδεικνύεται σε σημαντική ανάγκη της κλινικής, αλλά και της εκπαιδευτικής πρακτικής. Μέθοδοι γλωσσικής αξιολόγησης κατά τη βρεφική και την προσχολική ηλικία Λογοθεραπευτές, σχολικοί ψυχολόγοι, παιδοψυχίατροι, παιδίατροι, νευρολόγοι, νευροψυχολόγοι, ειδικοί παιδαγωγοί και εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας καλούνται συχνά να αξιολογήσουν το γλωσσικό επίπεδο των μικρών παιδιών για σκοπούς οι οποίοι μπορεί να ποικίλουν. Πολύ συνοπτικά, η εκτίμηση της γλωσσικής ανάπτυξης πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο για τους ακόλουθους κλινικούς σκοπούς: (α) για τον προσυμπτωματικό ανιχνευτικό έλεγχο (screening) ο οποίος προτείνεται για όλα τα παιδιά και πραγματοποιείται είτε στα πλαίσια της τακτικής παρακολούθησης της γενικότερης ανάπτυξής τους, είτε σε περιόδους μετάβασης από τη μία εκπαιδευτική βαθμίδα στην επόμενη (από τον παιδικό σταθμό στο νηπιαγωγείο ή από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο), (β) για την εμπεριστατωμένη διαγνωστική αξιολόγηση των παιδιών που παρουσιάζουν ενδείξεις γλωσσικής (ή γενικότερης) καθυστέρησης ή παράγοντες υψηλού κινδύνου για γλωσσική διαταραχή (όπως, π.χ. προωρότητα, πολύ χαμηλό βάρος γέννησης ή οικογενειακό ιστορικό γλωσσικών διαταραχών) με στόχο τον εντοπισμό των προβλημάτων και τη διάγνωση πιθανών διαταραχών, (γ) για την κατάρτιση προγραμμάτων γλωσσικής παρέμβασης προσαρμοσμένων στις ειδικές δυσκολίες / ανάγκες κάθε παιδιού, και (δ) για την τακτική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων γλωσσικής παρέμβασης και την εκτίμηση της ανάγκης επανασχεδιασμού τους. Η γλωσσική αξιολόγηση σε μικρές ηλικίες, ωστόσο, παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες. Αυτές αφορούν τόσο στη διαδικασία συλλογής των γλωσσικών δεδομένων που θα αποτελέσουν την «πρώτη ύλη» της αξιολόγησης (π.χ. σποραδική και απρόβλεπτη εμφάνιση των αναδυόμενων γλωσσικών συμπεριφορών στο λόγο μικρών παιδιών, δυσκολία ή απροθυμία των παιδιών να συνεργαστούν με ξένα πρόσωπα ή/και να ανταποκριθούν σε οδηγίες στα πλαίσια τυπικών διαδικασιών αξιολόγησης), όσο και στην ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων αυτών (π.χ. ειδικές γνώσεις για ανάλυση γλωσσικών δειγμάτων, δυσκολίες διάκρισης μεταξύ τυπικής και μη τυπικής γλωσσικής 4 ανάπτυξης λόγω των μεγάλων ατομικών διαφορών στα πλαίσια της «φυσιολογικής» ανάπτυξης, αλλά και λόγω κοινωνικο-πολιτισμικών/γλωσσικών επιδράσεων. Για όλους τους παραπάνω λόγους δεν υπάρχει κάποια πρότυπη διαδικασία / μεθοδολογία η οποία να θεωρείται ως «χρυσός κανόνας» για τη γλωσσική αξιολόγηση όλων των παιδιών. Για την επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας οφείλουν να λαμβάνονται παράλληλα υπόψη αφενός η ηλικία, το γνωστικό επίπεδο και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά κάθε παιδιού, και αφετέρου ο σκοπός της εκάστοτε αξιολόγησης (Feldman & Messick, 2008). Οι σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις της γλωσσικής αξιολόγησης κατά τη βρεφική και την προσχολική ηλικία μπορούν να ενταχθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες: (α) τη χρήση δομημένων δοκιμασιών / σταθμισμένων τεστ (structured / standardized tests), (β) την ανάλυση γλωσσικών δειγμάτων (language sample analysis) και (γ) τη χρήση σταθμισμένων ερωτηματολογίων/αναφορών που συμπληρώνονται από γονείς ή εκπαιδευτικούς (parent-reports / teacher-reports). Στις επόμενες υποενότητες παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των μεθόδων αυτών, καθώς και τα πλεονεκτήματα και οι περιορισμοί στη χρήση τους. (α) Δομημένες δοκιμασίες / σταθμισμένα τεστ Πρόκειται, ίσως, για την πιο διαδεδομένη μέθοδο γλωσσικής αξιολόγησης τόσο σε κλινικά, όσο και σε εκπαιδευτικά πλαίσια. Τα σταθμισμένα τεστ είναι δοκιμασίες με τυποποιημένες διαδικασίες χορήγησης και βαθμολόγησης. Βασικές προϋποθέσεις για τη χρήση τους είναι να έχουν ελεγχθεί ως προς την εγκυρότητα και την αξιοπιστία τους, καθώς και να έχουν σταθμιστεί σε αντιπροσωπευτικό πληθυσμό των ηλικιών που καλύπτουν και της συγκεκριμένης γλώσσας της οποίας την ανάπτυξη αξιολογούν. Χορηγούνται στα παιδιά σε ατομική βάση και στοχεύουν στην εκμαίευση απαντήσεων (λεκτικών ή μη) σε συγκεκριμένα ερεθίσματα, που συνήθως καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γλωσσικών συμπεριφορών (π.χ. κατανόηση και παραγωγή λεξιλογίου, μορφοσυντακτική δομή προτάσεων, κλπ). Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα των δομημένων δοκιμασιών είναι πως επιτρέπουν την άμεση σύγκριση της επίδοσης του εκάστοτε παιδιού με αυτή άλλων συνομήλικων παιδιών με βάση συγκεκριμένα/κοινά έργα. Παρότι, όμως, τα περισσότερα σταθμισμένα τεστ παρέχουν μία χρήσιμη γενική εικόνα και κατάταξη της γλωσσικής ικανότητας των παιδιών σε έναν ή περισσότερους τομείς, συνήθως υστερούν ως προς τη λεπτομέρεια με την οποία μπορούν να προσδιορίσουν την πολυπλοκότητα των 5 υφιστάμενων προβλημάτων γλωσσικής παραγωγής ή κατανόησης. Έτσι, ενώ αποτελούν αντικειμενικά κριτήρια για την παραπομπή ή όχι των παιδιών σε ειδικές υπηρεσίες ή δομές στήριξης, όταν η αξιολόγηση αποβλέπει στον εντοπισμό των ειδικών δυσκολιών / αναγκών κάθε παιδιού προκειμένου να καταρτιστεί ένα πρόγραμμα παρέμβασης, συστήνεται ο συνδυασμός τους με άλλες μεθοδολογίες πιο λεπτομερειακής αξιολόγησης (Brassard & Boehm, 2007). Στους περιορισμούς των δομημένων τεστ, επίσης, συγκαταλέγονται το συχνά υψηλό κόστος αγοράς τους και ειδικής εκπαίδευσης που πολλές φορές απαιτείται για τη χρήση τους, καθώς και η περιορισμένη εγκυρότητά τους όταν χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση παιδιών μικρότερων των δυόμιση ή τριών ετών (Paul, 2001 Crais, 1995). Αναλυτικότερα, η χορήγηση μίας σταθμισμένης δοκιμασίας απαιτεί τη συνεργασία του παιδιού με κάποιο άτομο μη οικείο, καθώς και τη συγκέντρωσή της προσοχής του σε απαιτητικές δοκιμασίες για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Ως γνωστό, όμως, τα μικρά παιδιά (και ενδεχομένως ακόμη περισσότερο αυτά που αντιμετωπίζουν γλωσσικές δυσκολίες) δυσκολεύονται να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένες οδηγίες και να παραμείνουν συγκεντρωμένα για εκτεταμένα χρονικά διαστήματα. Επίσης, τα μικρά παιδιά είναι πιθανό να αισθάνονται άβολα στην παρουσία «ξένων» γεγονός που μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο είδος / εύρος των γλωσσικών συμπεριφορών που θα εκδηλώσουν κατά την αξιολόγηση. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, πως η ερμηνεία των αποτελεσμάτων που αφορούν σε παιδιά διαφορετικού γλωσσικού ή πολιτισμικού υποβάθρου πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, εφόσον είναι αναμενόμενες σημαντικές διαφοροποιήσεις τόσο στον βαθμό ανταπόκρισης των παιδιών στις συγκεκριμένες δοκιμασίες/διαδικασίες, όσο και στις επιδόσεις τους (Gutierrez-Clellen, 1996 Kayser, 1995). Παρά τους περιορισμούς αυτούς, σε γενικές γραμμές όπως προαναφέρθηκε, οι δομημένες δοκιμασίες αποτελούν χρήσιμους γενικούς δείκτες της γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών -κυρίως προσχολικής ηλικίας-, ενώ παρέχουν ένα αντικειμενικό κριτήριο για τη λήψη αποφάσεων σχετικών με την παραπομπή τους σε ειδικές δομές στήριξης. Στον Πίνακα 1, συνοψίζονται βασικές πληροφορίες σχετικές με κάποια από τα σταθμισμένα τεστ γλωσσικής αξιολόγησης τα οποία χρησιμοποιούνται συστηματικά (διεθνώς ή/και στη χώρα μας) για την αξιολόγηση του γλωσσικού επιπέδου παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας. 6 Πίνακας 1. Σταθμισμένες δοκιμασίες για τη γλωσσική αξιολόγηση παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας Ψυχομετρικά εργαλεία Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT)- 4 th Edition (Dunn & Dunn, 2007) British Picture Vocabulary Scale 3 rd Edition (BPVS-3) (Dunn, Dunn, Styles, & Sewell, 2009) Receptive One-Word Picture Vocabulary Test 4 th Edition (ROWPVT-4) (Martin and Brownell, 2010) Expressive One-Word Picture Vocabulary Test 4 th Edition (EOWPVT-4) (Martin and Brownell, 2010) Ηλικιακό φάσμα / Χαρακτηριστικά / πληροφορίες Ηλικίες: 2,5-90 ετών Eκτιμά το προσληπτικό λεξιλόγιο (κατανόηση μεμονωμένων λέξεων). Παρουσιάζονται εικόνες ανά τέσσερεις, μεταξύ των οποίων το παιδί επιλέγει αυτή που αντιστοιχεί στη λέξη που εκφέρει ο εξεταστής. Mία παλαιότερη εκδοχή του (PPVT-R) έχει προσαρμοστεί στα ελληνικά και σταθμιστεί σε μαθητές Δημοτικού (Simos, Sideridis, Protopappas, & Mouzaki, 2011). Ηλικίες: 3 16 ετών Eκτιμά το προσληπτικό λεξιλόγιο (κατανόηση μεμονωμένων λέξεων). Παρουσιάζονται εικόνες ανά τέσσερεις, μεταξύ των οποίων το παιδί επιλέγει αυτή που αντιστοιχεί στη λέξη που εκφέρει ο εξεταστής. Ηλικίες: ετών Eκτιμά το προσληπτικό λεξιλόγιο (κατανόηση μεμονωμένων λέξεων). Παρουσιάζονται εικόνες ανά τέσσερεις, μεταξύ των οποίων το παιδί επιλέγει αυτή που αντιστοιχεί στη λέξη που εκφέρει ο εξεταστής. Μια προηγούμενη εκδοχή του ROWPVT έχει προσαρμοστεί στα Ελληνικά (Okalidou, Syrika, Beckman, & Edwards, 2011). Εκκρεμεί η στάθμισή του. Ηλικίες: 2 έως 80+ ετών Εκτιμά το εκφραστικό λεξιλόγιο (παραγωγή μεμονωμένων λέξεων). Το παιδί κατονομάζει τα αντικείμενα / ενέργειες / ιδιότητες καθώς παρουσιάζονται σε μεμονωμένες εικόνες. Στάθμιση και διαθεσιμότητα στην Ελλάδα NAI (Δεν είναι εμπορικά διαθέσιμο) OXI OXI ΟΧΙ Word Finding Vocabulary Test (Renfrew, 1995) Action Picture Test (Revised Edition) (Renfrew, 2010) Ηλικίες: 3 8 ετών Εκτιμά το εκφραστικό λεξιλόγιο μέσω της κατονομασίας μεμονωμένων εικόνων. Έχει σταθμιστεί σε ελληνόφωνο πληθυσμό 4-8 ετών και είναι διαθέσιμο με την ονομασία «Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου» (Βογινδρούκας, Πρωτόπαπας, Σιδερίδης, 2009). Ηλικίες: 3 8 ετών Εκτιμά τις γραμματικές δομές που χρησιμοποιούν τα παιδιά στο λόγο τους. Καλύπτει τομείς όπως ρηματικούς χρόνους, ανώμαλες μορφές πληθυντικού και ρηματικών χρόνων, απλές και σύνθετες προτάσεις, παθητική φωνή. Η πρώτη του εκδοχή έχει προσαρμοστεί και σταθμιστεί σε ελληνόφωνο πληθυσμό. Το τεστ είναι διαθέσιμο με την ονομασία «Εικόνες δράσης» (Βογινδρούκας, Πρωτόπαπας, & Σταυρακάκη, 2011). ΝΑΙ (Διαθέσιμο, ΝΑΙ (Διαθέσιμο, Test of Early Language Development 3 rd Edition (TELD-III) (Hresko, Reid, & Hammill, 1999) Preschool Language Scale 5 th Edition (PLS-5) (Zimmerman, Steiner, and Pond, 2011) Ηλικίες: 2 8 ετών Περιλαμβάνει δύο υποκλίμακες, μία για την κατανόηση λέξεων και εκφράσεων και μία για την αξιολόγηση του εκφραστικού λόγου. Ηλικίες: 0 8 ετών Αξιολογεί πολλές γλωσσικές διαστάσεις: προγλωσσική επικοινωνία, λεξιλόγιο, μορφολογία, σύνταξη, γλωσσική αλληλεπίδραση, και πρώιμο γραμματισμό. ΟΧΙ ΟΧΙ 7 Comprehensive assessment of spoken language (CASL) (Carrow-Woolfolk, 1999) Ηλικίες: 3-21 ετών Περιλαμβάνει διάφορες κλίμακες και υποκλίμακες για την αξιολόγηση διαφόρων διαστάσεων του προφορικού λόγου, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Συγκεκριμένα για τις ηλικίες 3 έως 5 ετών η αξιολόγηση περιλαμβάνει: κατανόηση βασικών εννοιών, ολοκλήρωση προτάσεων, σύνταξη, κατανόηση παραγράφου, πραγματολογική κρίση. ΟΧΙ Oral and Written Language Scales Listening Comprehension and Oral Expression (OWLS) (Carrow-Woolfolk, 2011) Ηλικίες: 3-22 ετών Περιλαμβάνει 4 κλίμακες, εκ των οποίων οι δύο αξιολογούν τον προφορικό λόγο (ακουστική κατανόηση και προφορική έκφραση), ενώ οι άλλες δύο τον γραπτό λόγο (αναγνωστική κατανόηση και γραπτή έκφραση). ΟΧΙ Boehm-3 Preschool (Boehm, 2001) Ηλικίες: 3 6 ετών Εκτιμά 26 βασικές έννοιες σχετικές με τον χώρο, την ποσότητα, το μέγεθος, τη θέση, την κατεύθυνση, τον χρόνο, τις αισθήσεις, κ.ά.. ΟΧΙ Clinical Evaluation of Language Fundamentals (CELF)-Preschool-2 (Semel, Wiig, & Secord, 2004). Ηλικίες: 3 7 ετών. Ανιχνευτικό τεστ το οποίο αξιολογεί τις απαντήσεις των παιδιών κατά την παρουσίαση μιας εικόνας. Αξιολογεί διάφορες διαστάσεις της γλώσσας: γλωσσική κατανόηση και παραγωγή, περιεχόμενο και δομή λόγου. ΟΧΙ Test for Reception of Grammar, 2 nd Edition (TROG- 2) (Bishop, 2003a) Épreuves de repérage des troubles du langage (4 ans) (ERTL4) (Roy, Maeder & Alla, 1992) Εργαλείο Ανίχνευσης Διαταραχών Λόγου και Ομιλίας σε παιδιά Προσχολικής Ηλικίας («Τεστ Λόγου και Ομιλίας») (Οικονόμου, Μπεζεβέγκης, Μυλωνάς, & Βαρλόκωστα 2007). Διαγνωστικό Τεστ Γλωσσικής Νοημοσύνης παιδιών προσχολικής ηλικίας (DVIQpreschool) (Σταυρακάκη & Τσιµπλή, 2000) Λογόμετρο (Μουζάκη, Ράλλη, Αντωνίου, Διαμαντή, & Παπαϊωάννου, υπό έκδοση) Ηλικίες: 4 ετών - ενήλικες Εκτιμά την κατανόηση 20 γραμματικών φαινομένων. Παρουσιάζονται εικόνες ανά τέσσερεις και το παιδί καλείται να επιλέξει αυτή που ανταποκρίνεται στην πρόταση που εκφέρει ο εξεταστής. Ηλικίες: 3,9 4,6 ετών Πρόκειται για ένα σύντομο ανιχνευτικό τεστ που εκτιμά την ομιλία, τον λόγο, τη φωνή και τη ροή της ομιλίας. Έχει προσαρμοστεί και σταθμιστεί στην Ελλάδα από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Λογοθεραπευτών, με το όνομα «Τεστ Ανίχνευσης Διαταραχών Ομιλίας και Λόγου για παιδιά 4 χρόνων (Αν.Ομι.Λο 4) Ηλικίες: 3 6 ετών Πρόκειται για ένα διαγνωστικό τεστ το οποίο περιέχει 3 κλί
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks