Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

SERA GAZI EMĠSYONLARININ TAKĠBĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK DEĞĠġĠKLĠK TASLAĞI NA ĠLĠġKĠN TÜSĠAD GÖRÜġÜ. Taslağın Geneli Üzerindeki GörüĢ ve Değerlendirme

Category:

Art & Photos

Publish on:

Views: 0 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
SERA GAZI EMĠSYONLARININ TAKĠBĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK DEĞĠġĠKLĠK TASLAĞI NA ĠLĠġKĠN TÜSĠAD GÖRÜġÜ Taslağın Geneli Üzerindeki GörüĢ ve Değerlendirme Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik Değişiklik
Transcript
SERA GAZI EMĠSYONLARININ TAKĠBĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK DEĞĠġĠKLĠK TASLAĞI NA ĠLĠġKĠN TÜSĠAD GÖRÜġÜ Taslağın Geneli Üzerindeki GörüĢ ve Değerlendirme Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik Değişiklik Taslağı incelendiğinde, Doğrulayıcı kuruluşların TÜRKAK tarafından akreditasyonu zorunluluğunun 1/1/2019 tarihine ertelendiği görülmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından söz konusu mevzuatın uygulanması çerçevesinde gerekli altyapı ihtiyacını göz önünde bulunduran bu yaklaşımı memnuniyetle karşılamaktayız. Bununla birlikte söz konusu taslak yönetmelik kapsamında Doğrulayıcı kuruluşlar, Bakanlık tan Yeterlik Belgesi almakla yükümlü kılınmıştır. Bu çerçevede 1/1/2019 tarihine kadar yürütülecek doğrulama faaliyetlerinin akredite olmamış ancak Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca yapılması öngörülmektedir. Akreditasyon niteliği taşımayacak ve uluslararası akreditasyon kuralları uygulanmadan, sadece evraklar (firma bilgileri, ticaret sicil, ruhsat, firma çalışanlarına ait bilgiler vb.) değerlendirilerek gerçekleştirilecek doğrulama faaliyeti, tarafsızlığı, yeterliliği ve bunun sonucunda doğrulanan sera gazı emisyonu datasının güvenilirliği konusunda şüphe uyandıracaktır. Bu çerçevede, uluslararası kabul görmeyen ve güvenilirliği şüpheli bir doğrulama sürecinin uygulandığı izleme ve raporlama faaliyeti Türkiye nin dahil olduğu uluslararası iklim değişikliği rejimi müzakereleri ve AB Üyelik müzakereleri çerçevesinde olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Bu düşünceden hareketle, doğrulayıcı kuruluşların uluslararası standartlar çerçevesinde akreditasyonu ve buna bağlı olarak elde edilecek verilerin güvenilirliği kritik önem arz etmektedir. Bu nedenle izleme, raporlama ve doğrulama süreçlerini bir bütün olarak ele alacak ve doğrulama işlemlerinin uluslararası standartlar çerçevesinde gerçekleştirilmesini temin edecek bir takvim öngörülmelidir Buna ek olarak; 7. maddenin 4.fıkrası kapsamında, sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve izleme planının Bakanlıkça hazırlanacak tebliğler ile düzenleneceği belirtilmiştir. Ancak herhangi bir tebliğ henüz yayınlanmamıştır. Teklif İzleme, raporlama ve doğrulama süreçlerini bir bütün olarak ele alacak ve doğrulama işlemlerinin uluslararası standartlar çerçevesinde gerçekleştirilmesini temin edecek bir takvim öngörülmelidir. Bakanlığın hazırlık amacıyla: 1-İlk yıl için pilot uygulama çalışmalarını başlatmak üzere tüm işletme ilgilileri ve danışmanlara açık eğitimler düzenlemesi,(bu sırada başta IT olmak üzere alt yapı sistem ihtiyacının giderilmesi) 2 -Eğitim sonrası doldurulup Bakanlığa teslim edilmiş olan ilk yıl sonuçlarının resmi kayıt altına alınmaması 3- İşletme bazında değerlendirmelerin gizlilik prensibi dahilinde yapılması (danışma masası kurulması, e- mail ile bilgi danışma hattı vb.) 4- Toplanan bilgiler ışığında ilgili paydaşların katılımı ile sektörel çalışmaların başlatılması faydalı olacaktır. Sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve izleme planı için Bakanlıkça hazırlanan tebliğ taslağı, alınan 1 / 6 Yönetmelikte geçen tebliğ yayınlanmadan ve dolayısı ile teknik hususlar netleşmeden (emisyon faktörü, oksidasyon faktörü, anma ısıl gücü hesabı, vb.) izleme planının hazırlanması ve/veya sera gazı emisyonlarının raporlanması mümkün değildir. görüşler doğrultusunda revize edilerek bir an evvel yayınlanmalıdır. İzleme Planlarının Bakanlığa iletilmesi için verilen tarih, İzleme Planı formatı ve içeriği yayınlanmasını müteakip; ilgili hazırlıklar da dikkate alınarak uygun ölçüde ötelenmelidir. Taslak Maddesi GörüĢ ve Değerlendirme Teklif Sera gazı emisyonlarının izlenmesi MADDE 6 (1) Sera gazı emisyonları, EK-3 te belirtilen ilkeler çerçevesinde izlenir. (2) İşletmeler her bir tesis için, sera gazı emisyon izleme plânı hazırlamakla yükümlüdür. (3) İşletmeciler sera gazı emisyonlarını izleme planı ve Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göze izlemekle yükümlüdür. (4) İşletmeci, izleme plânını sera gazı emisyonlarının ilk izlenmeye başladığı tarihten en az altı ay önce onaylanmak üzere Bakanlığa göndermek zorundadır. (5) Uygun bulunmayan izleme plânlarının eksikliklerinin giderilmesi için 45 gün ek süre tanınır. Bu süre içinde Bakanlıkça belirlenen şartların eksiksiz olarak yerine getirilmesi hâlinde, sera gazı emisyon izleme plânı kayda alınır. (6) İzleme planının geçerlilik süresi Bakanlıkça belirlenir. Ve; Sera gazı emisyonlarının raporlanması Sera Gazı İzleme Planı nın doğrulanması gerekliliği yeni yönetmelik taslağından çıkarılmıştır. Bununla birlikte yönetmeliğe göre Sera Gazı İzleme Planı nın 01/06/2014 tarihine kadar Bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir (Md.6). Yeni taslağa göre tarih değerlendirmesi yapıldığında; İzleme Planı nın 01/06/2014 tarihine kadar Bakanlığa gönderilmesi, bu plan çerçevesinde 01/01/ tarihleri arasında izleme faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu çerçevede emisyonların ya kadar raporlanması öngörülmektedir. Mevcut yönetmelikte, izleme planlarındaki eksikliklerin giderilmesi için 45 iş günü olarak yazılan ifade, 45 gün olarak değiştirilmiş; böylelikle, uygun olmayan izleme plan eksikliklerinin giderilmesi için tanınan süre kısalmıştır. Uygulamada çıkacak muhtemel Sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve izleme planı için Bakanlıkça hazırlanan tebliğ taslağı, alınan görüşler doğrultusunda revize edilerek bir an evvel yayınlanmalıdır. İzleme Planlarının Bakanlığa iletilmesi için verilen tarih, İzleme Planı formatı ve içeriği yayınlanmasını müteakip; ilgili hazırlıklar da dikkate alınarak uygun ölçüde ötelenmelidir. Uluslararası standartlara uygun biçimde doğrulanmamış izleme planlarının bağlayıcılığı ve bununla birlikte faydasının kuşkulu olacağı gerçeğinden hareketle izleme, raporlama, doğrulama ve doğrulayıcı kuruluşların akreditasyonu kapsamında öngörülen takvim gözden geçirilmelidir. MADDE 6 (5) Uygun bulunmayan izleme plânlarının eksikliklerinin giderilmesi için 45 iş günü ek süre tanınır. Bu süre içinde Bakanlıkça belirlenen şartların eksiksiz 2 / 6 MADDE 7 (1) EK-1 de yer alan faaliyetleri yürüten işletmelerin işletmecileri, her yılın 30 Nisan tarihine kadar bir önceki yılın 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasında izlenen sera gazı emisyonlarını Bakanlığa raporlamak zorundadır. (2) Sera gazı emisyonlarının raporlanması, EK- 3 te belirtilen ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilir. (3) Sera gazı emisyon raporunun, Bakanlıkça onaylanan ve kayda alınan izleme plânı çerçevesinde hazırlanması şarttır. (4) Sera gazı emisyonu izlenmesi, raporlanması ve izleme plânı ile ilgili diğer usûl ve esaslar, Bakanlıkça hazırlanacak tebliğler ile düzenlenir. aksaklıklar ve bunların işletmeler açısından doğuracağı sorunlar göz önüne alınarak bu süre mevcut yönetmelikteki haliyle korunmalıdır. Buna ek olarak; 7. maddenin 4.fıkrasına göre, sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve izleme planının Bakanlıkça hazırlanacak tebliğler ile düzenleneceği belirtilmiştir. Ancak henüz İzleme Planı, raporlama vb. konuları içeren ve tüm plan, uygulama ve raporlamaları etkileyecek tebliğ halen yayınlanmamıştır. Bu nedenle izleme faaliyetlerinin hangi izleme planı formatında ve hangi yöntemle yürütüleceği henüz netlik kazanmamıştır. Raporlama yapılırken ise hangi hesaplama faktörlerinin (örn; emisyon faktörü, oksidasyon faktörü) kullanılacağı belirsizliğini korumaktadır. Yayınlanması beklenen uygulama tebliği, sanayinin veri toplama yöntemini de etkileyecektir. Yukarıda ortaya konan belirsizlikler ışığında 2014 yılında izleme planlarının hazırlanması mümkün gözükmemektedir. Diğer taraftan, işletmeler tarafından hazırlanan fakat doğrulanmamış bir izleme planının bağlayıcılığı kuşkuludur. Sadece Bakanlık tan Yeterlik Belgesi almış, uluslararası standartlara göre denetlenmemiş bir doğrulayıcı kuruluş tarafından yapılan doğrulama olarak yerine getirilmesi hâlinde, sera gazı emisyon izleme plânı kayda alınır. 3 / 6 işlemi ve sonucunun, izleme ve raporlama faaliyetlerinin güvenilirliği açısından sıkıntı yaratacağı unutulmamalıdır. Sera gazı emisyonlarının doğrulanması MADDE 8 (1) EK-1 de belirtilen faaliyetleri yürüten işletmelerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarına ilişkin sera gazı emisyon raporunun Bakanlığa gönderilmeden evvel doğrulanması mecburîdir. (2) Sera gazı emisyonlarının doğrulanması işlemi, Bakanlıkça yetkilendirilmiş doğrulayıcı kuruluşlar tarafından yapılır. Ve, Doğrulayıcı kuruluģların yetkilendirilmesine iliģkin esaslar MADDE 10 (1) Bu Yönetmelik kapsamında doğrulama işlemi yapmak isteyen kuruluşlar, Bakanlıktan Doğrulayıcı Kuruluş yeterlik belgesi almak zorundadır. Ve 3 -Madde 16 (1) Bu Yönetmeliğin; c) 13ncü maddesinde yer alan akreditasyon yükümlülüğü 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girecektir. Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik Değişiklik Taslağı incelendiğinde, Doğrulayıcı kuruluşların TÜRKAK tarafından akreditasyonu zorunluluğunun 1/1/2019 tarihine ertelendiği görülmektedir. Bununla birlikte söz konusu taslak yönetmelik kapsamında Doğrulayıcı kuruluşlar, Bakanlık tan Yeterlik Belgesi almakla yükümlü kılınmıştır. Bu çerçevede 1/1/2019 tarihine kadar yürütülecek doğrulama faaliyetlerinin akredite olmamış ancak Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca yapılması öngörülmektedir. Ancak, akreditasyon niteliği taşımayacak ve uluslararası akreditasyon kuralları uygulanmadan, sadece evraklar (firma bilgileri, ticaret sicil, ruhsat, firma çalışanlarına ait bilgiler vb.) değerlendirilerek gerçekleştirilecek doğrulama faaliyeti, tarafsızlığı, yeterliliği ve bunun sonucunda doğrulanan sera gazı emisyonu datasının güvenilirliği konusunda şüphe uyandıracaktır. Bu çerçevede, uluslararası kabul görmeyen ve güvenilirliği şüpheli bir doğrulama sürecinin uygulandığı izleme ve raporlama faaliyeti Türkiye nin dahil olduğu uluslararası iklim değişikliği rejimi müzakereleri ve AB Üyelik müzakereleri çerçevesinde olumsuz sonuçlar doğuracaktır. İzleme, raporlama ve doğrulama süreçlerini bir bütün olarak ele alacak ve doğrulama işlemlerinin uluslararası standartlar çerçevesinde gerçekleştirilmesini temin edecek bir takvim öngörülmelidir. 4 / 6 Madde10- Doğrulayıcı kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin esaslar (3) Doğrulama yetkisi verilen doğrulayıcı kuruluşlara bu yetkilerini gösteren birer belge verilir. Bakanlık, bu belgelere geçerlilik süresi koymaya ve tespit edeceği miktarlarda başvuru ve yıllık faaliyet ücreti getirmeye yetkilidir. MADDE4- Tanımlar (1) Bu Yönetmelikte geçen; d) İzleme plânı: Veri toplama ve veri işleme faaliyetlerinin ve bunların doğruluk kontrol sistemi de dâhil olmak üzere izleme metodolojisinin detaylı, eksiksiz ve şeffaf olarak belgelenmesine dair dokümanı, Madde 9, 10, 11, 12 de doğrulayıcı kuruluş kriterleri kaldırılıp bu konudaki sorumluluk TÜRKAK a aktarılmıştır. Bu düşünceden hareketle, doğrulayıcı kuruluşların uluslararası standartlar çerçevesinde akreditasyonu ve buna bağlı olarak elde edilecek verilerin güvenilirliği kritik önem arz etmektedir. Bu nedenle izleme, raporlama ve doğrulama süreçlerini bir bütün olarak ele alacak ve doğrulama işlemlerinin uluslararası standartlar çerçevesinde gerçekleştirilmesini temin edecek bir takvim öngörülmelidir. Doğrulama yetkisi verilen kuruluşların belge geçerlilik süreleri, başvuru ve yıllık faaliyet ücreti için Bakanlık bir standart koymalıdır. Tarafsızlık, yetki verilen tüm kuruluşlara eşit davranılması gerekliliği ve haksız rekabet olmaması için kurallar belirlenmelidir. İzleme planı ile ilgili eklerde taslak bulunmamaktadır. TÜRKAK ın konu ile ilgili sorumluluklarının kamuoyu ile paylaşılması, firmaların doğrulayıcı seçerken dikkat edeceği kuralları bilmesi açısından önemlidir. Söz konusu kriterlerin yönetmeliğe ek olacak tebliğ halinde yayımlanması gerekmektedir İzleme planı için bir format oluşturulmalıdır. 5 / 6 EK Hesaplama Bakanlık ça kabûl edilen emisyon faktörleri kullanılmalıdır. Faaliyete has emisyon faktörleri bütün yakıtlar için kullanılabilir. Önceden belirlenmiş olan emisyon faktörleri, ticarî olmayan yakıtlar (lâstikler gibi atık yakıtlar ve sınai proses gazları) dışında kalan bütün yakıtlar için Bakanlığın uygun görüşü üzerine kabul edilebilir. Rafineriler için Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından belirlenmiş olan emisyon faktörleri, Bakanlığın uygun görüşü üzerine kabûl edilebilir. Biyokütlenin emisyon faktörü sıfır kabûl edilecektir. Faaliyete has emisyon faktörlerinin kullanılabilirliği halihazırda belirtilmiş olmasına karşılık; her hangi bir anlam karmaşasına yol açmaması adına, rafinerilerde faaliyete özel belirlenmiş emisyon faktörlerin kullanılabilirliği Ek-3 e dahil edilmelidir. Bakanlık ça kabûl edilen emisyon faktörleri kullanılmalıdır. Faaliyete has emisyon faktörleri bütün yakıtlar için kullanılabilir. Önceden belirlenmiş olan emisyon faktörleri, ticarî olmayan yakıtlar (lâstikler gibi atık yakıtlar ve sınai proses gazları) dışında kalan bütün yakıtlar için Bakanlığın uygun görüşü üzerine kabûl edilebilir. Rafineriler için Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından belirlenmiş olan emisyon faktörleri, Bakanlığın uygun görüşü üzerine kabûl edilebilir veya faaliyete özel emisyon faktörü kullanılabilir. Biyokütlenin emisyon faktörü sıfır kabûl edilecektir. Not: Lütfen görüşlerinizi elektronik ortamda e-posta adresine ve resmi yazı ile Bakanlığımıza iletiniz. 6 / 6
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks