Please download to get full document.

View again

of 218
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

sarnami woordenboek

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 218

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
mijn woordenboek van nederland
Transcript
  Beknopt Nederlands-Sarnami Hindoestani Woordenboek Met Sarnami Hindoestani-Nederlandse Woordenlijst Instituut voor Taalwetenschap Paramaribo    Beknopt Nederlands – Sarnami Hindoestani Woordenboek Instituut voor Taalwetenschap Paramaribo    Instituut voor Taalwetenschap Postbus 1919 Paramaribo zuid Suriname © 2002 Alle rechten voorbehouden Eerst druk 3C Printed in Surinam    Voorbericht Dit woordenboek is een verzameling van de meest voorkomende woorden in het Sarnami Hindoestani. Hierbij is de spelling van SIL gebruikt omdat deze bij de meeste Hindoestanen de voorkeur heeft en er veel lektuur in is gepubliceerd. De Nederlandse woorden die tussen haakjes zijn geplaatst geven aan dat het hier gaat om een woord dat vanuit het Sarnami Hindoestani niet te vertalen is, bijv. (een kinderspel). Vele Hindoestanen hebben mij in de loop van de jaren informatie verstrekt over hun taal en ik ben hen zeer dankbaar daarvoor. In het bijzonder gaat mijn dank uit naar mevrouw K. Banwarie-Soehawan, die veel van mijn vragen heeft  beantwoord. Moge deze uitgave een bijdrage leveren aan de waardering en het  behoud van het Sarnami Hindoestani. Paramaribo, maart 2002. A. L. Bosch
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks