Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Category:

Business

Publish on:

Views: 82 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Samenvatting van de productkenmerken van een biocide Productnaam: Fentrol Productsoort(en): PT 14 - Rodenticiden Toelatingsnummer: BE Referentienummer van de asset in R4BP 3: BE Inhoudsopgave
Transcript
Samenvatting van de productkenmerken van een biocide Productnaam: Fentrol Productsoort(en): PT 14 - Rodenticiden Toelatingsnummer: BE Referentienummer van de asset in R4BP 3: BE Inhoudsopgave Administratieve informatie Handelsnaam van het product Toelatingshouder Fabrikant(en) van de biociden Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen) 1 2. Productsamenstelling en -formulering Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide Formuleringstype 2 3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen 2 4. Toegelaten gebruik Gebruik-specifieke gebruiksinstructies Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden 4 5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-spc Gebruiksvoorschrift Risicobeperkende maatregelen Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden 6 6. Overige informatie 6 Administratieve informatie 1.1. Handelsnaam van het product België Fentrol 1.2. Toelatingshouder Naam en adres van de toelatingshouder Naam Adres Rentokil Initial Foundry lane RH13 5PY Horsham Verenigd Koninkrijk Toelatingsnummer Referentienummer van de asset in R4BP 3 BE BE Toelatingsdatum Vervaldatum Fabrikant(en) van de biociden Naam van de fabrikant Rentokil Initial Supplies Adres van de fabrikant Webber Road L33 7SR Liverpool Verenigd Koninkrijk Productielocatie Webber Road L33 7SR Liverpool Verenigd Koninkrijk 1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen) 1 Werkzame stof 26 - Difenacum Naam van de fabrikant Pelgar International Ltd. Adres van de fabrikant Unit 13 Newman Lane, Alton GU34 2QR HAMPSHIRE Verenigd Koninkrijk Productielocatie Prazka Kolin Tsjechische Republiek Werkzame stof 26 - Difenacum Naam van de fabrikant BASF plc Adres van de fabrikant St Michaels Road Industrial Estate WAS 8TJ Widnes, Cheshire Verenigd Koninkrijk Productielocatie Lower Road, Halebank WA8 8TJ Widnes Verenigd Koninkrijk 2. Productsamenstelling en -formulering 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide Triviale naam IUPAC-naam Functie CAS-nummer EG-nummer Gehalte (%) Difenacum 3-(3-biphenyl-4-yl- 1,2,3,4- tetrahydro-1- naphthyl)-4- hydroxycoumarin Werkzame stof Formuleringstype RB - Lokmiddel (klaar voor gebruik) 3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen Gevarencategorie Veiligheidsaanbevelingen 2 4. Toegelaten gebruik 4.1 Omschrijving van het gebruik Gebruik 1 - Rodenticide, Lokmiddel op graanbasis Productsoort Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium) PT 14 - Rodenticiden Uitsluitend toegelaten voor het bestrijden van ratten (Rattus norvegicus) en muizen(mus musculus) binnenshuis en buitenshuis rond gebouwen. Rattus norvegicus-adulten Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)-brown rat Rattus norvegicus-juvenilen Bv. knaagdieren-brown rat Mus musculus-adulten Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)-house mouse Mus musculus-juvenilen Bv. knaagdieren-house mouse Toepassingsgebied Binnen Overig Toepassingsmethode(n) Dosering en frequentie van de toepassing In lokdozen / Instructies voor uitzetten van lokaas Voor de bestrijding van muizen : gebruik lokaaspunten met tot 50 g product. De afstand tussen de lokaaspunten : 5 m, bij hoge infestatie 2m. Voor de bestrijding van ratten : gebruik lokaaspunten met tot 200g product. De afstand tussen de lokaaspunten : 10m, bij hoge infestatie 5m. De lokaaspunten moeten regelmatig worden gecontroleerd (aanbevolen is om de 3 a 4 dagen). Categorie/categorieën gebruikers Professioneel Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal //, //, // PIastiek zakjes in een katronnen doos: 200 x 25g 100 x 50g, 120 x 50g, 240 x 50g 10 x 100g, 50 x 100g, 60 x 100g, 120 x 100g PIastiek zakjes in een plastieken pot: 3 200 x 25g 100 x 50g, 120 x 50g, 240 x 50g 33 x 150g, 40 x 150g Losse graantjes in een plastieken pot: 330g, 1kg, 3kg Losse graantjes in een kartonnen doos: 400g Bedrukte plastieken tubes: 200 g tot 600 g Losse graantjes in een plastieken emmer: 5 kg, 10 kg, 12 kg en 12,5 kg Losse graantjes in een plastieken zak: 5 kg, 10 kg, 20 kg en 25 kg Gebruik-specifieke gebruiksinstructies Lokaas wordt manueel uitgezet in het geinfesteerd gebied. Het lokaas kan worden gebruikt onder verschillende omstandigheden en kan worden ingezet met behulp van verschillende middelen. De manier waarop het gebruikt wordt hangt van de specifieke omstandigheden. Prioriteit is steeds om de blootstelling van niet-doeldieren zoveel mogelijk te vermijden. Volgende gebruiksmethoden kunnen worden gebruikt door professionele gebruikers: lokaasdozen (beveiligde dozen), lokaaspunten (een geimproviseerde opstelling waarbij de omgeving of materiaal uit de omgeving wordt gebruikt om de toegang tot het lokaas te beperken), los maar ontoegankelijk lokaas (een opstelling waarbij enkel de plaatselijke omgeving wordt gebruikt om de toegang tot het lokaas te beperken). Lokaas kan worden geplaatst in lokaasdozen die aan de grond zijn vastgemaakt. Het lokaas in dergelijke lokaasdozen kan ook worden vastgemaakt om het meenemen en verspreiden door knaagdieren te minimaliseren. Het lokaas kan ook in een schaaltje onder een dakpan worden geplaatst of zo worden gepositioneerd dat toegang voor niet-doeldieren wordt beperkt. Deze methodes vertegenwoordigen een schaal van mogelijke toegankelijkheid. De kwetsbaarheid van een bepaald gebied (maw de toegankelijkheid voor niet-doeldieren) wordt nagegaan en op basis daarvan wordt beslist volgens welke methode het product dient te worden toegepast. Het product mag nooit onnauwkeurig of in het wilde weg worden uitgezet. Instructies voor uitzetten van lokaas Voor de bestrijding van muizen : gebruik lokaaspunten met tot 50 g product. De afstand tussen de lokaaspunten : 5 m, bij hoge infestatie 2m. Voor de bestrijding van ratten : gebruik lokaaspunten met tot 200g product. De afstand tussen de lokaaspunten : 10m, bij hoge infestatie 5m De lokaaspunten moeten regelmatig worden gecontroleerd (aanbevolen is om de 3 a 4 dagen). Vervang steeds lokaas dat is opgegeten door de knaagdieren of beschadigd door water of gecontamineerd met vuil. Indien in een bepaald gebied vermoedens bestaan van resistentie tegen een bepaalde werkzame stof, vermijd dan het gebruik van deze stof. Om de verspreiding van resistentie te voorkomen, is het aangewezen om af te wisselen tussen verschillende lokazen die verschillende anticoagulentia als werkzame stof bevatten. 4 4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen Draag een geschikte ademhalingsbescherming (een gezichtsmasker met ademhalingsfilter ten minste volgens EN I49FFP2 of equivalent) bij overgieten van het product. Bij de keus van het gebruikte rodenticide moet worden rekening gehouden met de mogelijke resistentie van de doelpopulatie. Het product moet op een veilige manier worden uitgelegd om het risico op consumptie door andere dieren of kinderen zo klein mogelijk te houden. Voorkom dat kinderen, vogels, en niet-doeldieren (in het bijzonder honden, katten, varkens engevogelte) in de buurt van het product kunnen komen. Waar mogelijk moet het product worden vastgemaakt, zodanig dat het niet kan worden meegenomen. Rodenticiden op basis van anticoagulantia mogen niet als permanent lokaas worden gebruikt, tenzij onder supervisie van een pest control operator of een andere competente persoon. In de meeste gevallen, moet lokaas op basis van anticoagulantia de infestatie onder controle hebben na 35 dagen. Indien er na deze periode nog activiteit wordt waargenomen, dient de oorzaak hiervan te worden bepaald. Zoek naar dode knaagdieren en verwijder deze op regelmatige tijdstippen tijdens de behandeling. Deze controles dienen minstens zo vaak te gebeuren als het controleren en aanvullen van de lokaaspunten. In sommige omstandigheden kan een dagelijkse controle vereist zijn. De dode knaagdieren moeten op een veilige manier worden verwijderd. De gebruikte lokaasdozen moeten duidelijk worden gemarkeerd dat ze rodenticiden bevatten en dat ze niet mogen worden aangeraakt. Voor producten die worden gebruikt op een publieke plaats, moeten de volgende veiligheidsvoorschriften worden aangebracht op het etiket, de verpakking of de bijgevoegd instructieblad : Wanneer het product wordt gebruikt op een publieke plaats, moet het behandelde gebied duidelijk worden gemarkeerd tijdens de behandeling. In de nabijheid van het lokaas dient een mededeling te worden uitgehangen die waarschuwt voor de risico' s op primaire en secundaire vergiftiging door de anticoagulant en die aangeeft welke eerste hulp maatregelen moeten worden genomen in geval van vergiftiging Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen Difenacoum is een anticoagulant die bloedingen kan veroorzaken. Dit kan met vertraging optreden tot verschillende dagen na de blootstelling. Indien er geen actieve bloeding is, zou de INR (prothrombin time) moeten worden gemeten bij aankomst bij de hulpdienst en vervolgens na de blootstelling. Indien de INR groter is dan 4, dien dan 5-10 mg Vitamin K1 (phytomenadione) toe via langzame intraveneuze injectie (100 μg/kg lichaamsgewicht voor een kind). Behandeling met phytomenadione (oraal of intraveneus) kan vereist zijn gedurende een zekere periode. Het antigifcentrum ( ) dient te worden gecontacteerd voor advies, in het bijzonder indien er een actieve bloeding optreedt Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking // Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden Uiterste houdbaarheidsdatum: Productiedatum + 2 jaar 5 5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-spc 5.1. Gebruiksvoorschrift Zie toegestane gebruik Risicobeperkende maatregelen Zie toegestane gebruik Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen Zie toegestane gebruik 5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking Zie toegestane gebruik 5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden Zie toegestane gebruik 6. Overige informatie
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks