Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

RMK MPU3041 Kokurikulum- Permainan

Category:

Documents

Publish on:

Views: 17 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 1

Share
Related documents
Description
RMK MPU3041 Kokurikulum- Permainan
Transcript
  Berkuat kuasa Jun 2015 (Kemas kini Januari 2016) RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS 1. Nama Kursus/Modul Kokurikulum- Permainan Cocurriculum- Games   2. Kod Kursus MPU3041 3. Nama Staf Akademik  Ahmad Yani bin Mat Yusof 4. Rasional Kursus/Modul dalam Program Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat menguasai kemahiran asas permainan, memahami undang-undang dan peraturan Bola Sepak, Bola Jaring, Sepak Takraw, Bola Keranjang dan Hoki serta asas kejurulatihan dan asas kepegawaian.   5. Semester dan Tahun ditawarkan Semester 2 Tahun 1 6. Jumlah Jam Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka Jumlah Jam Pembelajaran Bersemuka dan Bukan Bersemuka K = Kuliah T = Tutorial  A = Amali P= Pentaksiran K T A P K T A P 42 - - 30 3 - - - 9 7. Nilai Kredit 1 8. Prasyarat (jika ada) Tiada  Berkuat kuasa Jun 2015 (Kemas kini Januari 2016) 9. Hasil Pembelajaran Kursus ( Course Learning Outcomes, CLO)   Pada akhir kursus ini, pelajar dapat : 1. Mengaplikasikan serta berkebolehan mencari dan mengurus maklumat yang relevan dari pelbagai sumber untuk kemahiran-kemahiran asas dalam permainan Bola Sepak, Bola Jaring Sepak Takraw, Bola Keranjang dan Hoki dalam ujian amali. (P3,LO2,LO6,LL1) 2. Memberi tindakbalas dalam situasi-situasi permainan dengan mematuhi undang-undang dan peraturan permainan serta mampu membuat keputusan dengan bukti yang kukuh juga berkebolehan menggunakan kemahiran bukan lisan dengan tepat. (P3, LO3,CTPS5) 3. Melaksanakan satu rancangan latihan dengan mencari dan mengurus maklumat yang relevan dari pelbagai sumber berasaskan prinsip-prinsip latihan dalam permainan.(C3,P3, LO5,LO6,TS3,LL1) 4. Mengaplikasikan pengetahuan teknikal permainan dengan menganalisis serta membuat keputusan bagi menghasilkan yang terbaik dan membentang secara  jelas dengan penuh yakin dalam mentafsir peraturan permainan juga bertanggungjawab kepada keputusan berasaskan nilai dan etika dalam permainan.(P6,A3,LO3,LO8,EM2,CTPS5) ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF CLO    M  e  n  g   i  n  g  a   t   M  e  m  a   h  a  m   i   M  e  n  g  a  p   i   k  a  s   i   M  e  n  g  a  n  a   l   i  s   i  s   M  e  n   i   l  a   i   M  e  n  c   i  p   t  a   P  e  r  s  e  p  s   i   S  e   t   R  e  s  p  o  n  s   b  e  r  p  a  n   d  u   M  e   k  a  n   i  s  m  e   R  e  s  p  o  n  s   k  e   t  a  r  a   k  o  m  p   l  e   k  s   A   d  a  p   t  a  s   i   L  a   k  u  a  n   t  u   l  e  n   M  e  n  e  r   i  m  a   M  e  m   b  e  r   i  m  a   k   l  u  m    b  a   l  a  s   M  e  n   i   l  a   i   M  e  n  g  o  r  g  a  n   i  s  a  s   i   M  e  n  g   h  a  y  a   t   i  n   i   l  a   i  C1 C2 C3 C4 C5 C6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 A1 A2 A3 A4 A5 1 X 2 X 3 X X 4 X X 10. Kemahiran Boleh Pindah ( Transferable Skills, TS): Kemahiran Komunikasi (CS3,CS8),Kemahiran Berpasukan (TS5), Etika dan Moral Profesional (EM2), Kemahiran Kepimpinan (LS3),Pemikiran Kritis dan Penyelesaian Masalah(CTPS5) Pembelajaran berterusan dan Pengurusan Maklumat (LL1)  Berkuat kuasa Jun 2015 (Kemas kini Januari 2016) 11. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran serta Pentaksiran Strategi pengajaran dan pembelajaran:  Amali Strategi Pentaksiran: Pencapaian pelajar didalam kursus ini ditentukan menerusi pentaksiran amali 100% iaitu melalui ujian amali, pembentangan asas kejurulatihan dan asas kepegawaian, perancangan program latihan permainan dan kuiz. Programme Learning Outcome  (PLO) Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Jenis Pentaksiran LO2 – Kemahiran Praktikal  Amali Ujian Amali LO3 – Kemahiran saintifik, kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah Kuliah Kuiz LO5 – Kemahiran Sosial/Kerja Berpasukan/Pertanggungjawaban Pembentangan Simulasi LO6-Pembelajaran Sepanjang Hayat dan Pengurusan Maklumat Pembentangan Ujian Amali LO8 – Profesionalisme, Nilai, Sikap dan Etika Pembentangan Simulasi 12. Sinopsis Kursus ini menjelaskan kemahiran asas bola sepak, bola jaring, sepak takraw, bola keranjang dan hoki. Kursus ini juga memberi fokus kepada asas kejurulatihan dan kepegawaian dalam permainan. The course describes the basic skills in playing football, netball, sepak takraw, basketball and hockey. This course also gives focus on basic training for trainers and sports officers for the games.  13. Mod Penyampaian  Amali 14. Kaedah dan Jenis Pentaksiran Kerja Kursus : 100% Berpandukan Buku Panduan Pelaksanaan Penilaian yang diselaraskan. Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan Kemahiran permainan Ujian Amali 50% Merancang Sesi Latihan Permainan Rancangan Latihan Kemahiran 30% Kuiz   Ujian Bertulis 20%  Berkuat kuasa Jun 2015 (Kemas kini Januari 2016) 15. Pemetaan Hasil Pembelajaran Kursus ( Course Learning Outcomes, CLO) dengan Objektif Pendidikan Program ( Programme Educational Objectives, PEO)   PEO 1 PEO 2 PEO 3 PEO 4 PEO 5 PEO 6 CLO 1 X x CLO 2 X CLO 3 x X CLO 4 x X PEO1 Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan PEO2 Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8) PEO3 Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris PEO4 Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada pelbagai sumber (LO6) PEO5 Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk pembangunan kerjaya. PEO6 Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9), berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja berpasukan (LO5) Hasil Pembelajaran Kursus (CLO) CLO1 Mengaplikasikan serta berkebolehan mencari dan mengurus maklumat yang relevan dari pelbagai sumber untuk kemahiran-kemahiran asas dalam permainan Bola Sepak, Bola Jaring Sepak Takraw, Bola Keranjang dan Hoki dalam ujian amali. (P3,LO2,LO6,LL1) CLO2 Memberi tindakbalas dalam situasi-situasi permainan dengan mematuhi undang-undang dan peraturan permainan serta mampu membuat keputusan dengan bukti yang kukuh juga berkebolehan menggunakan kemahiran bukan lisan dengan tepat. (P3, LO3 ,CTPS5) CLO3 Melaksanakan satu rancangan latihan dengan mencari dan mengurus maklumat yang relevan dari pelbagai sumber berasaskan prinsip-prinsip latihan dalam permainan.(C3,P3, LO5,LO6,TS3,LL1) CLO4 Mengaplikasikan pengetahuan teknikal permainan dengan menganalisis serta membuat keputusan bagi menghasilkan yang terbaik dan membentang secara jelas dengan penuh yakin dalam mentafsir peraturan permainan juga bertanggungjawab kepada keputusan berasaskan nilai dan etika dalam permainan.(P6,A3,LO3,LO8,EM2,CTPS5)
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks