Please download to get full document.

View again

of 60
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Rider 20 ProFlex. Gebruiksaanwijzing

Category:

Funny & Jokes

Publish on:

Views: 23 | Pages: 60

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Rider 20 ProFlex Gebruiksaanwijzing Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen Svenska 31 INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing voor
Transcript
Rider 20 ProFlex Gebruiksaanwijzing Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen Svenska 31 INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing voor Rider 20 ProFlex Introductie... 2 Verklaring van symbolen... 4 Veiligheidsvoorschriften... 5 Algemeen gebruik... 5 Rijden op hellingen... 6 Kinderen... 7 Onderhoud... 7 Presentatie... 9 Plaatsing van de bedieningsorganen... 9 Gasbediening Chokebediening Snelheidsregeling Maaikast Hendel voor instellen van de maaikast Hendel voor instelling van maaihoogte Handrem Zitting Tanken Rijden Voor de start Starten van de motor Rijden met de zitmaaier Differentieelslot Maaitips Stoppen van de motor Ontkoppelingsstand Onderhoud Onderhoudsschema Demontage van de kappen van de zitmaaier Controleren oliepeil motor Controleren koelluchtinlaat motor Controle van luchtfilter brandstofpomp Controleren van luchtinlaat transmissie Controleren van het oliepeil van de transmissie Controle en afstelling stuurkabels Afstelling van de rem Controleren van zuurniveau accu Controleren veiligheidssysteem Vervangen van luchtfilter De onderdelen van het maai-element Monteren van maai-element Instelling van de parallelliteit Instelling van de maaihoogte Controle en afstelling van de gronddruk Maaiaggregaat smeren Servicestand voor het maai-element Controle van de messen Demonteren van maai-element Demonteren van de riem Monteren van de riem Vervangen van de riemen van het maai-element Verversen van de motorolie Vervangen van oliefilter Smeren Algemene smering Controle en afstelling van de gaskabel Differentieelslot afstellen Hydrostaatkabel afstellen Controle bandenspanning Vervangen van brandstoffilter Schoonmaken van pulsair-filter Storingsschema Stallen Stallen in de winter Service Bedradingsschema Technische specificaties Servicejournaal BELANGRIJKE INFORMATIE Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u weet hoe u de zitmaaier moet gebruiken en onderhouden voordat u deze gebruikt. Voor andere service dan die welke in dit handboek wordt beschreven, kunt u contact opnemen met een bevoegde dealer, die zorgt voor de onderdelen en de service. Nederlands 1 Beste klant, INTRODUCTIE Gefeliciteerd met uw keuze voor een Husqvarna Rider. De Husqvarna Riders zijn volgens een uniek concept gebouwd. Ze zijn voorzien van een frontgemonteerd maaiaggregaat en een gepatenteerde sturing op de achterwielen. De Rider werkt heel effectief, ook op kleine en nauwe oppervlakken. De regelaars en de hydrostatische transmissie die met de pedalen worden geregeld, dragen ook bij aan het prestatievermogen van de machine. Deze gebruiksaanwijzing is een waardevol document. Door deze te lezen en toe te passen (voor gebruik, service, onderhoud etc.) kunt u de levensduur van uw machine verlengen en de inruilwaarde verhogen. Als u uw Rider verkoopt, moet u de gebruiksaanwijzing aan de nieuwe eigenaar geven. Het laatste hoofdstuk van de gebruiksaanwijzing is een Servicejournaal. Let erop dat de servicebeurten en reparaties worden ingevuld. Als u het journaal goed bijhoudt, nemen de kosten voor het seizoensgebonden onderhoud af en blijft de inruilwaarde van de machine hoog. Neem de gebruiksaanwijzing mee als u uw Rider voor een servicebeurt naar de werkplaats brengt. Rijden en transport op de openbare weg Controleer de geldende verkeersregels voor het rijden en vervoeren op de openbare weg. Bij eventueel transport moet u altijd goedgekeurd spanmateriaal gebruiken en ervoor zorgen dat de machine goed vast zit. Slepen Wanneer uw machine is uitgerust met een hydrostaat mag u de machine alleen, indien noodzakelijk, over zeer korte afstanden en met een zeer lage snelheid slepen, anders bestaat het risico dat de hydrostaat beschadigd raakt. Toepassing Deze machine is uitsluitend ontworpen voor het maaien van gras op normale gazons en andere schone en gelijkmatige grond zonder obstakels in de vorm van stenen, boomstronken enz. Bovendien mag de machine alleen worden gebruikt voor andere speciale taken met accessoires die door de producent zijn geleverd en waarvoor instructies bij het accessoire zijn meegeleverd. Toepassing van de machine op enige andere wijze wordt beschouwd als tegengesteld aan het bedoelde gebruik. Het voldoen aan en strikte opvolging van de voorwaarden voor gebruik, service en reparatie zoals die door de producent zijn aangegeven, vormen ook een essentieel onderdeel van het bedoelde gebruik. Deze machine mag alleen worden gebruikt, onderhouden en gerepareerd door personen die de bijzondere kenmerken kennen en bekend zijn met de relevante veiligheidsprocedures. Voorschriften ter voorkoming van ongevallen en alle andere algemeen erkende voorschriften op het gebied van veiligheid en bedrijfsgezondheid, en alle verkeersvoorschriften moeten te allen tijde in acht worden genomen. Enige arbitraire wijzigingen die aan deze machine worden uitgevoerd, kunnen de producent ontheffen van zijn verantwoordelijkheid voor enige schade of verwonding die hieruit voortvloeit. 2 Nederlands Goede service INTRODUCTIE De producten van Husqvarna worden over de hele wereld verkocht. Dit gebeurt alleen via de serviceverlenende vakhandel, zodat we de klant de best mogelijke ondersteuning en service kunnen bieden. Voordat het product wordt geleverd, is de machine bijvoorbeeld door uw wederverkoper gecontroleerd en afgesteld. Zie het certificaat in het Servicejournaal in deze gebruiksaanwijzing. Als u reserveonderdelen of ondersteuning bij servicevragen, garantiekwesties etc. wilt, kunt u contact opnemen met: Dit instructieboek hoort bij de Rider met fabricagenummer: Nederlands 3 VERKLARING VAN DE SYMBOLEN Deze symbolen staan op de zitmaaier en in de gebruiksaanwijzing. Bestudeer deze zorgvuldig, zodat u weet wat zij betekenen. Lees de gebruiksaanwijzing. R N Achteruit Neutraal Snel Langzaam Motor uit Accu Choke Brandstof Oliedruk Maaihoogte Achteruit Vooruit Ontsteking! Gebruik een Hydrostatische free-wheell Handrem Rem Waarschuwing gehoorbescherming Geluidsniveau Waarschuwing! Roterende messen Waarschuwing! Risico dat de zitmaaier kantelt Rijd nooit dwars over een helling Europese standaard voor machineveiligheid Gebruik de zitmaaier nooit als zich personen, in het bijzonder kinderen of huisdieren, ophouden in de nabijheid Neem nooit passagiers mee op de zitmaaier of op het gereedschap Steek geen handen of voeten onder de kap als de motor loopt Rijd zonder maaikast zeer langzaam Startinstructie Lees de gebruiksaanwijzing Controleer het oliepeil van de motor Breng de maaikast omhoog Zet de versnellingshendel/ hydrostaatpedaal in de neutrale stand Rem Als de motor koud is, gebruik dan de choke Start de motor Los de handrem voordat u gaat rijden Snelheidsregelingspedaal vooruit Neutrale stand Snelheidsregelingspedaal achteruit Zet de motor af en maak de ontstekingskabel los vóór reparatie of onderhoud 4 Nederlands VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Deze instructies zijn er voor uw veiligheid. Lees ze zorgvuldig door.! Dit ingevoegde symbool betekent dat het gaat om belangrijke veiligheidsvoorschriften waarop gewezen dient te worden. Het gaat om uw veiligheid en om de bedrijfszekerheid van de zitmaaier. Algemeen gebruik: Maak u vertrouwd met de knoppen en hoe men snel stopt. Lees alle instructies in de gebruiksaanwijzing en op de zitmaaier door voordat u deze start, verzeker u ervan dat u ze begrijpt en volg deze vervolgens. Laat de zitmaaier alleen gebruiken door volwassenen die ermee vertrouwd zijn. Draag een goedgekeurde veiligheidsbril of een geheel afdekkend vizier bij montage en rijden. Gebruik de zitmaaier nooit als u barrevoets bent. Draag altijd stevige schoenen, liefst met een stalen neus. Draag nooit los zittende kleding die vast kan raken in bewegende onderdelen. Reinig het terrein van voorwerpen als stenen, speelgoed, hout etc. Dit kan door de messen worden opgevangen en weggeslingerd. Controleer of er zich geen anderen binnen het gebied bevinden voordat u begint te maaien. Zet de zitmaaier af als er iemand op het werkterrein komt. Neem nooit passagiers mee. Maai niet terwijl u achteruit rijdt als dat niet absoluut noodzakelijk is. Kijk altijd naar beneden en achterom voor en tijdens het achteruitrijden. Kijk uit voor de uitworp en richt deze niet naar iemand. Rem af voordat u een bocht maakt. Laat de zitmaaier nooit onbeheerd achter met de motor draaiend. Zet de messen altijd af, trek de handrem aan, zet de motor af en haal de sleutels eruit voordat u de zitmaaier achterlaat. Zet de messen af als u niet maait. Maai alleen bij daglicht of een goede kunstverlichting. RIDER 970 RIDER 970 Lees de gebruiksaanwijzing voordat u de zitmaaier start. Reinig de grasmat van stenen e.d. voor het maaien. R I D E R RIDER 850 Neem nooit passagiers mee. R I IDE R RIDER 850! tot WAARSCHUWING! Deze zitmaaier kan handen en voeten afmaaien en voorwerpen wegslingeren. Het achterwege laten van het volgen van de veiligheidsvoorschriften kan leiden zeer ernstig letsel. Nederlands 5 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Gebruik de zitmaaier nooit als u onder invloed bent van alcohol, drugs of bepaalde medicijnen. Let op het verkeer als u werkt in de nabijheid van een weg of deze oversteekt. Wees voorzichtig als u om een vast voorwerp heen gaat, zodat de messen er niet tegenaan slaan. Rijd nooit opzettelijk over enig vreemd voorwerp. De zitmaaier is zwaar en kan zeer ernstige kneuzingen veroorzaken. Wees extra voorzichtig als deze op of van een wagen of vrachtwagen wordt geladen. Wees voorzichtig als u een last trekt of een zware uitrusting gebruikt. a. Gebruik alleen goedgekeurde trekhaken. b. Beperk de last tot wat u op een veilige manier aan kunt. c. Maak geen plotselinge zwenkingen. Wees voorzichtig als u achteruit rijdt. d. Gebruik contragewichten of wielgewichten als dat in de gebruiksaanwijzing wordt aangegeven. Rijden op hellingen Het rijden op hellingen is een van de operaties waarbij het risico het grootst is dat de chauffeur de controle verliest of de zitmaaier kantelt, hetgeen kan leiden tot ernstig letsel of overlijden. Alle hellingen vereisen extra voorzichtigheid. Als u de helling niet achteruit op kunt rijden of als u zich onzeker voelt, maai deze dan niet. Ga als volgt te werk: Verwijder hindernissen als stenen, boomtakken etc. Maai recht omhoog en recht omlaag, niet dwars over de helling. Kijk uit voor en vermijd het rijden over voren, greppels en verhogingen. Op ongelijk terrein kan de zitmaaier makkelijker kantelen. Hoog gras kan hindernissen verbergen. Rijd langzaam. Kies een lage versnelling, zodat u niet hoeft te stoppen om te schakelen. De zitmaaier remt zelfs beter in een lage versnelling. Volg de aanbevelingen van de fabrikant betreffende wielgewichten of contragewichten om de stabiliteit te verhogen. Wees extra voorzichtig met de grasopvangbak of andere extra uitrusting, die de stabiliteit van de zitmaaier kan wijzigen. Rijd altijd gelijkmatig en langzaam op hellingen. Wijzig u snelheid of richting niet plotseling. Vermijd het starten en stoppen op een helling. Als de banden beginnen te slippen, de messen afzetten en langzaam de helling afrijden. Vermijd onnodige zwenkingen op hellingen, en als dat toch noodzakelijk is, zwenk dan langzaam en geleidelijk naar beneden, indien mogelijk. Maai niet in de buurt van randen, sloten of zandbanken. De zitmaaier kan plotseling omslaan, als een wiel over de rand van een steile helling of een sloot komt of als een rand inzakt. Maai geen nat gras. Dat is glad, en de banden kunnen hun grip verliezen, zodat de zitmaaier begint te glijden. Probeer de zitmaaier niet te stabiliseren door een voet op de grond te zetten. Bij het schoonmaken van het chassis mag de zitmaaier nooit vlakbij een rand of een sloot gereden worden. RIDER R Wees extra voorzichtig bij het rijden op hellingen. Maai hellingen recht omhoog en recht omlaag, niet dwars. RIDER R Nederlands Kinderen VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Tragische ongevallen kunnen gebeuren als de chauffeur niet opmerkzaam op kinderen is in de buurt van de zitmaaier. Kinderen worden vaak aangetrokken door de zitmaaier en het maaien. Ga er nooit van uit dat een kind blijft waar u het het laatst zag. Houd kinderen weg van het maaiterrein en onder streng toezicht van een andere volwassene. Wees op uw hoede en zet de zitmaaier af als er kinderen binnen het werkterrein komen. Voor en tijdens een achteruitrijmanoeuvre, achterom en naar beneden kijken, lettend op kleine kinderen. Laat kinderen nooit meerijden. Zij kunnen eraf vallen en zich behoorlijk pijn doen of in de weg zitten voor een risicoloos bedienen van de zitmaaier. Laat kinderen nooit de zitmaaier bedienen. Wees extra voorzichtig in de buurt van hoeken, bosjes, bomen of andere voorwerpen die het zicht belemmeren. Houd kinderen uit de buurt van het maaiterrein. Onderhoud Benzine en benzinedampen zijn giftig en zeer brandgevaarlijk. Wees extra voorzichtig bij het omgaan met benzine. Bewaar de brandstof alleen in reservoirs die zijn goedgekeurd voor dit doel. Haal de benzinedop er nooit af en vul nooit brandstof bij terwijl de motor loopt. Laat de motor afkoelen voordat u brandstof bijvult. Rook niet en vul ook geen benzine bij in de buurt van vonken of open vuur. Vul nooit binnenshuis brandstof bij. Is lekkage ontstaan in het brandstofsysteem, dan mag de motor niet worden gestart voordat dit is opgelost. Stal de zitmaaier of brandstofreservoirs nooit binnenshuis waar open vuur is, zoals bijvoorbeeld in een ketelhuis, of elektrische apparatuur die vonken af kan geven. Controleer het brandstofpeil voor ieder gebruik en laat plaats over voor de brandstof om zich uit te zetten, aangezien de warmte van de motor en de zon anders de brandstof doet uitzetten, zodat deze overstroomt. Voorkom het teveel bijvullen van brandstof. Is er benzine geknoeid op de zitmaaier, neem deze dan op en wacht totdat deze is vervlogen voordat de motor wordt gestart.als u over uw kleding hebt geknoeid, moet deze worden vervangen. Laat kinderen nooit de zitmaaier bedienen. RIDER R 9 70 RIDER 850 RIDER 850 Vul nooit binnenshuis brandstof bij. R I I D E R RIDER 850 Nederlands 7 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Wees zeer voorzichtig bij het omgaan met accuzuur. Zuur op de huid kan ernstige wonden door invreting veroorzaken. Bij knoeien op de huid onmiddellijk spoelen met water. Zuur in de ogen kan blindheid veroorzaken, raadpleeg een arts. Wees voorzichtig bij het onderhoud van de accu. In de accu wordt een explosief gas gevormd. Verricht nooit onderhoud aan de accu terwijl u rookt of in de buurt van open vuur of vonken. Anders kan de accu exploderen en ernstig letsel veroorzaken. Laat de zitmaaier nooit draaien in een gesloten ruimte. De uitlaatgassen bevatten koolmonoxyde, een reukloos, giftig en levensgevaarlijk gas. Zorg ervoor dat bouten en moeren, in het bijzonder bevestigingsbouten voor de maaimessen, goed vastzitten en dat de uitrusting in goede staat is. Breng geen wijzigingen aan in veiligheidsvoorzieningen. Controleer regelmatig of deze functioneren. De machine mag niet worden gebruikt met defecte of niet gemonteerde veiligheidsvoorzieningen. Wijzig de instelling van de regelaar niet en laat de motor niet razen. Maak het brandrisico zo klein mogelijk. Reinig de zitmaaier van gras, bladeren en andere rommel die erin is vastgeraakt. Laat de zitmaaier afkoelen voordat deze wordt gestald in de opbergruimte. Stop en inspecteer de uitrusting als u op een vreemd voorwerp stuit. Indien nodig repareren voordat u start. Voer nooit afstellingen uit terwijl de motor loopt. De onderdelen van de grasopvangbak kunnen verslijten, beschadigd raken of verouderen, zodat bewegende onderdelen worden blootgelegd of zodat voorwerpen weggeslingerd worden. Controleer de onderdelen regelmatig en vervang ze indien nodig door reserveonderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De machine is getest op veiligheid en goedgekeurd alleen met door de fabrikant geleverde of aanbevolen uitrusting. De bladen van de messen zijn scherp en kunnen snijwonden veroorzaken. Omwikkel de bladen of gebruik veiligheidshandschoenen als u deze hanteert. Controleer de werking van de remmen regelmatig. Afstellen en onderhoud plegen indien nodig. Rook nooit in de nabijheid van de accu of de brandstof. 8 0 RIDER 850 R Laat de zitmaaier nooit draaien in een afgesloten ruimte. Reinig de zitmaaier regelmatig van gras, bladeren en andere rommel. RIDER R Nederlands PRESENTATIE Presentatie Deze gebruiksaanwijzing beschrijft de Rider 20 ProFlex. De Rider 20 ProFlex is uitgerust met een 20 pk Vanguard V-Twin motor van Briggs & Stratton. De krachtoverbrenging van de motor wordt verzorgd door een hydrostatische versnellingsbak die een traploze variatie van de snelheid met de voetpedalen mogelijk maakt. Er is een pedaal voor het vooruit en een pedaal voor het achteruit rijden. Plaatsing van de bedieningsorganen 1. Contactslot 2. Chokebediening 3. Gasbediening - regelt het toerental van de motor 4. Urenteller 5. Regelaar voor de instelling van de maaihoogte 6. Hendel voor instelling van de maaikast 7. Snelheidsregeling voor het achteruit rijden 8. Snelheidsregeling voor het vooruit rijden 9. Rempedaal 10. Vergrendelknop voor handrem 11. Differentieelslot 12. Hendel voor instelling van de zitting 13. Benzinetankdop 14. Motorkapslot 15. Hendel voor ontkoppeling van de aandrijving Nederlands 9 PRESENTATIE Gasbediening De gasbediening regelt het toerental van de motor en daarmee ook de rotatiesnelheid van de messen. Om het toerental van de motor te verhogen of verlagen wordt de bediening vooruit resp. achteruit gebracht. Chokebediening De chokebediening wordt gebruikt voor de koude start om de motor een vetter brandstofmengsel te geven. Bij een koude start wordt de bediening achteruit gebracht naar zijn eindstand. Snelheidsregeling De snelheid van de machine wordt traploos geregeld met twee pedalen. Bij het vooruit rijden wordt pedaal (1) gebruikt en bij achteruit rijden pedaal (2) Nederlands PRESENTATIE Maai-element De Rider 20 ProFlex kunnen worden uitgerust met een aantal verschillende elementen. Een BioClip-element dat het gras fijnmaakt door het een aantal malen te maaien voordat het als meststof weer terug het gras in gaat. Een maai-element met zij- of achteruitworp, d.w.z. het grasmaaisel wordt naast of achter het element naar buiten geworpen. Voorbeelden van accessoires voor de Rider: Borstel Sneeuwschuif Wielverzwaarders Sneeuwkettingen Schoffel Kantensnijder Elektrische gereedschapslift BioClip maai-element Grindhark Trailer Hendel voor instelling van de maaikast De hendel wordt gebruikt om de maaikast in de transport- of maaistand te zetten. 1. Trek de hendel naar achteren tot de blokkeerstand om de transportstand in te nemen. De kast wordt dan omhoog gebracht en de messen stoppen met roteren. Omhoog laten komen van de maaikast 2. Druk de blokkeerknop in en breng de hendel naar voren om de maaistand in te nemen. De maaikast zakt dan naar beneden en de messen beginnen te roteren. 3. De hendel kan ook worden gebruikt voor het tijdelijk regelen van de maaihoogte bij bijv. een kleine verhoging in de grasmat. Laten zakken van de maaikast Nederlands 11 Hendel voor instelling van de maaihoogte Met de hendel kan de maaihoogte worden geregeld in 7 verschillende standen. Om een regelmatige maaihoogte te krijgen is het belangrijk dat de bandenspanning van de beide voorwielen gelijk is (60 kpa). PRESENTATIE Handrem De handrem wordt op de volgende wijze aangezet: 1. Druk het rempedaal in. 2. Druk de blokkeerknop op de stuurkolom in. 3. Laat het rempedaal opkomen terwijl de knop ingedrukt wordt gehouden. De blokkering van de handrem wordt automatisch uitgeschakeld als het rempedaal wordt ingedrukt. Zitplaats De zitplaats heeft een gelede bevestiging aan de voorkant en kan voorover worden geklapt. De zitting kan ook worden afgesteld in de lengterichting. Bij afstelling wordt de hendel onder de voorkant van de zitplaats naar links gebracht, daarna kan de zitplaats naar voren of naar achteren worden geschoven tot de gewenste stand. Tanken De motor moet lopen op loodvrije benzine van minimaal
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks