Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

REGLEMENT LOKALE GESCHILLENCOMMISSIE WONINGCORPORATIES LEIDEN

Category:

Slides

Publish on:

Views: 69 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
REGLEMENT LOKALE GESCHILLENCOMMISSIE WONINGCORPORATIES LEIDEN Artikel 1. Definities Verhuurders: Bij de lokale Geschillencommissie zijn de volgende verhuurders aangesloten; SLS Wonen De Sleutels van Zijl
Transcript
REGLEMENT LOKALE GESCHILLENCOMMISSIE WONINGCORPORATIES LEIDEN Artikel 1. Definities Verhuurders: Bij de lokale Geschillencommissie zijn de volgende verhuurders aangesloten; SLS Wonen De Sleutels van Zijl en Vliet Woningstichting Ons Doel Portaal Leiden. Bestuur: Partijen: Commissie: FHLO: Verzoeker: Directeur/bestuurder van de betreffende verhuurder. Bewonercommissies, huurderorganisaties, FHLO en verhuurders; instellingen waar abusievelijk de klacht naartoe gezonden is. De Geschillencommissie van verhuurders als bedoeld in artikel 16 van het B.B.S.H. Federatie Huurderorganisaties Leiden en Omstreken; koepelorganisatie voor bij regeling aangesloten huurderorganisaties. De indiener van het verzoek tot behandeling van een geschil zijnde: a. woningzoekende(n) ingeschreven bij SLS; b. de (onder)huurder van een woning/bedrijfsruimte die door verhuurder wordt beheerd; c. de medehuurder in de zin van de artikelen artikel 7:266 en 267 van het Burgerlijk Wetboek; d. de persoon, bedoeld in artikel 7:268 van het Burgerlijk Wetboek; e. de ex(mede)huurder van woonruimte of bedrijfsruimte in eigendom van of in beheer bij verhuurder; f. bewonercommissie die de collectieve belangen van de bewoners van een bepaald complex behartigt en als zodanig door verhuurders is erkend; voorzover het betreffende belangen raakt; g. huurderorganisatie die de collectieve belangen van alle bewoners behartigt en als zodanig door verhuurders is erkend; voorzover het betreffende belangen betreft. Geschillenformulier: Formulier waarmee geschillen, ter behandeling, bij commissie ingediend moeten worden. Geschil: Het geschil vloeit voort uit bezwaar tegen een handeling dan wel het nalaten van een handeling van de verhuurder of van door de verhuurder bij haar werkzaamheden ingeschakelde personen, waar klager geacht kan worden in zijn belang te zijn getroffen. Een geschil dient d.m.v. een volledig ingevuld geschillenformulier kenbaar gemaakt te worden. Pagina 2 van Artikel 2. Taak van de commissie De commissie heeft tot taak: huurders in de gelegenheid te stellen geschillen ter behandeling aan te brengen over zaken waarbij zij belang hebben; bij te dragen aan een goede behandeling van geschillen en daarmee aan een verbetering van de relatie, die de aangesloten verhuurder met haar huurders heeft; advisering aan de directeur/bestuurder met betrekking tot afhandeling van de geschillen. Artikel 3. Samenstelling en benoeming 1. De commissie bestaat uit drie personen; een voorzitter en twee leden. Voor de leden worden plaatsvervangers benoemd. De leden mogen niet werkzaam zijn bij partijen. 2. De leden worden benoemd en ontslagen door verhuurders gezamenlijk. Een lid (en een plaatsvervanger) wordt voorgedragen door de FHLO en een lid (en een plaatsvervanger) door de gezamenlijke verhuurders. Beide voordrachten zijn bindend. Gezamenlijk kiezen de leden een voorzitter, deze is onafhankelijk. 3. Op basis van een door verhuurders en FHLO vastgestelde profielschets worden de leden en voorzitter aangesteld, minstens één van de leden heeft een juridische achtergrond. 4. Aan de commissie wordt een functionaris van één van de aangesloten verhuurders of een functionaris van het samenwerkingsorgaan van verhuurders toegevoegd als ambtelijk secretaris. Hij/zij is geen lid van de commissie en wordt aangestuurd door de voorzitter. 5. De leden van de commissie worden benoemd door verhuurders voor een termijn van drie jaar. De commissieleden treden af op basis van een door de Geschillencommissie op te stellen rooster van aftreden. 6. Het lidmaatschap kan met eenzelfde periode verlengd worden, met een maximum van twee zittingstermijnen. 7. Het lidmaatschap eindigt: - bij het verstrijken van de termijn als bedoeld in lid 5; - bij het verloren gaan van de onafhankelijke relatie tot partijen; - op eigen verzoek van een lid; - bij overlijden; - bij opheffing van de samenwerking door partijen. 8. Indien bij de behandeling van een geschil de onpartijdigheid van een of meer leden van de commissie niet gewaarborgd is, treden deze terug en wordt hun plaats ingenomen door de plaatsvervanger(s). 9. De leden en de plaatsvervangende leden van de commissie ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de verhuurders (op basis van wettelijke vergoedingsregeling van de overheid); de uitbetalingen worden per kwartaal verricht. Pagina 3 van Artikel 4. Bevoegdheid 1. De commissie is bevoegd een verzoek om behandeling niet ontvankelijk te verklaren als deze: a. niet volgens de geldende procedure is ingediend; b. aan een andere instantie ter behandeling is voorgelegd dan wel moet worden voorgelegd; c. niet met voldoende redenen is omkleed. 2. De leden van de commissie zijn niet gehouden tot ruggespraak en treden als zodanig onafhankelijk op. 3. De commissie is bevoegd deskundigen te raadplegen c.q. uit te nodigen voor behandeling van het geschil; de kosten van deze bijstand komen voor rekening van verhuurders. 4. De commissie doet uitspraak op een in behandeling genomen geschil en laat deze vergezeld gaan van een gekwalificeerd advies aan de betreffende directeur/bestuurder. Artikel 5. Voorbereiding van de vergadering van de commissie 1. Verzoeker krijgt binnen vijf werkdagen na ontvangst van het geschillenformulier van of namens de commissie schriftelijk bericht van ontvangst van het geschillenformulier; een kopie van deze brief en het geschilformulier gaan naar de betreffende corporatie. 2. De commissie nodigt verzoeker en verhuurder desgewenst binnen vier weken na ontvangst van het geschillenformulier uit om het geschil mondeling toe te lichten. Tussen uitnodiging en vergadering verstrijken minimaal vijf werkdagen. 3. De secretaris draagt zorg voor het zonodig oproepen van de commissie onder mededeling van de agenda. 4. De secretaris draagt zorg voor het verzenden van de agenda en de bijbehorende stukken aan die verhuurder waarop het geschil betrekking heeft. 5. De secretaris draagt zorg voor het verzenden van agenda en bijbehorende stukken aan verzoeker. Artikel 6. Behandeling geschil 1. Partijen zijn verplicht geschillenformulieren die abusievelijk geadresseerd zijn aan en bij hen zijn binnengekomen, onverwijld door te sturen aan het secretariaat van de commissie. 2. Alvorens een geschil in behandeling kan worden genomen dient een intern traject bij de eigen verhuurder te worden doorlopen. Dit traject is per verhuurder vastgesteld. De commissie kan verzoeker in de gelegenheid stellen om onvolkomenheden bij de aanmelding van het geschil binnen een door de commissie gestelde termijn aan te vullen. 3. Indien het geschil niet in behandeling wordt genomen wordt verzoeker zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, hiervan op de hoogte gesteld. In een later vast te stellen huishoudelijk reglement, kan de Geschillencommissie nadere afspraken maken over het verkorten van deze termijn door de voorzitter de bevoegdheid tot beoordeling van behandeling te geven. Pagina 4 van 4. Bij behandeling van het geschil in de commissie, kan de commissie verzoeker en de desbetreffende verhuurder in de gelegenheid stellen om zich te doen horen en nadere inlichtingen te verschaffen. Verzoeker kan zich tijdens deze mondelinge behandeling laten bijstaan en hij kan zich laten vertegenwoordigen. 5. Vertegenwoordiging is slechts mogelijk met een schriftelijke, door verzoeker ondertekende machtiging, die ter vergadering kenbaar gemaakt dient te worden, tenzij het een advocaat of procureur betreft. 6. De commissie kan medewerkers van de verhuurder voor de vergadering uitnodigen de reactie op het geschil nader toe te lichten of in verband met het geschil te worden gehoord. De directeur/bestuurder van verhuurder wordt hiervan tevoren in kennis gesteld. Medewerkers kunnen zich beroepen op het verschoningsrecht als het gaat om informatie die onevenredige schade toe kan brengen aan de medewerker persoonlijk of in de uitoefening van zijn/haar beroep. 7. De commissie kan met instemming van de betrokken verzoekers en verhuurders besluiten om geschillen van meerdere verzoekers, die een sterk onderling samenhangend verband tonen, samen te voegen en tegelijkertijd te behandelen. 8. Indien de commissie een nader onderzoek noodzakelijk acht, kan zij besluiten de behandeling op een later tijdstip voort te zetten. 9. Van de besprekingen wordt een verslag opgesteld dat, na vaststelling, door voorzitter en secretaris ondertekend wordt, behalve wanneer de besluitvorming vervat is in de uitspraak. Artikel 7. Waarborgen privacy van klager en derden 1. De leden van de commissie zijn verplicht tot geheimhouding van privacygevoelige gegevens, waarvan zij in het kader van de behandeling van het geschil kennis hebben genomen. 2. De commissie draagt er zorg voor dat de stukken en/of gegevens, welke in het kader van de behandeling van het geschil zijn ingebracht en betrekking hebben op personen, vertrouwelijk worden behandeld. Verhuurder en verzoeker worden beiden op de hoogte gebracht van alle relevante informatie samenhangend met de zaak, met uitzondering van privacygevoelige gegevens van derden en vertrouwelijke bedrijfsinformatie. Artikel 8. Beraadslagingen en advies 1. De commissie beraadslaagt en beslist op basis van de ingebrachte stukken welke betrekking hebben op het geschil, het geen tijdens de mondelinge behandeling naar voren is gebracht en het eventueel ingewonnen deskundig advies. 2. De beraadslagingen van de commissie zijn besloten. 3. De commissie besluit bij meerderheid van stemmen. Als de stemmen staken dan geeft de stem van de voorzitter de doorslag. 4. Besluiten zijn met redenen omkleed. Pagina 5 van 5. Alle leden hebben één stem. 6. De commissie brengt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de vergadering waarin de behandeling voltooid is, haar advies uit aan het bestuur van de corporatie waarop het geschil betrekking heeft. Een kopie van het advies gaat naar verzoeker. Verzoeker en commissie ontvangen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken nadat het advies aan het bestuur is uitgebracht, de schriftelijke gemotiveerde beslissing van het bestuur op het geschil. 7. Tegen een uitspraak van de commissie is geen beroep mogelijk. Artikel 9. Spoedprocedure 1. De voorzitter kan de Geschillencommissie bijeen roepen om een spoedeisend geschil dat een onmiddellijke voorziening behoeft en niet op de gebruikelijke wijze kan worden afgehandeld, te behandelen. 2. De bepalingen voor de gebruikelijke behandelingsprocedure zullen voorzover de spoedeisendheid dat toelaat, overeenkomstig van toepassing zijn. 3. De Geschillencommissie geeft in haar advies aan waarom en op welke onderdelen van het geschil, zij een onmiddellijk advies nodig acht. De Geschillencommissie geeft tevens aan ten aanzien waarvan welke onderdelen van het geschil de gebruikelijke procedure zal worden gevolgd. 4. Na het uitbrengen van het advies aan het bestuur, wordt zo spoedig mogelijk doch binnen vijf werkdagen door de directeur/bestuurder beslist. De beslissing wordt gemotiveerd onverwijld aan verzoeker meegedeeld. Verzoeker en commissie krijgen zo spoedig mogelijk een gemotiveerd afschrift van dit besluit. Artikel 10. Verantwoording 1. De commissie brengt jaarlijks aan partijen schriftelijk verslag uit van haar werkzaamheden, met daarin in ieder geval een overzicht van het aantal behandelde zaken, onderwerpen en wijze van afhandeling. 2. Het verslag wordt, uiterlijk 1 april in het volgende jaar aan partijen verzonden. Pagina 6 van Artikel 11. Wijzigingen en vaststelling van het reglement Dit reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door verhuurders, na overleg hierover met de FHLO. Partijen verklaren zich akkoord met de inhoud van dit reglement, Leiden d.d. 1 januari 2006: Namens SLS Wonen, directeur/bestuurder Lisa Johnson Namens De Sleutels van Zijl en Vliet, directeur/bestuurder Marjo Visser Namens Woningstichting Ons Doel, directeur/bestuurder Martine Glaser Namens Portaal Leiden, directeur/bestuurder Lex de Boer Pagina 7 van
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks