Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

PROGRAM / PROGRAMME 1

Category:

Environment

Publish on:

Views: 0 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
PROGRAM / PROGRAMME 1 7 EKİM 2011 CUMA / OCTOBER 7, 2011 FRIDAY (Salon 1) 09:00 10:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI / OPENING SESSION (Salon 1) 10:15 12:30 PANEL 1: COĞRAFYANIN İMKANLARI / OPPORTUNITIES OF THE REGION
Transcript
PROGRAM / PROGRAMME 1 7 EKİM 2011 CUMA / OCTOBER 7, 2011 FRIDAY (Salon 1) 09:00 10:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI / OPENING SESSION (Salon 1) 10:15 12:30 PANEL 1: COĞRAFYANIN İMKANLARI / OPPORTUNITIES OF THE REGION Oturum Başkanı / Chair: Konuşmacılar / Speakers: Prof. Dr. Martin V. BRUINESSEN Altan TAN Ali BULAÇ Prof. Dr. Yasin AKTAY Müfid YÜKSEL Doç. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR 2 14:30 16:15 1. OTURUM / SESSION 1 (Salon 1) Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Turhan KAÇAR Doç. Dr. Muzaffer DEMİR Asur Kaynakları Işığında Tur Abdin Doç. Dr. Ergun LAFLI Eskiçağ da Midyat Arkeolojisi ve Tarihi Doç. Dr. Hadrien BRU The Historical Geography Of Midyat And Its Region During Classical Antiquity Yrd.Doç.Dr.Halid Ahmed El MEŞHEDANİ ميديات في عمقھا التأريخي (Midyat ın Tarihi Kökeni) Yrd. Doç. Dr. Cemil BÜLBÜL Çivi Yazılı Belgeler Işığında Midyat 2. OTURUM / SESSION 2 (Salon 2) Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Suavi AYDIN Doç. Dr. Mehmet Yaşar ERTAŞ Tanzimat Reformlarının Uygulanması: Midyat ta Değişim ve Çatışma Prof. Dr. Ayhan ÖZTÜRK &Arş. Gör. Ahmet Caner ÇATAL 19. Yüzyılın İkinci Yarısında Midyat Kazasında Asayiş Bozukluğu ve Asayişi Sağlama Çabaları Yrd. Doç. Dr. Hatip YILDIZ Osmanlı Yenileşme Döneminde Midyat ve Çevresinde Eğitim Yrd. Doç. Dr. Abdullah KAYA 19. Yüzyılın İkinci Yarısında Midyat Kazasında Misyoner Faaliyetleri ve İhtida Hareketleri 3. OTURUM / SESSION 3 (Salon 3) Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Mustafa OFLAZ Yrd. Doç. Dr. Recep ÖZDİREK Cumhuriyet Döneminde Midyat ta Yaşamış İslam Alimleri Yrd. Doç. Dr. Abdulnasır YİNER Arşiv Vesikaları Işığında Ali Battê Olayı Arş. Gör. Ercan ÇAĞLAYAN Tek Parti Döneminde Midyat ( ) Okt. Aysel FEDAİ Midyat Halkevi ve Faaliyetleri Dr. Yavuz HAYKIR Cumhuriyet Dönemi Taşra Basınından Bir Örnek: Midyat Gazetesi 3 16:30 18:15 4. OTURUM / SESSION 4 (Salon 1) Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Ahmet KANKAL Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKBAŞ Midyat ve Çevresinin İslâm ın Hâkimiyetine Girişi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin GÜNEŞ İslamlaşma Sürecinde Midyat Yrd. Doç. Dr. Sadi HARUTİ دةظةري ماردين لةھةندي كتي بي (ياسين عومةري) دا (Yasin El Umari nin Kitabında Mardin Bölgesi) Yrd. Doç. Dr. Qader Muhammad HASSAN Midyat In Islamic Geographical Heritage During The Abbasid Period Arş. Gör. Hasan AKYOL 14. ve 15. Yüzyıllarda Tur Âbdin Bölgesinde Hakimiyet Mücadeleleri 5. OTURUM / SESSION 5 (Salon 2) Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Kadri YILDIRIM Azad BEBUWAR Kasidebêjekê Midyatî: Şeyh Sîracê Tefî Ramazan ERGİN Süryani Dilsel İşaretlerle Yazılmış Kürtçe İlahiler (Lavij Gerşuni) ya da Midyatlı Kürtçe Konuşan Mesihiler Okt. Canser KARDAŞ Dengbêjlerde Toplumsal Belek ve Aliye Battê Olayının Dengbêjlere Yansıma Şekli Öğr. Gör. Abdulhadi TİMURTAŞ Midyat ve Çevresinde Okunan Yar Dilê Türküsü (Varyantları ve Dilsel Analizi) Ruşen AKLAR Dengbêjlik Geleneği ve Toplumsal Cinsiyet: Midyat Örneği 6. OTURUM / SESSION 6 (Salon 3) Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Ejder OKUMUŞ Yrd. Doç. Dr. Tamer YILDIRIM Çokkültürlülük Sorunu: Midyat Örneği Yrd. Doç. Dr. Muammer ULUTÜRK Farklı Din ve Kültürlerin Bir Arada Yaşama Deneyimi Olarak Midyat Hapsinas (Mercimekli) Köyü Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK Batı Dışı Çok Kültürlülük Modeli Olarak Midyat Örneği Yrd. Doç. Orhan ALDANMAZ & Arş. Gör Recep ELMAS Küreselleşen Dünyada Çokkültürlü Mekanlarda Kimlik Arayışları: Midyat Örneği Ayşe Güç IŞIK Intercultural Engagement in Midyat 4 8 EKİM 2011, CUMARTESİ / OCTOBER 8, 2011 SATURDAY (Salon 1) 09:00 10:45 PANEL 2: UYUM YA DA ÇATIŞMANIN SINIRLARI / LIMITS OF HARMONY OR CONFLICT Oturum Başkan / Chair: Konuşmacılar / Speakers: Prof. Dr. Doğu ERGİL Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU Prof. Dr. Mehmet ÇELİK Prof. Dr. Mesut YEĞEN Doç. Dr. Önder AYTAÇ 5 11:00 12:30 6. OTURUM / SESSION 6 (Salon 1) Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Abdurrahman ACAR Prof. Dr. Andrew PALMER The Changing Face of Midyat Prof. Dr. Andrea NANETTİ Historical Memory as Glocal Responsibility Prof. Dr. Abdurrahman ACAR Midyat Köy Adları Üzerine Bazı Düşünceler Yrd. Doç. Dr. Ramazan ARAS Roots, Memory and Trauma: The History of Niso Family after 1915 in Kerboran / Dargeçit Hilal DERVİŞ ھجرة أھل مديات والقرى المحيطة بھا إلى لبنان (Midyat ve Çevre Köylerden Lübnan a Göç Hadisesi) 7. OTURUM / SESSION 7 (Salon 2) Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. George GRİGORE Prof. Dr. George GRİGORE Preverbal Particles in the Arabic Dialects Spoken in Midyat Area Arş. Gör. Gabriel BİTUNA Auxılıary Verbs In Dıalects Spoken in Midyat Area Abdulkerim el KHULİ تطور بعض مفردات العربية في لھجة مديات (Arapça Bazı Istılahlarn Midyat Lehçesinde Uğradığı Değişiklikler) Yrd. Doç. Dr. Abdulmuttalip ARPA Midyat Mhalmî Lehçesi Üzerinde Bir Değerlendirme 8. OTURUM / SESSION 8 (Salon 3) Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN Muhallemilerin Etnik Kökeni Etrafındaki Tartışmalar Tuma ÇELİK Midyat taki Etnisitenin Oluşumu ve Süryaniler Yrd. Doç. Dr. İlhan ERDEM & Veysi ÜRÜNDÜ Süryanilerin İki Dillilik Algı ve Tutumları (Midyat Örneği) Dr. Yıldız Deveci BOZKUŞ Midyat ta Etnik Yapı Bağlamında Ermeniler Yrd. Doç. Dr. Reşat AÇIKGÖZ Kültürel Öğelerin Gündelik Hayata Yansımaları: Midyat Örneği nde Arap ve Süryani Ailelerinin Karşılaştırmalı Analizi 6 14:00 15:45 9. OTURUM / SESSION 9 (Salon 1) Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Mehmet ÇELİK Prof. Dr. Mehmet ÇELİK Tur Abdin Bölgesinde Manastır Hayatı Yrd. Doç. Dr. Ahmed Es SAMİRAİ Midyattaki Kiliseler Üzerine Tarihi Bir Araştırma Yrd. Doç. Dr. Şükran YAŞAR Eusebius Kroniğine Göre Turabdin Bölgesinde Hristiyanlığın Yayılışı Joseph Asmar MALİKİ بوح نا بعلو ي ةشعيةا سورييةا ب ية آ ةم لي ويوم نا بي د مب حن نا بيرةوةا سورييةا (Farklı Tezahürleriyle Geçmişten Günümüze Süryanilik) Yakup BİLGE Turabdin: Süryani Kilise ve Kültürünün Kalbi Gabriyel AKYÜZ Mor Yakup Hbışoyo Manastırı nın Tarihçesi ve Mor Yakub un Biyografisi 10. OTURUM / SESSION 10 (Salon 2) Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Halil ÇİÇEK Prof. Dr. Halil ÇİÇEK Derizbinli Molla Abdulvehhab ın Hayatı ve İlmî Kişiliği Doç. Dr. Nurettin TURGAY Midyatlı Bir Alim: Fahrettin Arnasi Doç. Dr. Nazım HASIRCI Molla Fahrettin Arnasi'nin İsagocisi Yrd. Doç. Dr. İbrahim BAZ Midyatlı Sûfiler Yrd. Doç. Dr. Selim Temo ERGÜL Dahî ve Divanı Yrd. Doç. Dr. Zübeyir AKÇE Midyatlı Bir Kürt Şairi: Melâ Nûrîyê Hesârî 11. OTURUM / SESSION 11 (Salon 3) Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Saffet SARIKAYA Prof. Dr. Saffet SARIKAYA Ebû Firâs (774/1372) ın Eseri Işığında Yezidiler Hakkında Bir Değerlendirme Dr. D. Saeed XUDEDAR Gringîya Proje Komkirna Teksten Dine Ezdyan Di Pertukekede.(Yezidilik Dini Metinlerinin Bir araya Getirilmesi Projesi Üzerine) Dr. Çakır Ceyhan SUVARİ & Dr. Elif KANCA Ezidi Bayramı Çarşema Sor un Toplumsal Geçiş Ritüeli Olarak Analizi Arsed HEMED Ezdy Di Pertuken Geroganda Li Cerxe 19 (Xundinek Rexney) (19. Yüzyıl Seyyahlarının Kitaplarında Yezidiler) 7 16:00 17: OTURUM / SESSION 12 (Salon 1) Oturum Başkanı / Chair: Doç. Dr. Önder AYTAÇ Doç. Dr. İbrahim ARSLAN Bölgesel Kalkınmada Turizm Sektörünün Yeri ve Önemi (Midyat İlçesi Üzerinde Genel Bir Değerlendirme) Doç. Dr. Ömer AYTAÇ Kentsel Mekânların Postmodern Tüketimi: Midyat Örneği Yrd. Doç. Dr. Lokman TOPRAK Midyatlı nın Turizm Algısı Okt. Gülseren ÖZALTAŞ Konaklama İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Ölçümü: Mardin ve Midyat Örneği Dr. Kahraman KALYONCU İktisadi Yaklaşımlar: Ekonomik Coğrafya, Turizm ve Midyat İçin Bir Öneri 13. OTURUM / SESSION 13 (Salon 2) Oturum Başkanı / Chair: Doç. Dr. Nazım HASIRCI Yrd. Doç. Dr. İrfan YILDIZ Midyat Tarihi Camileri Yrd. Doç. Dr. Gözde ÇELİK Yarı Açık ve Açık Mekan Kavramı Bağlamında Geleneksel Midyat Evlerinde Biçim Grameri Arş. Gör. Evindar YEŞİLBAŞ Midyat Dini Mimaride Taş Süsleme Dr. Elif KESER KAYAALP Arap Fethinin İlk Yüzyıllarında Turabdin de İnşa Edilen Kiliseler Birsel MATARA Midyat'ın Sosyo Kültürel ve Coğrafi Dokusunun Film ve Fotoğraflarda Yansıması 14. OTURUM / SESSION 14 (Salon 3) Oturum Başkanı / Chair: Doç. Dr. Ergün LAFLI Yrd. Doç. Dr. Mark SOILEAU Turabdin de Şarapçılık Arş. Gör. Nesrin YEŞİLMEN Midyat'ta Telkari Arş. Gör. Nurcan GÜNES & Öğr. Gör. Zehra TONBUL Midyat İçin Katılımcılık Odaklı Kent Öngörüler Öğr. Gör. Kübra KAYA Geleneksel Midyat Evlerinin Ergonomi İlişkisi Bağlamında İncelenmesi 8 DEĞERLENDİRME OTURUMU 18:00 19:00 (Salon 1) Başkan / Chair: Prof.Dr. Ahmet AĞIRAKÇA Prof. Dr. Suavi AYDIN Prof. Dr. Martin V. BRUINESSEN Prof. Dr. Doğu ERGİL Prof. Dr. Ahmet KANKAL 9 9 EKİM 2011, PAZAR / OCTOBER 9, 2011, SUNDAY 09:00 11: OTURUM / SESSION 14 (Salon 1) Oturum Başkanı / Chair: Doç. Dr. Nurettin TURGAY Yrd. Doç. Dr. Zülküf KARA Toplumsal Bir Gösterge Olarak Midyat ta Dinsel Sembolizm Arş. Gör. Hatice Kübra UYGUR Halk İnanışları Midyat Örneği Nevber CİHANGİROĞLU Uyum Ya Da Çatışma: Midyat'ta Toplumsal Yaşam Analizi Arş. Gör. Necip UYANIK Geleneksel Kültürden Popüler Medyatik Kültüre: İnanç Turizmi ve Midyat 15. OTURUM / SESSION 15 (Salon 2) Oturum Başkanı / Chair: Doç. Dr. Ömer AYTAÇ Arş. Gör. Sıtkı KARADENİZ Midyat Süryanilerinde Gündelik Hayat Arş. Gör. Gülşah PARLAK KALKAN Midyat ta Ad Kültürü Bir Adbilim İncelemesi Arş.Gör. M. Ragıp ETE Midyat Süryanilerinin İbadet Yerleri Etrafında Oluşan Efsaneler Zafer DUYGU Midyat Süryanilerin Haçlı Kontlukları ile İlişkileri 16. OTURUM / SESSION 16 (Salon 3) Oturum Başkanı / Chair: Doç Dr. İbrahim ARSLAN Yrd. Doç. Dr. Musa ÖZTÜRK Çoğulculuk Söyleminin Sahiciliği Üzerine: Midyat Örneği Yrd. Doç. Dr. Gökhan TUNCEL Siyasallaşma Sürecinde Din ve Etnisitenin Etkisi: Mardin Örneği Öğr. Gör. Oğuzhan GÖKTOLGA Farklılık Aynılık Bağlamında Kimlik Siyaseti Öğr. Gör. Ahmet ABDÜLHADİOĞLU Kadim Arap Kültürünün Midyat Halkının Günlük Yaşamına Yansımaları 10 SOSYAL PROGRAM / SOCIAL PROGRAM 7 9 EKİM 2011 / OCTOBER 7 9, Ebru ve Resim Sergisi / Exhibition (Ebru and Painting): Ab ı Hayat Katılımcılar / By: Hilal Korhan Erdüvenci Gönül Korhan Mehmet Salih Korhan 7 EKİM 2011 CUMA / OCTOBER 7, 2011 FRIDAY Dinleti / Mini Concert 21.00: Mardin Artuklu Üniversitesi Reyhani Grubu Mardin Artuklu University Reyhani Music Group 9 EKİM 2011, PAZAR / OCTOBER 9, 2011, SUNDAY Gezi / City Tour 11
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks