Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Prof.Dr.Orhan ZĠYLAN Doç.Dr.Bülent BAYRAKTAR Doç.Dr.Filiz AKYÜZ. Yar.Doç.Dr.Hacer AyĢen YAVRU

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
TOPLANTI:41 Prof.Dr.Mehmet Bilgin SAYDAM (Dekan) Prof.Dr.Kerim GÜLER Prof.Dr.Atilla ARINCI Prof.Dr.Orhan ZĠYLAN Doç.Dr.Bülent BAYRAKTAR Doç.Dr.Filiz AKYÜZ Yar.Doç.Dr.Hacer AyĢen YAVRU ĠĢtiraki ile
Transcript
TOPLANTI:41 Prof.Dr.Mehmet Bilgin SAYDAM (Dekan) Prof.Dr.Kerim GÜLER Prof.Dr.Atilla ARINCI Prof.Dr.Orhan ZĠYLAN Doç.Dr.Bülent BAYRAKTAR Doç.Dr.Filiz AKYÜZ Yar.Doç.Dr.Hacer AyĢen YAVRU ĠĢtiraki ile tarihinde toplanan Yönetim Kurulu aģağıdaki kararları almıģtır. Bir önceki kararlar okundu ve imzalandı. 1. Fakültemiz numarasında kayırlı Eser KALAOĞLU PTT BaĢ Müdürlüğü nün ilk e giren personel çocuklarının ödüllendirilmesi amacı ile yapılacak törene ve tarihlerinde katılacağından izinli sayılmasına karar 2. Fakültemiz 5. Sınıf F1 grubu Çocuk Cerrahisi derslerinin (15/16/17/18/19) Kasım 2010 tarihleri arasında yapılması gereken bölümü Kurban Bayramı tatiline denk geldiğinden bu grup öğrencilerin derslerinin 21/22/23 Haziran 2011 tarihleri arasında ilgili 5. Sınıf koordinatörününde görüģü alınarak yapılmasına karar PerĢembe günü saat de yapılacak olan 2. sınıf Kardiyopulmoner Sindirim ve BoĢaltım Fizyolojisi dersi vize sınavının öğrencilerin yoğun isteği üzerine ÇarĢamba günü saat de yapılmasına dair Temel Tıp Bilimleri Bölüm BaĢkanlığının tarihli yazısı Yönetim Kurulunda görüģüldü, yapılmasına karar 4. Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hayati BEġĠRLĠ nin Bilimsel AraĢtırma kapsamında yürüttüğü Türkiye ye Yüksek Öğrenim Görmek Üzere Gelen, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Öğrencilerinin Türkiye ve Türk Dünyası Algılamaları ve Bunu Etkileyen Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Süreçler konulu proje kapsamında Türk Devletleri ve Akraba Topluluklarından gelen öğrencilere anket uygulama isteği Yönetim Kurulunda görüģüldü uygun olduğuna karar 5. Almanya Heidelberg Üniversitesi Mannhein Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Nurhan Yazıcı nın tarihleri arasında Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında staj yapmasına karar 6. Belçika Katholieke Universiteit Leuven Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Aurelie Jacobs un tarihleri arasında Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında staj yapmasına karar 7. Fakültemiz Ġstanbul Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi AraĢtırma ve Uygulama Merkezi nde (ĠSTEM), cerrahi tıp bilimleri bölümüne bağlı anabilim dallarında görevli 2010 Nisan TUS ile göreve baģlayan uzmanlık öğrencilerine zorunlu, diğer katılımcıların ise isteğe bağlı olmak üzere Türk Cerrahi Derneği tarafından 13 Kasım 2010 tarihinde düzenlenen Temel Cerrahi Eğitim Kursu na katılımlarının sağlanmasına ve anılan tarihte nöbet listesine konulmamasına karar 8. Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümüne bağlı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr.Zehra KILINÇLI nın, tarihinde ihtisas süresinin dolacak olması nedeniyle, aynı 9. Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümüne bağlı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr.Nafia Özlem KAZANCI nın, tarihinde ihtisas süresinin dolacak olması nedeniyle, aynı tarihten itibaren kadro ile iliģiğinin kesilmesinin Rektörlüğe önerilmesine karar 10. Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümüne bağlı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr.Burcu AVCI nın, tarihinde ihtisas süresinin dolacak olması nedeniyle, aynı 11. Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümüne bağlı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr.Hülya MARAŞ ın, tarihinde ihtisas süresinin dolacak olması nedeniyle, aynı 12. Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümüne bağlı, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Dr.Serdar BADEM in, tarihinde ihtisas süresinin dolacak olması nedeniyle, aynı 13. Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümüne bağlı, Nöroloji Anabilim Dalı AraĢtırma Görevlisi kadrosunda olup, Tıpta Uzmanlık Öğrencisi olarak görevli bulunan Dr.Hacer DURMUŞ un, tarihinde ihtisas süresinin dolacak olması nedeniyle, aynı tarihten itibaren kadro ile iliģiğinin kesilmesinin Rektörlüğe önerilmesine karar 14. Ġstanbul Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Radyoloji Programında Yardımcı Doçent Kadrosunda olup, Fakültemiz Radiodiagnostik Anabilim Dalında görevli Yard.Doç.Dr.Artür SALMASLIOĞLU nun, öğretim yılı Güz yarıyılında aģağıda tabloda belirtildiği Ģekliyle adı geçen dersleri vermek üzere, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda 2547 sayılı Kanunun 40/d maddesi uyarınca görevlendirilmesine karar Dersin adı: Ders Yükü: 103-Radyolojik Ġnceleme 2+0=2 saat 209-Acil Röntgen 2+0=2 saat 15. Fakültemizde görevli aģağıda isimleri yazılı öğretim üyelerinin, öğretim yılında Ġstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde aģağıdaki tabloda belirtildiği Ģekliyle adı geçen dersleri vermek üzere, 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca görevlendirilmelerine karar Adı Soyadı: Dersin adı: Hafta Saat: Y.Y.: Prof.Dr.Rüstem NURTEN MBG 403 Biofizik (3+0)3 Bahar Prof.Dr.Ziya ZĠYLAN MBG 405 Fizyoloji (3+0)3 Bahar 16. Fakültemiz, Anatomi Anabilim Dalı kadrosunda olup, Fakültemiz Spor Hekimliği Anabilim Dalında 2547 sayılı kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca görevli Doç.Dr.Bülent BAYRAKTAR ın, Eğitim-Öğretim yılı Güz ve Bahar yarıyılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarında Anatomi dersini haftada 2 saat süre ile vermek üzere, 2547 sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca görevlendirilmesine karar 17. Fakültemiz, Fizyoloji Anabilim Dalında görevli aģağıda isimleri yazılı öğretim üyelerinin, Eğitim-Öğretim yılında Ġstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunda aģağıdaki tabloda belirtildiği Ģekliyle adı geçen dersi vermek üzere, 2547 sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca görevlendirilmelerine karar Adı Soyadı: Dersin adı: Dönem: Teo./Uy. Prof.Dr.Mehmet KAYA Fizyoloji II II KıĢ 2 2 Prof.Dr.F.Aytül UYAR 18. Fakültemiz, Fizyoloji Anabilim Dalında görevli aģağıda isimleri yazılı öğretim üyelerinin, Eğitim Öğretim yılında Ġstanbul Üniversitesi Florence Nightingale HemĢirelik Yüksekokulunda aģağıdaki tabloda belirtildiği Ģekliyle adı geçen dersleri vermek üzere, 2547 sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca görevlendirilmelerine karar Adı Soyadı: Dersin adı: Yarıyıl: Hafta Saat: Ders Gün ve Saat: Prof.Dr.Gülay ÜZÜM Fizyoloji I. 2 Teorik 2 Lab. Salı 13:30-17:20 Doç.Dr.Levent ERTUĞRUL 19. Fakültemiz, Fizyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr.Mehmet KAYA nın, Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında, Ġstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Fen Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora programında aģağıdaki tabloda belirtildiği Ģekliyle adı geçen dersleri vermek üzere, 2547 sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca görevlendirilmesine karar Dersin adı: H. Yarıyıl: Bilimsel AraĢ.Etik,Proje Haz.Tek.ve Deney Hayvanları Kullanımı 2 Güz AraĢtırma ve Planlama ve Yazım Teknikleri 2 Güz 20. Fakültemiz, Fizyoloji Anabilim Dalında görevli öğretim üyesi Prof.Dr.Mehmet KAYA nın, Öğretim yılı Güz ve Bahar yarıyılında açılacak ve dört kez tekrarlanacak olan Deneysel Tıp AraĢtırma Enstitüsü Deney Hayvanları Biyolojisi ve Uygulama Teknikleri Anabilim Dalında, Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası eğitim programında 2547 sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca görevlendirilmesine karar 21. Fakültemiz, Radiodiagnostik Anabilim Dalında tarihinde Tıpta Uzmanlık Öğrencisi olarak ihtisasa baģlayan Dr.Selim BAKAN ın 5 yıllık ihtisas süresi tarihinde tamamlanacaktır; ancak adı geçenin tez çalıģmalarının devam etmesi nedeniyle tarihinde yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği nin, 28.maddesinin 6.fıkrası uyarınca, çalıģma süresinin Fakültemiz, Radiodiagnostik Anabilim Dalında tarihinde Tıpta Uzmanlık Öğrencisi olarak ihtisasa baģlayan Dr.Mesut BULAKÇI nın, 5 yıllık ihtisas süresi tarihinde tamamlanacaktır; ancak adı geçenin tez çalıģmalarının devam etmesi nedeniyle tarihinde yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği nin, 28.maddesinin 6.fıkrası uyarınca, çalıģma süresinin Fakültemiz, Radiodiagnostik Anabilim Dalında tarihinde Tıpta Uzmanlık Öğrencisi olarak ihtisasa baģlayan Dr.Dilek ŞAHİN in 5 yıllık ihtisas süresi tarihinde tamamlanacaktır; ancak adı geçenin tez çalıģmalarının devam etmesi nedeniyle tarihinde yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği nin, 28.maddesinin 6.fıkrası uyarınca, çalıģma süresinin Fakültemiz, Radiodiagnostik Anabilim Dalında tarihinde Tıpta Uzmanlık Öğrencisi olarak ihtisasa baģlayan Dr.Rüştü TÜRKAY ın, 5 yıllık ihtisas süresi (11 gün rapor kullanması nedeniyle) tarihinde tamamlanacaktır; ancak adı geçenin tez çalıģmalarının devam etmesi nedeniyle tarihinde yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği nin, 28.maddesinin 6.fıkrası uyarınca, çalıģma süresinin Fakültemiz, Radiodiagnostik Anabilim Dalında tarihinde Tıpta Uzmanlık Öğrencisi olarak ihtisasa baģlayan Dr.Ravza Sümeyye Ç.YILMAZ ın, 5 yıllık ihtisas süresi (6 ay 11 gün rapor kullanması nedeniyle) tarihinde tamamlanacaktır; ancak adı geçenin tez çalıģmalarının devam etmesi nedeniyle tarihinde yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği nin, 28.maddesinin 6.fıkrası uyarınca, çalıģma süresinin tarihinden itibaren 6 ay süre ile uzatılmasına karar 26. Fakültemiz, Genel Cerrahi Anabilim Dalında tarihinde Tıpta Uzmanlık Öğrencisi olarak ihtisasa baģlayan Dr.Osman Anıl SAVAŞ ın, hazırlamıģ olduğu uzmanlık tezi tarihinde toplanan tez sınav jürisi tarafından incelenmiģ ve tezinde eksiklikleri nedeniyle uygun bulunmadığı bildirilmiģtir. Bu nedenle adı geçenin tarihinde yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği nin, 28.maddesinin 6.fıkrası uyarınca, çalıģma süresinin tarihinden itibaren 6 ay süre ile uzatılmasına karar 27. Fakültemiz, Ġç Hastalıkları Anabilim Dalında tarihinde Tıpta Uzmanlık Öğrencisi olarak ihtisasa baģlayan Dr.Rümeysa ÇİFTÇİ nin, 4 yıllık ihtisas süresi tarihinde tamamlanacaktır; ancak adı geçenin tez çalıģmalarının devam etmesi nedeniyle tarihinde yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği nin, 28.maddesinin 6.fıkrası uyarınca, çalıģma süresinin 28. Fakültemiz, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalında tarihinde Tıpta Uzmanlık Öğrencisi olarak ihtisasa baģlayan Dr.Burak KARABULUT un, 5 yıllık ihtisas süresi (1 ay 20 gün rapor kullanması nedeniyle) tarihinde tamamlanacaktır; ancak adı geçenin tez çalıģmalarının devam etmesi nedeniyle tarihinde yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği nin, 28.maddesinin 6.fıkrası uyarınca, çalıģma süresinin tarihinden itibaren 6 ay süre ile uzatılmasına karar 29. Fakültemiz, Kardiyoloji Anabilim Dalında Tıpta Uzmanlık Öğrencisi olarak ihtisasa baģlayan Dr.Nihat POLAT ın, hazırlamıģ olduğu uzmanlık tezi tarihinde tez sınav jürisi tarafından incelenmiģ ve yeterli olduğuna karar verilmiģtir. Bu nedenle adı geçenin uzmanlık bilim dalı sınavına tarihinde girmek istediğine dair dilekçesi, Anabilim Dalı BaĢkanlığının tarih ve 1492 sayılı yazısı ile bildirilmiģ olup, uzmanlık bilim dalı sınav jürisinin tespitine karar SINAV JÜRİSİ : ASİLLER : YEDEKLER : Prof.Dr.Kamil ADALET Prof.Dr.Dursun ATILGAN Prof.Dr.Hüseyin OFLAZ (T.D.) Prof.Dr.Berrin UMMAN Prof.Dr.Mustafa ÖZCAN Prof.Dr.Aytaç ÖNCÜL Prof.Dr.Faruk ERZENGĠN Prof.Dr.Meliha NALÇACI Sınav Tarihi: Saat: eğitim-öğretim yılında Fakültemiz 2.sınıfına yatay geçiģ müracaatı yapan ancak yatay geçiģ kontenjanı olmadığı için baģvurusu kabul edilmeyen Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Zeynep Nihan KADANALI, açmıģ olduğu dava sonucu Fakültemiz 2.sınıfına yatay geçiģ hakkı kazanmıģtır. Öğrenci öğrenim gördüğü Fakültede daha önce okuduğu ve sınavını verdiği Fakültemiz 2.sınıf güz dönemi dersleri olan Anatomi, Biyokimyada Metabolik Yollar, Genel Mikrobiyoloji, Özel Embriyoloji ve Özel Histoloji I, Kardiyopulmoner Sindirim ve BoĢaltım Fizyolojisi ve 2.sınıf bahar dönemi dersleri olan Topoğrafik ve Nöroanatomi, Doku ve Gen Biyokimyası, Tıbbi Mikrobiyoloji ve Parazitoloji, Özel Embriyoloji ve Özel Histoloji II, Kontrol Sistemleri ve Üreme Fizyolojisi, Beceri Laboratuvarı derslerinden ilgili anabilim dallarının da uygun görüģü ile muaf olarak eğitim-öğretim yılında 3.sınıfa intibakının yapılmasına karar
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks