Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Prof. Dr. AHMET BURAN ARMAĞANI CONTENTS / İÇİNDEKİLER

Category:

Legal forms

Publish on:

Views: 0 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Prof. Dr. AHMET BURAN ARMAĞANI CONTENTS / İÇİNDEKİLER KAPAK ERCAN ALKAYA PROF. DR. AHMET BURAN HAYATI VE ESERLERİ TUNCER GÜLENSOY TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE YAŞAYAN KÜÇÜK, KİÇİK, KİÇİ VE KEÇİ SÖZCÜKLERİ THE WORDS
Transcript
Prof. Dr. AHMET BURAN ARMAĞANI CONTENTS / İÇİNDEKİLER KAPAK ERCAN ALKAYA PROF. DR. AHMET BURAN HAYATI VE ESERLERİ TUNCER GÜLENSOY TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE YAŞAYAN KÜÇÜK, KİÇİK, KİÇİ VE KEÇİ SÖZCÜKLERİ THE WORDS KÜÇÜK, KİÇİK, KİÇİ AND KEÇİ WHICH ARE STILL USED IN TURKEY TURKISH 1-4 AHMET BİCAN ERCİLASUN DÎVÂNÜ LÜGATİ T-TÜRK VE UYGURLAR DÎVÂNÜ LÜGATİ T-TÜRK AND UIGHURS 5-12 DURSUN YILDIRIM TÜRKLER, COĞRAFYA VE ANAYURTLAR TURKS, GEOGRAPHY AND HOMELANDS LEYLÂ KARAHAN DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE BÜTÜN-PARÇA İLİŞKİSİNİN ÖNEMİ IN GRAMMAR TEACHING OF PART-WHOLE RELATIONSHIP MUSTAFA ARGUNŞAH TÜRK EDEBİYATINDA SELİMNAMELER SELINMAMES IN TURKISH LITERATURE GÜRER GÜLSEVİN RUMELİ TÜRKÇESİ ÇERÇEVESİNDE TÜRK VE BALKAN DİLLERİNİN ETKİLEŞİMİ ON THE MUTUAL INTERACTION OF TURKISH AND BALKAN LANGUAGES IN THE RUMELIA REGION 48-64 RAMAZAN KORKMAZ SINIRLARI İHLAL EDİLEN DOĞANIN İNTİKAMI: TEPEGÖZ THE REVENGE OF RAPED NATURE: ONE-EYED GIANT/TEPEGOZ ZEKİ KAYMAZ BABUR DAN GÜNÜMÜZE AŞIK OYUNUNDAN BİR AD: ÇİK FROM BABUR TO PRESENT A NAME OF AŞIK GAME: ÇİK VAHİT TÜRK TÜRKÜLERDE ESKİ (ARKAİK) SÖZLER ARCHAIC WORDS IN FOLK SONGS NEVZAT ÖZKAN IRAK TÜRK EDEBÎ DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ THE HISTORICAL DEVELOPMENT PROCESS OF TURKISH LITERARY LANGUAGE IN IRAQ HATİCE ŞAHİN TERCÜME-İ HÜLÂSÂ NIN BİR NÜSHASI ÜZERİNE UPON A COPY OF TERCÜME-İ HÜLASA SAADETTİN GÖMEÇ OĞUZ KAĞAN IN KİMLİĞİ, TARİHTE OĞUZ KAĞAN VE OĞUZ KAĞAN DESTANLARI THE IDENTITY OF OGUZ KAGAN, THE OGUZ IN THE HISTORY AND THE EPICS OF OGUZ KAGAN ERDOĞAN BOZ ÇAĞDAŞ TÜRKÇE SÖZLÜKLERDE ÇOKANLAMLI MADDE BAŞLARINDAKİ ANLAMLARIN SIRALANMA SORUNU: 'KLASİK' ÖRNEĞİ THE MEANING PROBLEM PER ARTICLE LINE UP MEANINGFUL OF MODERN TURKISH: WORDS AS AN EXAMPLE WORD CLASSIC H. İBRAHİM DELİCE [-T- + -TIR-] YAPISINDAKİ FİİLLERDE -T- İLE TIR- EKLERİNİN BULUNUŞU VE -T- NİN İLAVE SES OLARAK KULLANIMI FINDING -T- AND TIR- AFFIXES IN VERBS OF [ -T- + -TIR-] STRUCTURE AND USING -T- AS ADDITION VOICE AHAT ÜSTÜNER ÖRTMECE SÖZLERLE İLGİLİ TERİMLER TERMS ABOUT EUPHEMISTIC WORDS EKREM ARIKOĞLU NOSTRATİK DİL TEORİSİ İÇERİSİNDE ALTAY DİLLERİ ALTAY LANGUAGES IN NOSTRATİK LANGUAGES THEORY CENGİZ ALYILMAZ KIRGIZİSTANDAKİ ARAP HARFLİ YAZITLAR ÜZERİNE ON INSCRIPTIONS WITH ARABIC LETTERS IN KYRGYZSTAN BİLGEHAN ATSIZ GÖKDAĞ AZERBAYCAN VE İRAN TÜRK AĞIZLARINDA FİİLİN ÖĞRENİLEN GEÇMİŞ ZAMAN FORMASININ DEĞİŞİK BİR ŞEKLİ A DIFFERENT SHAPE OF SIMPLE PAST TENSE FORM OF VERB IN TURKISH DIALECTS IN AZARBAIJAN AND IRAN ALİ AKAR AĞIZ SÖZLÜKLERİ: YÖNTEM VE SORUNLAR -II- DIALECT DICTIONARIES:METHOD AND PROBLEMS -II AHMET GÜNŞEN DİL ETKİLEŞİMİ AÇISINDAN MAKEDONYA VE KOSOVA TÜRK AĞIZLARI MACEDONIAN AND KOSOVIAN TURKISH DIALECTS IN TERMS OF LANGUAGE INTERACTION PAUL LUNDE ÇEV. ABDULLAH MESUT AĞIR MUSONLAR GEMİ VE ALTIN MONSOONS MUDE AND GOLD ERCAN ALKAYA SİBİRYA TATAR TÜRKÇESİYLE GÜNEY SİBİRYA (ALTAY, HAKAS, TUVA) TÜRK LEHÇELERİ ARASINDAKİ ORTAK UNSURLAR THE COMMON CHARACTERISTICS BETWEEN THE SIBERIAN TATAR TURKIC AND SOUTHERN SIBERIAN TURKIC DIALECTS (ALTAIC, KHAKAS, TUVA) HASAN AKAY MUSTAFA KUTLU NUN EŞİK ADLI HİKÂYESİNİ YENİDEN OKUMAK THE RENEWED READING OF THE STORY NAMED EŞİK THRESHOLD OF MUSTAFA KUTLU AZİZ GÖKÇE BÜNYESİNDE ART VEYA ÖN DAMAK /G/ ÜNSÜZÜ BULUNDURAN YAPIM EKLERİNİN ESKİ TÜRKÇEDEN ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNE KADAR TARİHÎ SEYİRLERİ HISTORICAL DEVELOPMENT OF CONSTRUCTION AFFIXES WHICH INCLUDE PREPALATAL AND POSTPALATAL G FROM OLD TURKISH TO OLD ANATOLIAN TURKISH ZUHAL KÜLTÜRAL DİL BİLGİSİ TERİMLERV SÖZLÜKLERİ VE TERİMLERİN KULLANIMINDA GÖRÜLEN AKSAKLIKLAR VOCABULARY OF LINGUISTICAL TERMS AND PROBLEMS FACED IN THE USAGE OF THE TERMS MUSTAFA ÜSTÜNOVA - KERİME ÜSTÜNOVA - HASENE AYDIN - MERAL AKKÖK - GÜLNAZ ÇETİNOĞLU BERBEROĞLU - NİLÜFER AKGÜN İŞ YERİ ADLARINDA KISALTMALARIN KULLANIMI USAGE OF ABBREVIATIONS IN THE NAMES OF WORKPLACES ABDULLAH MESUT AĞIR KÜÇÜK SULTANIN FİRARI: MEMLÛK SULTANI AZÎZ YUSUF UN KAHİRE KALESİNDEN KAÇMASI (1439) ESCAPE OF A YOUNG SULTAN: THE RUNNING AWAY OF THE MAMLÛK SULTAN AZÎZ YUSUF FROM THE CITADEL OF CAIRO (1439) HÜSREV AKIN MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMANLARINDA ÇOCUK EĞİTİMİ EDUCATION OF CHILDREN IN NATIONAL LITERATURE NOVELS HASAN AKTAŞ MİSTİK KANALDAN SUFİZM DOKTRİNİNİ VE KLASİK ŞİİR POETİKASINI TÜKET/EMEY/EN MODERN ŞİİR MODERN POETRY THAT COULD/COULDN T EXHAUST THR CLASSICAL POETICA AND SUFISM DOCTRINE FROM A MYSTIC CHANNEL M. FATİH ALKAYIŞ CENAP VE HAZRET KELİMELERİNİN TÜRKÇEDEKİ KULLANIMINA BİR BAKIŞ A LOOKING AT THE USING OF THE WORDS CENAP AND HAZRET IN TURKISH LANGUAGE NURCAN ANKAY TEZER ÖZLÜ'NÜN ESERLERİNDE OTOBİYOGRAFİK ANLATIM AUTOBIOGRAPHIC NARRATION IN THE WORKS OF TEZER ÖZLÜ AHMET ATASOY - M. DURSUN ÇİTÇİ KOLAN (ELAZIĞ) KAPLICALARI ELAZIĞ KOLAN SPAS HOT SPRING WATERS EKREM AYAN ÇAĞDAŞ KAZAK EDEBİYATININ KURUCUSU IBIRAY ALTINSARİN- HAYATI VE ESERLERİ THE FOUNDER OF CONTEMPORARY KAZAKH LITERATURE IBIRAY ALTINSARİN - HIS LIFE AND WORKS ABDULHALİM AYDIN NERVAL DEN HİLMİ YAVUZ A KARA GÜNEŞ İMGESİ DARK SUN IMAGE FROM NERVAL TO HİLMİ YAVUZ ERHAN AYDIN TÜRK RUNİK KAYNAKÇASI NA EK I APPENDIX I TO TURKIC RUNIC BIBLIOGRAPHY ÖZKAN AYDOĞDU TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA SON SES ÜNSÜZLERİ FINAL PHONEM CONSONANTS IN DIALECTS OF TURKEY TURKISH BİROL AZAR YİTİK BİR TOPLUM: NOGAYLAR VE HALK EDEBİYATI ÜRÜNLERİNDEN (MASAL) SEÇMELER A LOST CIVILIZATION:NOGAYS AND SELECTIONS FROM THE WORKS OF FOLK LITERATURE CAHİT BAŞDAŞ ORHUN ABİDELERİNDE İYELİK, BELİRTME VE YÜKLEME HÂLİ THE POSSESSIVE, DETERMINATIVE AND ACCUSATIVE IN THE ORKHUN INSCRIPTIONS SELMA BAŞ FÜRUZAN IN ÖYKÜLERİNDE EĞİTİM SORUNLARINA BAKIŞ LOOKING TO THE PROBLEMS OF EDUCATION IN THE FÜRUZAN S STORIES HÜSEYİN BAYDEMİR ÖZBEKİSTAN DA ÖLÜM ÂDETLERİ THE FUNERAL RİTES IN UZBEKİSTAN ÖZCAN BAYRAK HALDUN TANER İN HİKÂYELERİNDE RUHSAL DEĞİŞİM SÜRECİ THE SPIRITUAL CHANGE PROCESS IN HALDUN TANER S STORIES FATMA SİBEL BAYRAKTAR -MIŞ BULUNMAK YAPISI ÜZERİNE REFLECTIONS OF -MIŞ BULUNMAK STRUCTURES BÜLENT BAYRAM HALK EDEBİYATI METİNLERİNE SOVYETLER BİRLİĞİ DÖNEMİNDE İDEOLOJİK YAKLAŞIM: ALANKAY BATIR ÖRNEĞİ IDEOLOGICAL APPROACH TO THE TEXTS OF FOLK LITERATURE AT THE PERIOD OF USSR: IN THE CONTEXT OF ALANKAY BATIR AHMET BENZER DİL BİLİMİ KAYNAKLARINDA EDEBÎ SANATLARIN KULLANIMI USING OF LITERARY ARTS IN LINGUISTICS RESOURCES NERGİS BİRAY DENİZLİ AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ NE KATKILAR CONTRIBUTION TO THE DICTIONARY OF WORD COLLECTION FROM DENİZLİ DIALECTS DİDEM ARDALI BÜYÜKARMAN EDEBİYAT TARİHİMİZDE DERGİLER VE REVNAK MECMUASI PERIODICALS IN OUR LITERARY HISTORY AND REVNAK MAGAZINE REYHAN ÇELİK 20.YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA RUS EDEBİYATINDA VE TÜRK EDEBİYATINDA KÖYE YAKLAŞIM APPROACH TO THE VILLAGE IN RUSSIAN AND TURKISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY HALİL ÇELTİK RUMELİ ŞAİRLERİNİN KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNE KATKILARI CONTRIBUTIONS OF RUMELIAN POETS TO CLASSICAL TURKISH LITERATURE ENGİN ÇETİN ORHON YAZITLARINDA İTAAT KAVRAMI THE SEMANTIC FIELD OF OBEDIENCE IN ORCHON INSCRIPTIONS ZEKİ ÇEVİK II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ BİR BÜROKRAT PORTRESİ: SADRAZAM (KÜÇÜK) MEHMED SAİD PAŞA VE REFORMLARI PORTRAIT OF A PERIOD BUREAUCRATS ABDÜLHAMİT: SADRAZAM (SMALL) MEHMET PAŞA AND REFORMS MURAT ÇİFTÇİ ERMENİ VE RUM GÖÇÜNÜN TÜRKİYE DE ULUS DEVLETİN OLUŞUMUNA ETKİSİ:1897 YILINDA OSMANLI VİLAYET VE SANCAKLARINDAKİ ETNO-KÜLTÜREL YAPIDAN ÇIKARIMLAR THE EFFECT OF GREEK AND ARMENIAN IMMIGRATION MOVEMENT TO BASE ON NATION- STATE IN TURKEY: EVIDENCE FROM ETHNO CULTURAL STRUCTURE OF OTTOMAN PROVINCES IN BEKİR ÇINAR - LEMAN KARAHAN REKLAM DİLİNDE KULLANILAN EDEBÎ SANATLAR LANGUAGE USED IN ADVERTISING LITERARY ARTS SEZAİ COŞKUN MODERN KENT VE YABANCILAŞMA BAĞLAMINDA ERDEM BAYAZIT IN ŞİİRİ MODERN CITY AND ALIENATION IN THE CONTEXT OF ERDEM BAYAZIT S POETRY TUNA BEŞEN DELİCE TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE İSİMDEN FİİL YAPAN -LA EKİ VE İŞLEVLERİ SUFFIX LA WHICH MAKES VERB FROM NOUN IN TURKOMAN TURKISH ŞENER DEMİREL DİVAN ŞİİRİNDE ERGUVÂN JUDAS TREE (ERGUVAN) IN DIWAN POETRY MEHMET DEMİRYÜREK KIBRIS ŞER İYE SİCİLLERİNE GÖRE XIX. YÜZYILIN İLK YARISINDA KIBRIS TA KURULAN PARA VAKIFLARI (VAKF-I NÜKÛD) ACCORDING TO THE RECORD OF KADI S NICOSIA COURT, THE MONEY FOUNDATIONS WHICH FOUNDED IN CYPRUS IN THE FIRST PERIOD OF XIX. CENTURY MERAL DEMİRYÜREK HAFIZ CEMAL VE CHRISTODOULOS TSIAPOURAS A GÖRE HASAN BULLILER ( ) THE TURKISH CYPRIOT BANDITS ACCORDING TO A GREEK CYPRIOT POET AND A TURKISH CYPRIOT POET ( ) EMİNE DİNGEÇ OSMANLI SARAYINDA ESKİ BİR TÜRK GELENEĞİ: YENİ YILDA HEDİYELEŞME AN OLD TURKISH TRADITION IN OTTOMAN PALACE: GIFT EXCHANGE IN THE NEW YEAR HÜSEYİN DOĞRAMACIOĞLU AHMET VEFİK PAŞA ADAPTASYONLARINDA KÜLTÜREL SENTEZ VE EDEBÎ ESER ÇEVİRİSİ CULTUREL SYNTHESIS IN ADAPTATIONS OF AHMET VEFİK PASHA AND TRANSLATION OF LITERARY WORKS MİTAT DURMUŞ ANDAY ŞİİRİNDE NESNENİN YADSINMASI VE ANLAMIN İTİLMESİ İZLEĞİNİN POETİK SÖYLEME DÖNÜŞÜMÜ THE POETIC DISCOURSE CONVERSION OF OBJECT S DENIAL AND THEME OF THE MEANİNG S REPRESSION IN THE ANDAY S POEM OĞUZHAN DURMUŞ YENİ BULGAR TÜRKÇESİ DÖNEMİNİN KAYNAKLARI II. EDEBÎ KAYNAKLAR: I 1769 TARİHLİ ALTI DİZE YA DA İLK ÇUVAŞ ŞİİRİ SOURCES OF NEW BULGAR TURKISH PERIOD II. LITERARY SOURCES 1: SIX-VERSE POEM PUBLISHED IN 1769 OR FIRST CHUVASH POEM MERYEM EKER TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE SIKLIĞI EN YÜKSEK DOĞU KÖKENLİ YEDİ KELİMENİN ATASÖZÜ OLUŞTURMA DURUMU PROVERB CREATING STATUS OF COMMON HIGHEST-FREQUENCY SEVEN WORDS OF EASTERN DESCENT IN THE TURKISH ÜLKÜ ELİUZ ORHAN KEMAL İN ROMANLARINDA BAKIŞ AÇISI VE ANLATICI THE POINT OF VIEW AND NARRATOR IN ORHAN KEMAL S NOVELS ERDOĞAN KELEŞ KIRIM SAVAŞI NDAN SONRA GELEN MUHACİRLERİN MENTEŞE SANCAĞI NDA İSKÂNI SETTLEMENT OF THE IMMIGRANTS CAME AFTER THE CRIMEAN WAR IN MENTEŞE SANJACK MEHTAP ERDOĞAN ALİ FERRUH UN ŞÂYÂN ADLI ESERİ VE BU ESER İÇERİSİNDE YER ALAN TERCİ-İ BEND-MÜSTEZAD NAZIM ŞEKLİYLE YAZDIĞI BİR MANZUMESİ ALİ FERRUH S ACHIEVEMENT CALLED ŞÂYÂN AND A POEM WHICH HE WRITES WITH KIND OF VERSE TERCI-I BEND-MÜSTEZAD IN THIS ACHIEVEMENT ALİ EROL KARABAĞ ŞİİRLERİ KARABAG POEMS ÖZLEM FEDAİ ZİYA OSMAN SABA VE SABRİ ESAT SİYAVUŞGİL İN ŞİİRLERİNDE AİDİYET DUYGUSU VE MEKÂN DÜŞÜNCESİ IN THE POEMS OF ZİYA OSMAN SABA AND SABRİ ESAT SİYAVUŞGİL SENSE OF BELONGING AND PLASES THOUGHT NURETTİN GEMİCİ BİR GERMANOFİL OLARAK MOİZ KOHEN İN VEYA KENDİ İSİMLENDİRMESİYLE TEKİN ALP İN ALMAN HAYRANLIĞI GERMANOPHILE MOIZ KOHEN S, OR AS HE NAMED HIMSELF, TEKIN ALP S ADMIRATION OF GERMAN CULTURE / GERMANY ERKAN GÖKSU ERZURUM UN SONBAHARI THE FALL OF ERZURUM ALİ GÖÇER TÜRKİYE DE TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN HEDEF DİLE KARŞI TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ THE ASSESSMENT OF THE ATTITUDE TOWARD TARGET LANGUAGE OF HIGH SCHOOL STUDENTS LEARNING TURKISH AS A FOREIGN FANGUAGE IN TURKEY IN TERM OF CERTAIN VARIABLES HÜSEYİN GÜFTA BÂKÎ DİVANI'NDA SİYAH RENKLİ UNSURLAR SHADES OF BLACK IN BAKI S DIVAN GÜRKAN GÜMÜŞATAM 15. YÜZYIL TIP KİTAPLARINDAN TERTÍB-İ MUÈÂLECE NİN SÖZ VARLIĞI, DİL VE ANLATIM ÖZELLİKLERİ THE EXPRESSION FEATURES AND PRESENCE OF WORDS, ON FIFTEENTH CENTRUY MEDICAL BOOKS TERTÍB-İ MUÈÂLECE BAYRAM GÜNDOĞDU BAHTİYAR VAHABZADE NİN M. AKİF KAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMELERİ THE THOUGHTS OF BAHTIYAR VAHAPZADE ABOUT MEHMET AKIF RİFAT GÜRGENDERELİ EDİRNE YE HAS BİR EL SANATI OLARAK SÜPÜRGECİLİK VE SÜPÜRGECİLİKTE KULLANILAN TERİMLER THE MAKING OF BROOMS AS A HANDICRAFT UNIQUE TO EDİRNE AND THE TERMS USED IN THE MAKING OF BROOMS ABDULLAH HARMANCI ADAM ÖYKÜ DERGİSİ BİBLİYOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ADAM ÖYKÜ JOURNAL DİLEK HERKMEN ESKİ TÜKÇEDEKİ YAÑŞA- FİİLİNİN YAŞADIĞI BİR ÖRNEK: YENÇELEŞMEK A LIVING EXAMPLE OF THE VERB YAÑŞA- IN OLD TURKISH: YENÇELEŞMEK NADİR İLHAN TÜRKÇEDE EK+KÖK / KÖK+EK KAYNAŞMASIYLA ORTAYA ÇIKAN EKLER THE SUFFIX WHICH ARE FORMED WITH THE COMBINATION OF PREFIX+ROOT AND ROOT+SUFFIX BİROL İPEK ALINTI SÖZCÜKLERDE SES DEĞİŞMELERİ VE ELAZIĞ İLİ AĞIZLARI ÖRNEĞİ SOUND CHANGES IN FOREING BORROWINGS AND DIALECTS OF ELAZIĞ CITY O. B. CELİLBEYLİ JAPON DİLİNDE GRAMATİKAL KİP KATEGORİSİ (AZERİCEYLE MÜKAYESEDE) GRAMMATICAL AFFIX CATEGORY IN JAPANESE LANGUAGE (IN COMPARISON WITH AZERBAIJANIAN LANGUAGE) M. FATİH KANTER YAPRAK DÖKÜMÜ ROMANINDA YAPI VE İZLEK STRUCTURE AND THEME IN THE NOVEL YAPRAK DÖKÜMÜ VEDAT KARADENİZ - ŞABAN ÇELİKOĞLU - ERDAL AKPINAR GÖKGÖL MAĞARASI VE TURİZM POTANSİYELİ GÖKGÖL CAVE AND ITS TOURISM POTENTIAL BURCU İLKAY KARAMAN TÜRKÇE DE ANLAM KARŞITLIĞI CONTRONYMY IN TURKISH EVREN KARATAŞ TÜRKİYE DE KADIN HAREKETLERİ VE EDEBİYATIMIZDA KADIN SESLERİ THE WOMAN S MOVEMENTS IN TURKEY AND THE WOMAN S VOICES IN OUR LITERARY HÜSEYİN KAYHAN AYDIN OĞLU HIZIR BEY AYDIN S SON HIZIR BEY GÖKAY YILDIZ- ŞEVKİYE KAZAN TEKE YÖRESİNİN MERKEZİ BURDUR HALK KÜLTÜRÜ İLE MÜZİĞİNDEN ESİNTİLER THE CENTER OF TEKE REGION SAMPLES FROM BURDUR S FOLK CULTURE AND ITS MUSIC CANER KERİMOĞLU TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE ETTİRGENLİK THE CAUSATIVENESS IN TURKEY TURKISH MİYASE KOYUNCU OSMANLI DEVLETİNDE DEBBAĞLAR TANNERS IN OTTOMAN STATE BAKTYGUL KULAMSHAEVA KURMACA YAZAR VEYA ANLATICI KAVRAMLARINA ANLATI BİLİMSEL YAKLAŞIM A NARRATOLOGICAL APPROACH TO THE CONCEPTS OF NARRATOR AND FICTIONAL AUTHOR ABDULLAH KÖK TÜRK DİNİ TARİHİNE KATKI KIRIMÇAKÇA BİR DUA ÜZERİNE CONTRIBUTION TOTURKISH RELIGION HISTORY A PRAY BASED ON KRYMCHAK ERCAN KÖKSAL ROMANLARININ GÖLGESİNDE KALAN BİR ŞAİR: ABBAS SAYAR A POET IN HIS NOVELS SHADOW; ABBAS SAYAR SALİM KÜÇÜK TÜRK KÜLTÜRÜNDE DONLARINA GÖRE ATLARA VERİLEN ADLAR VE NİŞANLARI THE NAMES AND MARKINGS GIVEN TO THE HORSES ACCORDING THEIR COAT COLORS IN TURKISH CULTURE İLKNUR TATAR KIRILMIŞ İLK SOSYALİST KADIN ŞAİR, YAŞAR NEZİHE BÜKÜLMEZ Mİ? THE FIRST SOCIALIST WOMAN POETESS: IS YAŞAR NEZİHE BÜKÜLMEZ? RECAİ KIZILTUNÇ KLASİK DOĞU EDEBİYATLARİNDA BİR DERLEME OLARAK BEYAZ VE BEYAZ GELENEĞİ WHITE AND WHITISM AS A COLLECTION IN CLASSIC LITERATURE OF EAST SAADAT DAVUD Q. MAMEDOVA TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ İLE İLGİLİ DİNİ KAVRAMLAR RELIGIOUS CONCEPTS ABOUT HISTORICAL DEVELOPMENT PROCESS MEHMET VEFA NALBANT KIRIM HANLIĞI ZAMANINDA YAZILMIŞ KARIŞIK DİLLİ BİR KURAN TEFSİRİ VE BU TEFSİRDE GEÇEN SIRA DIŞI BAZI ÜNLÜ TÜREMELERİ EXEGESIS OF THE QURAN WHICH WRITTEN THE TIME OF THE CRIMEAN KHANATE WITH MIXED DIALECT AND UNUSUAL VOCAL DERIVATIONS IN THIS TRANSLATION OF THE QURAN ELİF ÖKSÜZ TÜRK ŞİİRİNDE ZAMAN ALGISINA DÖNÜK BİR OKUMA DENEMESİ A STUDY UPON TIME CONCEPT IN TURKHISH POETRY KÜRŞAT ÖNCÜL OLUMSUZ SÖYLEMİN BÜYÜSEL VE KUTSAL NİTELİĞİ MAGICAL AND HOLY ATTRIBUTE OF NEGATIVE DISCOURSE İLKNUR ÖNOL KIBRIS TÜRK EDEBİYATINDA İTALYAN ŞÂİRİ DANTE CYPRUS TURKISH LITERATURE ITALIAN POET DANTE ÇİMEN ÖZÇAM OCAĞINA İNCİR DİKMEK DEYİMİ ÜZERİNE ABOUT THE IDIOM OF DO AWAY WITH (SOMEONE'S) FAMILY FATİH ÖZEK ARAPKİR/MALATYA AĞZINDA BİRİNCİL UZUN ÜNLÜLER THE FIRST LONG WOVELS IN THE DIALECT OF ARAPKİR/MALATYA MEHMET ÖZEREN ALTAY/OYROT TÜRKÇESİNİN RUSÇADAN YAPTIĞI KAVRAM ÇEVİRİLERİ CONCEPT TRANSLATIONS FROM RUSSIAN TAKEN BY ALTAIC/OYROT TURKISH ELZA SEMEDLİ XX. YÜZYILDA ORTAK TÜRK DİLİ ÇALIŞMALARINDA ALİ BEY HÜSEYNZADE`NİN ROLÜ ALI BEY HÜSEYNZADE S ROLE IN WORK OF COMMON TURKIC LANGUAGE IN XX CENTURY AHMET TURAN SİNAN DEYİMLERİN YAPISI DEĞİŞİR Mİ? DO STRUCTURES OF IDIOMS CHANGE? YUSUF ZİYA SÜMBÜLLÜ BOY BOYLAYAN SOY SOYLAYAN BİR NESLİN EVLADI: ÂŞIK MEMDUH KILIÇ SON OF THE ANCESTORS TELLING THE LEGEND OF THE NATION: ÂŞIK MEMDUH KILIÇ SÜLEYMAN EROĞLU - ŞÜKRÜ BAŞTÜRK - MUSTAFA ULUOCAK - HATİCE ŞAHİN BURSA YERLİ AĞIZLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ GENERAL FEATURES OF THE BURSA INDIGENOUS DIALECTS İLKAY ŞAHİN EŞİKTE YAŞAMAK -BİR KADIN TECRÜBESİ OLARAK GÖÇ VE RİTÜEL- LIFE AT THE THRESHOLD -MIGRATION AND RITUAL AS A WOMAN EXPERIENCE SEVAL ŞAHİN GECE GİBİ BİR ROMAN: GECE A NOVEL LIKE NIGHT: GECE VEYSEL ŞAHİN BOĞAÇ HAN HİKÂYESİNİN ANLATI DÜZLEMİNDEKİ GÖRÜNÜMÜ THE APPEARANCE OF BOĞAÇ HAN STORY ON THE NARRATIVE PLANE NURCAN ŞEN - CAFER ŞEN FÜRUZAN IN ESERLERİNDE KARNAVALIMSI BİR MEKÂN OLARAK İSTANBUL İSTANBUL AS A CELEBRATED PLACE IN FÜRUZAN'S WORKS MUSTAFA ŞENEL KÜFÜR ETMENİN, LANET VE BEDDUA OKUMANIN ÇAĞDAŞ YOLU: ŞARKI VE TÜRKÜLER THE MODERN WAY OF THREATS, CURSE AND IMPRECATION: SONGS AND FOLKSONGS MURAT ŞENGÜL SOSYAL FARKLILIKLARDAN KAYNAKLANAN DİL KULLANIMI VE TÜRKÇE EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME THE LANGUAGE USE OF ARISING FROM SOCIAL DIVERSITY AND AN ASSESSMENT INTENDED FOR TURKISH EDUCATION SOYALP TAMÇELİK KIBRIS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE TARİH BİLİNCİ VE AHLÂKÎ DEĞERLERİN KAZANDIRILMASI GAINING THE CONSCIOUSNESS OF HISTORY AND MORAL VALUES IN CYPRUS TURKISH EDUCATION SYSTEM M. METE TAŞLIOVA KADIN TEMSİLCİLERİYLE BİRLİKTE ÇORUM DA HALK ŞİİRİ VE ÂŞIK TARZI ÜZERİNDE TESPİT VE ÖNERİLER WITH WOMAN REPRESENTATIVE ÇORUM FOLK POETRY AND MINSTREL STYLE: IDENTIFICATION AND RECOMMENDATIONS MELİH TINAL 1928 TORBALI (İZMİR) DEPREMİ 1928 TORBALI (İZMİR) EARTHQUAKE KADİR ULUSOY HASSAS KONULARLA İLGİLİ METİNLERİN HERMENEUTİK (YORUMBİLGİSİ) YÖNTEM ARACILIĞI İLE TARİH ÖĞRETİMİNDE KULLANILMASI : (ERMENİ MESELESİ ÖRNEĞİ) USING THE TEXT RELATING TO THE EXQUISITE SUBJECTS IN HISTORY TEACHING BY MEANS OF THE HERMENEUTIC METHOD (ARMENIAN MATTER AS AN EXAMPLE) HİLMİ UÇAN MODERNİZM/POSTMODERNİZM VE J.DERRIDANIN YAPISÖKÜMCÜ OKUMA VE ANLAMLANDIRMA ÖNERİSİ MODERNİZM/POSTMODERNİZM AND DECONSTRUCTIVISM READING AND SUGGESTION OF EXPLAIN OF J.DERRIDA SEYİT BATTAL UĞURLU - MACİT BALIK SESSİZ EV İN HAYALETİ: GÜDÜK BİR AYDINLANMA PROJESİ THE GHOST OF THE HOUSE OF SILENCE: A DEFICIENT ENLIGHTENMENT PROJECT SÜLEYMAN KAAN YALÇIN TÜRKÇEDE ARTDAMAKSILLAŞMA OLAYININ BİRİNCİL UZUN ÜNLÜLERLE İLGİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AN EVALUATION ON THE RELATION OF VELARISATION IN TURKISH WITH THE PRIMARY LONG VOWELS SERDAR YAVUZ ŞANLIURFA KARAKEÇİLİLERİNDE DİL DEĞİŞTİRME SÜRECİ THE PROSESS OF LANGUAGE CHANGING IN KARAKEÇILIS OF ŞANLIURFA İLYAS YAZAR NECÂTÎ BEY İN GAZELLERİNDE AÇAN ÇİÇEKLERİN SULTANI GÜL THE SULTAN OF FLOWERS BLOOMING IN NECATI S POEMS ROSE NİLÜFER YILDIRIM SEMBOLİK BİR DİL HAZİNESİ: HALK ANLATILARI AS A SYMBOLICAL LANGUAGE TREASURE: FOLK NARRATIVES AYFER YILMAZ SUZAN SÖZEN ROMANLARINDA SADECE AŞK ÖYKÜLERİ Mİ ANLATTI? DOES SUZAN SÖZEN NARRATE ONLY LOVE STORIES IN HER NOVELS? MEHMET YILMAZ HAMDİ NİN YÛSUF U ZÜLEYHÂ MESNEVİSİ NİN EPİK KARAKTERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BAZI TESPİTLER DETERMINATIONS ON EVALUATIONS OF EPIC CHARACTER OF HAMDI S YUSUF AND ZULEYHA MASNAVİ YÜCEL YİĞİT MİLLİYETÇİLİK ÇAĞINDA PRİZREN İTTİHAT CEMİYETİ PRIZREN UNION SOCIETY IN THE AGE OF NATIONALISM ZEHRA YİĞİT ANADOLU TOPLUMU ZİHİNSEL YAPISI BAĞLAMINDA KABADAYI FİLMİ THE MOVIE, KABADAYI, IN THE CONTEXT OF THE HABIT OF MIND IN ANATOLIAN SOCIETY CAVANŞİR YUSİFLİ AZƏRBAYCAN KOMEDİYASINDA BƏDİİ MƏTNİN STRUKTURU THE STRUCTURE OF BEDİİ TEXTS IN AZARBAIJAN COMEDY MEHMET DURSUN ERDEM -ESRA KİRİK- SIBEL ÜST- GÜNER DAĞDELEN TÜRKOĞLU AĞZI (KAHRAMANMARAŞ AĞIZLARI-I) TURKOGLU DIALECT (KAHRAMANMARAS DIALECTS-I) KİTAP TANITIMI/BOOK REVIEW İBRAHİM ETEM BUYRUK ESKİMEYEN TÜRK EDEBİYATI ÜZERİNE MÜLAKATLAR, VEDAT ALİ TOK, LAÇİN YAYINLARI, 2007 KAYSERİ, 209S MEHMET HAZAR ÖZBEK ŞAİRİ RAUF PARFİ VEYSEL İBRAHİM KARACA TÜRKÇENİN SÖZ DİZİMİNE DİLBİLİMSEL BİR BAKIŞ, PROF. DR. GÜNAY KARAAĞAÇ, TÜRKÇENİN SÖZ DİZİMİ, KESİT YAYINLARI / 12, İSTANBUL-2009, 209 S YAVUZ TANYERİ TÜRKÇENİN DEYİM VARLIĞI, DR. AHMET TURAN SİNAN, KUBBEALTI YAYINCILIK, MALATYA 2001, 516 S SÜLEYMAN KAAN YALÇIN ÖLÜMSÜZ BİR AŞK SEDÂSI: NİMRİ DEDE AHMET BURAN, NİMRİ DEDE (HAYATI VE ŞİİRLERİ), MANAS YAYINCILIK / 4, ELAZIĞ-2006, 258 S
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks