Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

presentatie wijsgerige-pedagogiek

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 3

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Presentatie wijsgerige pedagogiek Waar: leeg lokaal met tafels Benodigdheden: - stiften, wasco’s,... (iedereen) - groot papier (fien) - muziek (Lien) en tekst (lien) - tekst inner child (Fanni) Wat: 1. tafel  teken een boom (groen en bruin kleur geven) (Loes uitleg) 2. tafel  vrij tekenen op muziek (alle kleurtjes in midden, wij doen voor op verschillende manieren) (Anneline motiveren) 3. bevragen gevoel bij beide activiteiten
Transcript
  Presentatie wijsgerige pedagogiek Waar: leeg lokaal met tafels Benodigdheden: -   stiften , wasco’s,... (iedereen) -   groot papier (fien) -   muziek (Lien) en tekst (lien) -   tekst inner child (Fanni) Wat: 1.   tafel   teken een boom (groen en bruin kleur geven) (Loes uitleg) 2.   tafel   vrij tekenen op muziek (alle kleurtjes in midden, wij doen voor op verschillende manieren) (Anneline motiveren) 3.   bevragen gevoel bij beide activiteiten 4.   uitleg -   bij 1: regeltjes opleggen, beperken kind (anneline) -   bij 2: vrij laten, kind zijn (loes) -   als lkr: beperkend maar ook voor de kinderen . (Fien) -   inner child: regeltjes loslaten (verschillende paden bewandelen) (Fanni) -   link liedje uitleggen (Lien)  Evaluatie taak Het vak wijsgerige pedagogiek had als doel ons kritisch te leren kijken en nadenken over onze manier van les geven/opvoeden. We gaan binnen deze banaba aan de slag met duaal leren. We krijgen kennis en gaan dit gericht en kritisch toepassen in het werkveld én we maken ook een reflectieve terugkoppeling vanuit de praktijk (over ons handelen) naar de lessen en theorie die we krijgen. Als leerkracht en opvoeder hebben we een heel belangrijke functie en is het aangewezen om ons heel bewust te zijn van onze manier van “in relatie staan” en “omgaan met” de kinderen en  jongeren. We stootten tijdens de les op de stelling dat in de huidige maatschappij en het onderwijssysteem kinderen niet meer echt kind kunnen zijn. Ze worden sterk afgelijnd, kort gehouden en moeten aan zich aan allerlei regeltjes houden en binnen de lijntjes kleuren. Dit beperkt kinderen in hun kind zijn, zich vrij kunnen ontwikkelen op hun eigen tempo en een eigen identiteit ontwikkelen. Enkelen onder ons hebben zo’n ervaring vanuit leerling perspectief, maar ook vanuit het leerkrachte nperspectief. Als leerkracht wordt er een grote druk opgelegd om aan regels, normen, eindtermen,... te voldoen. Het opvoeden en lesgeven wordt overschaduwd door verschillende administratieve en bijkomstige opdrachten en verwachtingen. Het onderwijs is vaak te prestatiegericht en niet procesgericht. Door de grote druk gaan we als leerkracht soms voorbij aan of zien we maar een beperkte kans tot het aanbieden van vrijheid aan de kinderen. De Cobragroep (1948-1951), een avant-gardebeweging van kunstenaars, liet zich toen al inspireren door de kinderlijke beleving van het leven: spontaan, zorgeloos, geen gevaren, onschuldig, fantasierijk, zonder remmen, onbelemmerd, vrij, goedgelovig… Door zich te verdiepen in hun wereld ontdekten ze opnieuw hun ‘inner child’ . Dit is de echo van het kind dat  je eens was. Ieder van ons bezit een ‘inner child’, maar dit wordt spijtig genoeg verdrongen naarmate je ouder, volwassener wordt door de harde realiteit waarin wij leven. We moeten net zoals deze cobra kunstenaars toegeven dat kinderen niet alleen leerlingen zijn van ons, maar wij ook leerlingen kunnen zijn van hen. Zij kunnen ons leren terug voeling te krijgen met onze ‘inner child’ die ons het plezier in de job laten herontdekken. We willen hier ook verwijzen naar het lied “Think” van Aretha Franklin. Bij het analyseren van de tekst leek ons dit heel toepasbaar op dit vak. De leerling zingt bij wijze van spreken het lied voor de leerkracht/opvoeder/paramedici. Hij duidt erop dat we ons heel bewust moeten zijn van onze communicatie en omgang, nadenken over wat we zeggen, wat we doen. De leerling  – leerkracht relatie kan hierin gezien worden. Waarbij de leerling belerend is naar de leerkracht en hem aanspreekt op zijn verantwoordelijkheid. Als leerkracht luisteren naar je innerlijke kind en dit niet uit het oog verliezen in het werken met je leerlingen. Dat een leerkracht leerlingen nodig heeft en andersom, het is een wisselwerking waarbij beide partijen een groei doormaken. Leerkracht, opvoeder, paramedici zijn is een prachtige job, die met veel zelfreflectie en een kritische kijk dient uitgevoerd te worden. We werken immers met personen die volop in ontwikkeling zijn en een zelfbewuste en zelfkritische begeleider nodig hebben op hun weg.  Bijlage 1: Think  –  Aretha Franklin You better think (think) Think about what you're trying to do to me Think (think, think) Let your mind go, let yourself be free Let's go back, let's go back Let's go way on back when I didn't even know you You couldn't have been too much more than ten (just a child) I ain't no psychiatrist, I ain't no doctor with degrees It don't take too much high IQ's To see what you're doing to me ref: You better think (think) Think about what you're trying to do to me Yeah, think (think, think) Let your mind go, let yourself be free Oh, freedom (freedom), freedom (freedom) Oh, freedom, yeah, freedom Freedom (freedom), freedom (freedom) Freedom, oh freedom Hey, think about it, think about it There ain't nothing you could ask I could answer you but I won't (I won't) I was gonna change, but I'm not To keep doing things I don't ref. People walking around everyday Playing games, taking score Trying to make other people lose their minds Ah, be careful you don't lose yours, oh ref. You need me (need me) And I need you (don't you know) Without each other there ain't nothing people can do, oh Think about it, baby (What are you trying to do me) Yeah, oh baby, think about it now, yeah (Think about, ah me, think about, ah me) (Think about, ah me, think about, ah me) Oh, come on, baby
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks