Please download to get full document.

View again

of 134
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

PŘEDPISY EU K PRÁCI ŘIDIČE A OSÁDKY V AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ

Category:

Public Notices

Publish on:

Views: 53 | Pages: 134

Extension: PDF | Download: 7

Share
Related documents
Description
PŘEDPISY EU K PRÁCI ŘIDIČE A OSÁDKY V AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ NAŘÍZENÍ 561, 165 A AETR DO KABINY PŘEHLED PODMÍNEK PRÁCE ŘIDIČŮ V AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ PODLE PLATNÝCH NÁRODNÍCH A MEZINÁRODNÍCH PŘEDPISŮ SE STAVEM
Transcript
PŘEDPISY EU K PRÁCI ŘIDIČE A OSÁDKY V AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ NAŘÍZENÍ 561, 165 A AETR DO KABINY PŘEHLED PODMÍNEK PRÁCE ŘIDIČŮ V AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ PODLE PLATNÝCH NÁRODNÍCH A MEZINÁRODNÍCH PŘEDPISŮ SE STAVEM OD ROKU 2016 Pavel Žabenský, AR autoškola Břeclav Obsah 1. Předpisy pro práci osádek: Dohoda AETR, nařízení (ES) 561/2006 a nařízení (EU) 165/ Nařízení (ES) 561/ Přeprava, na niž se vztahuje nařízení Kdy se použije nařízení 561 a kdy AETR Působnost nařízení Doprava, na niž se nařízení 561 nevztahuje Základní pojmy a pravidla pracovní doby Doby řízení Přestávky v řízení Metoda čistého štítu Doby odpočinku Denní doba odpočinku Kolik může být zkrácených denních dob odpočinku Kdy zahájit denní dobu odpočinku Provoz s více řidiči - osádka dvou nebo více řidičů Jak se vytvoří týdenní doba odpočinku? Kdy zahájit týdenní dobu odpočinku Týdenní odpočinky ve dvou následujících týdnech Odpočinek ve vozidle Týdenní odpočinek u mezinárodní příležitostné přepravy cestujících Doprovázení vozidla na trajektu/ve vlaku Jak zaznamenat jinou práci a pohotovost Cesta řidiče k vozidlu a zpět Odpovědnost dopravce Stahování dat z karty řidiče a z tachografu Výjimky podle čl. 11 a 12 N Odchýlení se řidiče od ustanovení nařízení Výjimky udělené Českou republikou podle čl. 13 odst. 1. N Kontrolní postupy a sankce Nařízení EP a Rady (EU) 165/2014 a Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/799 (výňatky) Definice pojmů Působnost N Údaje, které musí být zaznamenávány Funkce digitálního tachografu 3.4 Zobrazení informací a výstraha Ochrana dat řidičů INTELIGENTNÍ TACHOGRAF Zaznamenávání polohy vozidla Dálkové odhalování manipulace nebo zneužití Schválení typu Montáž a oprava tachografu Kontroly tachografů Schválení montérů, dílen a výrobců vozidel Karty dílny Vydávání karty řidiče Používání karty řidiče Obnovení karty řidiče Odcizená, ztracená nebo vadná karta řidiče Vzájemné uznávání a výměna karet řidiče Elektronická výměna informací o kartách řidičů Správné používání tachografů Odpovědnost dopravce a řidiče Odpovědnost dopravce Používání karet řidiče a záznamových listů Odpovědnost řidiče Poškozené karty řidiče nebo záznamové listy Záznamy, které musí mít řidič u sebe Postupy v případě selhání zařízení Kontroly a sankce Kontroloři Odborná příprava kontrolorů Vzájemná pomoc Sankce Změna N 561/ Závěrečná ustanovení Vstup v platnost Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/ Práce s tachografy Společné povinnosti dopravce a řidiče Povinnost dbát na fungování tachografu a používání karty řidiče Povinnosti dopravce, o nichž má řidič vědět Povinnost vybavit vozidlo záznamovým zařízením (tachografem) Povinnost vybavit vozidlo digitálním tachografem (N 2135, čl. 2) Uvedení digitálního tachografu do provozu Povinnost přezkoušení a kontrol tachografu Povinnost používat tachograf, pokud je jím vozidlo vybaveno Povinnost vydávat materiál pro tachograf schváleného typu Dopravce nesmí: Povinnost dopravce - doklady ve vozidle Povinnost dopravce kontrolovat dodržování N 561 a N Povinnosti řidiče Zásady práce pro oba typy tachografů Doba používání záznamových listů a karty řidiče Zahájení práce s tachografem Ukončení práce s tachografem Jak zaznamenat denní odpočinek Předepsaný postup Protáčení kotouče pro vykázání denního odpočinku Ponechání karty v digitálním tachografu pro vykázání denního odpočinku Jak zaznamenat týdenní odpočinek Analogový tachograf Digitální tachograf Analogový tachograf a digitální tachograf Kontrola vozidla před výjezdem Ruční záznam a ruční zadávání činností řidiče Ruční záznam Ruční záznam jiné práce u analogového tachografu Řidič nemá přístup k tachografu (vzdálí se od vozidla) Ruční záznam denního a týdenního odpočinku u analogového tachografu Poškozený záznamový list Porucha analogového tachografu Ostatní typy ručních záznamů Ruční zadávání do digitálního tachografu Ruční zadání jiné práce u digitálního tachografu Řidič nemá přístup k tachografu (vzdálí se od vozidla) Ruční zadání denního a týdenního odpočinku u digitálního tachografu Poškozená nebo ztracená karta řidiče Porucha digitálního tachografu Záznam činností digitálním tachografem N 1266/2009 pro digitální tachograf Pravidlo jedné minuty Osádka dvou nebo více řidičů Podnikatelé-řidiči Činnosti řidiče a časové skupiny Organizování činností řidiče A. Základní rozvržení pracovního dne: denní doba řízení 9 hodin, denní doba odpočinku 11 hodin.. 77 B. Rozvržení pracovního dne: denní doba odpočinku zkrácena na 9 hodin, denní doba řízení 9 hodin C. Rozvržení pracovního dne: denní doby řízení prodloužena na 10 hodin, denní doba odpočinku 11 hodin D. Rozvržení pracovního dne: denní doba řízení prodloužená na 10 hodin, denní doba odpočinku zkrácená na 9 hodin E. Rozvržení plovoucího dne o délce 22 hodin, doba řízení 9 hod., denní doba odpočinku 11 hod F. Mezní rozvržení plovoucího dne: doba řízení 10 hodin, denní doba odpočinku 9 hodin, plovoucí den 20 1/2 hodiny Doporučení řidičům začínajícím s N Stanovení začátku týdenního odpočinku Doby řízení Zápis o nedodržení pravidel N Pokyny EK pro uplatňování předpisů EU, pokud jde o doby řízení a odpočinku řidičů POKYN č. 1 Výjimka pro nalezení místa zastávky POKYN č. 2 Převzetí vozidla mimo obvyklé místo POKYN č. 3 Přeparkování POKYN č. 4 Digitální tachograf a rozvážková doprava POKYN Č. 5 Potvrzení o činnostech POKYN č.6 Odpočinek na trajektu/ve vlaku Předpisy v sociální oblasti týkající se silniční dopravy nařízení (ES) č. 561/2006, směrnice 2006/22/ES, nařízení (EU) č. 165/ POKYN č.7 Význam slov každých 24 hodin' Přístup, který se má dodržovat Příklad A Příklad B PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE o výpočtu denní doby řízení (K (2011) 3759) POKYN č. 8 Výjimečné situace, kdy je přípustné řízení bez karty řidiče TRACE Vysvětlení nařízení (ES) č. 561/2006 za účelem usnadnění jeho harmonizovaného prosazování při silničních kontrolách Prokazování činností řidiče Kontrolované období a podklady pro kontroly Jak použít potvrzení o činnostech Pravidla Jak použít potvrzení o činnostech na cestách podle AETR Žlutý kotouč Postup podle N Kontroly dodržování N 561 a Obecná ustanovení Předmět kontroly Silniční kontrola Kontrola v provozovně Příloha III směrnice 2006/22/ES účinná od o skupinách porušení nařízení EU v silniční dopravě Použití tabulky přestupků v praxi Přehled pravidel práce osádek (nařízení EU a dohoda AETR) Shrnutí pravidel N 561 a pracovní doby řidiče Doprava podle výjimek nebo na niž se nevztahuje N 561/2006 pro vozidla registrovaná v ČR a přepravy na území ČR DOPRAVA CESTUJÍCÍCH V LINKOVÉ DOPRAVĚ DO 50 KM DOPRAVA, NA NIŽ SE NEVZTAHUJE N 561/2006: DOPRAVA NA ZÁKLADĚ VÝJIMEK udělených Českou republikou podle N 561 článku 13 odst Práce v režimu OUT OF SCOPE Analogový tachograf Záznamový list Výběr kotouče pro tachograf Identifikační údaje na přední straně kotouče Oblast pro automatický záznam Oblast pro automatický záznam tachografem Údaje na zadní straně kotouče Oblasti na zadní straně kotouče (obrázek na další straně): Identifikační údaje kotouče 14. Digitální tachograf Přední strana tachografu Displej Přiřazení činností a volba činností Automatické přiřazení činností tachografem Volba činností řidičem Ukázky zobrazení na displeji Údaje pro řidiče 1: Údaje pro řidiče 2: Ukázky z denních výtisků Ruční záznam činností řidiče Schvalovací značka pro tachografy, záznamové listy a karty Z předpisů Německa Nákladní vozidla 2,8-3,5 t kontrolní list Pracovní doba řidičů v Německu Denní pracovní doba (směna) Přestávky v práci na jídlo a oddech Přeprava velkými vozidly Přeprava malými vozidly Řidiči - podnikatelé (osoby samostatně výdělečně činné) Režim podle N 561 článek 3 písmeno aa N 165 a potvrzení o činnostech Pokuty za přestupky proti N 561 a Německo-český slovník. Přestupky Z předpisů Rakouska Z předpisů Francie Tato příručka byla sestavena s využitím předpisů uvedených na straně 7 a Nařízení 561/2006, 165/2014, AETR a české předpisy do kabiny, Systemconsult Pardubice Předpisy a jejich zkratky použité v publikaci Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne o výpočtu denní doby řízení K (2011) 3759 Směrnice 92/6/EHS (omezovače rychlosti) SM 2002/15 SM 2006/22 Směrnice 2002/15/ES (pracovní doba jízdních osádek) Směrnice 2006/22/ES (kontroly) PN 2016/799 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/799 AETR EHP EK ES ESVO EU MDČR N 1072 N 1266 N 165 N 2135 Evropská dohoda o silniční dopravě Evropský hospodářský prostor (země ES a Norsko, Island a Lichtenštejnsko) Evropská komise Evropské společenství Evropské sdružení volného obchodu: Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Švýcarsko Evropská unie Ministerstvo dopravy ČR Nařízení (ES) 1072/2009 (doprava v EU, eurolicence atd.) Nařízení (EU) 1266/2009 (nové funkce digitálního tachografu) Nařízení (EU) 165/2014 (tachografy) Nařízení (ES) 2135/98 (zavedení digitálního tachografu) N 3821 Nařízení (EHS) 3821/85 (tachografy do roku 2015) N 561 N 581 NV 168 NV 589 TRACE třetí země V 341 V 478 V 522 Z 111 Z 361 ZP Nařízení (ES) 561/2006 (pravidla práce osádek) Nařízení (EU) 581/2010 (stahování dat z tachografů a karet řidiče) Nařízení vlády ČR 168/2002 Sb. (pracovní postupy v dopravě) Nařízení vlády ČR 589/2006 Sb. (pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě) Vysvětlení nařízení (ES) č. 561/2006 za účelem jeho harmonizovaného prosazování při silničních kontrolách (CORTE 2013) země, která není členem ES, příp. není smluvní zemí AETR Vyhláška 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel Vyhláška 478/2000 Sb. (provádí zákon o silniční dopravě) Vyhláška o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě 522/2006 Sb. Zákon 111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě Zákon 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích Zákon 262/2008 Sb. Zákoník práce 7 1. Předpisy pro práci osádek: Dohoda AETR, nařízení (ES) 561/2006 a nařízení (EU) 165/2014 Dohoda AETR (Evropská dohoda o silniční dopravě) vznikla v roce 1970 s cílem zajistit bezpečnost při silniční přepravě nákladů a osob. Dohoda se vztahuje na mezinárodní dopravu Smluvními státy dohody AETR jsou v roce 2016 všechny státy Evropy a dále Kazachstán, Turecko, Turkmenistán a Uzbekistán. Předpisy Evropské unie pro práci osádek a tachografy Z dohody AETR vyšly předpisy Evropského společenství: současná nařízení (ES) č. 561/2006 a nařízení (EU) č. 165/2014, kterými se řídí silniční doprava v zemích ES. Cílem je zlepšení pracovních podmínek řidičů, zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, umožnění rovných podmínek pro všechny silniční dopravce a rovněž snadnější provádění kontrol dodržování těchto pravidel. Článek 1 nařízení 561: Nařízení (ES) 561/2006 stanoví pravidla pro doby řízení, přestávky v řízení a doby odpočinku řidičů zajištujících silniční přepravu zboží a cestujících za účelem harmonizace podmínek hospodářské soutěže v silniční dopravě a zlepšení pracovních podmínek a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Účelem tohoto nařízení je rovněž lepší monitorování a prosazování pravidel jednotlivými členskými státy a zlepšení pracovní praxe v silniční dopravě. Nařízení (EU) 165/2014 platí od března 2016 a řeší problematiku tachografů. Nařízení pro práci osádek N 561 a N 165 a rovněž dohoda AETR se vztahují na zaměstnavatele (dopravce), řidiče v zaměstnaneckém poměru, podnikatele řidiče (osoby samostatně výdělečně činné) i na řidiče soukromé osoby, a rovněž na kontrolní orgány a servisní dílny. 2. Nařízení (ES) 561/ Přeprava, na niž se vztahuje nařízení 561 Článek 2 odst. 2 N Nařízení 561 se vztahuje na silniční dopravu bez ohledu na zemi registrace vozidla uskutečněnou a) výhradně uvnitř ES nebo b) mezi členskými státy ES, Švýcarskem a zeměmi, které jsou součástí EHP. Pro řidiče a provozovatele vozidel ze zemí ES i EHP se práce osádek a používání tachografů řídí stejnými předpisy (N 561 a N.165). Pravidla, která se týkají zemí Evropského společenství (ES) příp. Evropské unie (EU), se vztahují na všechny státy EHP. Švýcarsko má specifické postavení: Řidiči vozidel registrovaných v ES (příp. EHP), jejichž jízdní trasa celá leží na území států ES (EHP) a Švýcarska, dodržují i na území Švýcarska pravidla N 561 a N 2.2. Kdy se použije nařízení 561 a kdy AETR Článek 2 odst. 3 N 561 Místo N 561 se na mezinárodní dopravu, která se zčásti uskutečňuje mimo země ES, vztahuje dohoda AETR, a to: a) na celou cestu pro vozidla registrovaná v ES nebo v zemích, které jsou smluvními stranami AETR; b) pro vozidla, která jsou registrovaná ve třetí zemi, která není smluvní stranou AETR a cesta probíhá i mimo území ES nebo států dohody AETR, se dohoda AETR vztahuje pouze na úseku cesty, který leží na území ES nebo států dohody AETR. Mezinárodní silniční dopravy v Evropě lze podle jejich jízdní trasy rozdělit do dvou skupin: Jízdní trasa neleží celá na území ES Jízdní trasa leží celá na území ES a alespoň část jízdní trasy leží na území smluvního státu AETR, který není členem ES Doprava se řídí nařízeními N 561 a N 165 Doprava se řídí dohodou AETR Pro vozidla registrovaná v ES nebo v zemích, které jsou smluvními stranami AETR, se použije dohoda AETR na celé trase každé dopravy, která se výchozím místem, cílovým místem, nebo průjezdem uskutečňuje v některé ze zemí, které jsou zeměmi dohody AETR a nejsou členy ES. Příklady: Doprava mezi státem ES a státem-nečlenem ES, signatářem dohody AETR, se řídí dohodou AETR. Např. doprava mezi Českem a Ruskem se pro vozidla registrovaná v ES (a rovněž pro vozidla registrovaná v Rusku) řídí po celé jízdní trase dohodou AETR. Totéž platí, když doprava pouze projíždí státem nečlenem ES, signatářem dohody AETR, a začátek a cíl leží na území ES. Například pro vozidla registrovaná v ES (a rovněž pro vozidla registrovaná v Rusku nebo Bělorusku) se na dopravu z Finska přes Rusko a Bělorusko do Polska po své celé trase vztahuje dohoda AETR. Doprava na území státu, který není členem ES a který není signatářem dohody AETR, se řídí předpisy tohoto státu. Zde se jedná především o mimoevropské státy. Pokud řidič z ES předpisy takovéto země nezná, doporučuje se mu, aby dodržoval stejná pravidla jako v ES. Dohoda AETR a N 561 a N 165 jsou od roku 2010 téměř identické (viz kap. 10). Doporučuje se, aby se dopravci a řidiči se sídlem v ES pří jízdách v rámci celé Evropy (tedy i mimo ES) řídili pouze pravidly nařízení 561 a 165. Pokud jde o potvrzení o činnostech, při jízdě podle dohody AETR se nepoužije potvrzení v národním jazyce, ale nejlépe v anglickém, francouzském či ruském jazyce (viz str. 93, formulář na str. 90 příp. 91). 2.3 Působnost nařízení 561 Článek 2 odst. 1 nařízení 561 Nařízení 561 upravuje pravidla silniční dopravy, tj. přepravy zboží (nákladu) nebo přepravy cestujících na veřejných pozemních komunikacích (silnicích). 9 Nařízení 561 se vztahuje na: a) přepravu zboží vozidly, jejichž maximální přípustná hmotnost (v českých předpisech největší povolená hmotnost ) včetně návěsu nebo přívěsu překračuje 3,5 tuny, nebo b) přepravu cestujících vozidly, která jsou svou konstrukcí nebo trvalou úpravou určena pro přepravu více než devíti osob včetně řidiče. Na dopravu, na niž se vztahují pravidla nařízení 561, se vztahuje rovněž nařízení 165. Výše uvedené přepravy jsou v AETR definovány článkem 2 odst. 2. písm. a) a b). Pokud je dále uvedeno podléhá pravidlům N 561, rozumí se tím podléhá pravidlům N 561 nebo AETR. Vozidla (příp. jízdní soupravy), která provádějí výše uvedené přepravy podle čl. 2 odst. 1 písmene a) a b) N 561 musí být vybavena záznamovým zařízením tachografem. Záznamové zařízení je definováno v N 165. Při silniční dopravě musí tato vozidla záznamové zařízení používat (výjimky viz dále). Dodávkové automobily (kategorie N1) používané pro obchodní přepravu zboží mají často největší povolenou hmotnost nižší, než 3,5 t. Na tato vozidla samotná se tedy nevztahují pravidla nařízení 561. Pokud je však dodávkový automobil vybaven zařízením pro tažení přívěsu, největší povolená hmotnost jízdní soupravy již může přesáhnout 3,5 t. Automobil použitý pro obchodní přepravu jako tažné vozidlo v jízdní soupravě, jejíž největší povolená hmotnost přesahuje 3,5 t, podléhá N 561 a musí být vybaven tachografem. Vyskytují se případy, že automobil s největší povolenou hmotností sólo vozidla nepřesahující 3,5 t je dodán s tažným zařízením. Při registraci mu může být zapsána největší povolená hmotnost jízdní soupravy přesahující 3,5 t. Pokud se za toto vozidlo bude připojovat jen takový přívěs, že největší povolená hmotnost jízdní soupravy nepřesáhne 3,5 t, není nutno tažné vozidlo vybavit tachografem. Jako tažné vozidlo jízdní soupravy může být použit i osobní automobil (kategorie M1). Pokud jízdní souprava osobního automobilu a přívěsu slouží pro obchodní přepravu zboží a největší povolená hmotnost použité jízdní soupravy přesahuje 3,5 t, podléhá přeprava nařízení N 561 a osobní automobil musí být vybaven tachografem. Na automobil vybavený tachografem se vztahují předpisy o tachografech (například pravidelné technické prohlídky tachografů). Na jízdní soupravu s největší povolenou hmotností vyšší než 3,5 t se vztahují pravidla N 561, i když okamžitá hmotnost soupravy může být nižší než 3,5 t. Pokud automobil s tažným zařízením s největší povolenou hmotností sólo vozidla nepřesahující 3,5 t a s největší povolenou hmotností jízdní soupravy přesahující 3,5t jede sólo, nevztahují se na něj pravidla N 561. To znamená, že tachograf se nemusí používat. Pokud je vozidlo vybaveno digitálním tachografem, je zapotřebí nastavit režim OUT OF SCOPE (jízda mimo působnost N 561). Může také nastat tato situace: Automobil s tažným zařízením s největší povolenou hmotností sólo vozidla nepřesahující 3,5 t má v osvědčení o registraci největší povolenou hmotnost jízdní soupravy přesahující 3,5 t a je vybaven tachografem. Za tento tažný automobil se připojí takový přívěs, že největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřesáhne 3,5 t. Na tuto přepravu se tedy nevztahují pravidla N 561 a tachograf se nemusí používat. Pokud je vozidlo vybaveno digitálním tachografem, je zapotřebí nastavit režim OUT OF SCOPE. Jak je tažný automobil registrován (zda jako soukromé vozidlo, nebo vozidlo pro podnikání, příp. jako osobní vozidlo, nebo jako užitkové vozidlo), není pro rozhodnutí o tom, zda se na soupravu vztahují pravidla N 561, rozhodující. Určující je fakt, že vozidlo nebo jízdní souprava jsou použity 10 pro obchodní přepravu zboží a největší povolená hmotnost vozidla nebo jízdní soupravy přesahuje 3,5 t. Vozidla související s N 561 a N 165 N 561 a N 165 se vztahují především na přepravy velkými vozidly (Z 111 2, v této knize str. 13). Kromě toho se ale tato nařízení mohou vztahovat i na malá vozidla (kategorií M1 a N1) použitá v jízdní soupravě pro obchodní přepravu. Specifické právo uplatňuje Německo. Vyžaduje dodržovat pravidla a zaznamenávat činnosti řidiče (obdobně jako podle N 561) u všech vozidel s největší povolenou hmotností přesahující 2,8 t a dosahující nejvýše 3,5 t, která provozují přepravu zboží (viz kap str. 124). 2.4 Doprava, na niž se nařízení 561 nevztahuje Článek 3 N 561: N 561 se nevztahuje na silniční dopravu provozovanou: a) vozidly používanými pro přepravu cestujících v linkové dopravě, jestliže délka tratě této linky nepřesahuje 50 km (jde především o autobusy městské a příměstské dopravy); Přeprava se řídí V odst. 1, 3 a 4. Denní doba řízení nesmí přesáhnout 10 hodin. Celková doba řízení nesmí překročit 100 hodin v období dvou po sobě následujících kalendářních týdnů. Bezpečnostní přestávky a doby odpočinku jsou stanoveny NV až 19. V ostatním se použije ZP. Řidiči vedou záznam o době řízení, bezpečnostních přestávkách a odpočinku podle V 478 1a, příp. zjednodušený záznam podle odst. 5 tohoto paragrafu. Pokud je vozidlo vybaveno digitálním tachografem a řidič provádí výhradně tyto přepravy, pak nemusí vkládat kartu řidiče a nastavuje režim OUT. Jestliže řidič v některý den řídí vozidlo podle čl. 3 písm. a) a v jiné dny vozidlo podléhající N 561, postupuje takto: V den, kdy zajišťuje přepravu pouze podle čl. 3 písm. a), dodržuje výše uvedená pravidla. V den, kdy zajišťuje přepravu pouze podle N 561, dodržuje p
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks