Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

ORTA ÇAĞ TARİHİ. Editör Doç. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN

Category:

Short Stories

Publish on:

Views: 278 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 4

Share
Related documents
Description
ORTA ÇAĞ TARİHİ Editör Doç. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN Bölüm Yazarları Doç. Dr. Abdullah KAYA Doç. Dr. Bekir BİÇER Doç. Dr. Murat KEÇİŞ Yrd. Doç. Dr. Ahmet SAĞLAM Yrd. Doç. Dr. Emrullah KALELİ Yrd. Doç. Dr.
Transcript
ORTA ÇAĞ TARİHİ Editör Doç. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN Bölüm Yazarları Doç. Dr. Abdullah KAYA Doç. Dr. Bekir BİÇER Doç. Dr. Murat KEÇİŞ Yrd. Doç. Dr. Ahmet SAĞLAM Yrd. Doç. Dr. Emrullah KALELİ Yrd. Doç. Dr. Fatih Mehmet BERK Yrd. Doç. Dr. Hasan AKYOL Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KAYHAN Yrd. Doç. Dr. Mehmet AYHAN Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZMANLİ Yrd. Doç. Dr. Muammer ULUTÜRK Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKKUŞ Yrd. Doç. Dr. Selim KARAKAŞ BÖLÜM YAZARLARI BİRİNCİ KISIM Birinci Bölüm İslamiyet in Doğuşu ve Hz. Muhammed in (a.s.) Hayatı Yrd. Doç. Dr. Mehmet AYHAN İkinci Bölüm Hülefa-i Raşidin Dönemi ( ) Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKKUŞ Üçüncü Bölüm Emeviler ( ) ve Endülüs Emevileri Dönemi ( ) Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZMENLİ Dördüncü Bölüm Abbasiler Dönemi ( ) Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KAYHAN Beşinci Bölüm İslam Öncesi Türk Dünyası ve Türk Devletleri Yrd. Doç. Dr. Selim KARAKAŞ Altıncı Bölüm Türklerin İslamı Kabulü, İlk Müslüman Türk Devletleri ve Moğollar Doç. Dr. Bekir BİÇER & Yrd. Doç. Dr. Ahmet SAĞLAM Yedinci Bölüm İlk Müslüman Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık Yrd. Doç. Dr. Muammer ULUTÜRK İKİNCİ KISIM Birinci Bölüm Hristiyanlığın Doğuşu ve Yayılması Yrd. Doç. Dr. Hasan AKYOL İkinci Bölüm Kavimler Göçü ve Feodalite Doç. Dr. Murat KEÇİŞ Üçüncü Bölüm Roma İmparatorluğu Yrd. Doç. Dr. Fatih Mehmet BERK Dördüncü Bölüm Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu ( ) Doç. Dr. Abdullah KAYA Beşinci Bölüm Haçlı Seferleri ve İslam Dünyası Yrd. Doç. Dr. Emrullah KALELİ İçindekiler Önsöz...15 BİRİNCİ KISIM İSLAMİYETİN DOĞUŞU VE 1453 E KADAR İSLAM DÜNYASI ( ) Birinci Bölüm İslamiyetin Doğuşu ve Hz. Muhamed in (a.s.) Hayatı Hz. Muhammed in (a.s.) Doğumu, Çocukluğu ve Yetişmesi Peygamber Olarak Görevlendirilmesi: Mekke Dönemi Habeşistan a Hicret İsra ve Mi râc Mucizesi Medine ye Hicret: Medine Dönemi Hz. Peygamber in Medîne deki Faaliyetleri Bedir Savaşı Uhud Savaşı Hendek Savaşı Hudeybiye Antlaşması (H 6/M 628) Hz. Peygamber in (a.s.) İslâm a Davet Mektupları Mekke nin Fethi 8/ Veda Haccı ve Veda Hutbesi Hz. Peygamber in (a.s.) Vefatı...39 İkinci Bölüm Hülefa-i Raşidin Dönemi ( ) Hz. Ebû Bekir Dönemi ( ) Hz Ebu Bekir in Hayatı Hz Ebû Bekir in Halife Seçilmesi Üsâme Ordusunun Sefere Gönderilmesi...48 Ridde Olayları İrtidad Olayları ve Sebepleri Mürtedlerin Kontrol Altına Alınması Kur an-ı Kerim in Toplanması Hz. Ebû Bekir Dönemi Fetihleri Irak Fetihleri Suriye Fetihleri Hz. Ebû Bekir in vefatı, Şahsiyeti ve Yönetim Anlayışı Hz. Ebû Bekir in vefatı Hz. Ebû Bekir in Şahsiyeti Hz. Ebû Bekir in Yönetim Anlayışı Hz. Ömer Dönemi ( ) Hz. Ömer in Hayatı ve Kişiliği Hz. Ömer in Halife Seçilmesi Hz. Ömer Dönemi Fetihleri Irak-İran Fetihleri Suriye Fetihleri Mısır ve Kuzey Afrika Fetihleri Hz. Ömer in İdari Faaliyetleri Vilayetlerin İdaresi Vali ve Diğer Görevliler Yönetim Anlayışı Beytülmal Divan Teşkilatı Adalet Teşkilatı Eğitim- Öğretim Kültür ve Medeniyet Hz. Ömer in Şehadeti Hz. Osman Dönemi ( ) Hz. Osman ın Hayatı, Kişiliği ve Halife Seçilmesi Hz. Osman ın Hayatı Hz. Osman ın Kişiliği Halife Seçilmesi Hz. Osman Dönemi Fetih Hareketleri Kuzey ve Doğu Bölgelerdeki Fetihler Batıdaki Fetihler Deniz Seferleri Kur an-ı Kerîm in İstinsahı...92 3.4. Dâhili Problemler ve İsyan İç Huzursuzluğun Sebepleri Fitne Hareketleri ve Yatıştırma Çabaları Hz. Osman a Karşı İsyan Faaliyeti Hz. Osman ın Şehadeti Hz. Ali Dönemi ( ) Hz Ali nin Hayatı, Kişiliği ve Halife Oluşu Hz Ali nin Hayatı ve Kişiliği Hilâfete Gelişi Hz. Ali nin Yönetim Anlayışı ve İlk Faaliyetleri Cemel Olayı Sıffîn Savaşı ve Tahkîm Sıffîn de Karşılaşma ve Çatışma Tahkim ve Hakem Olayı Hâricîler ve Nehrevân Savaşı Hâricîliğin Doğuşu ve Sebepleri Nehrevân Savaşı Hz. Ali ye Suikast ve Şehit Edilmesi Hz. Hasan ın Halife Seçilmesi ve Hilafetin Emevilere Geçişi Üçüncü Bölüm Emeviler ( ) ve Endülüs Emevileri Dönemi ( ) Emevi Devleti nin Kuruluşu (Sufyaniler Dönemi) Muaviye Zamanı ( ) Fetihler Yeniden Başlıyor Hz. Muaviye Devri nin Özellikleri Yezid -1 in Halifeliği ( ) Kerbela Faciası Yezid in Ölümüne Kadar Ifrıkiyye, Harre ve Hicaz Olayları II. Muaviye bin Yezid Halifeliğin Mervaniler Koluna Geçişi Abdülmelik bin Mervan ( ) Ayaklanmaların Bastırılması Afrika ve Anadolu da Fetih Hareketleri Abdülmelik Zamanında Kurumların Araplaştırılması (İslamlaştırılması) ve Geliştirilmesi Abdülmelik Dönemine Haccac bin Yusuf un Katkıları I. Velid bin Abdülmelik ( ) Maveraünnehir in Fethi Anadolu daki Fetih Hareketleri Kuzey Afrika ve İspanya nın Fethi Sonun Başlangıcı; Son Mervani Halifeleri Süleyman bin Abdülmelik ( ) Ömer bin Abdülaziz ( ) Emevilerin Duraklaması ve Çöküşü Emevi Devleti nin Yıkılış Sebepleri İspanyadaki Endülüs Emevi Hilafeti ( ) Bağımsız Emirlikler Dönemi ( ) Kurtuba Halifelik İdaresi ( ) Parçalanma ve Hanedanlar Dönemi ( ) Mülükü t-tavaif (Melikler Dönemi) ( ) Murabıtlar Dönemi ( ) Muvahhitler Dönemi ( ) Gırnata Benî Ahmer Emirliği (Nasriler) ( ) Osmanlı nın Endülüs Müslümanlarına Yardımı Dördüncü Bölüm Abbasiler Dönemi ( ) Kuruluşundan Buveyhilerin İstilasına Kadar ( ) Buveyhilerin Hâkimiyeti Devri ( ) Selçukluların Hâkimiyeti Devri ( ) Halifeliğin Bağımsızlığını Kazanmasından Moğol İstilası ile Yıkılışına Kadarki Devir ( ) Beşinci Bölüm İslam Öncesi Türk Dünyası ve Türk Devletleri Türk Adı Türklerin Anayurdu Eski Kültür Çevreleri ve Türk Göçleri İlk Türk Devletleri Asya (Büyük Hun) Devleti I. ve II. Gök Türk Devleti Uygurlar...217 9 5. Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları Tabgaçlar Akhunlar/Eftalitler Avrupa Hun Devleti Kırgızlar Türgişler Karluklar Avarlar Sabir/Sibir/Sabarlar Hazarlar Bulgarlar Peçenekler Uzlar Kuman Kıpçaklar İslam Öncesi Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet Devlet ve Yönetim Ordu Sosyal ve Ekonomik Hayat Din ve İnanış Yazı, Dil, Edebiyat ve Sanat Altıncı Bölüm Türklerin İslamı Kabulü, İlk Müslüman Türk Devletleri ve Moğollar.259 A. İlk Müslüman Türk Devletleri Türkler ve İslamiyet Türklerle Müslümanların İlişkileri Türklerin İslamlaşma Süreci İlk Müslüman Türk Devletleri Bulgarlar (İdil- Volga Bulgarları) Karahanlılar Gazneliler ( ) Büyük Selçuklu Devleti ( ) Anadolu Selçukluları ( ) Anadolu Beylikleri B. Mısır ve Suriye de Kurulan Türk İslam Devletleri Tolunoğulları ( )...294 10 2. İhşidiler ( ) Fâtımiler ( ) Eyyübiler ( ) Memlük Türk Devleti ( ) C. Moğollar Altın Orda Hanlığı İlhanlılar Çağatay Hanlığı Kubilay/Yüan Hanlığı Yedinci Bölüm İlk Müslüman Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık İlk Müslüman Türk Devletlerinde Hükümdarlık ve Devlet Yönetimi Karahanlılarda Hükümdarlık Karahanlılarda Hükümdarın Görevleri Karahanlılarda Devlet Teşkilâtı Gaznelilerde Hükümdarlık Gaznelilerde Devlet Teşkilatı Harezmşahlarda Hükümdarlık Harezmşahlarda Devlet Teşkilâtı Büyük Selçuklularda Hükümdarlık Büyük Selçuklularda Hükümdarlık Alâmetleri Büyük Selçuklularda Devlet Teşkilâtı Büyük Selçuklularda Büyük Divân (Hükümet) Memlüklerde Hükümdarlık Memluklerde Devlet Teşkilâtı İlk Müslüman Türk Devletlerinde Askeri Teşkilat Karahanlılarda Askeri Teşkilat Gaznelilerde Askeri Teşkilat Harezmşahlarda Askeri Teşkilat Büyük Selçuklularda Askeri Teşkilat Memlüklerde Askeri Teşkilat İlk Müslüman Türk Devletlerinde Adli Teşkilat Karahanlılarda Adli Teşkilat Gaznelilerde Adli Teşkilat...359 3.3. Harezmlilerde Adli Teşkilat Büyük Selçuklularda Adli Teşkilat Memluklerde Adli Teşkilat İlk Müslüman Türk Devletlerinde Toprak İdaresi ve Mali Yapı Harezmşahlarda Toprak İdaresi Büyük Selçuklularda Toprak İdaresi Büyük Selçuklularda İktisadi Hayat Memluklerde Toprak İdaresi Memluklerde İktisadi Hayat Memlüklerde Zıraat Faaliyetleri Memluklerde Ticaret İlk Müslüman Türk Devletlerinde İlim Kültür ve Sanat Karahanlılarda İlim Kültür ve Sanat Gaznelilerde İlim Kültür ve Sanat Harezmşahlarda İlim Kültür ve Sanat Selçuklularda İlim Kültür ve Sanat Memlüklerde İlim Kültür ve Sanat İlk Müslüman Türk Devletlerinde Toplumsal Yapı Harezmşahlarda Toplumsal Yapı Selçuklularda Toplumsal yapı Memluklerde Toplumsal Yapı İlk Müslüman Türk Devletlerinde Mimari ve Sanat Karahanlılarda Mimari ve Sanat Gaznelilerde Mimari ve Sanat Büyük Selçuklularda Mimari ve Sanat Memlûklerde Mimari ve Sanat İKİNCİ KISIM HRISTİYANLIĞIN YAYILIŞI VE ORTAÇAĞ DA AVRUPA ( ) Birinci Bölüm Hristiyanlığın Doğuşu ve Yayılması Hristiyanlık İnanç ve İbadet Sistemi Kutsal Kitaplar Mezhepler Katolik Mezhebi Ortodoks Mezhebi Protestan Mezhebi Hristiyanlığın Doğuşu Hristiyanlığın Doğuşu ve Yayılışı Sürecinde Roma İmparatorluğunun Dinî Yapısı Hz. İsa Hristiyanlığın Yayılışı Havariler ve İlk Kudüs Cemaati Pavlos ve Hristiyanlık Hristiyanlığın Yayılışı Karşısında Roma İmparatorluğu Büyük Konstantin Dönemine Kadar Hristiyanlık ve Roma İmparatorluğu Konstantinus tan Theodosius a Hristiyanlık ve Hristiyanlığın, Devletin Resmî Dini Oluşu İkinci Bölüm Kavimler Göçü ve Feodalite Kavimler Göçü Feodalite Feodalitenin Doğuşu ve Yayılması Feodalitenin Özellikleri Üçüncü Bölüm Roma İmparatorluğu Roma İmparatorluğu İtalya Coğrafyası Roma nın Kuruluş Efsanesi Erken Dönem İtalya Roma Krallık Dönemi (M.Ö.753-M.Ö. 510) ve Etrüskler Roma Cumhuriyet Dönemi (M.Ö.510-M.Ö. 27) Patricii &Pleb Mücadelesi ve 12 Levha Kanunu Roma Cumhuriyet Dönemi Sonları...503 7. Roma İmparatorluk Dönemi (M.Ö. 27- M.S. 476) ve İlk İmparator Augustus (M.Ö.27-M.S. 14) Pax Romana Julıa- Claudıan Hanedanı ve İkinci İmparator Tıberıus (M.S.14-37) Dıecletıanus ve Tetrarşi Batı Roma İmparatorluğu nun Yıkılışı Anadolu da Roma Eyaletleri Dördüncü Bölüm Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu ( ) Konstantin Hanedanlığı ( ) Theodosios Hanedanlığı ( ) Leo Hanedanlığı ( ) Justinos Hanedanlığı ( ) Herakleios Hanedanlığı ( ) İsauria/Suriye Hanedanlığı ( ) Amorion/Frygia Hanedanlığı ( ) Makedonya Hanedalığı ( ) Dukas Hanedanlığı ( ) Komnenos Hanedanlığı ( ) Angelos Hanedanlığı ( ) Latin ve İznik Grek İmparatorlukları ( ) Palaiologos Hanedanlığı ( ) Beşinci Bölüm Haçlı Seferleri ve Islam Dünyası Haçlı Seferlerinin Oluşumu Haçlı Seferlerinin Tanımı ve Arka Planı Papa II. Urbanus un Haçlı Seferi Çağrısı (27 Kasım 1095) Birinci Haçlı Seferi Haçlılara Karşı Bizans ın Tavrı ve İlk Tepkiler Halkın Haçlı Seferi Baronların Haçlı Seferi İznik te Yaşananlar Dorylaion Savaşı ve Haçlıların Anadolu daki Yürüyüşü Antakya Haçlı Devletinin Kuruluşu Kudüs Krallığı nın Kuruluşu Yılı Haçlı Seferleri İkinci Haçlı Seferi Üçüncü Haçlı Seferi Kudüs ün Fethi nin Avrupa daki Yankıları ve Üçüncü Haçlı Seferi İçin Çağrı: Alman İmparatoru Friedrich Barbarossa nın Haçlı Seferi Dördüncü Haçlı Seferi: Beşinci Haçlı Seferi Altıncı Haçlı Seferi Yedinci Haçlı Seferi Sekizinci Haçlı Seferi Dokuzuncu Haçlı Seferi ve Haçlı Hâkimiyetinin Sonu Haçlı Seferlerinin Sonuçları Kaynakça...603
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks