Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Oferta Eduk. Szkół Wszystkich 2018

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Test
Transcript
  Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019 w szkołach ponadgimnazjalnych   dla których organem prowadzącym jest Powiat Mielecki Lp.Nazwa SzkołyTyp szkołyProfil, specjalność, zawódPrzedmioty punktowane   w postępowaniu   rekrutacyjnym *      P    r     ó    g    p    u    n     k     t    o    w    y     L     i    c    z     b    a    o     d     d    z     i    a     ł     ó    w     L     i    c    z     b    a    u    c    z    n     i     ó    w 1.Zespół Szkół Budowlanych im.   Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu   ul. K Jagiellończyka 3   @ 17 788 52 89   zsbmielec.nlBranżowa Szkoła I Stopnia   Nr 2 712905   monter zabudowy i robót wykończeniowych w   budownictwie  język obcy, informatyka  / 12 711204   murarz-tynkarz/ 12 752205   stolarz/12 712618    monter sieci i instalacji sanitarnych/12Technikum Nr 2 311204   technik budownictwa  / innowacja: elementy ochrony    przeciwpożarowej - klasa mundurowa strażacka/ (rozszerzenie: matematyka, geografia) 70 / 18 311219   technik robót wykończeniowych w budownictwie (rozszerzenie: matematyka, geografia)  / 14 311204   technik budownictwa  /innowacja: elementy    projektowania architektonicznego/ (rozszerzenie: matematyka, geografia)  / 18 311204   technik budownictwa (rozszerzenie: matematyka,   geografia)  / 14 311104   technik geodeta (rozszerzenie: matematyka, geografia)  / 18 311218    technik inżynierii sanitarnej  /innowacja: odnawialne    źródła energii/ (rozszerzenie: matematyka, geografia)  / 14RAZEM51442.Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks.   Romana Sitki w Mielcu   ul. Warszawska 1   ® 17 773 15 80   www.ekonomik.mielec.plBranżowa Szkoła I Stopnia   Nr 1 522301   sprzedawca  język obcy,   geografia lub   historia  / 16 432106    magazynier-logistyk / 16Technikum Nr 1 331403   technik ekonomista /z elementami kształcenia   ogólnopolicyjnego/ (rozszerzenie: geografia, język angielski) 70264 333906    technik organizacji reklamy  /z elementami kształcenia   ogólnopolicyjnego/ (rozszerzenie: geografia, język angielski)  / 16 422103   technik obsługi turystycznej /z elementami kształcenia   ogólnopolicyjnego/   / 16  (rozszerzenie: geografia, język angielski) RAZEM41283. Zespół Szkół Technicznych w Mielcu ul. K Jagiellończyka 3 @ 17 788 13 10   www.zstmielec.ul 722307   operator obrabiarek skrawających264 723103  mechanik pojazdów samochodowych  język angielski,   informatyka 132Branżowa Szkoła I Stopnia  Nr 3 723310  mechanik-monter maszyn i urządzeń/16 751201  cukiernik   język angielski,   biologia /16 512001  kucharz/16 753105  krawiec/16 343404   technik żywienia i usług gastronomicznych (rozszerzenie: geografia, biologia)biologia, informatyka 132 311504   technik mechanik (rozszerzenie: matematyka, fizyka) 1 /48 311504   technik mechanik  /dla przemysłu lotniczego/    (rozszerzenie: matematyka, fizyka) /16 Technikum Nr 3 315317    technik mechanik lotniczy (rozszerzenie: matematyka,    fizyka) język angielski,   informatyka 70/16 311513   technik pojazdów samochodowych /innowacja: elementy ratownictwa drogowego/ (rozszerzenie: matematyka, fizyka) 132 351203   technik informatyk (rozszerzenie: matematyka, fizyka) 264 311943   technik grafiki i poligrafii cyfrowej (rozszerzenie: matematyka, fizyka) /16  III Liceum   Ogólnokształcące język polski, język angielski, geografia   (językowo- turystyczna) język angielski, geografia /16  język polski, historia, wos   (humanistyczna)informatyka, wos 95/16  język angielski, biologia, chemia   (ratownictwo medyczne) język angielski, edukacja dla   bezp. 132 RAZEM144484. Zespół Szkół im. prof.J. Groszkowskiegow Mielcuul. Kilińskiego 24Branżowa Szkoła I Stopnia  Nr 4 741103  elektryk  informatyka, zajęcia /16 741203  elektromechanik pojazdów samochodowych techniczne /16 514101  fryzjer   plastyka, zajęcia techniczne 132  ® 17 788 88 50 www.zs.mielec.ol Technikum Nr 4 311408    technik elektronik  /innowacja: profil wojskowy/    (rozszerzenie: matematyka, geografia)informatyka, edukacja dla   bezp. 70132 311303   technik elektryk  /innowacja: inteligentne instalacje   domowe/ (rozszerzenie: matematyka, fizyka)informatyka, zajęcia   techniczne /16 351103   technik teleinformatyk  /innowacja: zaawansowana   grafika komputerowa/ (rozszerzenie: informatyka, fizyka) /16 311410   technik mechatronik Patronat AGH Kraków (rozszerzenie: matematyka, fizyka) 1 /48 422402   technik hotelarstwa  /innowacja: barmaństwo/    (rozszerzenie: geografia, język angielski)geografia, plastyka 132 514105   technik usług fryzjerskich  /innowacja: kosmetologia/    (rozszerzenie: chemia, język angielski) plastyka, zajęcia techniczne /16 RAZEM72245. I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu ul. Jędrusiów1 @ 17 773 15 77   konarski.mielec.nl  język angielski, matematyka, fizyka lub, informatykajęzyk angielski, informatyka   lub fizyka 95132  język angielski, język niemiecki, geografiajęzyk angielski, IIjęzyk obcy lub geografia 132  język angielski, chemia, matematyka język angielski, chemia /16  język angielski, biologia, chemiajęzyk angielski, biologia lub   chemia /16  język polski, historia, woshistoria, wos 132  język angielski, historia, wos język angielski, wos 132  język angielski, geografia, matematyka język angielski, geografia 132 RAZEM61926. II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcuul. Żeromskiego 28 ® 17 788 51 68   kooernik. mielec .ol matematyka, fizyka lub geografia, język angielskijęzyk obcy, fizyka lub   geografia 95132 matematyka, fizyka, język angielski język obcy, fizyka 132 chemia, biologia, język angielski język obcy, chemia lub   biologia 132 matematyka, chemia, biologia 264  język polski, historia, wos język obcy, historia lub wos 132  RAZEM61927. Powiatowy Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczych w Mielcuul. Królowej Jadwigi 1 @ 17 586 29 16 www.soswmielec.szkolnastrona.olBranżowa Szkoła I StopniaSpecjalna Nr 2 512001  kucharz/8 722204  ślusarz/8 712905  monter zabudowy i robót wykończeniowych w  budownictwie116 Szkoła Specjalna   Przysposabiająca do Pracy 216 RAZEM448 *Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym obowiązkowo: j. polski i matematyka.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks