Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Obstrüktif Uyku Apne Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar

Category:

Crafts

Publish on:

Views: 0 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
DERLEME Türk Rinoloji Dergisi 2015 Obstrüktif Uyku Apne Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar Adem ÇAKMAK a a Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Servisi, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul Ge liş Ta ri hi/re
Transcript
DERLEME Türk Rinoloji Dergisi 2015 Obstrüktif Uyku Apne Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar Adem ÇAKMAK a a Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Servisi, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: Ka bul Ta ri hi/ac cep ted: Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Adem ÇAKMAK GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Servisi, İstanbul, TÜRKİYE/TURKEY ÖZET Obstrüktif sleep apne sendromu (OSAS) uyku sırasında tekrarlayan üst solunum yolu tıkanmaları ve buna bağlı kan oksijen satürasyonunda düşme ile karakterize bir sendromdur. OSAS uykudaki solunum bozukluklarının %90-95 ni oluşturur. OSAS genel nüfusta %2-4 oranında saptanmaktadır. Gündüz uyuklama, horlama ve kardiyovasküler komplikasyonlar gibi problemlerle birliktedir. Tıkanmalar retrolingual ve/veya retropalatal seviyededir. OSAS görülme sıklığı ve kişinin yaşam kalitesini etkilemesi sebebiyle artık günümüzde majör bir sağlık problemi olarak kabul edilmektedir. OSAS da ilk tedavi CPAP (Continuous positive airway pressure) cihazı, oral uygulamalar, kilo kaybı ve uyku pozisyonu tedavilerini içermektedir. OSAS tedavisinde birçok cerrahi tedavi yöntemleri tariflenmiştir. Cerrahi tedavi havayolu obstrüksiyon alanına spesifik yumuşak doku ve kemik doku cerrahisini içermektedir. Kısa ve uzun dönem cerrahi başarı için bu konuda deneyimli KBB uzmanı ve ortodontisti içeren multidisipliner yaklaşım gereklidir. Bu derlemenin amacı OSAS da güncel cerrahi yöntemleri literatür eşliğinde sunmaktır. Anah tar Ke li me ler: Obstrüktif uyku apne sendromu; güncel; nazal cerrahi; retroplatal cerrahi; retrolingual cerrahi ABS TRACT Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) is a syndrome characterized by the obstruction of the upper respiratory tract and the decrease in the saturation of blood oxygen related with this obstruction during sleep. OSAS constitutes 90% to 95% of the respiratory disorders occurring in the sleep. OSAS is detected in the general population in 2% to 4%-ratio. It is accompanied by the problems such as drowsiness, snoring and cardiovascular complications. Obstructions are in retrolingual and/or retropalatal level. Due to its incidence and due to the fact that it affects the quality of life of the individual, nowadays, OSAS is accepted as a major health problem. Firstline treatment of obstructive sleep apnea should be medical management to include positive airway pressure devices, oral appliances, weight loss, and positional therapy. Many surgical treatments have been described in OSAS management. Surgical management includes soft tissue and skeletal surgeries, which are specifically targeted to the areas of airway obstruction. A multidisciplinary approach is necessary and should include an experienced surgeon as well as a sleep-trained orthodontist to maximize short- and long-term success. The aim of this review is present the current surgical methods in OSAS in concordance with the literature. Key Words: Obstructive sleep apnea syndrome; current; nasal surgery; retropalatal surgery; retrolingual surgery Turkish J Rhinology 2015;4(2):65-78 Cop yright 2015 by Türk Rinoloji Derneği bstrüktif sleep apne sendromu (OSAS) miyokardiyal iskemi, kardiyak aritmi, hipertansiyon ve stroke gibi hastalıklarla birliktelik gösteren yaygın bir uyku hastalığıdır. 1 Klasik tedavi genellikle medikal tedavi ile CPAP cihazını ve seçilmiş hastalarda cerrahi tedaviyi içerir. Turkish J Rhinology 2015;4(2) 65 Adem ÇAKMAK OSAS lı hastalara tipik olarak tanı için altın standard olan polisomnografi yapılır. Uyku bozukluğu, primer horlama, üst havayolu rezistan sendromu ve OSAS ı içerir. Erişkinlerde OSAS için tanımlanan ilk etkili tedavi trakeostomidir. 2 Trakeostomi ile birlikte önemli morbiditeler geliştiği için alternatif tedaviler araştırılmıştır. OSAS için etkili bir tedavi olarak tanımlandığından beri CPAP ilk tedavi olarak göz önüne alınmıştır. 3 Hafif-orta OSAS lı CPAP ı tolere edemeyen hastalar için alternatif olarak oral apereyler önerilir. Oral uygulamalar hastaya özgü yapılır ve üst havayolu kollapsını azaltacak şekilde fonksiyon görür ve uyku süresince havayolunu genişletir. 4,5 Ek medikal önlemler olarak kilo kaybı ve pozisyonel uyku teknikleri sayılabilir. Maalesef çoğu hastalar medikal tedaviden fayda görememektedir. CPAP cihazını %50 den daha fazla hasta tolere edememekte veya etkili bir şekilde kullanamamaktadır. 6 OSAS ın cerrahi tedavisi medikal tedavilerden fayda görmemiş hastalar için saklı tutulur. OSAS da cerrahi olarak tedavi edilecek anatomik bölgeler burun, nazal kavite, nazofarenks, yumuşak damak, sert damak, oral kavite, orofarenks, hipofarenks, kraniyofasiyal ve boyun bölgeleridir. Herbir hastanın anatomi ve patofizyolojisi tek olmadığı için tedavi opsiyonlarıda büyük oranda farklılık göstermektedir. OSAS ın cerrahi tedavisi obstrüksiyonun bölgesine bağlı olarak değişir. Cerrahi başarı obstrüksiyonlu bölgenin iyi tanımlanmasına bağlıdır. Obstrüksiyonlu bölgenin tanımlanmasında fiziksel muayene, fleksibl fiberoptik laringoskopi, müller manevrası, ilaç indüksiyonlu uyku endoskopisi, sedasyon altında endoskopi, lateral sefalogram, 3 boyutlu bilgisayarlı tomografi ve dinamik uyku magnetik rezonans görüntüleme kullanılmaktadır. 7,8 Bu değerlendirmenin sonucunda patolojinin seviyesi fujita sınıflamasına göre belirlenir. 9 Tip 1:Retropalatal obstrüksiyon Tip 2: Retropalatal ve retrolingual obstrüksiyon Tip 3: Retrolingual obstrüksiyon A. Nazal Cerrahiler 1. Konkaya Radyofrekans Uygulaması 2. Septoplasti 3. Endoskopik Sinüs Cerrahisi (Esc) OBSTRÜKTİF UYKU APNE CERRAHİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR B. Retropalatal Cerrahiler 1. Yumuşak Damağa Radyofrekans Uygulaması 2. Yumuşak Damağa Pillar İmplant Uygulaması 3. Enjeksiyon Horlamaplasti 4. Lateral Faringoplasti 5. Transpalatal İlerletme Faringoplasti 6. Z-Palatoplasti 7. Uvulopalatal Flep 8. Anterior Palatoplasti 9. Capso (Koterle Damak Katılaştırma Ameliyatı) 10. Lazer Uvulopalatoplasti (Laup) 11. Ekspansiyon Sfinkter Faringoplasti 12. Uvulopalatofarengoplasti (Uppp) C.Retrolingual Cerrahiler 1. Dil Köküne Radyofrekans Uygulaması 2. Lazer Midline Glossektomi 3. Dil Askısı 4. Genioglossus İlerletme 5. Hipoglossal Sinir Stimülasyonu 6. Transoral Robotik Dil Kökü Rezeksiyonu (Tors) 7. Submukozal Minimal İnvaziv Lingual Eksizyon (Smile) D. Laringeal Prosedürler 1. Epiglottoplasti-Epiglottopeksi 2. Hyoid Süspansiyonu E. Tüm Havayolu Prosedürleri 1. Maksillomandibuler İlerletme (MMİ) 2. Bariatrik Cerrahi F. Üst Havayolu Bypass Prosedürü Trakeotomi G. Multilevel Cerrahi H.Çocukluk Çağı Uyku Apne sinde Cerrahi A. NAZAL CERRAHİLER Üst solunum yolu rezistansının yaklaşık 2/3 sini nazal yapılar oluşturur. Bu yapılar: Nazal piramid, nazal septum, nazal valv, konka mukozasıdır. Nazal 66 Turkish J Rhinology 2015;4(2) OBSTRÜKTİF UYKU APNE CERRAHİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR tıkanıklık intraluminal negatif basıncın artmasına neden olur. Nazal tıkanıklık intratorasik basıncın yansıması olan farengeal intraluminal negatif basıncın artmasına neden olur. Bu etkileşim gevşek ve prolabe orofarengeal dokuların vibrasyonuna neden olur. Nazal patolojisi olan olgularda horlama ve obstrüktif uyku apne gelişme riski daha fazladır. 10,11 Burun tıkanıklığının başlıca nedenleri: Nazal deformite ve septum deviasyonu, konka hipertrofisi, konka bülloza, travmatik lezyonlar, tümöral lezyonlar, nazal polipler, nazal valv yetmezliği, adenoid hipertrofisi, sinüzittir. Özellikle basit horlamalı hastalarda nazal cerrahi uygulamalar büyük oranda tedaviye katkıda bulunur Obstrüktif uyku apneli hastalarda ise nazal cerrahi horlamayı azaltır. Subjektif semptomlarda iyileşme sağlar. Ancak apne ve hipopne üzerine etkisinin tartışmalı olduğu söylenebilir. Obstrüktif uyku apnesi sendromlu hastalarda nazal cerrahi sonrasında CPAP tedavisinde yüksek basınç ihtiyacında azalmaya neden olmaktadır. Nazal cerrahi yöntemleri: Alt konkaya radyofrekans (RF), nazal septum operasyonları, nazal valv cerrahisi, nazal polipektomi, endoskopik sinüs cerrahisi (ESC), turbinoplasti, büllöz konka rezeksiyonu, adenoidektomidir. Horlama ve uyku apnesi yakınmaları ile müracaat eden hastada eğer septal deviasyon varsa operasyon sıralamasında öncelikli uygulanması gerekli bir ameliyattır. Casale ve ark. basit horlaması ve inferior konka hipertrofisi olan 48 hastanın her iki alt konkasına radyofrekans uygulaması yapmışlar, preoperatif ve postoperatif 45. gün vizüel analog skorları (VAS) karşılaştırmışlar. Çalışmayı tamamlayan 32 hastanın tamamında horlamanın önemli oranda azaldığını tespit etmişlerdir. 15 B. RETROPALATAL CERRAHİLER Adem ÇAKMAK 1. YUMUŞAK DAMAĞA RADYOFREKANS UYGULAMASI Bu tedavi yöntemini ilk kez ABD de powel ve ark. bir hayvan çalışmasında kullanmışlardır. 19 Daha sonra horlama tedavisi için 1997 yılında FDA onayı çıkmıştır yılından itibaren apne tedavisi için yumuşak damak ile birlikte dil kökündede kullanılmaya başlanmıştır. 16,17 Yumuşak damaktaki etki mekanizması: Ablasyona bağlı oluşan koagülasyon nekrozunun iyileşmesi sırasında kas tabakası arasında biriken kollajen ve oluşan fibrozis ile kas lifi kaybına bağlı yumuşak damakta katılaşma ve buna bağlı vibrasyon azalması ile açıklanmaktadır. Yapılan çalışmalarda iyileşme sırasında oluşan kontraksiyona bağlı yaklaşık 5.5 mm lik yumuşak damak küçülmesi ve uvula retraksiyonu tespit edilmiştir. 16 Yumuşak damak uygulamasında arasıra horlama özellikle sırtüstü yatarken ve her pozisyonda horlama olan hastalar en uygun gruplardır. Vücut kitle indeksi 30 dan büyük olan, uzun hipertrofik uvula ve kalın aşırı sarkık yumuşak damak olan hastalar bu tedaviden fayda göremezler. Lokal veya genel anestezi altında jetokain ile yumuşak damağa infiltrasyon anestezisi yapılır. Anestezinin ardından yumuşak ve sert damak bileşkesinin yaklaşık 1 cm inferiorundan orta hatta ve orta hattın 1 cm sağ ve sol lateraline 3 uygulama yapılır. Horlamada 3-4 gün yumuşak damakta aşırı ödeme bağlı horlamada artış görülmekte 6-8 hafta içinde yumuşak damakta sertleşme olabilmektedir. En ciddi komplikasyon yumuşak damakta nekroz ve perforasyon oluşumudur. Kermadec ve ark. 77 hastanın yumuşak damağına radyofrekans uygulama sonrası 6 yıl takip etmişler, sonucunda horlamada postoperatif ilk dönemlerde VAS da 8,1 den 3,5 e önemli oranda azalma görmüşler, ancak uzun dönemde horlama yoğunluğunda artış görmüşlerdir YUMUŞAK DAMAĞA PİLLAR İMPLANT UYGULAMASI 1998 yılından beri radyofrekans yöntemleri uygulanmaya başlamış ancak yöntemin birkaç seans gerektirmesi 2001 yılında pillar sistemini gün yüzüne çıkarmıştır. 20 Yumuşak damak kas tabakası içine 2 mm aralıklarla paralel olarak yerleştirilen ince silindir şeklinde 3 polietilen çubuk sistemidir. Fibrozis oluşturarak yumuşak damak titreşimini azaltır. 1 Basit horlama ve hafif dereceli uyku apnesinin tedavisinde kullanılır. 21 Vücut kitle indeksi 30 un altında olan tonsil büyüklüğü 2(+) olan hastalar ve retropalatal seviyede problemi olan hastalar pillar implanta uygun hasta grublarıdırlar. 22 Turkish J Rhinology 2015;4(2) 67 Adem ÇAKMAK Nazal obstrüksiyonu, tonsiller arası mesafenin 2cm nin altında, palatal ve uvula mukozasının bol olduğu olgularda önerilmez. 12 Horlamanın sebebi retrolingual ise, BMI 30 dan büyük ise, yumuşak damağı kısa olanlarda implant yapılmamalıdır. Minimal girişimsel işlem olduğundan lokal anestezi altında yapılabilir. 21 Hasta oturur pozisyonda yumuşak damak bölgesine topikal anestezi sonrası implant yerleştirme tabancısı ile kas tabakası içine yumuşak ve sert damak kesişiminden başlanarak yerleştirilir. İşlem sonrası yumuşak damağın nazofarenks yüzeyi kontrol edilir. 23 En sık görülen komplikasyon kanama, enfeksiyon, yabancı cisim hissi ve %2-25 oranında implatın atılmasıdır. 20 Choi ve ark.nın pillar implantın basit horlama ve hafif-orta OSAS üzerine etkinliğine yaptıkları meta-analizde 7 basit horlama üzerine, 7 de hafiforta OSAS üzerine etkisini gösteren çalışma tespit etmişler. Sonuç olarak pillar sistemi horlamaya ve hafif-orta OSAS a orta derecede etkili olduğunu tespit etmişlerdir ENJEKSİYON HORLAMAPLASTİ Retropalatal seviyedeki basit horlaması olan hastalar ile palyatif horlama tedavilerinden fayda görmemiş olan hastalarda endikedir. Hastaya 2 ml %3 lük sodyum tetradesil sülfat uvula üstünden orta hatta girilerek submukozal planda enjeksiyon yapılır. Enjeksiyon sonrası translüsen kabarcık görülür. Daha sonra bu kabarcık hemorajik bir renk alır. İlk bir hafta boğazda takılma hissi olur. Komplikasyon olarak palatal fistül oluşabilir. 25,26 Olszewska ve ark.nın 2014 yılında basit horlaması ve hafif OSAS ı olan 21 hastanın yumuşak damağına sodyum tetradesil sülfat uygulamışlar, sonuç olarak injeksiyon snoroplasti basit horlaması olan hastalarda etkili olmuş, ancak OSAS da etkili olmamıştır. Bu tekniğin avantajı olarak minimal invaziv, düşük komplikasyon oranı ve çok az ağrı yaptığını tespit etmişlerdir LATERAL FARİNGOPLASTİ OSAS hastalarında müller manevrası ile tespit edilen lateral farengeal duvar kollapsı soruna eşlik etmektedir. Bu patolojiyi tedavi etmek için bu tekniği OBSTRÜKTİF UYKU APNE CERRAHİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR ilk kullanan cahali olmuştur. 28 Endikasyonlar AHI 10, lateral peritonsiller daralma, tonsiller hipertrofi, yumuşak damağın sarkık olması, CPAP a uyumsuzluktur. 28 Genel anestezi altında tonsillektomi yapılır. Süperior faringeal konstrüktör kas eleve edilir. Oluşan flep 3 ayrı noktadan palatoglossus kasına 4/0 vikril ile sütüre edilir. Sonra yumuşak damak uvula tabanından yaklaşık 45 derecelik açıyla yumuşak damak lateral kenarına 0,5 cm lik mesafeye kadar yarım kat insizyon yapılır. Palatofaringeus kası üst kısmına transvers subtotal insizyon yapılarak süperior ve inferior flepler oluşturulur ve bu flepler z-plasti tekniği ile 4/0 vikril ile sütüre edilir. Daha sonra plikaların sütüre edilmeleri ile ameliyat sonlanır. 28 Chi ve ark. 54 hastanın 25 ine Uvulopalatofarengoplasti (UPPP), 29 una ise UPPP+Lateral faringoplasti uygulamışlar. Çalışma grubunun AHI: %49,3, kontrol grubunun %30,4 oranla azalttığını görmüşler. Çalışma grubunda orta decede OSAS hastalarında AHI ni önemli oranda azalttığını tespit etmişler. Ancak şiddetli OSAS hastalarında UPPP ye lateral faringoplasti prosedürünü eklemenin faydasının olmadığını tespit etmişlerdir TRANSPALATAL İLERLETME FARİNGOPLASTİ Üst orofarengeal bölgenin genişletilmesi ve yumuşak damağın ileri kaydırılması şeklindedir. Endikasyonları içersinde UPPP ye rağmen hava yolu obstrüksiyon bulgusu olması veya UPPP cerrahi sınırların üstünde kalan havayolunun dar olmasıdır. Kontrendikasyonları arasında çok ileri OSAS, belirgin lateral duvar şişkinliği, yarık damak, farengeal kaynaklı yutma problemleridir. Cerrahi teknikde her iki tarafta pterigoid hamuluslar bulunur. Bu hamuluslardan hareketle foramina palatinum majuslar korunarak gotik yay şeklinde insizyon yapılır. Posterior bazlı flep oluşturularak elevasyon tamamlanır. Yumuşak damak sert damaktan ayrılır ve nazofarenks açıklığı ortaya konur. Sert damak arka kısmı tur yardımıyla alınır lateralde kalan tensor veli palatini tendonu insize edilir. Yumuşak damak bu deliklere prolen ile yaklaştırılarak sütüre edilir. Flep yerine yatırılarak sü- 68 Turkish J Rhinology 2015;4(2) OBSTRÜKTİF UYKU APNE CERRAHİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR türe edilir ve operasyona son verilir. 30 Komplikasyonlar nadirde olsa palatal flep nekrozu, oronazal fistül gelişebilir. Shine ve ark. transpalatal ilerletme faringoplastisini retropalatal kollapsı olan 60 hastada uygulayarak sonuçlarını değerlendirmişlerdir. Buna göre cerrahi sonrası respiratory disturbance index (RDI) 37,2 den 15,4 e düşmüş değşiklik oranı %21,8 olarak tespit etmişlerdir. Aynı şekilde ortalama minimum oksijen satürasyonu %83,9 dan %87,4 e yükselmiş değişiklik oranı %3,5 olarak tespit etmişlerdir.31 Dong ve ark ise H-UPPP (harmonic scalpel ile UPPP) operasyonunu, H-UPPP ye ilave Transpalatal ilerletme faringoplastisi (TAP) ile karşılaştırmışlar 17 hastaya H-UPPP, 26 Hastaya H-UPPP + TAP uygulamışlar. H-UPPP+TAP ın sadece H- UPPP ye oranla daha fazla retropalatal seviye OSAS lı hastalara faydası olacağını göstermişler. Yumuşak damak ön-arka boyutları ve çapraz-alan büyüklüğü, H-UPPP+TAP da daha fazla genişlediğini tespit etmişlerdir Z-PALATOPLASTİ Damak ile arka farenks duvarı arasındaki mesafeyi genişletmek ve farenksin lateral uzunluğunu artırmak amacıyla tanımlanmış bir tekniktir. 33 Endikasyonlarını palatal seviyede horlaması olan tonsillektomi olmuş hastalar oluşturur. Yumuşak damakta komşu 2 flep hattı belirlenir. Her iki flebin ön yüz mukozası soyulur. Her iki flep orta hattan aşağıya uvulaya kadar indirilerek ayrılır. Oluşan fleplerin herbiri kendi tarafına yatırılır. Bu yumuşak damağın ön ve laterale çekilmesini sağlayarak retroplatal alanı genişletir. Yumuşak damak kasları korunduğu için velofarengeal yetmezlik minimaldir. 34 Friedman ve ark. UPPP sonrası OSAS da persistans gelişen hastalara Z Palatoplastinin etkinliğini araştırmışlar, 31 hasta çalışmaya alınmış, operasyon sonrası 6 ay takip etmişlerdir. Objektif tedavi 21 hastada elde etmişler (%67,7). Hiçbir hastada velofarengeal yetmezlik ve perioperatif komplikasyona rastlamamışlardır. 35 Adem ÇAKMAK 7. UVULOPALATAL FLEP Palatal seviye kaynaklı horlaması olanlara uygulanır. En önemli avantajları velofarengeal yetmezliğin minimal ve geri dönüşümlü bir cerrahi olmasıdır. Kalın ve uzun yumuşak damaklı hastalarda kontrendikedir. Kalın damaklı hastalarda flep tekniği damağı dahada kalınlaştırır. Uzun damaklı hastalarda ise flep tekniği tek başına yeterli olmaz Uvula sert yumuşak damak kesişimine yatırılarak insizyon yerleri belirlenir. İzdüşümde geride kas dokusu bırakılarak mukoza soyulur. Uvula flebi damağa doğru yatırılır. İlk sütür insizyon orta hattına yerleştirilir. Flep mukozasının kenarlarında gerekli düzletmeler yapıldıktan sonra her iki taraf mukoza dikişleri tamamlanır. Tonsillektomi ile kombine edilebilir. Flep tekniğinden önce yada sonra yapılabilir. 38 Komplikasyonlar arasında ağrı, kanama, enfeksiyon, velofarengeal yetmezlik, stenoz ve ses değişikliği vardır. 39 Neruntarat palatal seviyede obstrüksiyonu olan 83 OSAS hastasına Uvulopalatal flep (UPF) uygulamış ortalama BMI leri 29,4, ortalama takip süresi 54,2 ay olarak tespit etmiş. AHI Preoperatif, kısa dönem ve uzun dönem sonuçları sırasıyla 45,6, 13, ve 19,4 olarak tespit etmiş. Oksijen satürasyon oranları Preoperatif, kısa dönem ve uzun dönem sonuçları sırasıyla %82,6, %89,2, ve %88,1 olarak tespit etmiştir. Ciddi bir komplikasyon tespit etmemiştir. Yazara göre OSAS lı hastalarda etkili güvenli, uzun dönem sonuçları başarılı bir teknik olarak tespit edilmiştir ANTERİOR PALATOPLASTİ Pang tarafından ilk kez tanımlanan bu teknik yumuşak damak bölgesinde sert ve yumuşak damak bileşkesinin 1 cm altında yatay dikdörtgen uzunluğu mm genişliği 4-10 mm olacak şekilde yumuşak damak kesilir. Bu kesinin derinliği yumuşak damak kasına kadar yapılır. Kanama kontrolü elektrokoter ile yapıldıktan sonra kesi antero-posterior eksende en az 10 sütür olacak şekilde 3/0 vicril ile sütüre edilir. Yumuşak damak sütüre edilirken öne ve süperiora doğru yer değiştirir. 41 Turkish J Rhinology 2015;4(2) 69 Adem ÇAKMAK Marzetti ve ark. retroplatal bölgede kollapsı ve hafif-orta OSAS ı olan 38 hastaya anterior palatoplasti (AP) ile uvulopalatal flep (UPF) uygulamışlar. Bu iki tekniğin etkinliğini karşılaştırmışlar. Epworth sleepiness scale (ESS), AP de preoperatif 8,5 den postoperatif 4,9 a düşmüş iken UPF de preoperatif 8,1 den postoperatif 5,2 ye düştüğünü tespit etmişler. İlk 3 gün ortalama ağrı skoru UPF de 6,8 iken AP li hastalarda 5.1 olduğunu tespit etmişler. Bu sonuçlara göre AP nin UPF den daha etkin güvenli ve komforlu bir ameliyat olduğunu tespit etmişler CAPSO (KOTERLE DAMAK KATILAŞTIRMA AMELİYATI) Retropalatal hafif derecedeki obstrüktif uyku apnesinin tedavisinde basit ve ucuz bir yöntemdir. Kontrendikasyonu ileri dercede tonsiller hipertrofidir. 43 Unipolar koterle yumuşak damak orta hatta uvula üstünden ters U şeklinde alan koterle işaretlenir. Daha sonra kesinin yukarısından başlanarak mukoza aşağı d
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks