Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Notis Kesiapsiagaan 1.30pm 20122017 (1)

Category:

Documents

Publish on:

Views: 25 | Pages: 2

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
GSDGS
Transcript
    Pusat Kawalan Bencana Negara (NDCC) Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) No. Telefon: 03-80642400 No. Fax: 03-80635420 E-mel: ndcc@nadma.gov.my; opsroom@nadma.gov.my    KESIAPSIAGAAN OPERASI BENCANA BANJIR Jabatan Metereologi Malaysia (MMD) pada 1.30 tengah hari 20 Disember 2017 , telah mengeluarkan Amaran Cuaca Waspada (Peringkat Kuning) seperti berikut: AMARAN CUACA WASPADA (PERINGKAT KUNING) Hujan lebat berserta angin kencang dijangka berlaku dalam tempoh Jumaat, 22 Disember 2017  sehingga Ahad, 24 Disember 2017  di negeri seperti berikut: BIL. NEGERI DAERAH/BAHAGIAN 1. Perak  Kerian, Larut,Matang & Selama dan Hulu Perak 2. Kelantan  Tumpat, Pasir Mas, Kota Bharu, Bachok, Pasir Puteh, Machang, Tanah Merah, Jeli, Kuala Krai dan Gua Musang 3. Perlis   4. Kedah 5. Pulau Pinang 6. Terengganu    2 AMARAN CUACA WASPADA (PERINGKAT KUNING) Hujan lebat berserta angin kencang dijangka berlaku dalam tempoh Sabtu, 23 Disember 2017  sehingga Ahad, 24 Disember 2017  di negeri seperti berikut: BIL. NEGERI DAERAH/BAHAGIAN 1. Sabah  Bahagian Pedalaman (Daerah Kuala Penyu, Beaufort, Sipitang, Tenom, Keningau dan Tambunan), Pantai Barat, Kudat, Sandakan (Daerah Beluran, Kinabatangan dan Sandakan) 2. Sarawak  Bahagian Limbang dan Miri 3. Wilayah Persekutuan Labuan   Sehubungan dengan itu, semua Pusat Operasi Bencana Peringkat Negeri Perak, Kelantan, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Terengganu, Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan diaktifkan  sebagai tindakan kesiapsiagaan menghadapi bencana yang bakal berlaku terutama di kawasan yang berisiko tinggi seperti banjir dan tanah runtuh. Pusat Kawalan Bencana Negara (NDCC) dalam kesiapsiagaan bersedia menerima maklumat bantuan pengurusan dan pengoperasian bencana dari semasa ke semasa. NDCC boleh dihubungi di talian 03-80642400, nombor faksimile 03-80635420 dan e-mel ndcc@nadma.gov.my dan opsroom@nadma.gov.my. Pihak PKOB negeri jua dimohon untuk memastikan pusat-pusat pemindahan dilengkapi dengan keperluan asas dan Pos Kawalan Tempat Kejadian (PKTK)  juga hendaklah memastikan aset-aset pengoperasian mencukupi dan berada di dalam keadaan baik dan bersedia untuk digunakan. Sekian, terima kasih. Pusat Kawalan Bencana Negara (NDCC)  Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) Jabatan Perdana Menteri 20 Disember 2017
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks