Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

NECMETTİN ERBAKAN PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI FAALİYET RAPORU

Category:

Internet

Publish on:

Views: 0 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
NECMETTİN ERBAKAN Ü N İ V E R S İ T E S İ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 205 YILI FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Transcript
NECMETTİN ERBAKAN Ü N İ V E R S İ T E S İ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 205 YILI FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime ĠliĢkin Bilgiler - Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- Ġnsan Kaynakları 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi II- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler - Bütçe Uygulama Sonuçları BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Üniversitemiz bir devlet üniversitesi olarak tarih ve 6005 sayılı Kanun ile Konya da kurulmuģ ve kuruluģu tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıģtır. Üniversitemiz 205 yılı sonu itibariyle 248 Profesör, 68 Doçent, 390 Yardımcı Doçent, 32 Öğretim Görevlisi, 27 Okutman, 545 AraĢtırma Görevlisi, 32 Uzman olmak üzere toplam 542 akademik personel; 290 Genel Ġdari Hizmetler, 63 Teknik Hizmetler, 2 Avukatlık Hizmetleri, 735 Sağlık Hizmetleri, 2 Din Hizmetleri ve 73 Yardımcı Hizmetler Sınıfında olmak üzere toplam 65 idari personel sayısına ulaģmıģtır. Personel Daire BaĢkanlığımız; Daire BaĢkanı, 2 ġube Müdürü, 2 ġef, 0 Bilgisayar ĠĢletmeni, Tekniker ve Kaloriferci olmak üzere 7 çalıģanıyla en etkin ve en verimli bir Ģekilde kamu hizmeti sunmaktadır. Birimimizde çalıģmalarımız; keyfi uygulamalardan uzak, mevzuata dayalı, takım ruhuyla, koordineli, iģ bölümü ve uzmanlaģmanın esas tutulduğu, dikey ve yatay bilgi akıģkanlığının tam olduğu bir ortamda yürütülmektedir. Birimimizde; özverisi, samimiyeti, gayreti ve Üniversitemize hizmet veren bütün çalıģanlarına eģitlik ilkesi dahilinde hizmetlerini ve çalıģmalarını baģarıyla sürdüren personelimizin, bundan sonraki çalıģmalarını da baģarıyla devam ettireceğine inanıyorum. Birim faaliyet raporumuz mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlamak amacıyla doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız bilgiler kullanılarak, tarihli ve 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 4 inci maddesine ve Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıģtır. Bilgilerinize arz ederim. Ömer DOĞAN Personel Daire BaĢkanı 2 I- GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Misyonumuz; mevzuatın çalıģanlarımıza tanıdığı her türlü özlük haklarının en kısa zamanda eksiksiz ve doğru olarak uygulanmasını temin etmek, kurumun ihtiyaçlarına göre personel politikaları belirlemek, eğitim programları ile personeli geliģtirmeye yönelik çalıģmalar yaparak Üniversitemizin iģleyiģi ve geliģimine katkıda bulunmaktır. Vizyon Vizyonumuz; insan gücü planlamasını kurumun ihtiyaçlarına göre en uygun ve en verimli Ģekilde yapmak; çalıģanlar arasında uyumlu ve güçlü iliģkileri geliģtirmek; takım ruhuna sahip, değiģimlere ve teknolojik geliģmelere açık ve hızla ayak uyduran, aktif, süratli, yenilikçi, adaletli ve dürüst kiģiliğe sahip bireylerin olduğu güçlü bir birim olmaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Personel Daire BaĢkanlığı, Yükseköğretim Üst KuruluĢlarını, bütün Yükseköğretim Kurumlarını, bağlı birimlerini ve bunlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsayan 2547 sayılı Kanun ile 294 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve Yükseköğretim Üst KuruluĢları ile Yükseköğretim Kurumlarının Ġdari TeĢkilatı hakkındaki 24 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. maddesinde belirtilen; -Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalıģmalar yapmak, 2-Personel sisteminin geliģtirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak, 3-Tüm Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik iģleriyle ilgili her türlü iģlemleri yapmak, 4-Üniversite personelinin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak, 5-Verilecek benzeri görevleri yapmakla yükümlüdür. C. Birime ĠliĢkin Bilgiler - Fiziksel Yapı BaĢkanlığımız, Konya merkezde buluna Üniversitemiz Rektörlük binası 22 nci katta hizmet vermekte olup, 3 çalıģma odası ve 4 arģiv odası olmak üzere toplam 7 odası bulunmaktadır. ArĢiv odalarımızdan biri Ahmet KeleĢoğlu Eğitim Fakültesi binasında bilimsel dosyaların muhafaza edilmesi amacıyla BaĢkanlığımıza tahsis edilmiģtir. BaĢkanlığımızın hizmet alanlarına iliģkin bilgiler aģağıda gösterilmiģtir. 3 .3- Hizmet Alanları.3.2. Ġdari Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Sayısı Daire BaĢkanı Odası 40 ÇalıĢma Odası (Akademik Büro) 68 0 ÇalıĢma Odası (Ġdari Büro) 66 7 Toplam ArĢiv Alanları ArĢiv Sayısı : 4 Adet ArĢiv Alanı : 40 m 2 2- Örgüt Yapısı BaĢkanlığımızda Daire BaĢkanı, 2 ġube Müdürü, 2 ġef, 0 Bilgisayar ĠĢletmeni, Tekniker ve Kaloriferci olmak üzere 7 personel görev yapmaktadır. Birimimiz yeni gelen personellerle birlikte her geçen gün daha iyi duruma gelmekte ve kurumsallaģma sürecini devam ettirmektedir. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI AKADEMİK PERSONEL ve OTOMASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ PERSONEL ve SİCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Akademik Atama İdari Atama Akademik Görevlendirme İdari Görevlendirme Otomasyon Hizmetleri Arşiv ve Sicil Hizmetleri Eğitim Hizmetleri 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.- Yazılımlar BaĢkanlığımızda EGRA BiliĢim Personel Bilgi Sistemi yazılımı, internet tabanlı Yükseköğretim Kurulu Ortak Veritabanı yazılımı (YÖKSĠS), Yükseköğretim Kurulu Ġnsan Gücü Planlama Sistemi (ĠGPS), Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Takip Yazılımı (HĠTAP) ve Sigortalı Tescil iģlemleri uygulaması, Devlet Personel BaĢkanlığı E-Uygulamaları, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne bağlı e-bütçe yazılımı ile Maliye Bakanlığı Kamu Harcama ve Muhasebe BiliĢim Sistemine (KBYS) 4 bağlı (TKYS) taģınır yazılımı kullanılmaktadır. Ayrıca yazıģmalar Elektronik Belge Sistemi (EBYS) üzerinden yapılmaktadır Bilgisayarlar Masaüstü bilgisayar sayısı Dizüstü bilgisayar sayısı : 20 Adet : Adet 3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Ġdari Amaçlı (Adet) Tarayıcı 3 Yazıcı 5 Fotokopi Makinesi 4- Ġnsan Kaynakları 4.- Akademik Personel Akademik Personel Kadroların Doluluk Oranına Göre Kadroların Ġstihdam ġekline Göre Dolu BoĢ Toplam Tam Zamanlı Yarı Zamanlı Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim - Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman Toplam Yabancı Uyruklu Akademik Personel ÜNVAN GELDĠĞĠ ÜLKE ÇALIġTIĞI BĠRĠM PROFESÖR ĠSVEÇ KRALLIĞI MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK DOÇENT YARDIMCI DOÇENT KĠġĠ SAYISI PAKĠSTAN ĠSLAM CUMHURĠYETĠ FEN TÜRKMENĠSTAN AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠ ĠLAHĠYAT SOSYAL VE BEġERĠ BĠLĠMLER ÇĠN HALK CUMHURĠYETĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ 5 ĠRAN ĠSLAM CUMHURĠYETĠ MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK ÖĞRETĠM GÖREVLĠSĠ KANADA SOSYAL VE BEġERĠ BĠLĠMLER MISIR ARAP CUMHURĠYETĠ HAVACILIK VE UZAY BĠLĠMLERĠ HĠNDĠSTAN CUMHURĠYETĠ SOSYAL VE BEġERĠ BĠLĠMLER IRAK CUMHURĠYETĠ MISIR ARAP CUMHURĠYETĠ SURĠYE ARAP CUMHURĠYETĠ TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK SAĞLIK BĠLĠMLERĠ GÜZEL SANATLAR ĠLAHĠYAT 3 SAĞLIK BĠLĠMLERĠ GÜZEL SANATLAR ĠLAHĠYAT 3 YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU HAVACILIK VE UZAY BĠLĠMLERĠ ÜRDÜN HAġĠMĠ KRALLIĞI ĠLAHĠYAT 2 TOPLAM Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel UNVAN BAĞLI OLDUĞU BĠRĠM GÖREVLENDĠRĠLDĠĞĠ ÜNĠVERSĠTE KĠġĠ SAYISI AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FEN AKDENĠZ ÜNVERSĠTESĠ SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ KTO KARATAY ÜNĠVERSĠTESĠ PROFESÖR MERAM TIP ĠSTANBUL MEDĠPOL ÜNĠVERSĠTESĠ KTO KARATAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ DOÇENT SOSYAL VE BEġERĠ BĠLĠMLER AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ THE UNIVERSITY OF GEORGIA GÜZEL SANATLAR SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MERAM TIP SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK SAĞLIK BĠLĠMLERĠ SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL SABAHATTĠN ZAĠM ÜNĠVERSĠTESĠ 6 SOSYAL VE BEġERĠ BĠLĠMLER KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ KONYA GIDA VE TARIM ÜNĠVERSĠTESĠ KTO KARATAY ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM TÜRKĠYE MANAS ÜNĠVERSĠTESĠ KTO KARATAY ÜNĠVERSĠTESĠ AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 2 PURDUE UNIVERSITY KTO KARATAY ÜNĠVERSĠTESĠ EREĞLĠ EĞĠTĠM UNIVERSITY OF GEORGIA FEN HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 2 HAVACILIK VE UZAY BĠLĠMLERĠ THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN ĠLAHĠYAT KTO KARATAY ÜNĠVERSĠTESĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ YARDIMCI DOÇENT MERAM TIP MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK SAĞLIK BĠLĠMLERĠ SEYDĠġEHĠR AHMET CENGĠZ MÜHENDĠSLĠK SOSYAL VE BEġERĠ BĠLĠMLER BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ KTO KARATAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2 UNIVERSITY OF TORONTO KTO KARATAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2 AHMET YESEVĠ ULUSLARARASI TÜRK- KAZAK ÜNĠVERSĠTESĠ BAYBURT ÜNĠVERSĠTESĠ SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ ANKARA POLĠS AKADEMĠSĠ BAġKANLIĞI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MIDDLESEX UNIVERSITY PURDUE UNIVERSITY 2 ÖĞRETĠM GÖREVLĠSĠ ARAġTIRMA GÖREVLĠSĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM EREĞLĠ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 2 ĠSTANBUL YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MERAM TIP KTO KARATAY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 2 ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ 7 MĠMAR SĠNAN GÜZEL SANATLAR ÜNĠVERSĠTESĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ FEN HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 4 ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 3 YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 4 HAVACILIK VE UZAY BĠLĠMLERĠ ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ 4 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 6 ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ MERAM TIP ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNĠVERSĠTESĠ AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ EGE ÜNĠVERSĠTESĠ ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 4 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 7 MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 6 SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 3 SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 4 ORTADOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2 SOSYAL VE BEġERĠ BĠLĠMLER BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 3 ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2 TOPLAM 29 * 2547 Sayılı Kanun un 35., 39., 40. maddeleri uyarınca bir ay ve üzeri süre ile görevli personel sayısıdır. 8 4.4- BaĢka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel ÜNVAN ÇALIġTIĞI BĠRĠM GELDĠĞĠ ÜNĠVERSĠTE KĠġĠ SAYISI EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ PROFESÖR SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ KTO KARATAY ÜNĠVERSĠTESĠ MERAM TIP KTO KARATAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2 DĠġ HEKĠMLĠĞĠ SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ DOÇENT DĠġ HEKĠMLĠĞĠ SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ YARDIMCI DOÇENT SOSYAL VE BEġERĠ BĠLĠMLER AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TOPLAM Akademik Personelin Ġtibariyle Dağılımı Akademik Personelin Ġtibariyle Dağılımı Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde 3,3 25,29 6,47 9,63 20,82 7, Ġdari Personel Ġdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu BoĢ Toplam Genel Ġdari Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı 2-2 Yardımcı Hizmetler Sınıfı Toplam Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.Lisans ve Doktora KiĢi Sayısı Yüzde 4,2 23,86 22,32 4,55 8,5 9 4.9- Ġdari Personelin Hizmet Süreleri Ġdari Personelin Hizmet Süresi Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde 7,7 2,80 4,68 2,88 2,53 20, Ġdari Personelin Ġtibariyle Dağılımı Ġdari Personelin Ġtibariyle Dağılımı Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde 7,2 20,00 8,80 22,32 22,06 9, /B li SözleĢmeliler 657-4/B li SözleĢmeliler (ÇalıĢtıkları Pozisyonlara Göre) Dolu BoĢ Toplam Toplam /B li SözleĢmelilerin Hizmet Süreleri Hizmet Süresi Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde /B li SözleĢmelilerin Ġtibariyle Dağılımı Ġtibariyle Dağılımı Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde 58,95 27,37 3,6 0, Sunulan Hizmetler 5.3-Ġdari Hizmetler 5.3.-Akademik Personel Hizmetleri 0 - Atama, yükselme, nakil, çekilme, emeklilik iģlemleri - Askerlik, disiplin, izin, hastalık, intibak, terfi iģlemleri - Ġdari görev atama iģlemleri - Görev süresi takip iģlemleri - Öğretim elemanlarının alımı için ilan iģlemleri - Yabancı uyruklu öğretim elemanı alım iģlemleri - içerisinde Devlet Personel BaĢkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu ile birlikte yürütülen kadro, tenkis, tahsis, ihdas ve iptal iģlemleri - Akademik personelin SGK ya tabi hizmetlerin birleģtirilmesi iģlemleri - Kadro takip iģlemleri - 46 sayılı kanun gereğince akademik personel atama ve eğitimde geçen sürelerin birleģtirme iģlemleri - YurtdıĢı, yurtiçi, kurum içi, yolluklu-yolluksuz, yevmiyeli-yevmiyesiz görevlendirmeler - Akademik personelin pasaport evraklarının düzenlenmesi - Kongre, konferans, panel, sempozyum duyuruları ve görevlendirmeleri sayılı kanunun 33. ve 35. maddeleri uyarınca Üniversitemizde lisansüstü eğitim yapan akademik personelin iģlemleri - ÖYP kapsamında Üniversitemize yerleģtirilen öğretim elemanlarının atama iģlemleri, dil eğitimi ve lisansüstü eğitim iģlemleri ile kadro devirlerinin yapılması - Kurum içi ve kurum dıģı personelle ilgili her türlü yazıģmalar - Bilgisayar ortamında personel bilgisi takip iģlemleri - Akademik personel bilgilerinin Maliye Bakanlığının (BUMKO) sistemine üçer aylık dönemlerde güncellemelerinin yapılması - Akademik personelin Devlet Personel BaĢkanlığı e-uygulama programına üçer aylık dönemlerde giriģ, kontrol ve raporlama iģlemlerinin yapılması - YÖKSĠS veri giriģlerinin tamamlanması ve güncellemelerin yapılması. - BaĢkanlığın Stratejik Planının hazırlanması - Personel kimlik kartlarının basılması Ġdari Personel Hizmetleri - Atama, yükselme, nakil, çekilme, emeklilik iģlemleri - Askerlik, disiplin, izin, hastalık, intibak, terfi iģlemleri - Ġlk defa atanan personelin adaylık, temel ve hazırlayıcı eğitim iģlemleri - Hizmet Ġçi Eğitim ile ilgili iģlemlerinin yapılması - Görevde yükselme ve unvan değiģikliği sınavı ile ilgili iģlemlerin yürütülmesi - Kadro ihdas, tenkis, tahsis ve takip iģlemleri - YurtdıĢı, yurtiçi, kurum içi, yolluklu-yolluksuz, yevmiyeli-yevmiyesiz görevlendirmeler - Kurum içi ve kurum dıģı personelle ilgili her türlü yazıģmalar - Doçentlik baģvuru ve yayınların jüri üyelerine ulaģtırılması - Ġdari personel bilgilerinin Maliye Bakanlığının (BUMKO) sistemine üçer aylık dönemlerde güncellemelerinin yapılması - Ġdari personelin Devlet Personel BaĢkanlığı e-uygulama programına üçer aylık dönemlerde giriģ, kontrol ve raporlama iģlemlerinin yapılması - Nakil gelen ve giden akademik ve idari personelin özlük dosyası iģlemleri - Mülga 5434 sayılı Kanunun 32. maddesi uyarınca fiili hizmet süresi zammından faydalanacak personelin tespiti ve takibi iģlemleri - Personel özlük dosyalarının tutularak arģiv iģlemlerinin yürütülmesi sayılı Kanun gereği Akademik ve Ġdari personelin Mal Beyannamesinin takibi ve saklanması - Akademik ve Ġdari personelin disiplin soruģturması iģlemleri ile ilgili yazıģmaların yapılması - Akademik ve Ġdari personelin ceza soruģturması iģlemleri ile ilgili yazıģmaların yapılması - Akademik ve Ġdari personelin aldığı disiplin cezalarının otomasyona, deftere, YÖKSĠS e ve Devlet Personel BaĢkanlığı sitesi e-uygulama bölümüne iģlenmesi - Ödüllendirme ve ödüller iģlemlerinin hazırlanması - Akademik ve Ġdari personelin Master, Doktora, Askerlik, Avukatlık Stajı, Yabancı Dil, Hazırlık Öğrenimi ve Üst Öğrenim Ġntibak iģlemlerinin yapılması - Ġdari personelin SGK ya tabi hizmetlerin birleģtirilmesi iģlemleri. 6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi Üniversitemiz atama ve görevlendirme iģlemleri Rektörlük ve Genel Sekreterlik makamı tarafından gerçekleģtirilmektedir. Üniversitemizce ihtiyaç duyulan akademik ve idari personel alımının teklifi ve gerçekleģtirilmesi Daire BaĢkanlığımız tarafından yapılmakta olup; atamaya yetkili kiģi Rektör dür. BaĢkanlığımız, Üniversitemizin tüm akademik ve idari personellerinin özlük ve sosyal hakları ile diğer konulardaki yazıģmalarının ve çalıģmalarının yapılmasından sorumludur. Bu çalıģmalar yapılırken iģlemlerin sağlıklı yürütülmesi açısından kontrol sistemi sürekli iģletilmektedir. 2 II- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler -Bütçe Uygulama Sonuçları.-Bütçe Giderleri BÜTÇE TERTĠBĠ 205 BÜTÇE ÖDENEĞĠ 205 YIL SONU ÖDENEĞĠ 205 HARCAMA GERÇEKLEġME ORANI TL TL TL % 0 - PERSONEL GĠDERLERĠ 02 - SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 03 - MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ , , , CARĠ TRANSFERLER , ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiģ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliģkin iģlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.../../206 - KONYA HARCAMA YETKĠLĠSĠ Ömer DOĞAN Personel Daire BaĢkanı 4
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks